Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 1e Prognose 2022
    3. Blz. 6 Financiële prognose
    4. Blz. 7 Programma’s en beleidsvelden
    5. Blz. 8 Opgaven
   2. Blz. 9 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 12 Portefeuillehouder
     2. Blz. 13 Ambitie
     3. Blz. 14 Doelstellingen
      1. Blz. 15 1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
       1. Blz. 16 Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies
       2. Blz. 17 Monitoring overlast hout stoken
       3. Blz. 18 Participatie regionaal preventieakkoord
      2. Blz. 19 1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio.
       1. Blz. 20 We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen.
     4. Blz. 21 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 22 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 23 Portefeuillehouder
     2. Blz. 24 Ambitie
     3. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig.
       1. Blz. 27 Nieuw concept mantelzorgondersteuning
      2. Blz. 28 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 29 Implementatie pgb 2.0
       2. Blz. 30 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       3. Blz. 31 Invoering nieuwe inkoop sociaal domein
       4. Blz. 32 Monitoring en dashboard inrichten
       5. Blz. 33 Realisatie overgang beschermd wonen
       6. Blz. 34 Transformatie Wmo, groepsbegeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding en door ontwikkelen inloopvoorzieningen
       7. Blz. 35 Verbeteren van juridische kwaliteit
      3. Blz. 36 1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven.
     4. Blz. 37 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 38 1.3 Jeugd
     1. Blz. 39 Portefeuillehouder
     2. Blz. 40 Ambitie
     3. Blz. 41 Doelstellingen
      1. Blz. 42 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
       1. Blz. 43 Instroom van cliënten naar tweedelijnszorg beperken door inzet op de praktijkondersteuner (POH) jeugd voor huisartsen, meer collectieve voorzieningen en preventie
       2. Blz. 44 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’
      2. Blz. 45 1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 46 Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       2. Blz. 47 Monitoring en dashboard jeugd inrichten
     4. Blz. 48 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 49 Financiële afwijkingen programma 1
     1. Blz. 50 Baten en lasten
     2. Blz. 51 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 52 Jeugd
     4. Blz. 53 Maatschappelijke ondersteuning
     5. Blz. 54 Volksgezondheid
     6. Blz. 55 Kredieten
   3. Blz. 56 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 57 Inleiding
    2. Blz. 58 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     1. Blz. 59 Portefeuillehouder
     2. Blz. 60 Ambitie
     3. Blz. 61 Doelstellingen
      1. Blz. 62 2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.
       1. Blz. 63 Gebiedsontwikkeling Steengroeve Museum, waarbij het accent ligt op het vaststellen van het bestemmingsplan en het aanvragen/verlenen van de omgevingsvergunning
       2. Blz. 64 In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW
       3. Blz. 65 Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd
       4. Blz. 66 Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572
       5. Blz. 67 Vorming streekomroep
      2. Blz. 68 2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
       1. Blz. 69 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
       2. Blz. 70 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       3. Blz. 71 Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’
     4. Blz. 72 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 73 2.2 Cultuur en ontspanning (sport)
     1. Blz. 74 Portefeuillehouder
     2. Blz. 75 Ambitie
     3. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden.
       1. Blz. 78 Onderzoek financiering sport- en sportaccommodaties
      2. Blz. 79 2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.
       1. Blz. 80 Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking
       2. Blz. 81 Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk
      3. Blz. 82 2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties.
       1. Blz. 83 Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte
      4. Blz. 84 2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging.
       1. Blz. 85 Inzet op Achterhoekse thema’s: sport en bewegen
     4. Blz. 86 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 87 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 88 Portefeuillehouder
     2. Blz. 89 Ambitie
     3. Blz. 90 Doelstellingen
      1. Blz. 91 2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid.
       1. Blz. 92 Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk
       2. Blz. 93 Uitvoering geven aan de aanpak van armoede
      2. Blz. 94 2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven.
      3. Blz. 95 2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
       1. Blz. 96 Stijging uitkeringsbestand zoveel mogelijk beperken
      4. Blz. 97 2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 98 Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk
      5. Blz. 99 2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod.
       1. Blz. 100 Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers
     4. Blz. 101 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 102 2.4 Educatie
     1. Blz. 103 Portefeuillehouder
     2. Blz. 104 Ambitie
     3. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.
       1. Blz. 107 Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE
       2. Blz. 108 Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet
       3. Blz. 109 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      2. Blz. 110 2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 111 Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)
      3. Blz. 112 2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal.
       1. Blz. 113 We bieden het Goethe-certificaat aan
      4. Blz. 114 2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).
       1. Blz. 115 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      5. Blz. 116 2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs.
       1. Blz. 117 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
     4. Blz. 118 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 119 2.5 Economie
     1. Blz. 120 Portefeuillehouder
     2. Blz. 121 Ambitie
     3. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.
