Voortgang activiteiten

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd 
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen doet mee!  
Deze ambitie vertalen we in dit programma naar het realiseren van vitaliteit en gezondheid. Door om te zien naar elkaar. We zorgen dat iedereen kan meedoen, uitdagingen worden samen opgepakt en sociale binding versterkt. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.  Aan de ambitie van dit programma is de opgave  “Iedereen doet mee” gekoppeld. Dit bestaat uit de opgave "Drempelvrij Winterswijk" in dit programma en de opgave "Winterswijk Armoedevrij in 2040" in programma 2.  Deze opgaves lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe. 

Zorg voor wie het nodig heeft.
We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond en energiek zijn en zelf regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. Met preventie richten we ons op factoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Jongeren hebben de toekomst, voor ouderen zijn goede fysieke sociale structuren belangrijk. 
 
Beschikbare voorzieningen. 
We beheersen de kwaliteit van zorg en de uitgaven voor jeugdzorg en WMO.  Samenwerking tussen betrokken partijen moet leiden tot een beter afgestemd aanbod. We zien het SKB als een onmisbare schakel in dit zorgaanbod voor de regio. Winterswijk blijft zijn verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen. Het asielzoekerscentrum is een voorbeeld voor de rest van Nederland. 

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We willen dat zij gezond en energiek zijn en zelf de regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. 
De regio is voorzien van een volwaardig aanbod, waaronder ook het ziekenhuis. Het zorgaanbod is op elkaar afgestemd. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’;
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Landelijk is er steeds meer aandacht voor preventie en gezondheid. Zo zijn er eind 2022 en begin 2023 twee akkoorden gesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Het IZA richt zich op een  toekomstbestendige zorg: goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat lukt niet zonder verdere investering in preventie en gezondheid (GALA). Het GALA is eind januari ondertekend.  Preventie is voor een deel een gemeentelijke opgave.
Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan het IZA, stellen een regiobeeld op om te komen tot een regionaal integraal plan. Transitiemiddelen van het Rijk zorgen voor de benodigde financiering om de omslag te kunnen maken van zorg naar gezond leven. Het GALA focust op preventie en gezondheid via sporten en bewegen, gezondheid en het versterken van de sociale basis. Dat is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Rijk stelt gedurende 3 jaar zogenaamde SPUK-middelen (specifieke uitkering) beschikbaar, voor zowel bestaande als nieuwe preventieactiviteiten. Deze SPUK wordt door ons aangevraagd. De aanvraag met daarbij een plan van aanpak moet uiterlijk september bij het ministerie ingeleverd zijn. 

Daarnaast zijn er vijf domein-overstijgende keteninterventies, die gemeenten en zorgverzekeraars samen moeten organiseren en inrichten. Hiervoor wordt een regioplan opgesteld. Het gaat om Kansrijke start, Gecombineerde leefstijl interventies, Kinderen met overgewicht, Valpreventie en Welzijn op recept. Dit alles zijn  bewezen interventies die we nu al uitvoeren, maar in het kader van GALA voortzetten. 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur zodat de zorg de mensen bereikt die dat nodig hebben. Daarnaast hebben we zorg ingekocht die kwalitatief goed en betaalbaar is en die stimuleert tot zorginnovatie en samenwerking. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale Verordening sociaal domein
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Beoordelingskader Wonen met zorg 2020-2023
 • Agenda Sociaal domein   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Jongeren hebben de toekomst; alle Winterswijkse jongeren moeten dezelfde kansen voor ontwikkeling hebben. Preventie voorkomt inzet duurdere zorg. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Integrale Verordening sociaal domein;
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein);
 • Agenda sociaal domein. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De concept hervormingsagenda Jeugdhulp is in april gepubliceerd, deze zet in op het normaliseren van Jeugdhulp en alleen de zwaardere hulp zal onder de Jeugdwet blijven vallen. 

Toenemende GGZ problematiek jongeren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer psychische problemen ervaren. Als gemeente gaan we samen met onze maatschappelijke partners plannen ontwikkelen om a) jongeren met problemen te helpen en b) te voorkomen dat jongeren problemen ontwikkelen.

Dit doen we onder andere door het vergroten van de mentale veerkracht.

Financiële afwijkingen programma 1

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prognose 1 2023 Prognose 2 2023 Mutaties Prognose 2 2023
Baten
1.1 Volksgezondheid
7.1 Volksgezondheid 22 368 346
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.816 11.960 -2.856
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 8 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 463 463
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 223 223 0
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 15.047 12.654 -2.393
Totaal Baten 15.069 13.022 -2.047
Lasten
1.1 Volksgezondheid
7.1 Volksgezondheid 1.423 1.686 264
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 13.648 14.029 381
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.455 1.455 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.598 4.928 330
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.046 3.996 -50
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 63 63 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 9 30 21
6.81A Beschermd wonen (WMO) 45 45 0
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 23.864 24.545 682
1.3 Jeugd
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.914 7.942 28
6.72A Jeugdhulp begeleiding 542 542 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 178 178 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 640 640 0
Totaal 1.3 Jeugd 9.274 9.302 28
Totaal Lasten 34.560 35.533 973

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid

We hebben vanuit het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiermee zijn de hogere baten van € 346.000 grotendeels verklaard.

De ontvangen middelen vanuit het Rijk voor de GALA zijn ook opgevoerd als lasten. Daarnaast zijn een aantal preventiebudgetten verlaagd omdat deze nu uit de GALA-budgetten bekostigd gaan worden. Per saldo nemen de lasten met € 264.000 toe.

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

De lagere  baten van € 2.393.000 worden als volgt verklaard:

- verplaatsing Rijksbudget Inburgering                               €    406.000 N

- verplaatsing Rijksbudget Hulp aan Oekraïners          € 2.650.000 N

- hogere baten Winterfonds                                                      €     138.000 V

- hogere baten Beschermd Wonen                                       €     463.000 V

De eerste twee budgetten zijn verplaatst naar beleidsveld Inkomen en Participatie in programma 2 omdat binnen dit beleidsveld ook de lasten worden verantwoord.

Vorig jaar hebben we van de Provincie een budget ontvangen om maatschappelijke en culturele instellingen te helpen om de hoge energierekeningen te betalen. De uitvoering hiervan heeft in 2023 plaatsgevonden. De middelen van de Provincie worden nu opgevoerd in de begroting 2023. 

Van de gemeente Doetinchem hebben wij gelden ontvangen, die zij hebben overgehouden van het Rijksbudget Beschermd Wonen.

De hogere lasten van € 482.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- hogere lasten Winterfonds                                               € 138.000 N

- hogere lasten Integrale Ondersteuning                   € 300.000 N

Voor de hogere lasten voor winterfonds verwijzen we naar de toelichting bij de baten binnen dit beleidsveld.

Door de nieuwe tarieven voor de zorg per juli 2023 stijgen de kosten voor Integrale Ondersteuning.