1. Blz. 1 2e Voortgangsrapportage 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 2e Prognose 2022
    3. Blz. 6 Financiële prognose
    4. Blz. 7 Programma’s en beleidsvelden
    5. Blz. 8 Opgaven
   2. Blz. 9 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 12 Ambitie
     2. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
       1. Blz. 15 Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies
       2. Blz. 16 Monitoring overlast hout stoken
       3. Blz. 17 Participatie regionaal preventieakkoord
      2. Blz. 18 1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio.
       1. Blz. 19 We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen.
     3. Blz. 20 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 21 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 22 Ambitie
     2. Blz. 23 Doelstellingen
      1. Blz. 24 1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig.
       1. Blz. 25 Nieuw concept mantelzorgondersteuning
      2. Blz. 26 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 27 Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen
       2. Blz. 28 Implementatie pgb 2.0
       3. Blz. 29 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       4. Blz. 30 Invoering nieuwe inkoop sociaal domein
       5. Blz. 31 Monitoring en dashboard inrichten
       6. Blz. 32 Realisatie overgang beschermd wonen
       7. Blz. 33 Verbeteren van juridische kwaliteit
      3. Blz. 34 1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven.
     3. Blz. 35 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 36 1.3 Jeugd
     1. Blz. 37 Ambitie
     2. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
       1. Blz. 40 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken
      2. Blz. 41 1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 42 Monitoring en dashboard jeugd inrichten
       2. Blz. 43 Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
     3. Blz. 44 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 45 Financiële afwijkingen programma 1
     1. Blz. 46 Baten en lasten
     2. Blz. 47 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 48 Volksgezondheid
     4. Blz. 49 Maatschappelijke ondersteuning
     5. Blz. 50 Jeugd
   3. Blz. 51 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 52 Inleiding
    2. Blz. 53 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     1. Blz. 54 Ambitie
     2. Blz. 55 Doelstellingen
      1. Blz. 56 2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.
       1. Blz. 57 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
       2. Blz. 58 In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW
       3. Blz. 59 Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd
       4. Blz. 60 Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572
       5. Blz. 61 Vorming streekomroep
      2. Blz. 62 2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
       1. Blz. 63 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
       2. Blz. 64 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       3. Blz. 65 Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’
     3. Blz. 66 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 67 2.2 Cultuur en ontspanning (sport)
     1. Blz. 68 Ambitie
     2. Blz. 69 Doelstellingen
      1. Blz. 70 2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden.
       1. Blz. 71 Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren
      2. Blz. 72 2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.
       1. Blz. 73 Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking
       2. Blz. 74 Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk
      3. Blz. 75 2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties.
       1. Blz. 76 Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte
      4. Blz. 77 2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging.
       1. Blz. 78 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
     3. Blz. 79 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 80 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 81 Ambitie
     2. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid.
       1. Blz. 84 Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk
       2. Blz. 85 Uitvoering geven aan de aanpak van armoede
      2. Blz. 86 2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven.
      3. Blz. 87 2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
       1. Blz. 88 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
      4. Blz. 89 2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 90 Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk
      5. Blz. 91 2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod.
       1. Blz. 92 Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers
       2. Blz. 93 Activiteiten opvang Oekraïners
     3. Blz. 94 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 95 2.4 Educatie
     1. Blz. 96 Ambitie
     2. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.
       1. Blz. 99 Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE
       2. Blz. 100 Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet
       3. Blz. 101 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      2. Blz. 102 2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 103 Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)
      3. Blz. 104 2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal.
       1. Blz. 105 We bieden het Goethe-certificaat aan
      4. Blz. 106 2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).
       1. Blz. 107 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      5. Blz. 108 2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs.
