Voortgang activiteiten

Inleiding

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze tweede voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met september 2022. Waar het de financiële afwijkingen betreft zijn dit de bijstellingen ten opzichte van de 1e prognose  2022 die als peildatum 1 april 2022 had. We hebben zo goed mogelijk ingeschat wat de stand per einde van het jaar wordt. Dat zal niet op alle onderdelen lukken, daarvoor is de jaarrekening het slotstuk.

Deze rapportage is bedoeld om de activiteiten en de financiën uit de begroting 2022 te volgen en indien nodig bij te stellen. Per activiteit geven we op de onderdelen Kwaliteit, Tijd en Geld de voortgang aan.
Wat betreft de financiën geven we per programma achtereenvolgens weer:

- Stand van de begroting 2022 na de 1e prognose;
- Stand van de begroting 2022 na de 2e prognose;
- Bijstellingen van de ramingen in deze 2e prognose.
Vervolgens lichten we de bijstellingen toe als deze groter zijn dan € 50.000.

Leeswijzer
De opbouw van deze bestuursrapportage volgt de indeling in programma’s en opgaven uit de begroting.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
1. 2e Financiële prognose 2022
2. Programma’s en beleidsvelden
3. Opgaven 

 

2e Prognose 2022

Terug naar navigatie - 2e Prognose 2022
x € 1.000
2022
Beginstand begroting 2022 -569
Mutaties 1e prognose -1.483
Stand 1e prognose 2022 -2.052
Mutaties 2e prognose 1.547
Stand 2e prognose 2022 -505
Waarvan incidenteel -3.612
Waarvan structureel 3.108

Financiële prognose

Terug naar navigatie - Financiële prognose

In deze rapportage rapporteren we alleen over het lopende jaar (financieel en inhoudelijk). Wanneer ontwikkelingen een structureel effect hebben, dan nemen we die mee in het eerstvolgende P&C-document waarin een herziening van het financieel meerjarig perspectief is opgenomen (kadernota of begroting). 

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het geraamde begrotingssaldo voor het jaar 2022. Waar we bij de 1e prognose nog een tekort van € 2 miljoen verwachtten voor 2022, stellen we dit nu bij naar een verwacht begrotingstekort van € 0,5 miljoen.  Bij de jaarrekening over 2022 zal het uiteindelijke rekeningresultaat blijken. Dat zal nog afwijken van deze laatste prognose omdat het hier de stand van september 2022 betreft.  Afwijkingen die we op dit moment niet kunnen voorzien en zich in het laatste kwartaal voordoen zijn immers geen onderdeel van de huidige bijstelling.
Om de tabel compact en leesbaar te houden, presenteren we hier alleen het saldo van de baten en lasten.  Meteen na de programma's volgt nog een verzameltabel van de financiële bijstellingen in alle programma's.

Per saldo is, ten opzichte van de 1e prognose, sprake van een positieve bijstelling van € 1,5 miljoen.  Dit betreft het saldo van meevallers en tegenvallers inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De belangrijkste, positieve, bijstelling  heeft betrekking op de Algemene uitkering. Op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 neemt deze toe met € 6,2 miljoen. Binnen de verschillende programma’s staan hier echter ook extra uitgaven tegenover van in totaal € 2,7 miljoen, voorbeeld is de energietoeslag voor een bedrag van € 2,3 miljoen (programma 1). Per saldo is voor het begrotingssaldo sprake van een voordeel van € 3,5 miljoen.

Tegenover deze meevaller staan ook een aantal tegenvallers. De belangrijkste (> € 100.000) zijn de volgende:

Hulp bij Huishouden, € 200.000 nadelig
Door personeelstekort kunnen we het nieuwe normenkader nog niet toepassen en worden herindicaties automatisch verlengd. Hierdoor halen we de ingeboekte besparing niet.

Dagbesteding, € 150.000 nadelig
De ontwikkeling naar een voorliggende voorziening met Fijnder is nog niet gereed. De voorbereiding heeft als gevolg van personele wisselingen bij Fijnder meer tijd in beslag genomen. Hierdoor realiseren we de ingeboekte bezuiniging bij Dagbesteding voor 2022 niet.

