Voortgang activiteiten

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen kan meedoen!
Gezondheid en vitaliteit zijn de kernwoorden van onze ambitie. In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We bieden daarbij ondersteuning aan degenen die dat zelf niet zo goed kunnen. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen; alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Aan de ambitie van dit programma is de opgave ‘Iedereen doet mee’ gekoppeld. Een prachtige, integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen te werken aan het wegnemen van fysieke en niet fysieke drempels, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Beschikbare en betaalbare zorg
We realiseren kwaliteit van zorg. Deze maken we meetbaar en zichtbaar door klanttevredenheidsonderzoeken en de GGD-monitor. We zorgen voor beschikbare en betaalbare zorg, waarbij we de begrote budgetten niet overschrijden. Op deelgebieden nemen we maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden.

Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen
We voeren inhoudelijke activiteiten uit zoals preventie, maar we maken ook gebruik van zorginkoop en kwaliteits- en normenkaders. We werken samen met partners in de zorg en welzijn. Uitgangspunten zijn de kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook het in stand houden van het voorzieningenniveau.

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee. 

Relevante documenten

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De kosten van bijvoorbeeld de GGD en Yunio zullen stijgen als gevolg van de inflatie.  Dit leidt tot begrotingswijzigingen bij deze organisaties. 

Er is een lobby aangaande de positie van streekziekenhuizen naar aanleiding van visie en beleid van de minister.  We trekken hierbij op met de andere streekziekenhuizen in Nederland.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We ondersteunen inwoners voor wie eigen regie niet mogelijk is.

Relevante documenten:

 • Beleidsplan Wmo & Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • Inkoopdocumenten sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020-2023
 • Hervormingsagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Financieel: er komen waarschijnlijk drie grote woningaanpassingen aan. Worden nog niet meegenomen bij deze rapportage omdat het nog onzeker is of het doorgaat. Bedragen totaal > € 150.000,=

Eigen bijdrage wordt wellicht weer inkomensafhankelijk voor HH en rolstoelen.  Landelijke besluitvorming hierover volgt dit najaar. De maatregel gaat naar verwachting in 2025 in.

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Relevante documenten:

 •  Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Rekenkameronderzoek Voor de toekomst
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat hij er op aanstuurt dat gespecialiseerde jeugdzorg centraler wordt ingekocht. Met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ wordt voorgesteld:

(1)verplichte regionale samenwerking bij inkoop en meer centrale organisatie van specifieke vormen van specialistische zorg; 

(2) specifieke governance eisen aan aanbieders en gecertificeerde instellingen; 

(3) verbetering van het inzicht en toezicht op de beschikbaarheid van jeugdzorg (en dit beleggen bij de Nederlandse Zorg Autoriteit).

Hij verwacht het wetsvoorstel dit najaar gereed te hebben voor parlementaire behandeling. 

Financiële afwijkingen programma 1

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Berap1 Berap2 Mutaties_Berap2
Baten
1.1 Volksgezondheid 22 25 2
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 10.783 11.085 302
Totaal Baten 10.805 11.109 305
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.014 3.014 0
1.1 Volksgezondheid 914 892 -22
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 19.886 20.752 867
1.3 Jeugd 8.137 9.123 986
Totaal Lasten 31.950 33.781 1.831

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

Wij hebben a.g.v. de verdeling van de overgebleven middelen 2021 voor Beschermd Wonen bij de centrumgemeente Doetinchem een bedrag ontvangen van € 302.000.

De verhoging van de lasten met € 867.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- hogere lasten Beschermd Wonen                           € 302.000 N

- hogere lasten Hulp bij Huishouden                        € 200.000 N

- hogere lasten Dagbesteding                                      € 150.000 N

- hogere lasten individuele begeleiding                  € 100.000 N

- hogere lasten gemeentelijke dienstverlening  € 131.000 N

- lagere lasten Drempelvrij Winterswijk                €    50.000 V

Het college heeft besloten de ontvangen middelen van Beschermd Wonen beschikbaar te houden binnen het Sociaal Domein (zie ook toelichting bij de hogere baten).

De ingeboekte bezuiniging bij Hulp bij Huishouden als gevolg van het nieuwe normenkader wordt in 2022 niet behaald. De belangrijkste oorzaak is dat door personeelstekort de herindicaties automatisch worden verlengd met de bestaande inzet van hulp bij huishouden. Hierdoor wordt het nieuwe normenkader dus niet toegepast.

De ontwikkeling naar een voorliggende voorziening met Fijnder is nog niet gereed. De voorbereiding heeft als gevolg van personele wisselingen bij Fijnder meer tijd in beslag genomen. Hierdoor wordt de ingeboekte bezuiniging bij Dagbesteding voor 2022 niet gerealiseerd.

Bij de start van de nieuwe inkoop is ingeschat dat bij individuele begeleiding een besparing te realiseren is van € 200.000. Aangezien de start van de nieuwe inkoop met een half is uitgesteld is het volledig realiseren van de bezuiniging in 2022 niet realistisch en wordt deze gehalveerd.

We hebben vanuit het Rijk middelen gekregen om de gemeentelijke dienstverlening in de breedste zin van het woord te verbeteren. De uitgaven worden hier verantwoord en de inkomsten maken onderdeel uit van de algemene uitkering.

In 2022 zijn niet alle activiteiten van de opgave Drempelvrij Winterswijk uitgevoerd en zijn deze doorgeschoven naar 2023. Daarom stellen we voor een budget van € 50.000 over te hevelen naar 2023 om de niet uitgevoerde activiteiten alsnog uit te voeren en om enige inhuur te kunnen betalen.

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

De stijging van de vraag naar Jeugdhulp blijft zich doorzetten. We zien vooral een stijging van de duurdere en complexere zorg. Verder is na de uitkomst van de nieuwe aanbesteding gebleken dat de ingeboekte bezuiniging niet realistisch is  gebleken. Dit betekent dat de budgetten Jeugdhulp met € 1 miljoen verhoogd moeten worden. Hierbij is de verhoging van de lasten met € 986.000 zo goed als volledig verantwoord.