       1. Blz. 109 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
     3. Blz. 110 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 111 2.5 Economie
     1. Blz. 112 Ambitie
     2. Blz. 113 Doelstellingen
      1. Blz. 114 2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.
       1. Blz. 115 Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein
       2. Blz. 116 Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
      2. Blz. 117 2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten.
       1. Blz. 118 Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad
      3. Blz. 119 2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe.
       1. Blz. 120 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
       2. Blz. 121 Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme
      4. Blz. 122 2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.
       1. Blz. 123 Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied
      5. Blz. 124 2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.
       1. Blz. 125 Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek
       2. Blz. 126 Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten
     3. Blz. 127 Trends en ontwikkelingen
    7. Blz. 128 Financiële afwijkingen programma 2
     1. Blz. 129 Baten en lasten
     2. Blz. 130 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 131 Cultuur
     4. Blz. 132 Sport
     5. Blz. 133 Inkomen en participatie
     6. Blz. 134 Economie & Lobby
     7. Blz. 135 Educatie
   4. Blz. 136 Programma 3 Werkend Winterswijk
    1. Blz. 137 Inleiding
    2. Blz. 138 3.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 139 Ambitie
     2. Blz. 140 Doelstellingen
      1. Blz. 141 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst
       1. Blz. 142 Implementeren Omgevingswet
       2. Blz. 143 Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk
       3. Blz. 144 Opstellen regionale woonagenda
       4. Blz. 145 Uitvoeren woonvisie
       5. Blz. 146 Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat
      2. Blz. 147 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.
       1. Blz. 148 Bouwen verkeersmodel
       2. Blz. 149 Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem
       3. Blz. 150 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       4. Blz. 151 Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid
       5. Blz. 152 Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas
       6. Blz. 153 Uitwerken planvorming project WoooW
       7. Blz. 154 30 km/u tenzij in de bebouwde kom
      3. Blz. 155 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
       1. Blz. 156 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
       2. Blz. 157 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       3. Blz. 158 Revitalisering Dennenoord
       4. Blz. 159 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
       5. Blz. 160 Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput
       6. Blz. 161 Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak
       7. Blz. 162 Uitvoeren project toekomstbestendige erven
       8. Blz. 163 Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)
       9. Blz. 164 Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg
     3. Blz. 165 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 166 3.2 Klimaat, water en milieu
     1. Blz. 167 Ambitie
     2. Blz. 168 Doelstellingen
      1. Blz. 169 3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval.
       1. Blz. 170 Project Mooi Schoon 2022
       2. Blz. 171 Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer
      2. Blz. 172 3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte.
       1. Blz. 173 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit
      3. Blz. 174 3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk.
       1. Blz. 175 Invoering Ja/Ja-sticker
       2. Blz. 176 Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid
     3. Blz. 177 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 178 Financiële afwijkingen programma 3
     1. Blz. 179 Baten en lasten
     2. Blz. 180 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 181 Openbare ruimte
     4. Blz. 182 Klimaat, water en mlieu
     5. Blz. 183 Duurzaamheid
     6. Blz. 184 Gebiedsontwikkeling en wonen
     7. Blz. 185 Reserves
   5. Blz. 186 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 4.1 Bestuur – algemene ondersteuning
     1. Blz. 189 Ambitie
     2. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid.
       1. Blz. 192 De gemeenteraadsverkiezingen organiseren
      2. Blz. 193 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
       1. Blz. 194 Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact
       2. Blz. 195 Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen
       3. Blz. 196 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
       4. Blz. 197 Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren
       5. Blz. 198 Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting
       6. Blz. 199 Overdracht Islamitische begraafplaats
       7. Blz. 200 Stimuleren gebruik digitale dienstverlening
       8. Blz. 201 Vernieuwde website live brengen
       9. Blz. 202 Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken
       10. Blz. 203 Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling
       11. Blz. 204 Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid
      3. Blz. 205 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.
     3. Blz. 206 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 207 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 208 Ambitie
     2. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
       1. Blz. 211 Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners
      2. Blz. 212 4.2.2 De criminaliteit neemt af.
       1. Blz. 213 Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem
       2. Blz. 214 Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School
       3. Blz. 215 In beeld brengen en tegengaan zorgfraude
       4. Blz. 216 Opstarten ondermijningsoverleggen
       5. Blz. 217 Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt
       6. Blz. 218 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       7. Blz. 219 Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
      3. Blz. 220 4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.
       1. Blz. 221 Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
      4. Blz. 222 4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.
       1. Blz. 223 Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie
     3. Blz. 224 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 225 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     1. Blz. 226 Ambitie
     2. Blz. 227 Doelstellingen
      1. Blz. 228 4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten.
       1. Blz. 229 Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       2. Blz. 230 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       3. Blz. 231 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
      2. Blz. 232 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.
       1. Blz. 233 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 234 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 235 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 236 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      3. Blz. 237 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
       1. Blz. 238 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 239 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 240 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 241 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
       5. Blz. 242 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      4. Blz. 243 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.
