Voortgang activiteiten

Programma 3 Werkend Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, riolering en reiniging
Het programma Werkend Winterswijk gaat aan de hand van twee beleidsvelden in op alles wat we doen om onze inwoners een omgeving te bieden waar ze gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.

Duurzaamheid, centrum en grondexploitatie
Belangrijke ambities, doelen en activiteiten voor duurzaamheid staan in een integrale aanpak, waarover u meer leest in het hoofdstuk Opgaven. Datzelfde geldt voor de opgave Centrum. De informatie over grondexploitaties leest u in paragraaf G: Grondbeleid.

Realisatie van projecten
De twee beleidsvelden infrastructuur en gebiedsontwikkeling, en riolering en reiniging, zijn gericht op de realisatie of ontwikkeling van plannen. Dit zijn plannen die met een projectmatige aanpak worden uitgevoerd. Ze gaan bijvoorbeeld over nieuwbouw, invulling van een gebied met een hoog gewaardeerde leefbaarheid, vermindering van het zwerfafval en gerealiseerde klimaatmaatregelen. Meer concreet wordt een aantal mooie plannen ontwikkeld en/of uitgevoerd, zoals een nieuw plan voor het centrum, wijkaanpak de Pas en WoooW.

Ook dit programma kent een aantal wettelijke verplichtingen die we moeten doorvoeren, bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, de Wet kwaliteit Bouw en de vertaling van het landelijk afvalbeleid naar een lokaal beleidsplan.

Ruimte bieden om plannen waar te maken
Samengevat werken we met het programma Werkend Winterswijk aan een vitale leefomgeving, waarbij we initiatieven en concrete plannen faciliteren en mogelijk maken. Hierbij is een goed samenspel nodig met inwoners en samenwerkingspartners.

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk is een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen krijgen volop ruimte, met behoud van de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. We willen groeien naar 31.000 inwoners.

Relevante documenten:

 • Woonvisie gemeente Winterswijk 2020-2025
 • Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020 tot en met 2023
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022
 • Structuurvisie kom Winterswijk 2010-2020
 • Groenstructuurplan Winterswijk
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Beleidsvisie landschap en biodiversiteit
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • Centrumvisie 2021

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

Terug naar navigatie - 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

Terug naar navigatie - 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.

Terug naar navigatie - 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

We houden in dit omvangrijke beleidsveld rekening met de volgende trends en ontwikkelingen:

- Sanering WAL-stort: we moeten een keuze maken of we de verplichte sanering zelf doen of dat we dit aan de provincie overlaten. Een voorstel hiervoor volgt binnenkort. Naast financiële consequenties is het belangrijk om goed na te denken welke rol wij hier willen hebben. Hier ligt een relatie met de ontwikkelingen rondom de bestrijding van de duizendknoop in dit gebied.

- Omgevingsbeleid: we ontwikkelen gebiedsgericht beleid en blijven de omgevingsvisie voor het buitengebied verder ontwikkelen. Dit doen we nadat eerst een omgevingsvisie voor het centrum en de kom zijn vastgesteld. 

- Wonen: het Rijk heeft aangegeven meer regie te willen voeren op woonbeleid. Verwachting is dat zij met meer sturende instrumenten komen. Hier zullen wij aan mee moeten werken. Zelf zijn we ook aan het onderzoeken welke instrumenten wij nog in kunnen zetten om meer grip te krijgen op woningbouw. 

- Ruil busremise-speeltuin 't Kreil-woningbouw Dingstraat: voor deze ontwikkeling zal een separaat college- en raadsvoorstel komen om de ruil financieel te kunnen dekken. 

- Vastgoed: het "Didam-arrest" heeft impact op de wijze waarop wij onze vastgoedstrategie uit kunnen voeren. Onderhands verkopen is vrijwel niet meer mogelijk. Hier werken we aan een nieuwe werkwijze. We maken een vastgoedvisie waarbij we ook kijken hoe vastgoed in de organisatie is georganiseerd en of hier verbeteringen mogelijk zijn door bijvoorbeeld concentratie van werkzaamheden. We nemen hier ook de verkoop van groenstroken in mee en het beheer. In de visie zit ook strategisch vastgoedbeleid. We willen toe naar een strategisch vastgoedbudget waaruit aankopen die vallen binnen de visie sneller gerealiseerd kunnen worden. 

- Vertraging  grote infrastructurele werken en grondexploitatie projecten 

Er is vertraging opgetreden in een aantal grote infrastructurele werken en grondexploitatie projecten in het fysieke domein. Dit heeft tot gevolg dat in 2022 minder ambtelijke kosten kunnen worden toegerekend aan de bijbehorende investeringskredieten en de grondexploitaties. 
Naar verwachting bedraagt het (eenmalige) tekort ten opzichte van de begroting 2022 € 450.000. 

De oorzaken zijn : 

1.    dat een aantal infra structurele werken naar 2023 zijn of worden overgeheveld; 
2.    voor een aantal infrastructurele werken konden er ten opzichte van de begroting 2022 minder uren worden toegerekend, o.a. doordat de uren niet intern zijn gemaakt maar deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de aannemer; 
3.    voor een aantal grondexploitatie projecten is een vertraging opgetreden 

Ad 1 

Bij de grote infrastructurele werken betreft dit met name de kredieten van de Projecten herinrichting de Pas, de Groenloseweg, de markt,  de reconstructie van de brug aan de Honesweg en de reconstructie van Haverkampstegge. 

Overheveling restantkrediet Project herinrichting de Pas 
Vanwege het uitgebreide participatietraject duurt de voorbereiding van het project langer en daarom is een deel van het krediet bij de Bestuursrapportage 2022 overgeheveld naar 2023. De uitvoering is inmiddels wel gestart. 
Overheveling restantkrediet Project Groenloseweg 
Door het opstellen van het beleid 30km/u tenzij, wordt de inrichting van de Groenloseweg aangepast naar 30 km/uur. We hebben hiervoor moeten wachten tot het beleid was vastgesteld, daarnaast vergt dit een grotere aanpassing in het wegprofiel en kost dit dus meer voorbereidingstijd.
Zie ook Bestuursrapportage 2022 , financiële afwijkingen kredieten programma 3   

Daarnaast worden er als gevolg van vertraging bij de jaarrekening 2022 nog een aantal restantkredieten 2022 naar 2023 overgeheveld. Dit betreft de herinrichting van de markt,  de reconstructie van de brug aan de Honesweg en de reconstructie van de Haverkampstegge. 

herinrichting van de markt
Nadat de centrumvisie is vastgesteld, hebben we het project “herinrichting markt” opgepakt. Samen met een ingehuurd bureau hebben we een nieuwe planning gemaakt. Mede door gewenste participatie en bestuurlijke betrokkenheid betekent dit dat uitvoering van het plan pas later kan plaatsvinden. Hierdoor wordt het begrote uitvoeringskrediet 2022 van € 450.000 voor herinrichting van de markt niet meer in 2022 gerealiseerd en bij de jaarrekening 2022 naar 2023 overgeheveld

brug aan de Honesweg 
Voor het vervangen van de brug en de fundering is het noodzakelijk om enkele kabels en leidingen van nutsbedrijven te verleggen.
De nutsbedrijven willen hun werkzaamheden plannen op het definitieve ontwerp. Dat is inmiddels goedgekeurd, zodat de verwachting is dat 1e kwartaal 2023 alsnog het werk uitgevoerd kan worden.

deel instandhoudingswerkzaamheden wegen buitengebied
De geplande werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 bestekken, voor elementen en asfaltverharding. 
Door de grote onzekerheid over het prijspeil, de beschikbare materialen en de krapte op de arbeidsmarkt  is er voor gekozen om ze niet gelijktijdig aan te besteden. 
Het bestek met asfalteringswerkzaamheden is uitgevoerd. Voor het restantbedrag wordt nu een bestek elementen verharding voorbereid en aanbesteed. 
 
Ad 2 
Bij o.a. het Project herinrichting de Pas zijn er minder interne V&T (voorbereiding en toezicht) uren besteed ten opzichte van de begroting. Deze zijn grotendeels uitbesteed aan de aannemer,  die onderdeel uitmaakt van het bouwteam.
Ad 3 
Bij de grondexploitatie projecten betreft dit met name het uitgestelde complex bedrijventerrein en de vertraging die als gevolg van externe oorzaken is opgetreden bij de complexen Gaxel en de Rikker. 

Bedrijventerrein 
dit wordt veroorzaakt doordat het College heeft besloten een nieuw locatie onderzoek te willen uitvoeren naar een geschikte locatie  voor een nieuw bedrijventerrein. 
In 2021 heeft de raad de locatie voor het nieuwe bedrijventerrein aangewezen. Het BBV staat het toe voorbereidingskosten voor de toekomstige grondexploitatie te activeren op basis van zo’n raadsbesluit. Interne uren hadden ook als voorbereidingskosten aan het project kunnen worden doorberekend. In het coalitieprogramma is het besluit over de locatiekeuze teruggedraaid. Daardoor is deze mogelijkheid om uren door te berekenen vervallen.    

Gaxel
Er is in 2022 geen voortgang geboekt in dit project. In 2021 is een projectontwikkelaar geselecteerd om de opstal in het complex te ontwikkelen. De geselecteerde projectontwikkelaar is er nog niet in geslaagd de business-case haalbaar te maken. De ontwikkelaar wordt hiervoor meer tijd gegund. Zolang de ontwikkelaar hieraan werkt nemen de gemeenten een afwachtende houding aan en wordt er niet veel tijd in het project geïnvesteerd.     

De Rikker 
In 2021 is een anterieure overeenkomst over De Rikker gesloten. Voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht moet de ontwikkelaar van de Rikker overeenstemming bereiken met enkele aanwonenden over het wegnemen van hun agrarische bestemming. Nu liggen er rondom de betreffende percelen milieu cirkels die over het gebied van de Rikker gaan. De ontwikkelaar heeft nog geen overeenstemming met de aanwonenden bereikt. Daardoor is de gemeente nog niet aan zet om het bestemmingsplan in procedure te brengen en doen we dus nog niet veel aan de Rikker. 

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We waarborgen een optimale milieukwaliteit en richten ons op de basiswaarden: gezond, schoon, heel en veilig.

Relevante documenten

 • Gemeentelijk waterplan 2019 – 2023
 • Huishoudelijk grondstoffenbeleid Winterswijk 2013-2017
 • Afvalstoffenverordening Winterswijk 2015
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen programma 3

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Berap1 Berap2 Mutaties_Berap2
Baten
3.1 Openbare ruimte 1.301 1.221 -80
3.2 Klimaat, water en milieu 7.811 7.617 -194
3.3 Duurzaamheid 405 972 568
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 1.538 2.116 578
Totaal Baten 11.055 11.927 872
Lasten
3.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 8.020 7.900 -120
3.1 Openbare ruimte 8.185 7.705 -480
3.2 Klimaat, water en milieu 4.644 4.395 -249
3.3 Duurzaamheid 1.082 1.499 418
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 1.997 2.575 579
Totaal Lasten 23.927 24.074 147
Onttrekkingen
3.1 Openbare ruimte 949 949 0
3.2 Klimaat, water en milieu 70 70 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 1.019 1.019 0
Stortingen
3.1 Openbare ruimte 0 100 100

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Het nadeel van € 80.000 aan de batenkant is hoofdzakelijk het gevolg van het overhevelen van het subsidiebedrag van € 109.000 voor de sanering van verkeerslawaai.  De uitvoering van het programma sanering wegverkeerslawaai is vertraagd door het besluit om de snelheid in de bebouwde kom daar waar mogelijk te verlagen naar 30 km/u. In overleg met de subsidieverstrekker wordt het programma aangepast. Voorgesteld wordt daarom om het nog beschikbare subsidiebudget van €109.000 over te hevelen naar 2023 (zie ook de overheveling van budget bij de lasten). In de algemene uitkering is € 60.000 ontvangen voor de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging bouw (onderdeel van programma 4). Dit budget is toegevoegd aan dit programma en is vrij besteedbaar. Dit bedrag wordt dit jaar niet uitgegeven en daarom wordt verzocht dit bedrag van € 60.000 over te mogen hevelen naar 2023.  Dit bedrag zal worden gebruikt voor de afhandeling van aanvragen vergunning en bestemmingsplan oude stijl. De afhandeling ervan loopt na 1-1-2023 nog een tijd door, ondanks of de Wkb en Omgevingswet definitief doorgaat per 1-1-2023 of niet. Om dit goed op te vangen lopen enkele inhuurcontracten van personeel door in 2023.

Het voordeel van € 480.000 aan de lastenkant wordt als volgt verklaard :

-lagere kosten budget verkeer en veiligheid                                              -€ 75.000 V

-lagere kosten budget sanering verkeerslawaai                                   -€ 116.000 V

-hogere kosten lokale woonvisie                                                                       € 25.000 N

-lagere kosten beleid omgevingsvisie                                                        -€ 120.000 V

- lagere kosten Opgave Centrum                                                                 -€ 110.000 V

- lagere kosten schoonmaakkosten openbaar toilet raadhuis      - € 50.000 V

-verschuiving kosten openbaar groen Rova                                             € -50.000 V

-overige niet verklaard                                                                                            €  16.000 N

 

Budget verkeer en veiligheid
Van het op basis van de raadsmotie beschikbare gestelde budget van € 100.000 voor het oplossen van verkeerskundige knelpunten worden dit jaar een aantal kleinere projecten bekostigd. Verwachte uitgaven voor deze projecten € 25.000. Dan resteert van dit budget nog € 75.000. Voorgesteld wordt om van dit bedrag €  60.000 over  te hevelen naar 2023 om een vervolg te geven aan het oplossen van verdere knelpunten. Het restant van dit bedrag € 15.000 valt dan vrij in het rekeningresultaat 2022.

Budget sanering verkeerslawaai
De uitvoering van het programma sanering wegverkeerslawaai is vertraagd door het besluit om de snelheid in de bebouwde kom daar waar mogelijk te verlagen naar 30 km/u. In overleg met de subsidieverstrekker wordt het programma aangepast. Voorgesteld wordt daarom om het nog beschikbare budget aan van €116.000 aan uitgaven over te hevelen naar 2023. Zie ook de toelichting bij het verklaren van de verschillen aan de batenkant.

Lokale woonvisie
De ontvangen provinciale subsidie van € 25.000 wordt ingezet voor de uitvoering van de woonprojecten.

Beleid omgevingsvisie                                                      
Het betreft hier een meerjarig project dat ook in 2023 doorloopt. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 120.000 over te hevelen naar 2023.

Opgave Centrum 
Voorgesteld wordt een deel (€ 110.000) van het restantbudget naar 2023 over te hevelen . Dit wordt o.a. ingezet voor de evenementenkalender, masterplan centrum en de beleving in het centrum. 
 
Schoonmaakkosten openbaar toilet raadhuis 
Voorgesteld wordt een deel (€ 50.000) van dit budget naar 2023 over te hevelen. Dit wordt ingezet voor de schoonmaakkosten voor de openbare toiletten in het raadhuis.

Verschuiving kosten openbaar groen Rova
Dit betreft de verlaging van het onderhoudsbudget bijdrage Rova openbaar groen, waar een navenante verhoging tegenover staat van het onderhoudsbudget voor wegen voor de onkruidbestrijding op verharding. Dit betreft derhalve een verschuiving binnen het budget van de bijdrage aan de Rova voor het onderhoud van de openbare ruimte. (zie ook beleidsveld Klimaat, water en milieu).  

Overdracht bodemtaken
In regionaal verband is subsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie. Zowel onder de baten als de lasten is hiervoor een bedrag van € 46.000 opgenomen maar tegelijk afgeraamd omdat de uitvoering in 2023 plaatsvindt en ook in dat jaar de subsidie moet worden verantwoord. Er is dus sprake van een overheveling die in dit geval in de cijfers niet zichtbaar is (neutraal).

Klimaat, water en mlieu

Terug naar navigatie - Klimaat, water en mlieu

Doordat de lasten voor riool lager uitvallen kan worden volstaan met een lagere onttrekking aan de voorziening waardoor ogenschijnlijk sprake is van een nadeel onder de baten van € 194.000 (per saldo is dit neutraal).  

Het voordeel van € 249.000 aan de lastenkant bestaat uit  :

- verlaging budget voor de elektra van de pompen en rioolgemalen  € 194.000 V 

- overheveling deel restantbudget 2022 voor klimaatadaptatie         €  105.000 V

- verhoging (verschuiving) binnen de begrote bijdrage aan Rova           € 50.000 N 

De verlaging van het budget voor de elektra van de pompen en rioolgemalen betreft een correctie op de te hoge bijraming bij de 1e Prognose 2022. Deze verlaging vloeit voort uit recente gegevens van de Agem. Hiermee komt dit voor 2022 begrote budget uit op € 304.000, hetgeen ook structureel in de begroting 2023 is geraamd. 

Voorgesteld wordt een deel (€ 105.000) van het restantbudget voor klimaatadaptatie naar 2023 over te hevelen, dit wordt in 2023 ingezet voor :                                        
                                        
* Opstellen lokaal Hitteplan Winterswijk                                         
* Benutten afkoppelkansen en realiseren maatregelen bij incidentele herinrichtingen
* Aanplanten extra bomen, investeren in groeiplaatsen diverse locaties vanuit groenstructuurvisie                                     
* Organiseren en faciliteren van klimaatlessen en educatie                       

Voor wat betreft de verhoging (verschuiving) van € 50.000 binnen de begrote bijdrage aan Rova van het onderhoud van de openbare ruimte wordt verwezen naar de toelichting van het beleidsveld Openbare ruimte. 

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Het voordeel van € 568.000 aan de batenkant wordt als volgt verklaard:

- lagere inkomsten Uitvoering klimaatakkoord                  €  97.000 N

- hogere inkomsten energiebesparende maatregelen   € 665.000 V

De inkomsten voor de uitvoering klimaatakkoord maken onderdeel uit van de Algemene Uitkering en worden daar verantwoord (zie ook programma 4). De aanpassing van de inkomsten binnen dit programma betreffen dus een (neutrale) correctie.

Vanuit het Rijk hebben wij een specifieke uitkering gekregen voor energiebesparende maatregelen.

de verhoging van de lasten met € 418.000 wordt als volgt verklaard:

- hogere lasten energiebesparende maatregelen            € 665.000 N

- lagere lasten klimaatmiddelen transitievisie warmte € 100.000 V

- lagere lasten uitvoering klimaatakkoord                            €    97.000 V

- lagere lasten innovatie- en stimuleringsfonds                 €    50.000 V

Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen heeft het Rijk, zoals hierboven al aangegeven, middelen beschikbaar gesteld.

 In de nieuwe uitvoeringsagenda worden ook onderdelen opgenomen die gaan over warmte transitie. Daarom stellen we voor een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2023.

Het Rijk heeft, via de algemene uitkering, in 2022 extra middelen ter grootte van € 124.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaatakkoord (programma 4). Dit bedrag komt boven op het reeds in de begroting opgenomen bedrag van € 97.000. Aangezien de uitvoering meerjarig is stellen we voor een bedrag van in totaal € 221.000 over te hevelen naar 2023. 

In de hierboven al vermelde nieuwe uitvoeringsagenda wordt ook voorgesteld om het innovatie- en stimuleringsfonds voort te zetten in 2023. Daarom wordt voorgesteld een deel van het budget over te hevelen naar 2023.

Gebiedsontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Gebiedsontwikkeling en wonen

Het nadeel van € 1.000 van het saldo van baten en lasten (+ € 578.000 hogere baten en € 579.000 hogere lasten) bestaat uit een voordeel van lagere kapitaallasten ( € 64.000) en een nadeel van hogere exploitatie lasten van enkele complexen (€ 65.000).

De lagere kapitaallasten  van € 64.000 betreft een aframing van de kapitaallast van de strategische posities Narcisstraat en Gaxel. 

De reden hiervoor is dat op het complex Narcisstraat volgens BBV regelgeving niet meer mag worden afgeschreven. Het complex Gaxel is in 2021 een bouwgrond in exploitatie complex geworden, dus dit is overgeheveld vanuit de materiele vaste activa naar balanspost voorraden onderhanden werk. 

De hogere exploitatie lasten van € 65.000 bestaan o.a. uit  de extra kosten van de afronding van de sloop van Oortgiessen binnen het complex Narcisstraat en de  kosten voor het locatieonderzoek voor een nieuw bedrijventerrein van € 40.000.   

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Storting bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet:

In 2022 ontvangen we aanvullende middelen voor de invoering van de Omgevingswet. Een deel van die middelen hebben we in 2023 nodig. Om die reden wordt bij de 2e prognose van 2022 € 100.000 in de bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet gestort die we vervolgens in de begroting 2023 aan die reserve onttrekken.