Voortgang activiteiten

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultuur, sport, inkomen en participatie, educatie en economie
Dit programma is uitgewerkt in vijf onderdelen: meedoen in sport, cultuur, educatie, economie en werk. Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid.

Aantrekkelijk Winterswijk
We gaan voor goed onderwijs en het in stand houden van onze sport- en cultuurvoorzieningen. Daarnaast is er volop aandacht voor het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor economie, werk en toerisme. We houden Winterswijk aantrekkelijk door initiatieven voor ons landschap en erfgoed.

Dit programma kent inspanningen voor het handhaven en onderhouden van voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast bevat het een aantal grotere projecten die de randvoorwaarden scheppen. Denk aan het project ‘Samen aan het stuur’, de omgekeerde verordening, het Integraal Huisvestingplan Onderwijs en het realiseren van een nieuw bedrijventerrein.

De inmiddels bekende aanpak Armoedevrij Winterswijk 2040 hoort bij dit programma en lichten we toe in het hoofdstuk Opgaven bij de opgave ‘Iedereen doet mee’.

2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We willen onze culturele instellingen en ons erfgoed behouden en versterken, omdat ze belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Cultuurnota
 • Museumvisie
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
 • Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
 • Beleidsnota Aardkundige waarden in Winterswijk
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Cultuur en ontspanning (sport)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk staan we voor een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Sport en bewegen maakt onze inwoners vitaal en stimuleert ontmoetingen.

Relevante documenten:

 • Sportnota
 • Brede regeling combinatiefuncties
 • Lokaal sportakkoord
 • Regionaal sportakkoord

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De huidige buurtsportcoachregeling wordt vervangen door een regeling voor gemeenten voor het  bevorderen van gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. De exacte inhoud is nu nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoeveel geld we ontvangen.

Zodra er meer bekend is, wordt de regeling uitgewerkt.

 

 

 

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant.

Relevante documenten-

 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’
 • Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Gelet op de stijgende kosten van levensonderhoud, waar de energielasten een groot deel van uitmaken, moeten we rekening houden met een toename van het aantal inwoners met financiële problemen. Dat zal vooral zichtbaar worden in een verwachte toename van het aantal signalen betalingsachterstanden vaste lasten. 

Onze inwoners  met een minimuminkomen hebben voor de hoge energielasten een  energietoeslag van € 1.200,-  ontvangen. 

Er is een task force bestaanszekerheid opgericht om onze inwoners te ondersteunen bij de problemen waar ze door de hoge energieprijzen mee geconfronteerd worden.

De overheid heeft  twee keer een versnelde huisvesting van statushouders aan gemeenten opgelegd.  De eerste versnelde huisvesting bedraagt 16 personen. Deze  mensen zijn inmiddels gehuisvest.

De overheid heeft de taakstelling huisvesting tot halverwege 2023 vastgesteld. Deze bedraagt 35.  Het verzoek is om van deze groep 18 mensen versneld, voor 1 januari 2023, te huisvesten. Voor de huisvesting hebben we afspraken gemaakt met de gemeente Oost Gelre, zij openen een tussenvoorziening waar tot 1 september 2023 ook onze Winterswijkse statushouders gehuisvest kunnen worden. 

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind, we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Relevante documenten:

 • Visie onderwijsvoorzieningen gemeente Winterswijk
 • Notitie onderzoek Realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk
 • Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Integraal huisvestingsplan 2021-2037

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.5 Economie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk heeft een veelzijdige economie met een sterke industrie, een succesvol winkelcentrum, omvangrijk toerisme, hoogwaardige zorg en een bedrijvig buitengebied, waar landbouw en ander ondernemerschap in balans zijn met de natuurlijke omgeving.
De verschillende sectoren versterken elkaar en dat maakt onze economie minder kwetsbaar. Het zorgt voor een omvangrijke, gevarieerde arbeidsmarkt waar ieder passend werk kan vinden.

Relevante documenten:

 • Beleidsnota Economie Winterswijk 2017
 • Omgevingsvisie buitengebied 2019
 • Centrumvisie 2021
 • Raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 2021

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling de komende jaren zit in het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. We zijn gestart met een programma hiervoor, samen met de stakeholders. In het kader van dienstverlening werken we een concept voor een ondernemerspunt uit. In 2023 komen we met een voorstel voor implementatie. Voor vrijetijdseconomie willen we onder andere aan de slag met fietspaden. 

De energiecrisis en de nasleep van Corona spelen bij economische ontwikkelingen een grote rol. We proberen hier onze mogelijke invloed aan te wenden door onder andere een Taskforce op te richten. 

