Voortgang activiteiten

Opgaven

Voortgang activiteiten

Opgaven

Terug naar navigatie - Opgaven

Opgavegericht werken is een wezenlijk onderdeel van de manier waarop Winterswijk wordt bestuurd. We vinden het belangrijk om veel zaken samen met onze inwoners op te pakken. In het coalitieakkoord wordt dit als volgt geformuleerd: ‘Een goed samenspel met inwoners en samenwerkingspartners is belangrijker dan ooit. We willen de initiatieven buiten het gemeentekantoor nog beter benutten en de invloed van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten’. Dit is de reden dat we ervaringsdeskundigen en andere inwoners bij onze opgaves betrekken. We zijn er van overtuigd dat dit betere resultaten oplevert.

Er zijn nu vier opgaven
Dit zijn:

 • Winterswijk Drempelvrij;
 • Armoedevrij Winterswijk;
 • Centrum;
 • Duurzaamheid.

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die cruciaal zijn voor Winterswijk
Daarnaast zijn het onderwerpen die stuurbaar en integraal van aard zijn. We hebben naast de vaste opgaveteams die meewerken ook een groep medewerkers die we flexibel inzetten voor de opgaves. De deelnemers uit deze ‘pool’ krijgen een training en geven elkaar feedback. Op deze manier willen we het gedachtengoed en de werkwijze van opgavegericht werken binnen en buiten de opgaves laten groeien. Samen met onze inwoners, collega-ambtenaren en mensen uit diverse organisaties maken we de opgaven tot een succes. In de onderdelen hierna beschrijven we de vier opgaven.

Opgave 'Iedereen doet mee'

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij het uitvoeren van de opgaven Armoedevrij Winterswijk en Winterswijk Drempelvrij is geconcludeerd dat er op een aantal onderdelen samenhang tussen deze opgaven bestaat. Door ze samen te voegen, beogen we meer en beter resultaat te behalen en efficiënter te werken. De samengevoegde opgaven gaan verder onder de naam ‘Iedereen doet mee’.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen moet mee kunnen doen in Winterswijk. Iedereen is gelijk in Winterswijk en krijgt gelijke kansen. Dat is onze ambitie. We willen een gemeente zijn waar inwoners kunnen zijn wie ze willen zijn en eenieder zijn identiteit en eigenheid met trots kan uitdragen. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen. We hebben daarbij speciale aandacht voor het voorkomen en tegengaan van discriminatie, problemen met geld en armoede. Ook willen we de positie van inwoners met een beperking versterken. Winterswijk is armoedevrij in 2040.

Relevante documenten:
-    VN-verdrag Handicap
-    Inclusie-agenda 1.0
-    Inclusie-agenda 2.0
-    Plan van aanpak Armoedevrij Winterswijk
-    Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Terug naar navigatie - 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
 • Het plan Winterswijk Drempelvrij 2.0 voeren we samen met ervaringsdeskundigen uit. Hierbij gebruiken we de uitkomsten van de enquête voor de meest toegankelijke gemeente.
 • We ondersteunen bij plannen voor integrale woonvormen waar diverse doelgroepen met elkaar samenleven en elkaar ondersteunen.
 • We verwijderen drempels en belemmeringen.
 • We zorgen voor meer bewustwording rond toegankelijkheid.  
 • We dragen uit dat we een regenbooggemeente zijn. 

Activiteiten

1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
 • Jeugd-, kind- en generatiearmoede: kinderen krijgen gelijk kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door voorlichting wordt het taboe doorbroken en het risico op schulden bij jongeren verkleind.

Activiteiten

1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.

Terug naar navigatie - 1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
 • Systeem versimpelen: er is één toegang voor inkomensondersteunende voorzieningen, waarbij de hulpverlener naast de klant staat. Informatievoorziening is toegankelijk doordat we simpele taal gebruiken.

Activiteiten

1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Terug naar navigatie - 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.
 • Taboe doorbreken: de drempel is laag voor inwoners om hun verhaal te doen, omdat heel Winterswijk weet dat armoede bestaat. Inwoners ontmoeten elkaar makkelijk, omdat er op verschillende plaatsen in Winterswijk plekken zijn om elkaar te treffen.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • We hebben minimaal vijftien publicaties rondom toegankelijkheid op werkaanwinterswijk.nl
 • Armoedemonitor CBS, waarbij we de nulmeting in 2020 vergelijken met de armoedemonitor van 2021. Naast de cijfers van het CBS gebruiken we de aantallen van de lokale instellingen, waarbij het effect een toename moet zijn in het gebruik van deze inkomensvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen voor kinderen waarbij de contributie van de sportclub wordt betaald.
 • Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk (subjectieve meting). 

Opgave Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het centrum is het hart van ons dorp. Dit is vitaal en klopt vol warmte voor iedere bezoeker. Deze levendigheid maken we met elkaar.

Relevante documenten:

 •  Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Winterswijk wint, duurzaam en daadkrachtig d’ran!’
 • Centrumvisie en uitvoeringsagenda

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.

Terug naar navigatie - 3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.

Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers. 

Activiteiten

3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.

Terug naar navigatie - 3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.

Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers. 

Activiteiten

3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.

Terug naar navigatie - 3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.

Realiseren van de Centrumvisie en uitvoeringsagenda. Dit doen we opgavegericht, in samenwerking met betrokken inwoners, belangenorganisaties en ondernemers. 

Activiteiten

Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden.

Relevante documenten:

 • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.

Terug naar navigatie - 4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
 • We gaan inwoners en bedrijven stimuleren om maximaal energie te besparen door onder meer te isoleren.
 • We gaan het opwekken van duurzame energie op daken en op zonnevelden ondersteunen.
 • We maken plannen die er op termijn toe leiden dat woningen geen aardgas meer gebruiken.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De barometer ‘hernieuwbare opwek’ staat eind 2022 op minimaal 65% en in 2030 op 100%.
 • 33% van de daken is in 2030 voorzien van zonnepanelen. Eind 2022 is dit minimaal 21%.
 • Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 1.750 mensen.
 • 4.000 huishoudens voeren kleine energiebesparende maatregelen uit. Dit naar aanleiding van een actie voor huurders en woningeigenaren die in 2021 start en in 2022 doorloopt.