Voortgang activiteiten

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, bestuur
Onze manier van besturen is betrokken, laagdrempelig en transparant. Met een nuchtere kijk op zaken en gezond boerenverstand. We werken in het belang van de inwoner en waarderen hun mening. We hechten aan inwonersparticipatie en trekken als raad en college graag samen op.
 
Dienstverlening 
We gaan samen aan de slag en inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken bij besluiten die hen direct raken. 
 
Veiligheid en ondermijning 
Je veilig voelen is een basisbehoefte en vraagt om meer aandacht. Criminaliteit wordt voorkomen. We ondersteunen een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan en onze gemeente veilig te houden.

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We hebben een bestuur en organisatie die er zijn voor heel Winterswijk, alle inwoners, organisaties en bedrijven.  We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  
We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.  

Relevante documenten:

  • Organisatievisie;
  • Visie op dienstverlening. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Dienstverlening  
De projectleider heeft de eerste maanden van het project zich gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de organisatie. Daarnaast richt zij zich op een aantal teams om met hen vanuit een dienstverleningsvisie concrete punten te optimaliseren. Deze aanpak continueren wij in 2023. 

Informatiehuishouding  

De I-kolom is voortvarend de gehele organisatie en bijbehorende applicaties aan het inventariseren. Daarnaast is ingezet op het live laten gaan van diverse E-diensten. Dit is inmiddels gerealiseerd maar blijft ook een doorlopend proces. Applicaties worden waar mogelijk ver-Saasd. Deze optimalisatie van informatiecomponenten en bestaande werkprocessen blijft doorlopend de aandacht houden. 

HRM 
De uitdaging van de gemeente ligt in de krapte van de arbeidsmarkt, vooral in het licht van de verwachte natuurlijke uitstroom in de komende jaren. Om nieuwe talenten aan te trekken en de huidige medewerkers te behouden, is het van essentieel belang dat de gemeente aantrekkelijk blijft als werkgever. We hebben op maat gemaakte programma's ontwikkeld om een sterke betrokkenheid en binding te bevorderen. Medewerkers worden aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen, en het management staat klaar om hen hierin te ondersteunen. Voldoende budget voor ontwikkeling en opleiding is daarbij cruciaal. De voorgenomen bezuiniging op het huisvestingsbudget heeft een direct effect op het werkconcept. Het werkconcept wordt feitelijk ondersteund door het huisvestingsconcept en beide concepten zijn daarmee nauw met elkaar verbonden. Het werkconcept wordt daarom herijkt en in balans gebracht met de beschikbare middelen voor het huisvestingsconcept. 

Financieel beheer en Control 

Een belangrijke ontwikkeling betreft de wettelijke vereisten met betrekking tot rechtmatigheidstoetsing, waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Dit houdt in dat er enerzijds een plan moet worden opgesteld met daaropvolgende verbeteringen van de werkprocessen. Daarnaast is er behoefte aan interne capaciteit voor controle, beoordeling en verantwoording.

In het derde kwartaal is een initiatief gestart om de financiële processen te verbeteren, met de focus op het op orde brengen van de basis. In lijn met deze financiële verbeteringen is het eveneens van belang om de rol van business control binnen onze organisatie vorm te geven. Dit is essentieel, niet alleen in het kader van rechtmatigheid, maar ook ter ondersteuning van verbeterde sturingsinstrumenten en het management.

Inkoop

De gemeente heeft een deskundig Team Inkoop, maar de inkooporganisatie als geheel is niet voldoende volwassen. Er is behoefte aan groei naar een hoger niveau, het ontwikkelen van concerninkoop, het betrekken van decentrale inkopers (budgethouders), contracteigenaren en de implementatie van een centraal contractbeheerssysteem.

De accountant heeft vastgesteld dat er onvoldoende controle is op de naleving van de regels voor Europese aanbesteding, hoewel dit nog niet heeft geleid tot een afkeurende verklaring. Dit benadrukt de noodzaak van verdere ontwikkeling van de inkooporganisatie. Het huidige team, bestaande uit twee parttime professionals, is echter ontoereikend om de gehele inkooporganisatie adequaat te ondersteunen. Het vergroten van de omvang van het Team Inkoop is essentieel om actief bij te dragen aan rechtmatige inkoop binnen de gemeente.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Relevante documenten:

  • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk;
  • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De samenwerking van de boa`s blijft een punt waar wij aandacht aan besteden. Daarnaast geven wij uitvoeren aan het begin 2023 vastgestelde Integraal VeiligheidsPlan.  