       1. Blz. 244 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 245 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 246 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 247 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 248 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      5. Blz. 249 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.
       1. Blz. 250 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 251 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 252 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 253 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 254 Uitbreiden internationale netwerk
       6. Blz. 255 Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International)
       7. Blz. 256 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      6. Blz. 257 4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
       1. Blz. 258 Wervingscampagne jonge inwoners
      7. Blz. 259 4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.
       1. Blz. 260 Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege
       2. Blz. 261 Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten)
     3. Blz. 262 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 263 4.4 Overige middelen
     1. Blz. 264 Ambitie
     2. Blz. 265 Doelstellingen
      1. Blz. 266 4.4.1 Een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 267 De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien
       2. Blz. 268 Herfinancieren leningenportefeuille
       3. Blz. 269 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
     3. Blz. 270 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 271 Financiële afwijkingen programma 4
     1. Blz. 272 Baten en Lasten
     2. Blz. 273 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 274 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     4. Blz. 275 Openbare orde en veiligheid
     5. Blz. 276 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
     6. Blz. 277 Overige eigen middelen
     7. Blz. 278 Reserves
   6. Blz. 279 Recapitulatie Programma's
    1. Blz. 280 Financiële recapitulatie programma's
   7. Blz. 281 Investeringen
    1. Blz. 282 Investeringen
   8. Blz. 283 Opgaven
    1. Blz. 284 Opgaven
    2. Blz. 285 Opgave 'Iedereen doet mee'
     1. Blz. 286 Inleiding
     2. Blz. 287 Ambitie
     3. Blz. 288 Doelstellingen
      1. Blz. 289 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
       1. Blz. 290 De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt
       2. Blz. 291 Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten
       3. Blz. 292 Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen
       4. Blz. 293 Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave
       5. Blz. 294 We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld
       6. Blz. 295 We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor
       7. Blz. 296 We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen
       8. Blz. 297 Websites toegankelijk maken
      2. Blz. 298 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
       1. Blz. 299 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       2. Blz. 300 Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen
       3. Blz. 301 We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden
       4. Blz. 302 We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën
      3. Blz. 303 1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
       1. Blz. 304 Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen
       2. Blz. 305 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       3. Blz. 306 Professionals worden getraind in stress-sensitief werken
      4. Blz. 307 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.
       1. Blz. 308 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       2. Blz. 309 We maken armoede bespreekbaar op scholen
       3. Blz. 310 We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen
       4. Blz. 311 We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede
     4. Blz. 312 Indicatoren
     5. Blz. 313 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 314 Opgave Centrum
     1. Blz. 315 Ambitie
     2. Blz. 316 Doelstellingen
      1. Blz. 317 3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis.
       1. Blz. 318 Kwaliteitsimpuls van de Markt
       2. Blz. 319 Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk
      2. Blz. 320 3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.
       1. Blz. 321 Evenementenkalender
       2. Blz. 322 Onbeperkt genieten in de Achterhoek
       3. Blz. 323 Openbare toiletten
       4. Blz. 324 Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’
      3. Blz. 325 3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk.
       1. Blz. 326 Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap
       2. Blz. 327 Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden
      4. Blz. 328 3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.
       1. Blz. 329 Fieldlab Retailinnovatie
       2. Blz. 330 Kennisontwikkeling bij centrumondernemers
       3. Blz. 331 Ondernemerspunt Winterswijk
       4. Blz. 332 Smartcity Achterhoek
      5. Blz. 333 3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.
       1. Blz. 334 Gastvrijheid op de parkeerplaats
       2. Blz. 335 Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten
       3. Blz. 336 Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat
       4. Blz. 337 Verminderen van onnodig autobezoek
     3. Blz. 338 Indicatoren
     4. Blz. 339 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 340 Opgave Duurzaamheid
     1. Blz. 341 Ambitie
     2. Blz. 342 Doelstellingen
      1. Blz. 343 4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
       1. Blz. 344 Stimuleren zonne-energie
       2. Blz. 345 Uitvoeren visie Warmtetransitie
       3. Blz. 346 Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten
      2. Blz. 347 4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.
       1. Blz. 348 Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor
       2. Blz. 349 We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022
      3. Blz. 350 4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.
       1. Blz. 351 We werken aan klimaatadaptatie
     3. Blz. 352 Indicatoren
     4. Blz. 353 Trends en ontwikkelingen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap