1. Blz. 1 2e Voortgangsrapportage 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 2e prognose 2023
    3. Blz. 6 Financiële prognose
    4. Blz. 7 Programma's en beleidsvelden
    5. Blz. 8 Uitkomsten verbijzonderde interne controle
   2. Blz. 9 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 12 Ambitie
     2. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.
       1. Blz. 15 Deelname regionaal preventie akkoord
      2. Blz. 16 We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.
       1. Blz. 17 Lobby voor behoud SKB
     3. Blz. 18 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 19 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 20 Ambitie
     2. Blz. 21 Doelstellingen
      1. Blz. 22 We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.
       1. Blz. 23 Actualiseren visie sociaal domein
       2. Blz. 24 Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening
       3. Blz. 25 Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen
       4. Blz. 26 Realisatie overgang beschermd wonen
      2. Blz. 27 Zorgkosten beheersbaar houden
       1. Blz. 28 Instroom tweedelijns WMO beperken
       2. Blz. 29 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo
       3. Blz. 30 We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten
     3. Blz. 31 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 32 1.3 Jeugd
     1. Blz. 33 Ambitie
     2. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen
       1. Blz. 36 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af
       2. Blz. 37 Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag
      2. Blz. 38 Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.
       1. Blz. 39 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd
       2. Blz. 40 Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie
      3. Blz. 41 Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen
       1. Blz. 42 Inzet Preventie Platform Jeugd
     3. Blz. 43 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 44 Financiële afwijkingen programma 1
     1. Blz. 45 Baten en Lasten
     2. Blz. 46 Volksgezondheid
     3. Blz. 47 Maatschappelijke ondersteuning
     4. Blz. 48 Jeugd
     5. Blz. 49 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   3. Blz. 50 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 51 Inleiding
    2. Blz. 52 2.1 Cultuur
     1. Blz. 53 Ambitie
     2. Blz. 54 Doelstellingen
      1. Blz. 55 Combineren van voorzieningen waar mogelijk
       1. Blz. 56 Bijdrage leveren aan ontwikkeling en vervolgkeuze WOOOW
       2. Blz. 57 Toekomstvisie voorzieningen
      2. Blz. 58 Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed
       1. Blz. 59 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
       2. Blz. 60 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       3. Blz. 61 Uitvoering plan van aanpak historische routes en paden
       4. Blz. 62 Uitvoeringsagenda erfgoednota "Wi-j doet 't samen"
     3. Blz. 63 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 64 2.2 Sport
     1. Blz. 65 Ambitie
     2. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging
       1. Blz. 68 Heroriëntatie inzet middelen sport stimulering
       2. Blz. 69 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
      2. Blz. 70 Sportfaciliteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen
      3. Blz. 71 Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar
       1. Blz. 72 We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie
       2. Blz. 73 We werken aan een nieuw, eerlijk en eenvoudiger financieringssysteem voor sportverenigingen
     3. Blz. 74 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 75 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 76 Ambitie
     2. Blz. 77 Doelstellingen
      1. Blz. 78 Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren
       1. Blz. 79 Monitoring nieuwe wet Inburgering
       2. Blz. 80 Opvang Oekraïners
       3. Blz. 81 Realisatie tussenvoorziening statushouders
      2. Blz. 82 Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden
       1. Blz. 83 Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze
       2. Blz. 84 Meedoenregeling kinderen
       3. Blz. 85 Meedoenregeling voor volwassenen
       4. Blz. 86 Onderzoek naar inzet werkaanvaardingspremie
      3. Blz. 87 We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding
       1. Blz. 88 Pilot basisbanen
       2. Blz. 89 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
     3. Blz. 90 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 91 2.4 Educatie
     1. Blz. 92 Ambitie
     2. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan
       1. Blz. 95 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan ( IHP) scholen
      2. Blz. 96 We bevorderen kansen gelijkheid
       1. Blz. 97 Aanpak laaggeletterdheid
       2. Blz. 98 Inzet NPO middelen
     3. Blz. 99 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 100 Financiële afwijkingen programma 2
     1. Blz. 101 Baten en Lasten
     2. Blz. 102 Cultuur
     3. Blz. 103 Sport
     4. Blz. 104 Inkomen en participatie
     5. Blz. 105 Educatie
     6. Blz. 106 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   4. Blz. 107 Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
    1. Blz. 108 Inleiding
    2. Blz. 109 3.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 110 Ambitie
     2. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 Behouden van kwaliteit landschap waarin kernbegrippen biodiversiteit en betrokkenheid zijn
       1. Blz. 113 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
       2. Blz. 114 Het gebruiken van gebiedseigen soorten om aantrekkelijkheid voor insecten te bevorderen
       3. Blz. 115 Uitvoering geven aan bermbeheerplan
       4. Blz. 116 Uitvoering geven aan groenstructuurplan
       5. Blz. 117 Vergroten betrokkenheid inwoners bij biodiversiteit middels inzet Duurzaamheidscentrum
      2. Blz. 118 De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied
       1. Blz. 119 Pilot wijkaanpak en wijkregie
      3. Blz. 120 Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer
       1. Blz. 121 Mobiliteitsprogramma met uitvoeringsagenda
      4. Blz. 122 Het creëren van een gezond leefklimaat
       1. Blz. 123 Dienstverleningsovereenkomst ROVA
      5. Blz. 124 Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, we zorgen voor veilige wegen
       1. Blz. 125 Op basis van wegenbeheerplan uitvoeren van onderhoud
      6. Blz. 126 We hebben een visie op begraven passend bij de behoefte van onze inwoners
       1. Blz. 127 Opstellen beleid en beheerplan begraafplaats inclusief uitvoeringsplan
      7. Blz. 128 We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk
       1. Blz. 129 Parkeerroute Informatiesysteem
      8. Blz. 130 We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.
       1. Blz. 131 We hebben een dekkend netwerk laadinfra
     3. Blz. 132 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 133 3.2 Klimaat, water en milieu
     1. Blz. 134 Ambitie
     2. Blz. 135 Doelstellingen
      1. Blz. 136 Middels risicogericht rioolbeheer zorgen we voor een schone en gezonde omgeving
       1. Blz. 137 Risico gestuurd rioolbeheer
      2. Blz. 138 We adviseren in gebiedsontwikkelingen buitengebied en voeren de klimaatadaptatiestrategie uit
       1. Blz. 139 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
      3. Blz. 140 We starten gemeentelijke zwerfafvalactiviteiten op en maken een grondstoffenbeleidsplan
       1. Blz. 141 Actualisatie grondstoffenbeleidsplan
       2. Blz. 142 Faciliteren en samenwerken tijdens landelijke opschoondag en World Clean Up Day
      4. Blz. 143 We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu
       1. Blz. 144 Project sanering wegverkeerslawaai
       2. Blz. 145 Sanering stortplaats WAL
     3. Blz. 146 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 147 3.3 Duurzaamheid en milieu
     1. Blz. 148 Inleiding
    5. Blz. 149 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
     1. Blz. 150 Ambitie
     2. Blz. 151 Doelstellingen
      1. Blz. 152 We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 153 We werken volgens de Omgevingswet
       2. Blz. 154 We werken volgens de Wet Kwaliteit Bouw
      2. Blz. 155 We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals de aanpak van de gebieden Molenveld, WOOOW en Steengroeve
       1. Blz. 156 Afdekken kleiput
       2. Blz. 157 Flexwonen
       3. Blz. 158 Gebiedsontwikkeling Gaudium
       4. Blz. 159 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
       5. Blz. 160 Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties
       6. Blz. 161 Kwaliteitsimpuls van de Markt
       7. Blz. 162 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       8. Blz. 163 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       9. Blz. 164 Revitalisering Dennenoord
       10. Blz. 165 Ribeslocatie
       11. Blz. 166 Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden
       12. Blz. 167 Woningbouw Narcisstraat
      3. Blz. 168 We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied
       1. Blz. 169 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
       2. Blz. 170 Uitvoeren project LEADER
       3. Blz. 171 Uitvoeren project toekomstbestendige erven
       4. Blz. 172 We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak
      4. Blz. 173 We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is
       1. Blz. 174 Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen
       2. Blz. 175 Onderzoeken mogelijkheden (terug)koop- en erfpachtconstructies
       3. Blz. 176 Opstellen regionale woonagenda
       4. Blz. 177 Uitvoeren woonvisie
      5. Blz. 178 We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen
       1. Blz. 179 Snippergroen en illegaal grondgebruik
     3. Blz. 180 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 181 3.5 Economie en Lobby
     1. Blz. 182 Ambitie
     2. Blz. 183 Doelstellingen
      1. Blz. 184 Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling
       1. Blz. 185 Locatiekeuze bedrijventerreinen
       2. Blz. 186 Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen
      2. Blz. 187 Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk
       1. Blz. 188 Toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk
      3. Blz. 189 In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod
       1. Blz. 190 Meerjarige afspraken toeristenbelasting
       2. Blz. 191 Stimuleren van evenementen voor en door jongeren
       3. Blz. 192 Toekomstvisie verblijfsrecreatie
       4. Blz. 193 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
      4. Blz. 194 Indien Corona opnieuw impact heeft, de nodige maatregelen nemen om winkels, horeca en/of andere instellingen in de bedrijfsvoering te ondersteunen
       1. Blz. 195 Beheer Crisis- en herstelfonds Corona
      5. Blz. 196 Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt
       1. Blz. 197 We hebben een ondernemerspunt
      6. Blz. 198 Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.
       1. Blz. 199 Continueren samenwerking met Oekraïense gemeenten via Cities4Cities
       2. Blz. 200 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       3. Blz. 201 Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       4. Blz. 202 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       5. Blz. 203 Grensoverschrijdende samenwerking
       6. Blz. 204 Lobby
       7. Blz. 205 Opstellen lobbyplan 2023
       8. Blz. 206 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       9. Blz. 207 Subsidies
       10. Blz. 208 Titel Green Leaf Award Internationaal blijven uitdragen
       11. Blz. 209 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
     3. Blz. 210 Trends en ontwikkelingen
    7. Blz. 211 Financiële afwijkingen programma 3
     1. Blz. 212 Baten en Lasten
     2. Blz. 213 Openbare ruimte
     3. Blz. 214 Klimaat, water en milieu
     4. Blz. 215 Duurzaamheid
     5. Blz. 216 Gebiedsontwikkeling en wonen
     6. Blz. 217 Economie en Lobby
     7. Blz. 218 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   5. Blz. 219 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 220 Inleiding
    2. Blz. 221 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     1. Blz. 222 Ambitie
     2. Blz. 223 Doelstellingen
      1. Blz. 224 We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl
       1. Blz. 225 Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen
       2. Blz. 226 Toekomstvisie Winterswijk
       3. Blz. 227 Uitvoeren programma dienstverlening
      2. Blz. 228 We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie
      3. Blz. 229 We interesseren inwoners voor de democratie en politiek
       1. Blz. 230 Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.
      4. Blz. 231 We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening
       1. Blz. 232 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
     3. Blz. 233 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 234 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 235 Ambitie
     2. Blz. 236 Doelstellingen
      1. Blz. 237 We gaan drugsproblematiek tegen
       1. Blz. 238 Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen
       2. Blz. 239 Hard optreden tegen drugsoverlast
       3. Blz. 240 Preventiecampagnes tegen drugsgebruik
      2. Blz. 241 We gaan straatintimidatie tegen
       1. Blz. 242 Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan
       2. Blz. 243 Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is
      3. Blz. 244 We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners
       1. Blz. 245 Samen met domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag
       2. Blz. 246 Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie
       3. Blz. 247 Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen
      4. Blz. 248 We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 249 Aanpak ondermijning
       2. Blz. 250 Bestrijden zorgfraude
       3. Blz. 251 Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt
       4. Blz. 252 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       5. Blz. 253 Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes
      5. Blz. 254 We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit
       1. Blz. 255 Bewustwording cyberweerbaarheid
       2. Blz. 256 Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers
     3. Blz. 257 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 258 Financiële afwijkingen programma 4
     1. Blz. 259 Baten en Lasten
     2. Blz. 260 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     3. Blz. 261 Openbare orde en veiligheid
     4. Blz. 262 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   6. Blz. 263 Programma 5 Inkomsten van Winterswijk
    1. Blz. 264 Inleiding
    2. Blz. 265 5.1 Algemene middelen
     1. Blz. 266 Ambitie
     2. Blz. 267 Doelstellingen
      1. Blz. 268 Behouden gezonde financiële positie
       1. Blz. 269 Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten
      2. Blz. 270 We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting
       1. Blz. 271 Vaststellen begroting
      3. Blz. 272 Zorgen voor voldoende investeringsruimte
       1. Blz. 273 Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling
     3. Blz. 274 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 275 5.2 Lokale belastingen
     1. Blz. 276 Ambitie
     2. Blz. 277 Doelstellingen
      1. Blz. 278 De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding
      2. Blz. 279 We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting
     3. Blz. 280 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 281 Financiële afwijkingen programma 5
     1. Blz. 282 Baten en Lasten
     2. Blz. 283 Algemene middelen
     3. Blz. 284 Lokale belastingen
     4. Blz. 285 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   7. Blz. 286 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 287 Financiële recapitulatie programma's
   8. Blz. 288 Opgaven
    1. Blz. 289 Opgave Drempelvrij Winterswijk
     1. Blz. 290 Ambitie
     2. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk regenbooggemeente is
       1. Blz. 293 We dragen uit dat we regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid
      2. Blz. 294 We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave
       1. Blz. 295 We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen
      3. Blz. 296 We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit
       1. Blz. 297 Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek krijgen in de inclusie-agenda
       2. Blz. 298 We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van ervaringsverhalen en campagnes
       3. Blz. 299 We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg als die deelname aan de samenleving belemmeren. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan.
     3. Blz. 300 Trends en ontwikkelingen
    2. Blz. 301 Opgave Winterswijk Armoedevrij
     1. Blz. 302 Ambitie
     2. Blz. 303 Doelstellingen
      1. Blz. 304 Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen
       1. Blz. 305 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte aan. Dit faciliteren wij.
       2. Blz. 306 Taskforce Bestaanszekerheid
       3. Blz. 307 Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact)
       4. Blz. 308 Verhogen urgentiebesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking
       5. Blz. 309 Winterswijk Pas
     3. Blz. 310 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 311 Opgave Centrum
     1. Blz. 312 Ambitie
     2. Blz. 313 Doelstellingen
      1. Blz. 314 Vanuit de gezamenlijk tot stand gekomen visie wordt het centrum doorontwikkeld tot gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar
       1. Blz. 315 Opleveren masterplan centrum
       2. Blz. 316 Realiseren van uitvoeringsagenda Opgave Centrum
     3. Blz. 317 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 318 Opgave Duurzaamheid
     1. Blz. 319 Ambitie
     2. Blz. 320 Doelstellingen
      1. Blz. 321 We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030
       1. Blz. 322 Realiseren zon op bedrijfsdaken
       2. Blz. 323 Uitvoeren visie Warmtetransitie
       3. Blz. 324 Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030
       4. Blz. 325 We evalueren het moratorium op Windenergie
       5. Blz. 326 We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk
      2. Blz. 327 We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen
       1. Blz. 328 Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede
      3. Blz. 329 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030
       1. Blz. 330 We zijn een energie neutrale en circulaire organisatie
     3. Blz. 331 Trends en ontwikkelingen
   9. Blz. 332 Investeringen
    1. Blz. 333 Investeringen
    2. Blz. 334 Toelichting op de investeringen
    3. Blz. 335 Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap