Sitemap

Bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
1e Prognose 2022 Blz. 5
Financiële prognose Blz. 6
Programma’s en beleidsvelden Blz. 7
Opgaven Blz. 8
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 9
Inleiding Blz. 10
1.1 Volksgezondheid Blz. 11
Portefeuillehouder Blz. 12
Ambitie Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 15
Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies Blz. 16
Monitoring overlast hout stoken Blz. 17
Participatie regionaal preventieakkoord Blz. 18
1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio. Blz. 19
We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen. Blz. 20
Trends en ontwikkelingen Blz. 21
1.2 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 22
Portefeuillehouder Blz. 23
Ambitie Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig. Blz. 26
Nieuw concept mantelzorgondersteuning Blz. 27
1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd. Blz. 28
Implementatie pgb 2.0 Blz. 29
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 30
Invoering nieuwe inkoop sociaal domein Blz. 31
Monitoring en dashboard inrichten Blz. 32
Realisatie overgang beschermd wonen Blz. 33
Transformatie Wmo, groepsbegeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding en door ontwikkelen inloopvoorzieningen Blz. 34
Verbeteren van juridische kwaliteit Blz. 35
1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven. Blz. 36
Trends en ontwikkelingen Blz. 37
1.3 Jeugd Blz. 38
Portefeuillehouder Blz. 39
Ambitie Blz. 40
Doelstellingen Blz. 41
1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning. Blz. 42
Instroom van cliënten naar tweedelijnszorg beperken door inzet op de praktijkondersteuner (POH) jeugd voor huisartsen, meer collectieve voorzieningen en preventie Blz. 43
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ Blz. 44
1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Blz. 45
Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 46
Monitoring en dashboard jeugd inrichten Blz. 47
Trends en ontwikkelingen Blz. 48
Financiële afwijkingen programma 1 Blz. 49
Baten en lasten Blz. 50
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 51
Jeugd Blz. 52
Maatschappelijke ondersteuning Blz. 53
Volksgezondheid Blz. 54
Kredieten Blz. 55
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 56
Inleiding Blz. 57
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) Blz. 58
Portefeuillehouder Blz. 59
Ambitie Blz. 60
Doelstellingen Blz. 61
2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen. Blz. 62
Gebiedsontwikkeling Steengroeve Museum, waarbij het accent ligt op het vaststellen van het bestemmingsplan en het aanvragen/verlenen van de omgevingsvergunning Blz. 63
In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW Blz. 64
Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd Blz. 65
Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572 Blz. 66
Vorming streekomroep Blz. 67
2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Blz. 68
Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden Blz. 69
Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden Blz. 70
Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’ Blz. 71
Trends en ontwikkelingen Blz. 72
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) Blz. 73
Portefeuillehouder Blz. 74
Ambitie Blz. 75
Doelstellingen Blz. 76
2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden. Blz. 77
Onderzoek financiering sport- en sportaccommodaties Blz. 78
2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk. Blz. 79
Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking Blz. 80
Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk Blz. 81
2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties. Blz. 82
Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte Blz. 83
2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging. Blz. 84
Inzet op Achterhoekse thema’s: sport en bewegen Blz. 85
Trends en ontwikkelingen Blz. 86
2.3 Inkomen en participatie Blz. 87
Portefeuillehouder Blz. 88
Ambitie Blz. 89
Doelstellingen Blz. 90
2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid. Blz. 91
Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk Blz. 92
Uitvoering geven aan de aanpak van armoede Blz. 93
2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven. Blz. 94
2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Blz. 95
Stijging uitkeringsbestand zoveel mogelijk beperken Blz. 96
2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 97
Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk Blz. 98
2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod. Blz. 99
Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers Blz. 100
Trends en ontwikkelingen Blz. 101
2.4 Educatie Blz. 102
Portefeuillehouder Blz. 103
Ambitie Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie. Blz. 106
Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE Blz. 107
Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet Blz. 108
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 109
2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt. Blz. 110
Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA) Blz. 111
2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal. Blz. 112
We bieden het Goethe-certificaat aan Blz. 113
2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Blz. 114
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 115
2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs. Blz. 116
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 117
Trends en ontwikkelingen Blz. 118
2.5 Economie Blz. 119
Portefeuillehouder Blz. 120
Ambitie Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie. Blz. 123
Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein Blz. 124
Opzetten van een programma voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, waaronder stedelijke herverkaveling Blz. 125
2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten. Blz. 126
Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad Blz. 127
2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe. Blz. 128
Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme Blz. 129
Uitvoering geven aan de Vrijetijdsagenda Achterhoek Blz. 130
2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid. Blz. 131
Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied Blz. 132
2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit. Blz. 133
Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek Blz. 134
Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten Blz. 135
Trends en ontwikkelingen Blz. 136
Financiële afwijkingen programma 2 Blz. 137
Baten en lasten Blz. 138
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 139
Cultuur en ontspanning Blz. 140
Educatie Blz. 141
Economie Blz. 142
Inkomen en burgerparticipatie Blz. 143
Kredieten Blz. 144
Cultuur en ontspanning Blz. 145
Economie Blz. 146
Educatie Blz. 147
Programma 3 Werkend Winterswijk Blz. 148
Inleiding Blz. 149
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 150
Portefeuillehouder Blz. 151
Ambitie Blz. 152
Doelstellingen Blz. 153
3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst Blz. 154
Implementeren Omgevingswet/Wet kwaliteit bouw Blz. 155
Ontwikkeling terreinen Narcisstraat tot woonwijk Blz. 156
Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk Blz. 157
Opstellen regionale woonvisie Blz. 158
Uitvoeren woonvisie Blz. 159
3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken. Blz. 160
Bouwen verkeersmodel Blz. 161
Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem Blz. 162
Ontwerp maken en ter inzage leggen van de Omgevingsvisie Centrum en Kom en het Omgevingsplan centrum Blz. 163
Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid Blz. 164
Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas Blz. 165
Uitwerken planvorming project WoooW Blz. 166
3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers. Blz. 167
Afdekken kleiput Blz. 168
Bestrijden van de Japanse duizendknoop Blz. 169
Meewerken aan programma Vitaal Platteland Blz. 170
Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden Blz. 171
Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit Blz. 172
Uitvoeren project Toekomstgerichte erven Blz. 173
Vaststellen bestemmingsplan Dennenoord en start revitalisering en sanering Blz. 174
Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie) Blz. 175
Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg Blz. 176
Trends en ontwikkelingen Blz. 177
3.2 Riolering en reiniging Blz. 178
Portefeuillehouder Blz. 179
Ambitie Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval. Blz. 182
Project Mooi Schoon 2022 Blz. 183
Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer Blz. 184
3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte. Blz. 185
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit Blz. 186
3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk. Blz. 187
Invoering Ja/Ja-sticker Blz. 188
Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid Blz. 189
Trends en ontwikkelingen Blz. 190
Financiële afwijkingen programma 3 Blz. 191
Baten en lasten Blz. 192
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 193
Duurzaamheid Blz. 194
Grondexploitaties Blz. 195
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 196
Riolering en reiniging Blz. 197
Reserves Blz. 198
Kredieten Blz. 199
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 200
Grondexploitaties Blz. 201
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 202
Inleiding Blz. 203
4.1 Bestuur – algemene ondersteuning Blz. 204
Portefeuillehouder Blz. 205
Ambitie Blz. 206
Doelstellingen Blz. 207
4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid. Blz. 208
De gemeenteraadsverkiezingen organiseren Blz. 209
4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief. Blz. 210
Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact Blz. 211
Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen Blz. 212
E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren Blz. 213
Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren Blz. 214
Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting Blz. 215
Overdracht Islamitische begraafplaats Blz. 216
Stimuleren gebruik digitale dienstverlening Blz. 217
Vernieuwde website live brengen Blz. 218
Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken Blz. 219
Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling Blz. 220
Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid Blz. 221
4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. Blz. 222
Trends en ontwikkelingen Blz. 223
4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 224
Portefeuillehouder Blz. 225
Ambitie Blz. 226
Doelstellingen Blz. 227
4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig. Blz. 228
Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners Blz. 229
4.2.2 De criminaliteit neemt af. Blz. 230
Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem Blz. 231
Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School Blz. 232
In beeld brengen aanpak zorgfraude Blz. 233
Opstarten ondermijningsoverleggen Blz. 234
Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert Blz. 235
Voorlichting op scholen over wapens en geweld door Halt Blz. 236
Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten Blz. 237
4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar. Blz. 238
Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Blz. 239
4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer. Blz. 240
Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie Blz. 241
Trends en ontwikkelingen Blz. 242
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing Blz. 243
Portefeuillehouder Blz. 244
Ambitie Blz. 245
Doelstellingen Blz. 246
4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten. Blz. 247
Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School Blz. 248
Organiseren en ontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School Blz. 249
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 250
4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren. Blz. 251