Financiële afwijkingen programma 2

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Berap1 Berap2 Mutaties_Berap2
Baten
2.1 Cultuur 25 36 11
2.2 Sport 774 717 -57
2.3 Inkomen en participatie 13.580 11.899 -1.681
2.4 Educatie 1.278 1.441 163
2.5 Economie & Lobby 117 117 0
Totaal Baten 15.774 14.209 -1.565
Lasten
2.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.528 3.388 -140
2.1 Cultuur 4.102 3.991 -110
2.2 Sport 1.987 2.137 150
2.3 Inkomen en participatie 25.729 26.303 574
2.4 Educatie 2.013 2.176 163
2.5 Economie & Lobby 1.274 791 -483
Totaal Lasten 38.632 38.786 154
Onttrekkingen
2.1 Cultuur 0 0 0
2.4 Educatie 0 0 0
2.5 Economie & Lobby 450 450 0
Totaal Onttrekkingen 450 450 0
Stortingen
2.2 Sport 25 25 0

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

De verlaging van de lasten met € 110.000 wordt met name verklaard door de volgende posten:

- verlaging budget Beleid Aardkundige waarden            € 13.000 V

- verlaging budget Uitvoeren Archeologie Beleid          € 23.000 V

- verlaging budget Restauratie monumenten                    € 86.000 V

Onder de eerste twee budgetten hangt een uitvoeringsprogramma dat doorloopt in 2023. Om het programma volgend jaar volledig uit te kunnen voeren stellen we voor de niet bestede middelen in 2022 over te hevelen naar 2023.

De beschikkingen van voor 2020 zijn, conform afspraak, ingetrokken en hierdoor valt een deel van de aangegane verplichtingen vrij. Aangezien we voor de restauratie van monumenten cofinanciering ontvangen van de Provincie willen deze vrijgevallen middelen volgend jaar extra gaan inzetten. Daarom stellen we voor het budget over te hevelen naar 2023.

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Het college heeft in het nieuwe coalitieakkoord afgesproken dat de verenigingen de eerder opgelegde eigen bijdrage van € 75.000 niet meer hoeven te betalen. Hiermee zijn de lagere baten van € 57.000 grotendeels verklaard. 

Door de hogere energieprijzen en schoonmaakkosten zijn de kosten voor de gemeentelijke sportaccommodaties verhoogd. Hiermee is de verhoging van lasten met € 150.000 voor het grootste deel verklaard. 

Inkomen en participatie

Terug naar navigatie - Inkomen en participatie

De lagere baten van € 1.681.000 worden als volgt verklaard:

- lager Rijksbudget Algemene Bijstand       €    537.000 N

- verlaging budget Energietoeslag                 € 1.144.000 N

Het Rijk heeft het budget voor de Algemene Bijstand voor 2022 definitief vastgesteld en het budget met bovengenoemd bedrag verlaagd.

Het van het Rijk ontvangen budget voor de Energietoeslag wordt in de Algemene Uitkering verantwoord (programma 4) en daarom worden de eerder in dit programma begrote inkomsten hier afgeraamd.

De aanpassing van de lasten wordt als volgt verklaard:

- bijramen budget Energietoeslag                                                  € 1.171.000 N

- hogere lasten maatschappelijke begeleiding                       €        57.000 N

- lagere lasten Algemene Bijstand                                                €      537.000 V

- lagere lasten Opgave Armoede                                                   €         70.000 V

- lagere lasten re-integratie crisis- en herstelbeweging  €         47.000 V

Het Rijk heeft de energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300 en daardoor hebben wij meer middelen van het Rijk ontvangen (programma 4). We hebben de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.

We hebben voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden bovengenoemd bedrag ontvangen.

Het Rijk heeft het definitieve budget voor de Algemene Bijstand voor 2022 lager vastgesteld. De uitgaven worden met hetzelfde bedrag als de inkomsten verlaagd.

In 2022 zijn niet alle beschikbaar gestelde middelen voor de opgave Armoede besteed. Aangezien ook de komende jaren veel moet gebeuren stellen wij voor het niet bestede deel van het budget over te hevelen naar 2023.

We stellen voor een bedrag van € 47.000 over te hevelen van het budget re-integratie crisis- en herstelbeweging. Het onderliggende uitvoeringsplan is in 2022 gestart en loopt door in 2023.

 

Economie & Lobby

Terug naar navigatie - Economie & Lobby

In het coalitieakkoord is aangegeven dat overwogen wordt het crisis- en herstelbudget op te heffen, als winkels, horeca en/of andere organisaties en instellingen minstens één jaar zonder door de overheid opgelegde maatregelen kunnen opereren. Dat betekent dat het budget minimaal tot en met het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar moet blijven. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2023. 

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

De aanpassing van schoolgebouw Bargerpaske en de huur AZC-school bedroegen gezamenlijk € 139.000. Dit bedrag is bekostigd uit de gereserveerde OHBA-gelden. Hiermee zijn de hogeren baten en lasten van € 139.000 verklaard.