Voortgang activiteiten

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma is uitgewerkt in vier onderdelen: meedoen in sport, cultuur, onderwijs en werk.

Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid. 

De kracht van sport, cultuur en verenigingen. 
Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt: een belangrijke factor voor welzijn. We zetten in op de verbinding tussen kunst, cultuur, onderwijs en het sociaal domein. 
Sport zorgt voor preventie, ontspanning en een gezond leven. Samen met cultuur dragen zij bij aan persoonlijke ontwikkelingen. Wij waarderen dat en dragen hieraan bij. 

Bestaanszekerheid.
Het hebben van werk en daarmee het meedoen in de samenleving draagt in hoge mate bij aan het welzijn en het voorkomen van armoede van mensen. We ondersteunen de weg naar een reguliere baan rekening houdend met de kwetsbaarheid en ontwikkelkansen. 

Onderwijs voor iedereen.
Gelijke kansen betekent soms ongelijk investeren; passend en bereikbaar onderwijs is essentieel. Voor gelijke kansen werken we samen met onderwijs en verenigingen. 

2.1 Cultuur

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt. Cultuur is een belangrijke factor voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur draagt ook bij aan een aantrekkelijke fysieke omgeving. Het is daarmee ook een belangrijke drager van onze toeristische en ook de economische sector. We willen cultuur behouden en waar mogelijk versterken. 

Relevante documenten:

 • Cultuurnota;
 • Museumvisie;
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’;
 • Beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’;
 • Beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk’;
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Sport

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Daarom verbinden we sport aan de inclusie agenda. Sport levert een belangrijk aandeel in preventiedoelen. We stimuleren mensen die weinig tot niet actief zijn, tot meer bewegen.  

Relevante documenten:

 • Sportnota;
 • Lokaal sportakkoord;
 • Regionaal sportakkoord;
 • Onderzoek 'Financiering sport in Winterswijk’. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Over de jaren 2023 tot en met 2025 kunnen we een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen om bewegen en gezonde leefstijl te bevorderen. Het plan van aanpak is inmiddels afgerond en naar het ministerie gestuurd ter goedkeuring (zie ook onder 1.1).

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid zijn hiervoor belangrijk.  

Winterswijk voelt zich verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en we bouwen mee aan de maatschappij waar iedereen dezelfde kansen heeft. We dragen zorg voor een goede start van nieuwkomers.

Relevante documenten: 

 • Integrale Verordening sociaal domein;
 • Samen aan het stuur;
 • Beleidskader 2018 – 2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De instroom van statushouders is in 2023 hoger dan de prognoses aangaven. We kijken samen met de andere Achterhoekse gemeenten hoe we een bijdrage kunnen leveren in het creëren van oplossingen op het gebied van huisvesting van statushouders. Dit om de asielzoekerscentra te ontlasten.

 

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onderwijs is essentieel voor iedereen. Daarom werken we aan gelijke kansen samen met onderwijs en verenigingen. 
We bouwen onderwijsvoorzieningen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), duurzaam, met goede ventilatie en groene schoolpleinen. 

Relevante documenten:  

 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037;
 • Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie.   

Financiële afwijkingen programma 2

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prognose 1 2023 Prognose 2 2023 Mutaties Prognose 2 2023
Baten
2.1 Cultuur
5.5 Cultureel erfgoed 25 25 0
5.6 Media 29 249 220
Totaal 2.1 Cultuur 54 274 220
2.2 Sport
5.1 Sportbeleid en activering 14 473 459
5.2 Sportaccommodaties 742 1.032 290
Totaal 2.2 Sport 756 1.505 749
2.3 Inkomen en participatie
6.3 Inkomensregelingen 8.682 8.682 0
6.4 WSW en beschut werk 928 3.985 3.057
6.5 Arbeidsparticipatie 353 353 0
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 9.963 13.020 3.057
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 142 142 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.305 1.305 0
Totaal 2.4 Educatie 1.447 1.447 0
Totaal Baten 12.221 16.246 4.026
Lasten
2.1 Cultuur
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.687 1.654 -33
5.4 Musea 190 190 0
5.5 Cultureel erfgoed 604 579 -25
5.6 Media 502 722 220
Totaal 2.1 Cultuur 2.983 3.145 162
2.2 Sport
5.1 Sportbeleid en activering 1.097 1.421 324
5.2 Sportaccommodaties 2.707 2.859 152
Totaal 2.2 Sport 3.803 4.280 476
2.3 Inkomen en participatie
6.3 Inkomensregelingen 12.686 12.510 -176
6.4 WSW en beschut werk 9.475 9.507 32
6.5 Arbeidsparticipatie 5.696 5.696 0
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 27.857 27.712 -144
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 1.724 1.724 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.229 2.338 109
Totaal 2.4 Educatie 3.953 4.062 109
Totaal Lasten 38.596 39.199 603
Onttrekkingen
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0
Stortingen
2.2 Sport
5.2 Sportaccommodaties 25 25 0

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

De lagere lasten van € 58.000 worden als volgt verklaard:

- overheveling budget voorbereiding St. Terra Temporalis       € 33.000 V

- lagere lasten uitvoeren archeologie beleid                                     € 25.000 V

We stellen voor het budget voorbereiding St. Terra Temporalis over te hevelen naar 2024 omdat de start van de realisatie nog niet heeft plaats gevonden.

De lasten voor het uitvoeren van het archeologie beleid  worden verlaagd omdat een deel van het budget beschikbaar was voor het project herinrichting Markt, dat niet doorgaat.

Sport

Terug naar navigatie - Sport

De hogere baten van € 480.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- hogere baten Buurtsportcoach (GALA)                € 165.000 V

- hogere baten lokaal Sportakkoord                          €   24.000 V

- hogere baten uitkering btw Sport                            € 290.000 V

Het betreft hier een drietal inkomstenposten vanuit het Rijk.

De hogere lasten van € 207.000 worden als volgt verklaard:

- hogere lasten lokaal Sportakkoord                                     €    24.000 N

- hogere lasten Buurtsportcoach (GALA)                           €    31.000 N

- hogere lasten verduurzaming sportveldverlichting  € 152.000 N

Naast de baten voor het lokaal Sportakkoord en de buurtsportcoach worden ook de lasten verhoogd. De lasten voor de buurtsportcoach zijn echter lager dan de nu opgevoerde baten omdat in de begroting al een bedrag opgenomen was voor de buurtsportcoach.

Conform het Raadsbesluit van 29 juni 2023 is het in 2024 incidenteel geraamde budget voor verduurzaming sportveldverlichting naar voren (2023 )gehaald.

Inkomen en participatie

Terug naar navigatie - Inkomen en participatie

De hogere baten van € 3.057.000 worden als volgt verklaard:

- verplaatsing Rijksbudget Inburgeringsvoorzieningen    €     406.000 V

- verplaatsing Rijksbudget Hulp aan Oekraïners                   € 2.650.000 V

Beide posten werden tot nu toe in beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning in programma 1 verantwoord. Zoals in programma 1 bij het betreffende beleidsveld al aangegeven worden de lasten ook in het beleidsveld Inkomen en Participatie verantwoord.

De lagere lasten worden als volgt verklaard:

- lagere lasten Meedoenregeling volwassenen               € 100.000 V

- lagere lasten Opgave Armoede                                             €    42.000 V

- lagere lasten Jeugd- sport en cultuurfonds (JSCF)    €     35.000 V

Het beroep op de meedoenregeling volwassen is lager dan verwacht en daarom stellen we voor het budget te verlagen.

De Opgave Armoede eindigt in 2024 en daarom zijn in 2023 al  een aantal activiteiten niet meer opgepakt.

We hebben van  het JSCF de afrekening over de afgelopen jaren ontvangen en hebben middelen terug ontvangen.

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

De hogere lasten worden als volgt verklaard:

- hogere lasten huisvesting scholen           € 58.000 N

- hogere lasten leerlingenvervoer               € 51.000 N

Het GKC heeft portakabins moeten plaatsen bij de internationale schakelklas en het Pyriet heeft noodunits moeten plaatsen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente gekomen.

Door de hogere NEA-indexering en een gelijkblijvend aantal leerlingen in het schooljaar 2023-204 t.o.v. het schooljaar 2022-2023 moet het budget naar boven worden bijgesteld.