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 252
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 253
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 254
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 255
4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking. Blz. 256
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 257
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 258
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 259
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 260
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 261
4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken. Blz. 262
Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 263
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 264
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 265
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 266
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 267
4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid. Blz. 268
Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 269
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 270
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 271
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 272
Uitbreiden internationale netwerk Blz. 273
Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International) Blz. 274
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 275
4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Blz. 276
Wervingscampagne jonge inwoners Blz. 277
4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven. Blz. 278
Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege Blz. 279
Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten) Blz. 280
Trends en ontwikkelingen Blz. 281
4.4 Overige middelen Blz. 282
Portefeuillehouder Blz. 283
Ambitie Blz. 284
Doelstellingen Blz. 285
4.4.1 Een structureel sluitende begroting. Blz. 286
De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien Blz. 287
Herfinancieren leningenportefeuille Blz. 288
Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Blz. 289
Trends en ontwikkelingen Blz. 290
Financiële afwijkingen programma 4 Blz. 291
Baten en Lasten Blz. 292
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 293
Bestuur en algemene ondersteuning Blz. 294
Overige eigen middelen Blz. 295
Reserves Blz. 296
Kredieten Blz. 297
Kredieten Blz. 298
Recapitulatie Programma's Blz. 299
Financiële recapitulatie programma's Blz. 300
Opgaven Blz. 301
Opgaven Blz. 302
Opgave 'Iedereen doet mee' Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Ambitie Blz. 305
Doelstellingen Blz. 306
1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Blz. 307
De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt Blz. 308
Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten Blz. 309
Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen Blz. 310
Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave Blz. 311
We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld Blz. 312
We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor Blz. 313
We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen Blz. 314
Websites toegankelijk maken Blz. 315
1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 316
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 317
Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen Blz. 318
We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden Blz. 319
We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën Blz. 320
1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen. Blz. 321
Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 322
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 323
Professionals worden getraind in stress-sensitief werken Blz. 324
1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken. Blz. 325
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 326
We maken armoede bespreekbaar op scholen Blz. 327
We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen Blz. 328
We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede Blz. 329
Indicatoren Blz. 330
Trends en ontwikkelingen Blz. 331
Opgave Centrum Blz. 332
Ambitie Blz. 333
Doelstellingen Blz. 334
3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis. Blz. 335
Kwaliteitsimpuls van de Markt Blz. 336
Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk Blz. 337
3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen. Blz. 338
Evenementenkalender Blz. 339
Onbeperkt genieten in de Achterhoek Blz. 340
Openbare toiletten Blz. 341
Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’ Blz. 342
3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk. Blz. 343
Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap Blz. 344
Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden Blz. 345
3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers. Blz. 346
Fieldlab Retailinnovatie Blz. 347
Kennisontwikkeling bij centrumondernemers Blz. 348
Ondernemerspunt Winterswijk Blz. 349
Smartcity Achterhoek Blz. 350
3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 351
Gastvrijheid op de parkeerplaats Blz. 352
Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten Blz. 353
Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat Blz. 354
Verminderen van onnodig autobezoek Blz. 355
Indicatoren Blz. 356
Trends en ontwikkelingen Blz. 357
Opgave Duurzaamheid Blz. 358
Ambitie Blz. 359
Doelstellingen Blz. 360
4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit. Blz. 361
Stimuleren zonne-energie Blz. 362
Uitvoeren visie Warmtetransitie Blz. 363
Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten Blz. 364
4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Blz. 365
Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor Blz. 366
We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022 Blz. 367
4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair. Blz. 368
We werken aan klimaatadaptatie Blz. 369
Indicatoren Blz. 370
Trends en ontwikkelingen Blz. 371
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap