Sitemap

2e Voortgangsrapportage 2022 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
2e Prognose 2022 Blz. 5
Financiële prognose Blz. 6
Programma’s en beleidsvelden Blz. 7
Opgaven Blz. 8
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 9
Inleiding Blz. 10
1.1 Volksgezondheid Blz. 11
Ambitie Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 14
Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies Blz. 15
Monitoring overlast hout stoken Blz. 16
Participatie regionaal preventieakkoord Blz. 17
1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio. Blz. 18
We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen. Blz. 19
Trends en ontwikkelingen Blz. 20
1.2 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 21
Ambitie Blz. 22
Doelstellingen Blz. 23
1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig. Blz. 24
Nieuw concept mantelzorgondersteuning Blz. 25
1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd. Blz. 26
Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen Blz. 27
Implementatie pgb 2.0 Blz. 28
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 29
Invoering nieuwe inkoop sociaal domein Blz. 30
Monitoring en dashboard inrichten Blz. 31
Realisatie overgang beschermd wonen Blz. 32
Verbeteren van juridische kwaliteit Blz. 33
1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven. Blz. 34
Trends en ontwikkelingen Blz. 35
1.3 Jeugd Blz. 36
Ambitie Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning. Blz. 39
Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken Blz. 40
1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Blz. 41
Monitoring en dashboard jeugd inrichten Blz. 42
Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 43
Trends en ontwikkelingen Blz. 44
Financiële afwijkingen programma 1 Blz. 45
Baten en lasten Blz. 46
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 47
Volksgezondheid Blz. 48
Maatschappelijke ondersteuning Blz. 49
Jeugd Blz. 50
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 51
Inleiding Blz. 52
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) Blz. 53
Ambitie Blz. 54
Doelstellingen Blz. 55
2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen. Blz. 56
Gebiedsontwikkeling Steengroeve Blz. 57
In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW Blz. 58
Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd Blz. 59
Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572 Blz. 60
Vorming streekomroep Blz. 61
2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Blz. 62
Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden Blz. 63
Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden Blz. 64
Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’ Blz. 65
Trends en ontwikkelingen Blz. 66
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) Blz. 67
Ambitie Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden. Blz. 70
Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren Blz. 71
2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk. Blz. 72
Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking Blz. 73
Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk Blz. 74
2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties. Blz. 75
Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte Blz. 76
2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging. Blz. 77
Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord Blz. 78
Trends en ontwikkelingen Blz. 79
2.3 Inkomen en participatie Blz. 80
Ambitie Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid. Blz. 83
Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk Blz. 84
Uitvoering geven aan de aanpak van armoede Blz. 85
2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven. Blz. 86
2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Blz. 87
Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden Blz. 88
2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 89
Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk Blz. 90
2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod. Blz. 91
Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers Blz. 92
Activiteiten opvang Oekraïners Blz. 93
Trends en ontwikkelingen Blz. 94
2.4 Educatie Blz. 95
Ambitie Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie. Blz. 98
Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE Blz. 99
Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet Blz. 100
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 101
2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt. Blz. 102
Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA) Blz. 103
2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal. Blz. 104
We bieden het Goethe-certificaat aan Blz. 105
2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Blz. 106
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 107
2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs. Blz. 108
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 109
Trends en ontwikkelingen Blz. 110
2.5 Economie Blz. 111
Ambitie Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie. Blz. 114
Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein Blz. 115
Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Blz. 116
2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten. Blz. 117
Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad Blz. 118
2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe. Blz. 119
Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda Blz. 120
Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme Blz. 121
2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid. Blz. 122
Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied Blz. 123
2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit. Blz. 124
Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek Blz. 125
Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten Blz. 126
Trends en ontwikkelingen Blz. 127
Financiële afwijkingen programma 2 Blz. 128
Baten en lasten Blz. 129
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 130
Cultuur Blz. 131
Sport Blz. 132
Inkomen en participatie Blz. 133
Economie & Lobby Blz. 134
Educatie Blz. 135
Programma 3 Werkend Winterswijk Blz. 136
Inleiding Blz. 137
3.1 Openbare ruimte Blz. 138
Ambitie Blz. 139
Doelstellingen Blz. 140
3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst Blz. 141
Implementeren Omgevingswet Blz. 142
Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk Blz. 143
Opstellen regionale woonagenda Blz. 144
Uitvoeren woonvisie Blz. 145
Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat Blz. 146
3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken. Blz. 147
Bouwen verkeersmodel Blz. 148
Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem Blz. 149
Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk Blz. 150
Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid Blz. 151
Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas Blz. 152
Uitwerken planvorming project WoooW Blz. 153
30 km/u tenzij in de bebouwde kom Blz. 154
3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers. Blz. 155
Bestrijden van de Japanse duizendknoop Blz. 156
Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden Blz. 157
Revitalisering Dennenoord Blz. 158
Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit Blz. 159
Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput Blz. 160
Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak Blz. 161
Uitvoeren project toekomstbestendige erven Blz. 162
Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie) Blz. 163
Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg Blz. 164
Trends en ontwikkelingen Blz. 165
3.2 Klimaat, water en milieu Blz. 166
Ambitie Blz. 167
Doelstellingen Blz. 168
3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval. Blz. 169
Project Mooi Schoon 2022 Blz. 170
Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer Blz. 171
3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte. Blz. 172
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit Blz. 173
3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk. Blz. 174
Invoering Ja/Ja-sticker Blz. 175
Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid Blz. 176
Trends en ontwikkelingen Blz. 177
Financiële afwijkingen programma 3 Blz. 178
Baten en lasten Blz. 179
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 180
Openbare ruimte Blz. 181
Klimaat, water en mlieu Blz. 182
Duurzaamheid Blz. 183
Gebiedsontwikkeling en wonen Blz. 184
Reserves Blz. 185
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 186
Inleiding Blz. 187
4.1 Bestuur – algemene ondersteuning Blz. 188
Ambitie Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid. Blz. 191
De gemeenteraadsverkiezingen organiseren Blz. 192
4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief. Blz. 193
Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact Blz. 194
Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen Blz. 195
E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren Blz. 196
Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren Blz. 197
Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting Blz. 198
Overdracht Islamitische begraafplaats Blz. 199
Stimuleren gebruik digitale dienstverlening Blz. 200
Vernieuwde website live brengen Blz. 201
Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken Blz. 202
Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling Blz. 203
Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid Blz. 204
4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. Blz. 205
Trends en ontwikkelingen Blz. 206
4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 207
Ambitie Blz. 208
Doelstellingen Blz. 209
4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig. Blz. 210
Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners Blz. 211
4.2.2 De criminaliteit neemt af. Blz. 212
Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem Blz. 213
Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School Blz. 214
In beeld brengen en tegengaan zorgfraude Blz. 215
Opstarten ondermijningsoverleggen Blz. 216
Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt Blz. 217
Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert Blz. 218
Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten Blz. 219
4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar. Blz. 220
Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Blz. 221
4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer. Blz. 222
Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie Blz. 223
Trends en ontwikkelingen Blz. 224
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing Blz. 225
Ambitie Blz. 226
Doelstellingen Blz. 227
4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten. Blz. 228
Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School Blz. 229
Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School Blz. 230
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 231
4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren. Blz. 232
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 233
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 234
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 235
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 236
4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking. Blz. 237
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 238
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 239
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 240
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 241
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 242
4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken. Blz. 243
Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 244
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 245
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 246
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 247
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 248
4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid. Blz. 249
Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 250
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 251
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 252
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 253
Uitbreiden internationale netwerk Blz. 254
Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International) Blz. 255
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 256
4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Blz. 257
Wervingscampagne jonge inwoners Blz. 258
4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven. Blz. 259
Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege Blz. 260
Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten) Blz. 261
Trends en ontwikkelingen Blz. 262
4.4 Overige middelen Blz. 263
Ambitie Blz. 264
Doelstellingen Blz. 265
4.4.1 Een structureel sluitende begroting. Blz. 266
De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien Blz. 267
Herfinancieren leningenportefeuille Blz. 268
Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Blz. 269
Trends en ontwikkelingen Blz. 270
Financiële afwijkingen programma 4 Blz. 271
Baten en Lasten Blz. 272
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 273
Bestuur, organisatie en dienstverlening Blz. 274
Openbare orde en veiligheid Blz. 275
Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing Blz. 276
Overige eigen middelen Blz. 277
Reserves Blz. 278
Recapitulatie Programma's Blz. 279
Financiële recapitulatie programma's Blz. 280
Investeringen Blz. 281
Investeringen Blz. 282
Opgaven Blz. 283
Opgaven Blz. 284
Opgave 'Iedereen doet mee' Blz. 285
Inleiding Blz. 286
Ambitie Blz. 287
Doelstellingen Blz. 288
1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Blz. 289
De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt Blz. 290
Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten Blz. 291
Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen Blz. 292
Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave Blz. 293
We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld Blz. 294
We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor Blz. 295
We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen Blz. 296
Websites toegankelijk maken Blz. 297
1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 298
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 299
Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen Blz. 300
We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden Blz. 301
We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën Blz. 302
1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen. Blz. 303
Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 304
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 305
Professionals worden getraind in stress-sensitief werken Blz. 306
1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken. Blz. 307
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 308
We maken armoede bespreekbaar op scholen Blz. 309
We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen Blz. 310
We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede Blz. 311
Indicatoren Blz. 312
Trends en ontwikkelingen Blz. 313
Opgave Centrum Blz. 314
Ambitie Blz. 315
Doelstellingen Blz. 316
3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis. Blz. 317
Kwaliteitsimpuls van de Markt Blz. 318
Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk Blz. 319
3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen. Blz. 320
Evenementenkalender Blz. 321
Onbeperkt genieten in de Achterhoek Blz. 322
Openbare toiletten Blz. 323
Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’ Blz. 324
3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk. Blz. 325
Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap Blz. 326
Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden Blz. 327
3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers. Blz. 328
Fieldlab Retailinnovatie Blz. 329
Kennisontwikkeling bij centrumondernemers Blz. 330
Ondernemerspunt Winterswijk Blz. 331
Smartcity Achterhoek Blz. 332
3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 333
Gastvrijheid op de parkeerplaats Blz. 334
Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten Blz. 335
Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat Blz. 336
Verminderen van onnodig autobezoek Blz. 337
Indicatoren Blz. 338
Trends en ontwikkelingen Blz. 339
Opgave Duurzaamheid Blz. 340
Ambitie Blz. 341
Doelstellingen Blz. 342
4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit. Blz. 343
Stimuleren zonne-energie Blz. 344
Uitvoeren visie Warmtetransitie Blz. 345
Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten Blz. 346
4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Blz. 347
Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor Blz. 348
We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022 Blz. 349
4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair. Blz. 350
We werken aan klimaatadaptatie Blz. 351
Indicatoren Blz. 352
Trends en ontwikkelingen Blz. 353
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap