Voortgang activiteiten

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, openbare orde en veiligheid
We zetten in op een aantrekkelijk Winterswijk. Een Winterswijk waar inwoners en ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur, waar de diensten professioneel worden verleend en waar het veilig, prettig en leefbaar wonen is.

Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
Samenwerking met de samenleving, maar ook met onze (Duitse) buurgemeenten, zien we als een belangrijke succesfactor. We gebruiken de lobby en citymarketing om de ambities en doelstellingen uit de programma’s 1 tot en met 3 te realiseren.

Professionaliseren dienstverlening
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, zorgen we ervoor dat onze financiële positie gezond blijft. Bij genoemde ambities en doelstellingen past een professionele organisatie. In 2022 gaan we verder met het professionaliseren van onze dienstverlening.

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijkers hebben vertrouwen in het bestuur. We denken mee en doen mee met inwoners en organisaties. Wij leveren flexibel en tijdig onze diensten en doen dat met een moderne organisatie.

Relevante documenten

 • Organisatievisie
 • Visie op dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Terug naar navigatie - 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
 • We vragen Koninklijke onderscheidingen, Koninklijke Erepenningen en predicaten Hofleverancier aan en staan stil bij huwelijksjubilea en verjaardagen (>100 jaar) van inwoners.
 • We implementeren de (nieuwe) organisatie-, bedrijfsvoerings- en dienstverleningsvisie met bijpassende huisvesting.
 • We verbeteren en ontwikkelen de digitalisering van de dienstverlening.
 • We verbeteren de dienstverlening aan de balie en de telefoon.
 • We geven de inzet van personeel efficiënt vorm.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

- Digitaal aanvraag rijbewijs (DAR): de klant kan bij de fotograaf zijn rijbewijs na het maken van de foto direct aanvragen bij de RDW. De fotograaf moet wel hiervoor gecertificeerd worden. In Winterswijk is er al een fotograaf die dat op orde heeft. We zitten met de RDW in de laatste fase van het project. Planning is om het voor juli af te ronden. Het ophalen, identiteit vaststellen en de echtheid van het oude document controleren, blijft wel bij de gemeente als verplichte taak. Volgens de RDW zal ongeveer 20% van de aanvragen digitaal gaan gebeuren. Het voordeel is dat het sneller gaat. Het document is al na 2 dagen klaar in plaats van 5 dagen. 

- De lancering van de website voor de algemene begraafplaats en de daarbij behorende e-diensten. Planning is om  dit gelijktijdig met de lancering van de nieuwe website te doen. 

- Verzoek van de GUV om een uitvaartcentrum te realiseren bij de begraafplaats

- Inrichting en aanleg Natuurbegraven

- Digitalisering dubbelen akten van de burgerlijke stand

- We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van het bezorgen van waardedocumenten

- We werken aan 5 nieuwe e-diensten; 1ste inschrijving, aanvragen VOG, loket huwelijke en partnerschap, doorgeven adresonderzoek en registratie levenloos geboren kind. 

 

Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet voorziet in een opener overheid door bijvoorbeeld actieve openbaarmaking van verschillende informatiecategorieën verplicht te stellen. De gevolgen van deze wet moeten in kaart worden gebracht, zodat we hier op de juiste wijze uitvoering aan kunnen geven. Dit laten we doen door een specialist.
Wij stellen voor om onder de doelstelling 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid, de activiteit Implementeren Wet open overheid toe te voegen en hiervoor een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het is veilig en prettig wonen of verblijven in Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk
 • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
 • We werken samen met inwoners, ondernemers, politie, justitie en (zorg)organisaties om criminaliteit, waaronder woninginbraken en overvallen, aan te pakken.
 • We proberen zoveel mogelijk overtredingen te voorkomen door in te blijven zetten op preventieve handhaving, door communicatie en door interventies voor gedragsverandering.

4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Terug naar navigatie - 4.2.2 De criminaliteit neemt af.
 • We hanteren een regionale en integrale aanpak van ondermijning. Daarbij werken buurgemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), politie, justitie, Belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum samen, om criminele netwerken aan te pakken.
 • We kijken naar grensoverschrijdende criminaliteit en zoeken daarbij de samenwerking met de Duitse overheid.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

- Planning is om in 2022 een explosievenonderzoek voor de hele gemeente te laten uitvoeren. Kosten bedragen naar verwachting € 40.000. Via het ministerie BZK kan van dit bedrag 68% teruggevraagd worden in de vorm van subsidie. Dit wordt uitbetaald in de meicirculaire van 2023.
Voorstel is bestaande budget van €14.500 als overbrugging in 2022 te verhogen naar € 40.000.

- Zowel politie als OM trekt zich steeds meer terug. We zien dit in een toename van taken voor de gemeente. De medewerkers betrokken bij deze onderwerpen, de regisseur zorg en veiligheid en de de ambtenaar openbare orde en veiligheid, bemerken dit in de werkdruk. Verwachting is dat uitbereiding van de capaciteit op korte termijn nodig is om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Nadere afstemming over de exacte benodigde formatie en de invulling van de werkzaamheden zal plaatsvinden met de betrokken medewerkers en portefeuillehouder. 

- Regio wil graag een structurele borging van de regiocoördinator ondermijning. Als hiertoe wordt besloten, dient er structureel budget voor worden opgenomen om de inzet van de regio-coördinator te financieren.

- Er wordt een benchmark voor de boa's domein 1 uitgevoerd. Dit om inzichtelijk te krijgen hoeveel boa capaciteit in Winterswijk nodig is. Afhankelijk van de uitkomsten van de benchmark, is al dan niet een uitvraag voor formatie-uitbreiding aan de orde.

4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We maken van Winterswijk het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek. Dit omdat we veel kansen zien voor veiligheid, grensoverschrijdende zorg, wonen, werken en recreëren.

We zetten de Achterhoek in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder op landelijke agenda’s in Arnhem en Den Haag, en investeren in het vergroten van ons Europese netwerk. Op deze manier kunnen Winterswijkse en regionale vraagstukken snel en effectief onder de aandacht worden gebracht bij politici.

Relevante documenten

 • Nota Grensland Gemeente Winterswijk (2021) 
 • Actieplan Lobby Gemeente Winterswijk (2021)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.
 • Door de Grenzhoppers Business School te gebruiken om grensoverschrijdend leren, werken en ondernemen te faciliteren. Daarnaast helpen we ondernemers en maatschappelijke partners gebruik te maken van Europese subsidies.
 • Door het Grensland College te faciliteren.

4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Terug naar navigatie - 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
 • Door inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de grensoverschrijdende samenwerking.

4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Terug naar navigatie - 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.
 • Door actief in te zetten op de lobby richting provincie en rijksoverheid.

4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Terug naar navigatie - 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.
 • Door het Grenzhoppers-netwerk in te zetten, om de grensoverschrijdende samenwerking met Twente, Drenthe en Limburg uit te bouwen.
 • Door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van onze internationale zichtbaarheid, met name in Brussel, Berlijn, Münster en Düsseldorf.
 • Door te investeren in de ontwikkeling van ons internationale netwerk, voor kennisdeling en informatie-uitwisseling.
 • Door een actieve bijdrage te leveren aan de Euregio en de 8RHK-ambassadeurs.  
 • Door deel te nemen aan uitwisselingsprojecten die ons als gemeente internationale zichtbaarheid en kennis op het gebied van maatschappelijke vraagstukken opleveren.

4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.

Terug naar navigatie - 4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Een organisatievorm uitwerken die integraal bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Winterswijk, en de haalbaarheid hiervan toetsen. 

4.4 Overige middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We blijven een financieel gezonde gemeente en investeren in de toekomst van Winterswijk.

Relevante documenten

 • Financiële verordening gemeente Winterswijk
 • Meerjarenbegroting
 • Kadernota
 • Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Prijsontwikkelingen 2022

Prijzen stijgen beduidend harder dan in de begroting 2022 geraamd. Met de 2e prognose 2021 hebben we hierop ons meerjarenperpectief 2022-2025 al bijgesteld door voor 2022 € 1 miljoen te ramen om prijsstijgingen op te vangen en voor 2023 en verder € 100.000 per jaar voor dekking van investeringslasten van duurder wordende investeringen. Met deze rapportage zetten we van het voor 2022 beschikbare budget € 250.000 in.

Ontwikkeling algemene uitkering

Decembercirculaire 2021
Via de decembercirculaire ontvangen we een hogere algemene uitkering voor verschillende doeleinden. Het deel dat hiervan aan de algemene middelen kan worden toegekend bedraagt in 2022 ongeveer € 250.000. en vanaf 2023 € 150.000. Daar is in deze 1e prognose rekening mee gehouden.

De middelen uit de decembercirculaire zijn hard. Dat geldt nog niet voor een tweetal ontwikkelingen die, waarschijnlijk, een positief effect op de algemene uitkering hebben. Hierover hopen we bij de meicirculaire van 2022 meer en definitief duidelijkheid te krijgen.

Nieuw regeerakkoord
Na een lange formatieperiode is door VVD, D66, CDA en ChristenUnie, voor de periode 2021-2025, het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ vastgesteld.

Via de zogenaamde ‘startnota Kabinet Rutte IV’ is hiervan een financiële vertaling gemaakt. Hieruit blijkt dat de nieuwe coalitie ervoor kiest de staatschuld (nog binnen de gewenste norm) te laten oplopen en op een breed terrein flink te investeren. Dat leidt er tevens toe dat, via de zogenaamde methode van ‘trap-op-trap-af’, het gemeentefonds ook stevig groeit en gemeenten dus een hogere algemene uitkering ontvangen, in het geval van Winterswijk loopt dit op van 750K in 2022 tot € 2,5 miljoen in 2025. Voor het jaar 2026 is vooralsnog sprake van een terugval, naar 500K. Het coalitieakkoord loopt namelijk maar tot en met 2025. In het regeerakkoord wordt wel aangegeven dat in die periode ook naar een nieuwe manier wordt gekeken om de inkomsten voor gemeenten meer stabiel en voorspelbaar te maken inclusief de mogelijkheid voor een verruiming van het lokale belastinggebied. Hiervan kan echter nog geen financiële vertaling worden gegeven.

Daarnaast zijn gemeenten, via de VNG, en het Rijk al geruime tijd in gesprek over toereikende middelen om gemeenten in staat te stellen hun taken op adequate wijze uit te voeren. In het bijzonder staat hierbij de zogenaamde opschalingskorting ter discussie. Voor de periode van het coalitieakkoord heeft het kabinet besloten deze opschalingskorting op te schorten. Ook hier speelt de periode tot en met 2025 gemeenten parten omdat het eventueel definitief schrappen van de opschalingskorting onderdeel is van de hiervoor genoemde nieuwe manier van bekostiging van gemeenten dat bovendien aan een nieuw kabinet wordt overgelaten. Voor de jaren 2023-2025 is in ieder geval sprake van een behoorlijk voordeel (van 650K in 2023 tot 1.100K in 2025).

Herverdeling gemeentefonds
Hopelijk biedt de meicirculaire 2022 hier meer duidelijkheid over de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2023. Komt die duidelijkheid er niet dan zal de invoering hiervan, op basis van de financiële speregels tussen Rijk en gemeenten in ieder geval worden uitgesteld tot 2024.

Volgens de laatste, nog niet formeel bevestigde, berichten is het kabinet voornemens de laatste voorstellen met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds ter goedkeuring naar de Eerste en Tweede kamer te sturen, ondanks kanttekeningen van de VNG en de Raad voor het openbaar bestuur.

Waar voor de gemeente Winterswijk in eerdere voorstellen sprake was van nadeel als gevolg van die herverdeling is dit in de laatste voorstellen omgeslagen in een voordeel van € 56 per inwoner. Mochten die laatste voorstellen dus worden overgenomen dan zal de  invoering hiervan fasegewijs geschieden voor een bedrag van maximaal € 15 per inwoner per jaar tot een bedrag van € 1,6 miljoen voor Winterswijk.

 

 

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 52.649 218 52.867 60.198 7.331
4.2 Openbare orde en veiligheid 36 0 36 36 0
4.4 Overige middelen 7.687 0 7.687 7.687 0
Totaal Baten 60.372 218 60.590 67.921 7.331
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 12.513 0 12.513 12.173 -340
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 4.109 378 4.487 5.215 728
4.2 Openbare orde en veiligheid 2.010 68 2.079 2.123 45
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing 116 0 116 116 0
4.4 Overige middelen 251 0 251 259 8
Totaal Lasten 18.999 447 19.446 19.886 440
Onttrekkingen
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 3.408 1.644 5.052 5.370 318
Stortingen
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 25 0 25 25 0

Bestuur en algemene ondersteuning

Terug naar navigatie - Bestuur en algemene ondersteuning

Baten

Het voordeel van € 7.331.000 is het gevolg van:

 • het administratief overboeken van het Rijksbudget WSW en re-integratie (uit programma 2) naar de Algemene Uitkering         € 6.928.000 (V)
 • Bijstelling Algemene Uitkering op basis van de decembercirculaire 2021                                                                                                                     €     403.000  (V)

Lasten

Het nadelige bijstelling van € 728.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

 • Extra tijdelijk personeel                       € 146.000  N 
 • Extra kosten gemeenteraad                   € 50.000 N
 • Verkiezingen                                                    € 30.000 N
 • Invoeringskosten zaaksysteem             € 35.000 N
 • Rapport onteigend Joods vastgoed   € 43.000 N
 • Automatisering                                           € 175.000 N
 • Energielasten vastgoed                            € 76.000 N
 • Informatiebeveiliging                              € 103.000 N
 • Stelpost onvoorzien                                    € 43.000 N                                    

Extra kosten tijdelijk personeel 

Betreft voornamelijk extra budget voor tijdelijke capaciteit om de inkoop sociaal domein te implementeren. 

Extra kosten voor de raad
De kosten van de raad vallen hoger uit. Dit komt onder andere door:
- hogere accountantskosten,  als gevolg van een toename van het aantal te controleren SiSa regelingen
- kosten van extra bijeenkomsten in verband met de verkiezingen
- hogere representatiekosten in verband met het afscheid en installatie van raadsleden
- extra kosten voor Notubiz in verband met het uitzenden van vergaderingen van de algemene raadscommissie en het politiek forum.

Extra kosten voor organiseren verkiezingen 
Met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen waren meer kosten gemoeid. Onder meer zijn spandoekframes aangeschaft. Het rijk heeft via de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra budget beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Extra invoeringskosten nieuw zaaksysteem

Voor de migratie van zaken van het oude naar het huidige zaaksysteem worden extra kosten gemaakt. 

Rapport Onteigend Joods Vastgoed

Om recht te doen aan de uitkomsten van het rapport onteigend Joods vastgoed wordt een schenking van € 75.000 gedaan. Met de kosten van de schenking was bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Van deze € 75.000  wordt € 32.000 ten laste van de post onvoorzien gebracht en € 43.000 ten laste van de algemene reserve.  Zie ook de toelichting bij de reserves. 

Extra kosten automatisering
De kosten voor automatisering vallen hoger uit door onder andere:
- hogere licentiekosten (o.a. Microsoft, meer licenties nodig)
- uitbreiding Pepperflow (planning & control systeem)
- vestigingsmodule
- ArcGis (software voor ruimtelijke gegevens en kaarten)
 - telefoonkosten

Extra kosten gas en elektra 
Door de stijgende tarieven voor gas en elektra zijn ook de kosten voor het Raadhuis en Gemeentekantoor hoger. Om deze kosten binnen de perken te houden, hebben we de centrale verwarming in het Gemeentekantoor gemaximeerd op 19 graden Celcius.

Extra kosten informatiebeveiligingsprojecten
De gegevens waarmee binnen de gemeente gewerkt wordt zijn privacy gevoelig. De laatste tijd zijn er meer digitale aanvallen. Hiervoor zijn extra informatiebeveiligingsmaatregelen nodig. 

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Baten

 • Onttrekking algemene reserve  € 43.000 voor recht doen aan uitkomsten  van het rapport onteigend Joods vastgoed en daarnaast een verrekening van € 275.000 voor ICT-kosten met de hiervoor bedoelde reserve, zie ook toelichting bij lasten beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning. 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

Het nadelige bijstelling van € 211.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

 • een verlaging krediet software                                        € 276.000 (V)
 • extra krediet  hardware                                                       €    67.000 (N)

Verlaging krediet software
Het krediet is verlaagd, omdat deze deels is gebruikt voor de jaarlijkse licentiekosten

Extra krediet hardware
Het extra krediet voor hardware, heeft voornamelijk te maken met de aanschaf van apparatuur voor nieuwe raads- en commissieleden.

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Kredieten Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 400 0 400 400 0
Lasten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 3.575 339 3.914 3.703 -211
4.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.575 339 3.914 3.703 -211