Voortgang activiteiten

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Programma 5 is een nieuw programma met ingang van de begroting 2023.

Dit programma omvat de inkomsten van onze gemeente die ook de algemene dekkingsmiddelen zijn: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en onze lokale heffingen. 

Tot 2023 maken de algemene dekkingsmiddelen onderdeel uit van programma 4. Met de begroting 2023 hebben de algemene dekkingsmiddelen een eigen programma om de sturingsmogelijkheden op de andere vier programma's zuiverder te maken.
In de andere vier programma's staan nu de activiteiten en budgetten die ook daadwerkelijk horen bij onze ambities en doelstellingen én waarop wij (bij)sturingsmogelijkheden hebben. Het college voert de begroting uit binnen de programma's en is in dat kader bevoegd om bij te sturen op activiteiten en budgetten bij te stellen binnen het betreffende programma.  

De (bij)sturingsmogelijkheden op het nieuwe programma 5 zijn beperkt. Op de algemene uitkering hebben wij als individuele gemeente geen invloed. En de hoogte van de lokale heffingen kunnen we alleen voor aanvang van het begrotingsjaar bepalen. Het gaat om inkomsten die geen directe relatie hebben met uitgaven in onze begroting. Daarom past het niet dat met deze  inkomsten geschoven kan worden ter dekking van andere lasten. Isolatie van de algemene middelen in een eigen programma is dan de meest logische keuze.

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zijn een financieel gezonde gemeente. De ambities in onze begroting zijn in evenwicht met de gemeentelijke financiën voor korte en lange termijn.

Relevante documenten:

  • Financiële verordening gemeente Winterswijk;
  • Treasurystatuut;
  • Planning- en controldocumenten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Rond de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is onzekerheid troef. 

Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de gemeenten vanaf 2026. In afwachting daarvan is de algemene uitkering, met uitzondering  van een verhoging van het volumeaccress vanaf 2027, op een aantal onderdelen geparkeerd.  In het financiële hoofdstuk van de begroting 2024 leest u meer over deze  ontwikkelingen.

Met deze rapportage stellen we de raming van de algemene uitkering bij naar aanleiding van de Meicirculaire 2023 en de Septembercirculaire 2023.

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

De lokale lastendruk is in evenwicht met ons voorzieningenniveau. 

Voor heffingen en leges is het uitgangspunt dat deze in principe kostendekkend zijn, tenzij deze te zeer afwijken van bijvoorbeeld de tarieven van vergelijkbare gemeenten of wanneer er sprake zou zijn van een te hoge stijging ineens. 

Om onze ambities betaalbaar te houden zetten we maximaal in op het verkrijgen van (Europese) subsidies in plaats van het verhogen van de lokale belastingen. 

Relevante documenten:

  • Belastingverordeningen
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De WOZ-waarde van woningen is aanzienlijk gestegen. Het gaat hier om de woningwaarde die gemeenten aanhouden voor de belastingen. Die is op de peildatum van 1 januari 2022 op jaarbasis landelijk met 17 procent gestegen (13,8% Winterswijk), volgens  de Waarderingskamer.

De WOZ-waardes staan steeds vaker ter discussie. Het aantal bezwaren binnen onze gemeente is dit jaar gestegen met 66% ten opzichte van vorig jaar. Vooral de "no-cure  no pay" bezwaarmakers hebben bijgedragen aan deze stijging. De afhandeling brengt extra werkdruk met zich mee, wat kan leiden tot extra kosten voor inhuur en proceskosten. Op 19 september 2023 (Prinsjesdag) heeft het kabinet het wetsvoorstel ‘Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm’ als onderdeel van het Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. De wet zal na behandeling en goedkeuring door het parlement op 1 januari 2024 werking treden. De verandering is onder andere gelegen in het feit dat de proceskostenvergoeding voor procedures wordt verhoogd.

 

Financiële afwijkingen programma 5

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prognose 1 2023 Prognose 2 2023 Mutaties Prognose 2 2023
Baten
5.1 Algemene middelen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 198 198 0
0.5 Treasury 536 503 -33
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 65.087 66.647 1.560
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0
Totaal 5.1 Algemene middelen 65.821 67.348 1.527
5.2 Lokale belastingen
0.61 OZB woningen 3.698 3.724 27
0.62 OZB niet-woningen 2.850 2.850 0
0.64 Belastingen overig 50 50 0
Totaal 5.2 Lokale belastingen 6.598 6.625 27
Totaal Baten 72.420 73.973 1.553
Lasten
5.1 Algemene middelen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 257 264 8
0.5 Treasury -643 -643 0
0.8 Overige baten en lasten 216 216 0
Totaal 5.1 Algemene middelen -170 -163 8
5.2 Lokale belastingen
0.61 OZB woningen 259 259 0
0.62 OZB niet-woningen 87 87 0
0.64 Belastingen overig 21 21 0
Totaal 5.2 Lokale belastingen 368 368 0
Totaal Lasten 197 205 8

Algemene middelen

Terug naar navigatie - Algemene middelen

Baten
Binnen de algemene middelen is sprake van een inkomstenverhoging van € 1.527.000 die vrijwel geheel is toe schrijven aan een verhoging van de algemene uitkering met € 1.560.000. 

Lasten
In dit beleidsveld is aan de lastenkant geen sprake van materiële wijzigingen, mutaties blijven onder de € 50.000. 

Lokale belastingen

Terug naar navigatie - Lokale belastingen

In dit beleidsveld is er geen sprake van materiële wijzigingen zowel niet aan de baten als aan de lastenkant, mutaties blijven onder de € 50.000