Voortgang activiteiten

Investeringen

Voortgang activiteiten

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
x € 1.000 Oorspronkelijk bijraming krediet '23
krediet 2e progn na 2e progn
investeringskrediet brug Honesweg 140 35 175
investeringskrediet herinrichting omgeving gemeentehuis 2.861 19 2.880
investeringskrediet herinrichting omgeving Gerrit Komrij College (GKC) -
Uitgaven - 200 200
Inkomsten (subsidie) - -80 -80
Netto begrote boekwaarde - 120 120
Totaal 3.001 174 3.175

Toelichting op de investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting op de investeringen

De kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarin dat verloop zichtbaar is en wordt tevens aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten en welke nog doorlopen.
Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor 3 kredieten het geval.

Brug Honesweg
Tijdens het vervangen van de brug is een tijdelijke ontsluiting nodig van de achterliggende percelen voor de duur van het werk.
Die kan alleen gerealiseerd worden door het aanleggen van een noodbrug met een tijdelijke ontsluitingsweg.
De maatregelen zijn ingrijpender en de kosten ervan zijn hoger dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Dit leidt tot een benodigde verhoging van het begrote krediet met € 35.000.

Krediet omgeving gemeentehuis herinrichting
Dit betreft de kredietbijraming van € 18.500 ten behoeve van de aanlichting van het raadhuis (aanleg en aansluitingen van de elektra) die in de begroting te laag was geraamd. 

Voor het herinrichtingsplan omgeving Gerrit Komrij College heeft de Raad 25/5/2023 een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt door een provinciale subsidie waarvan 80% (€ 80.000) in 2023 is ontvangen en 20% na afronding van het Project. Dit betreft de subsidieregeling groene icoonprojecten.

Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Terug naar navigatie - Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Voor de investeringskredieten heeft de raad besloten dat deze beschikbaar blijven tot 31 december van het tweede jaar ná beschikbaar stellen. Een in 2021 beschikbaar gesteld krediet heeft dus een “houdbaarheidsdatum” tot 31-12-2023. Als die (restant) kredieten langer beschikbaar moeten blijven, is daarvoor een raadsbesluit nodig. Derhalve wordt voorgesteld om de einddatum van een aantal investeringskredieten te verlengen. Hieronder volgt een onderbouwing voor het verlengen van het krediet.

Programma 2

Krediet        : Toplaagrenovaties kunst- en natuurgrasvelden
Bedrag         : € 2.131.000  

Toelichting :    
Deze bedragen staan gereserveerd voor de toplaagrenovaties van kunst- en natuurgrasvelden van de verenigingen.   
De afgesproken houdbaarheidsdata van deze kredieten zijn verstreken van kunstgrasveld FC Winterswijk, Trias kunstgrasveld fase 2, Meddo renovatie kunstgras en Hickory gravelverharding. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 1 jaar te verlengen omdat deze velden 2023 zijn goedgekeurd.              

Programma 3 

Krediet        : Project herinrichting de Pas . 
Bedrag         : € 924.000

Toelichting :  
Dit bedrag staat gereserveerd voor de herinrichting van de wijk de Pas.   
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 1 jaar te verlengen.

Krediet        : Project Reconstructie Groenloseweg 
Bedrag         : € 2.025.500

Toelichting :  
Dit bedrag staat gereserveerd voor de herinrichting van Groenloseweg .   
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 2 jaar te verlengen.