Vanwege personele wijzigingen is de boa capaciteit momenteel niet volledig ingevuld. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen wij deze formatie voor 2024 weer op volledige sterkte hebben. 

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prognose 1 2023 Prognose 2 2023 Mutaties Prognose 2 2023
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 0 0 0
0.2 Burgerzaken 236 290 54
0.4 Overhead 999 999 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 1.235 1.289 54
4.2 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 68 70 2
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 68 70 2
Totaal Baten 1.303 1.359 56
Lasten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 3.814 3.706 -108
0.2 Burgerzaken 902 974 72
0.4 Overhead 12.927 12.845 -107
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 17.643 17.525 -143
4.2 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.077 2.077 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.066 1.073 7
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 3.143 3.150 7
Totaal Lasten 20.786 20.675 -136
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 7.416 12.440 0
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 124 7.501 0

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, organisatie en dienstverlening

In dit beleidsveld is er sprake van hogere baten van € 54.000. Dit heeft met name te maken met een hoger aantal verstrekte reisdocumenten dan begroot. In dit beleidsveld is er sprake van lagere lasten van € 143.000. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door : 

- Cofinancieringsbijdrage Regio Deal € 100.000 V

 Voor het project Fonds voor Talentontwikkeling was € 50.000 gereserveerd, deze bijdrage is achteraf niet nodig gebleken. Verder is de cofinanciering van een aantal ZOOV-projecten in de RegioDeal betaald uit de reguliere ZOOV-budgetten. Naar aanleiding hiervan is het gerechtvaardigd het budget Cofinancieringsbijdrage RegioDeal Achterhoek af te ramen met € 100.000.

Voor wat betreft het beschikbaar houden van het budget dat op 31-12 2023 resteert: een aantal projecten heeft een grillig verloop en loopt nog door in 2024. Verder is het voornemen van de Regio Achterhoek om een nieuwe aanvraag RegioDeal in te dienen bij het Rijk. Daar zal in 2024 uitsluitsel over komen. Omdat dan weer cofinanciering van gemeenten gevraagd zal worden en in de conceptbegroting 2024 daarvoor geen bedrag is geraamd, zullen wij bij de jaarrekening 2023 voorstellen het op 31-12-2023 resterende bedrag van de afgelopen RegioDeal-periode hiervoor gereserveerd te houden.

- Leader Achterhoekse projecten € 60.000 V

De bijdrage in de nieuwe Leader-periode is lager uitgevallen.

- Datalab GO € 47.000 V

Uitgangspunt bij de begroting was intensivering van de samenwerking met DataLab. Dit is gerealiseerd tegen lagere meerkosten dan waarvan bij de begroting was uitgegaan.

- Communicatiekosten € 40.000 V

De kosten met betrekking tot content creatie en de uitvoering van het communicatieplan vallen lager uit dan begroot. Vanwege wisselingen binnen het team en tijdstekort vanwege andere prioriteiten konden niet alle plannen worden uitgevoerd

Vervroegde Tweede Kamerverkiezing € 70.000 N

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen worden er extra kosten gemaakt voor de organisatie van deze verkiezingen. 

Rijksleges Reisdocumenten € 30.000

Er zijn extra baten ontvangen voor een hoger aantal verstrekte reisdocumenten.  Hier zijn echter ook extra kosten(rijksleges)  aan verbonden.

Accountantskosten € 25.000 N

De afrekening met betrekking tot de jaarrekening controle 2022 viel hoger uit dan geraamd ten gevolge van een uitbreiding van het door de accountant te controleren aantal SiSA regelingen.

 

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Onder de reserves is een dotatie van, per saldo, € 2,4 miljoen opgenomen aan de reserve 'doorgeschoven activiteiten'. Dit betreffen budgetten van activiteiten die doorlopen in 2024. Een overzicht hiervan is opgenomen in de inleiding en bij de afzonderlijke programma's zijn hierop nadere toelichtingen opgenomen.