Individuele begeleiding, € 100.000 nadelig
Doordat de start van de nieuwe inkoop met een half jaar is uitgesteld, kunnen we maar 50% van de ingeboekte besparing van € 200.000 realiseren.

Jeugd, € 1 miljoen nadelig
De stijging van de vraag naar Jeugdhulp blijft doorzetten. We zien vooral een stijging van de duurdere en complexere zorg. Verder is na de uitkomst van de nieuwe aanbesteding gebleken dat de ingeboekte bezuiniging niet realistisch is.

Sport, € 207.000 nadelig
Door de hogere energieprijzen en schoonmaakkosten zijn de kosten voor de gemeentelijke sportaccommodaties verhoogd, daarnaast hebben we besloten dat de verenigingen de eerder opgelegde eigen bijdrage van € 75.000 niet meer hoeven te betalen.

Pensioenvoorziening voormalig bestuurders, € 188.000 nadelig
De jaarlijkse berekening laat zien dat er een aanvulling in de voorziening nodig is voor de hogere verwachte kosten van wachtgeld.

De overige positieve en negatieve bijstellingen worden bij de afzonderlijke programma’s toegelicht. 

Overhevelingen

Naast de genoemde ontwikkelingen constateren we ook dat we een deel van de voorgenomen activiteiten in 2023 moeten voortzetten. In deze 2e prognose is dat vertaald door binnen de programma's een aantal budgetten te verlagen en het totaal daarvan (via programma 4) te storten in de reserve Doorgeschoven activiteiten. Met deze prognose stellen we voor aan de raad om de budgetten in 2023 weer beschikbaar te stellen ten laste van die reserve zodat ze in dat jaar direct weer ingezet kunnen worden. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,8 miljoen. 
Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de overhevelingen die binnen de programma's nader zijn toegelicht.

Lasten
Pr 1 Drempelvrij Winterswijk 50.000
Pr 2 Beleid Aardkundige waarden 12.500
Pr 2 Uitvoeren Archeologie Beleid 22.800
Pr 2 Restauratie monumenten 85.800
Pr 2 Opgave Armoede 70.000
Pr 2 Re-integratie crisis- en herstelbeweging 47.000
Pr 2 Crisis en herstelbudget (algemeen) 482.500
Pr 3 Invoering Wet kwaliteitsborging bouw 60.000
Pr 3 Verkeersknelpunten 60.000
Pr 3 Sanering verkeerslawaai 116.400
Pr 3 Beleid omgevingsvisie 120.000
Pr 3 Opgave Centrum 110.000
Pr 3 Schoonmaakkosten openbaar toilet Raadhuis 50.000
Pr 3 Klimaatadaptie 105.000
Pr 3 Transitievisie warmte 100.000
Pr 3 Uitvoering klimaatakkoord 221.117
Pr 3 Innovatie- en stimuleringsfonds 50.000
Pr 3 Budget overdracht bodemtaken 46.000
Pr 4 Verschuiving projecten (intranet/communicatie) 122.000
Pr 4 Ruiming explosieven 43.000
Totaal lasten 1.974.117
Baten
Pr 3 Provinciale subsidie verkeerslawaai -108.600
Pr 3 Subsidie overdracht bodemtaken -46.000
Totaal baten -154.600
Per saldo nog te storten in reserve overhevelingen 1.819.517

Programma’s en beleidsvelden

Terug naar navigatie - Programma’s en beleidsvelden

Deze rapportage is verder ingedeeld naar de vier programma's uit de Programmabegroting 2022. De programma's zijn verdeeld in beleidsvelden. Deze zijn op hun beurt vertaald naar concrete activiteiten.

Per activiteit leest u de voortgang op de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Hierbij is een toelichting opgenomen wanneer (één van de) onderdelen kwaliteit, tijd en geld niet op "groen" staat of indien het bestuurlijk relevant is.
Per beleidsveld lezen we de
trends en ontwikkelingen.
Financiële afwijkingen lichten we toe per programma. Bij de exploitatie (baten en lasten) lichten we afwijkingen van € 50.000 of groter toe, bij de investeringen afwijkingen van € 100.000 of groter. Kleinere afwijkingen lichten we toe indien nodig.

Opgaven

Terug naar navigatie - Opgaven

De opgaven Iedereen doet mee, Centrum en Duurzaamheid worden op dezelfde manier als de programma’s behandeld.