       1. Blz. 124 Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein
       2. Blz. 125 Opzetten van een programma voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, waaronder stedelijke herverkaveling
      2. Blz. 126 2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten.
       1. Blz. 127 Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad
      3. Blz. 128 2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe.
       1. Blz. 129 Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme
       2. Blz. 130 Uitvoering geven aan de Vrijetijdsagenda Achterhoek
      4. Blz. 131 2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.
       1. Blz. 132 Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied
      5. Blz. 133 2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.
       1. Blz. 134 Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek
       2. Blz. 135 Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten
     4. Blz. 136 Trends en ontwikkelingen
    7. Blz. 137 Financiële afwijkingen programma 2
     1. Blz. 138 Baten en lasten
     2. Blz. 139 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 140 Cultuur en ontspanning
     4. Blz. 141 Educatie
     5. Blz. 142 Economie
     6. Blz. 143 Inkomen en burgerparticipatie
     7. Blz. 144 Kredieten
     8. Blz. 145 Cultuur en ontspanning
     9. Blz. 146 Economie
     10. Blz. 147 Educatie
   4. Blz. 148 Programma 3 Werkend Winterswijk
    1. Blz. 149 Inleiding
    2. Blz. 150 3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     1. Blz. 151 Portefeuillehouder
     2. Blz. 152 Ambitie
     3. Blz. 153 Doelstellingen
      1. Blz. 154 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst
       1. Blz. 155 Implementeren Omgevingswet/Wet kwaliteit bouw
       2. Blz. 156 Ontwikkeling terreinen Narcisstraat tot woonwijk
       3. Blz. 157 Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk
       4. Blz. 158 Opstellen regionale woonvisie
       5. Blz. 159 Uitvoeren woonvisie
      2. Blz. 160 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.
       1. Blz. 161 Bouwen verkeersmodel
       2. Blz. 162 Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem
       3. Blz. 163 Ontwerp maken en ter inzage leggen van de Omgevingsvisie Centrum en Kom en het Omgevingsplan centrum
       4. Blz. 164 Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid
       5. Blz. 165 Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas
       6. Blz. 166 Uitwerken planvorming project WoooW
      3. Blz. 167 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
       1. Blz. 168 Afdekken kleiput
       2. Blz. 169 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
       3. Blz. 170 Meewerken aan programma Vitaal Platteland
       4. Blz. 171 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       5. Blz. 172 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
       6. Blz. 173 Uitvoeren project Toekomstgerichte erven
       7. Blz. 174 Vaststellen bestemmingsplan Dennenoord en start revitalisering en sanering
       8. Blz. 175 Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)
       9. Blz. 176 Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg
     4. Blz. 177 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 178 3.2 Riolering en reiniging
     1. Blz. 179 Portefeuillehouder
     2. Blz. 180 Ambitie
     3. Blz. 181 Doelstellingen
      1. Blz. 182 3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval.
       1. Blz. 183 Project Mooi Schoon 2022
       2. Blz. 184 Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer
      2. Blz. 185 3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte.
       1. Blz. 186 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit
      3. Blz. 187 3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk.
       1. Blz. 188 Invoering Ja/Ja-sticker
       2. Blz. 189 Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid
     4. Blz. 190 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 191 Financiële afwijkingen programma 3
     1. Blz. 192 Baten en lasten
     2. Blz. 193 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 194 Duurzaamheid
     4. Blz. 195 Grondexploitaties
     5. Blz. 196 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     6. Blz. 197 Riolering en reiniging
     7. Blz. 198 Reserves
     8. Blz. 199 Kredieten
     9. Blz. 200 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     10. Blz. 201 Grondexploitaties
   5. Blz. 202 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 203 Inleiding
    2. Blz. 204 4.1 Bestuur – algemene ondersteuning
     1. Blz. 205 Portefeuillehouder
     2. Blz. 206 Ambitie
     3. Blz. 207 Doelstellingen
      1. Blz. 208 4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid.
       1. Blz. 209 De gemeenteraadsverkiezingen organiseren
      2. Blz. 210 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
       1. Blz. 211 Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact
       2. Blz. 212 Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen
       3. Blz. 213 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
       4. Blz. 214 Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren
       5. Blz. 215 Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting
       6. Blz. 216 Overdracht Islamitische begraafplaats
       7. Blz. 217 Stimuleren gebruik digitale dienstverlening
       8. Blz. 218 Vernieuwde website live brengen
       9. Blz. 219 Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken
       10. Blz. 220 Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling
       11. Blz. 221 Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid
      3. Blz. 222 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.
     4. Blz. 223 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 224 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 225 Portefeuillehouder
     2. Blz. 226 Ambitie
     3. Blz. 227 Doelstellingen
      1. Blz. 228 4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
       1. Blz. 229 Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners
      2. Blz. 230 4.2.2 De criminaliteit neemt af.
       1. Blz. 231 Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem
       2. Blz. 232 Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School
       3. Blz. 233 In beeld brengen aanpak zorgfraude
       4. Blz. 234 Opstarten ondermijningsoverleggen
       5. Blz. 235 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       6. Blz. 236 Voorlichting op scholen over wapens en geweld door Halt
       7. Blz. 237 Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
      3. Blz. 238 4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.
       1. Blz. 239 Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
      4. Blz. 240 4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.
       1. Blz. 241 Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie
     4. Blz. 242 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 243 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     1. Blz. 244 Portefeuillehouder
     2. Blz. 245 Ambitie
     3. Blz. 246 Doelstellingen
      1. Blz. 247 4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten.
       1. Blz. 248 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       2. Blz. 249 Organiseren en ontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       3. Blz. 250 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
      2. Blz. 251 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.
       1. Blz. 252 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 253 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 254 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 255 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      3. Blz. 256 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
       1. Blz. 257 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 258 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 259 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 260 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
       5. Blz. 261 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      4. Blz. 262 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.
       1. Blz. 263 Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 264 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 265 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 266 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 267 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      5. Blz. 268 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.
       1. Blz. 269 Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 270 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 271 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 272 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 273 Uitbreiden internationale netwerk
       6. Blz. 274 Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International)
       7. Blz. 275 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      6. Blz. 276 4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
       1. Blz. 277 Wervingscampagne jonge inwoners
      7. Blz. 278 4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.
       1. Blz. 279 Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege
       2. Blz. 280 Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten)
     4. Blz. 281 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 282 4.4 Overige middelen
     1. Blz. 283 Portefeuillehouder
     2. Blz. 284 Ambitie
     3. Blz. 285 Doelstellingen
      1. Blz. 286 4.4.1 Een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 287 De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien
       2. Blz. 288 Herfinancieren leningenportefeuille
       3. Blz. 289 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
     4. Blz. 290 Trends en ontwikkelingen
    6. Blz. 291 Financiële afwijkingen programma 4
     1. Blz. 292 Baten en Lasten
     2. Blz. 293 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 294 Bestuur en algemene ondersteuning
     4. Blz. 295 Overige eigen middelen
     5. Blz. 296 Reserves
     6. Blz. 297 Kredieten
     7. Blz. 298 Kredieten
   6. Blz. 299 Recapitulatie Programma's
    1. Blz. 300 Financiële recapitulatie programma's
   7. Blz. 301 Opgaven
    1. Blz. 302 Opgaven
    2. Blz. 303 Opgave 'Iedereen doet mee'
     1. Blz. 304 Inleiding
     2. Blz. 305 Ambitie
     3. Blz. 306 Doelstellingen
      1. Blz. 307 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
       1. Blz. 308 De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt
       2. Blz. 309 Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten
       3. Blz. 310 Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen
       4. Blz. 311 Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave
       5. Blz. 312 We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld
       6. Blz. 313 We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor
       7. Blz. 314 We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen
       8. Blz. 315 Websites toegankelijk maken
      2. Blz. 316 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
       1. Blz. 317 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       2. Blz. 318 Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen
       3. Blz. 319 We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden
       4. Blz. 320 We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën
      3. Blz. 321 1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
       1. Blz. 322 Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen
       2. Blz. 323 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       3. Blz. 324 Professionals worden getraind in stress-sensitief werken
      4. Blz. 325 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.
       1. Blz. 326 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
       2. Blz. 327 We maken armoede bespreekbaar op scholen
       3. Blz. 328 We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen
       4. Blz. 329 We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede
     4. Blz. 330 Indicatoren
     5. Blz. 331 Trends en ontwikkelingen
    3. Blz. 332 Opgave Centrum
     1. Blz. 333 Ambitie
     2. Blz. 334 Doelstellingen
      1. Blz. 335 3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis.
       1. Blz. 336 Kwaliteitsimpuls van de Markt
       2. Blz. 337 Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk
      2. Blz. 338 3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.
       1. Blz. 339 Evenementenkalender
       2. Blz. 340 Onbeperkt genieten in de Achterhoek
       3. Blz. 341 Openbare toiletten
       4. Blz. 342 Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’
      3. Blz. 343 3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk.
       1. Blz. 344 Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap
       2. Blz. 345 Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden
      4. Blz. 346 3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.
       1. Blz. 347 Fieldlab Retailinnovatie
       2. Blz. 348 Kennisontwikkeling bij centrumondernemers
       3. Blz. 349 Ondernemerspunt Winterswijk
       4. Blz. 350 Smartcity Achterhoek
      5. Blz. 351 3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.
       1. Blz. 352 Gastvrijheid op de parkeerplaats
       2. Blz. 353 Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten
       3. Blz. 354 Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat
       4. Blz. 355 Verminderen van onnodig autobezoek
     3. Blz. 356 Indicatoren
     4. Blz. 357 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 358 Opgave Duurzaamheid
     1. Blz. 359 Ambitie
     2. Blz. 360 Doelstellingen
      1. Blz. 361 4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
       1. Blz. 362 Stimuleren zonne-energie
       2. Blz. 363 Uitvoeren visie Warmtetransitie
       3. Blz. 364 Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten
      2. Blz. 365 4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.
       1. Blz. 366 Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor
       2. Blz. 367 We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022
      3. Blz. 368 4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.
       1. Blz. 369 We werken aan klimaatadaptatie
     3. Blz. 370 Indicatoren
     4. Blz. 371 Trends en ontwikkelingen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap