Voortgang activiteiten

Programma 3 Werkend Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, riolering en reiniging
Het programma Werkend Winterswijk gaat aan de hand van twee beleidsvelden in op alles wat we doen om onze inwoners een omgeving te bieden waar ze gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.

Duurzaamheid, centrum en grondexploitatie
Belangrijke ambities, doelen en activiteiten voor duurzaamheid staan in een integrale aanpak, waarover u meer leest in het hoofdstuk Opgaven. Datzelfde geldt voor de opgave Centrum. De informatie over grondexploitaties leest u in paragraaf G: Grondbeleid.

Realisatie van projecten
De twee beleidsvelden infrastructuur en gebiedsontwikkeling, en riolering en reiniging, zijn gericht op de realisatie of ontwikkeling van plannen. Dit zijn plannen die met een projectmatige aanpak worden uitgevoerd. Ze gaan bijvoorbeeld over nieuwbouw, invulling van een gebied met een hoog gewaardeerde leefbaarheid, vermindering van het zwerfafval en gerealiseerde klimaatmaatregelen. Meer concreet wordt een aantal mooie plannen ontwikkeld en/of uitgevoerd, zoals een nieuw plan voor het centrum, wijkaanpak de Pas en WoooW.

Ook dit programma kent een aantal wettelijke verplichtingen die we moeten doorvoeren, bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, de Wet kwaliteit Bouw en de vertaling van het landelijk afvalbeleid naar een lokaal beleidsplan.

Ruimte bieden om plannen waar te maken
Samengevat werken we met het programma Werkend Winterswijk aan een vitale leefomgeving, waarbij we initiatieven en concrete plannen faciliteren en mogelijk maken. Hierbij is een goed samenspel nodig met inwoners en samenwerkingspartners.

3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk is een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen krijgen volop ruimte, met behoud van de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. We willen groeien naar 31.000 inwoners.

Relevante documenten:

 • Woonvisie gemeente Winterswijk 2020-2025
 • Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020 tot en met 2023
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022
 • Structuurvisie kom Winterswijk 2010-2020
 • Groenstructuurplan Winterswijk
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Beleidsvisie landschap en biodiversiteit
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • Centrumvisie 2021

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

Terug naar navigatie - 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst
 • We leveren vanuit alle beleidsterreinen een bijdrage aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, volgens het stelsel van de Omgevingswet.
 • We bieden een duidelijk ontwikkelkader en nodigen initiatiefnemers uit om met kansrijke ideeën te komen.
 • We voeren de woonvisie uit. 
 • We verbinden initiatieven en initiatiefnemers als het combineren van plannen leidt tot extra kwaliteiten.
 • We spelen in op de veranderende samenleving die ontwikkelruimte en medezeggenschap wil.

3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

Terug naar navigatie - 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.
 • We regisseren ontwikkelingen als we eigen grond ontwikkelen, of als er een strategisch belang in het spel is.
 • We spelen in op de veranderende samenleving die ontwikkelruimte en medezeggenschap wil.
 • We houden een verkeersonderzoek en bouwen op basis daarvan een verkeersmodel.

3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.

Terug naar navigatie - 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
 • We spelen in op de veranderende samenleving die ontwikkelruimte en medezeggenschap wil.
 • We voeren de beleidsvisie landschap en biodiversiteit uit.
 • We geven uitvoering aan de Omgevingsvisie buitengebied. We lokken plannen uit die goed zijn voor de sociale en economische vitaliteit van het buitengebied en die per saldo omgevingskwaliteit toevoegen. Op basis van een uitgevoerde evaluatie van de visie passen we werkwijzen aan.
 • We beoordelen initiatieven (extra) positief als ze bijdragen aan het bereiken van onze doelen op het gebied van klimaatverandering, milieubelasting, biodiversiteit en demografie.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

We houden in dit omvangrijke beleidsveld rekening met de volgende trends en ontwikkelingen:

- Leader: dit programma loopt af. Zeer waarschijnlijk komt er een nieuw programma. Hiervoor is dan budget nodig als cofinanciering. De provincie zal waarschijnlijk een grotere bijdrage hieraan leveren dan nu het geval is. 

- Vitaal Platteland: verwachting is dat hier meer capaciteit en ook geld voor nodig is.

- Sanering WAL-stort: we moeten een keuze maken of we de verplichte sanering zelf doen of dat we dit aan de provincie overlaten. Een voorstel hiervoor volgt binnenkort. Naast financiële consequenties is belangrijk om goed na te denken welke rol wij hier willen hebben. Hier ligt een relatie met de ontwikkelingen rondom de kleiput en de bestrijding van de Duizendknoop in dit gebied. 

- Sanering wegverkeerslawaai: dit programma moet worden aangepast op de besluitvorming rondom het wel of niet instellen van 30 km-zones.

- Dienstverlening fysieke leefomgeving: we zijn recent gestart met Leef! We werken met een omgevingsloket en omgevingskamer om meer integraliteit en snelheid in processen te krijgen. We ontwikkelen dit concept verder door, aansluitend op de nieuwe Omgevingswet. 

- Omgevingsbeleid: we ontwikkelen gebiedsgericht beleid en gaan aan de slag met een omgevingsvisie voor het buitengebied 2.0. Dit doen we nadat eerst een omgevingsvisie voor het centrum en de kom zijn vastgesteld. 

- Wonen: het Rijk heeft aangegeven meer regie te willen voeren op woonbeleid. Verwachting is dat zij met meer sturende instrumenten komen. Hier zullen wij aan mee moeten werken. Zelf zijn we ook aan het onderzoeken welke instrumenten wij nog in kunnen zetten om meer grip te krijgen op woningbouw. 

- Monumenten: het is het heroverwegen waard of we het budget voor monumentensubsidies omhoog moeten doen. Dit omdat door stijgende bouwkosten en de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen het bestaande budget steeds sneller op is en er minder mensen van kunnen profiteren. De provincie zou dan evenredig ook extra budget beschikbaar stellen.

- Dennenoord: afhankelijk van welke strategie het nieuwe college wil, zullen de kosten voor uitvoering van de sanering/revitalisering herijkt moeten worden. 

- Park Achterhoek: afhankelijk van de beroepsprocedure kan dit plan worden afgerond.

- Ruil busremisie-speeltuin 't Kreil-woningbouw Dingstraat: voor deze ontwikkeling zal een separaat college- en raadsvoorstel komen om de ruil financieel te kunnen dekken. 

- Vastgoed: het "Didam-arrest" heeft impact op de wijze waarop wij onze vastgoedstrategie uit kunnen voeren. Onderhands verkopen is vrijwel niet meer mogelijk. Hier werken we aan een nieuwe werkwijze. We maken een vastgoedvisie waarbij we ook kijken hoe vastgoed in de organisatie is georganiseerd en of hier verbeteringen mogelijk zijn door bijvoorbeeld concentratie van werkzaamheden. We nemen hier ook de verkoop van groenstroken in mee en het beheer. In de visie zit ook strategisch vastgoedbeleid. We willen toe naar een strategisch vastgoedbudget waaruit aankopen die vallen binnen de visie sneller gerealiseerd kunnen worden. 

- Wooow: de ontwikkeling van het cultuurkwartier/Wooow gaat verder en er zal een besluit genomen moeten worden over de kosten. Vanwege stijgende bouwkosten is de verwachting dat de kosten hoger worden.

- Herontwikkeling markt: in het najaar van 2022 worden verschillende scenario's aan de raad aangeboden met een verschillend uitvoeringsbudget. We verwachten dat dit te laat is voor de begroting 2023, wat betekent dat er in 2023 alleen met het al bestaande budget gewerkt kan worden en de overige uitvoering pas in 2024 zal plaatsvinden.

- Steengroeve: dit project wordt integraal opgepakt; museum, groeve, natuurontwikkeling en verlegging weg. Dit laatste zal wegens stijgende kosten waarschijnlijk duurder uit gaan vallen dan de nu opgenomen budgetten die vanaf 2023 in de begroting staan. 

- Integraal huisvestingsplan scholen: we werken dit plan verder uit, zowel de nieuwbouw van scholen als de herontwikkeling van de locaties waar scholen zullen sluiten. Het bijbehorende financiële plaatje werken we momenteel ook uit. De mate van participatie voor de herontwikkelingslocaties zal met het bestuur afgestemd worden. 

- Naar aanleiding van besluitvorming van de raad wordt gewerkt aan het opstellen van een 30 KM beleid binnen de bebouwde kom tenzij er gegronde redenen zijn daarvan af te wijken.  Dit wordt naar aanleiding van de besluitvorming in de volgende rapportage opgenomen als een nieuwe activiteit.

3.2 Riolering en reiniging

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We waarborgen een optimale milieukwaliteit en richten ons op de basiswaarden: gezond, schoon, heel en veilig.

Relevante documenten

 • Gemeentelijk waterplan 2019 – 2023
 • Huishoudelijk grondstoffenbeleid Winterswijk 2013-2017
 • Afvalstoffenverordening Winterswijk 2015
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen programma 3

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 1.285 16 1.301 1.301 0
3.2 Riolering en reiniging 7.013 0 7.013 7.811 798
3.3 Duurzaamheid 60 247 307 405 98
3.4 Grondexploitatie 380 0 380 1.538 1.158
Totaal Baten 8.739 263 9.001 11.055 2.054
Lasten
3.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 8.020 0 8.020 8.020 0
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 7.429 451 7.880 8.185 305
3.2 Riolering en reiniging 3.729 117 3.846 4.644 798
3.3 Duurzaamheid 737 247 984 1.082 98
3.4 Grondexploitatie 509 218 727 1.997 1.270
Totaal Lasten 20.424 1.033 21.457 23.927 2.470
Onttrekkingen
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 949 0 949 949 0
3.2 Riolering en reiniging 0 70 70 70 0
3.4 Grondexploitatie 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 949 70 1.019 1.019 0

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Het Rijk heeft een budget van € 98.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Hierdoor zijn de baten en lasten met dit bedrag verhoogd.

Grondexploitaties

Terug naar navigatie - Grondexploitaties

Het saldo van baten en lasten betreft de financiele vertaling van de uit de meest recente Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) voortvloeiende wijzigingen in de grondexploitaties. 

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Terug naar navigatie - Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Het nadeel van € 305.000 aan de lastenkant wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor openbare verlichting en inspecties wegbeheer en het opstellen van het wegenbeleidsplan. Voor een groot deel van deze kosten is een algemene post 'prijsstijgingen' binnen programma 4 beschikbaar om deze kosten op te vangen.

Openbare verlichting 

Als gevolg van stijging van energietarieven (stroomverbruik Agem) wordt gevraagd het budget te verhogen.  

Inspecties wegbeheer 

Om goed inzicht te houden in de technische kwaliteit van de wegverharding en op het juiste moment onderhoud uit te voeren is het noodzakelijk om regelmatig de kwaliteit te beoordelen.   
De laatst uitgevoerde inspectie volgens de CROW methodiek was in 2017. De gegevens zijn dermate verouderd dat het noodzakelijk is om alle verhardingsareaal opnieuw te beoordelen. Het budget is hiervoor niet toereikend en derhalve wordt gevraagd het budget te verhogen.  

Wegenbeleidsplan 

Als vervolg op de uit te voeren weginspectie (in 2022) is het noodzakelijk om ook het beleid en beheerplan af te stemmen op de nieuwste inspectieresultaten. In dit plan wordt er een doorrekening gemaakt van kosten voor vervanging en onderhoud voor de komende vijf jaar. 

 

 

Riolering en reiniging

Terug naar navigatie - Riolering en reiniging

Het nadeel van € 798.000 aan de lastenkant wordt verklaard door fors hogere uitgaven voor rioolbeheer en onderhoud, maar ook de maatregelen voor klimaatadaptatie. Daarom wordt gevraagd het budget te verhogen.  

Rioolbeheer & onderhoud 

Dit betreft onder andere hogere verbruikskosten voor elektra drukriolering in het buitengebied als gevolg van verdubbeling van energie tarieven. Daarnaast de hogere uitgaven voor drainage en doorspuiten van lijngoten.  Tot slot wordt het extra budget onder andere ingezet voor de implementatie van het programma Rasmariant Risicogestuurd Rioolbeheer.

Klimaatadaptatie

Nu de uitvoeringsagenda 95% gereed is, blijkt dat het budget 2022 ontoereikend is.  Voorgesteld wordt om het budget te verhogen om de maatregelen voor dit jaar uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere kleine of incidentele inrichtingen die meteen aangepakt moeten worden om water te laten afvoeren of bergen zodat er nu en in de toekomst minder overlast ontstaat.

Het voordeel van € 798.000 aan de batenkant betreft de onttrekking/ vrijval aan de egalisatievoorziening riolering, gebaseerd op de fors hogere uitgaven voor rioolbeheer & onderhoud en maatregelen klimaatadaptatie. Zie hierboven.  Wij beoordelen in de aanloop naar de begroting 2023 het structurele effect van de onttrekking. Dit kan ertoe leiden dat in 2022 bijstorting nodig is om de voorziening op peil te houden. Als dat aan de orde is, berichten wij daarover in de 2e financiële prognose.  

 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Kredieten Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 375 368 743 485 -259
Lasten
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 6.931 1.567 8.498 7.383 -1.116
3.2 Riolering en reiniging 50 50 100 150 50
3.3 Duurzaamheid 2.728 0 2.728 2.728 0
3.4 Grondexploitatie 379 0 379 1.327 948
Totaal Lasten 10.088 1.617 11.705 11.587 -118
Onttrekkingen
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 0 50 50 50 0

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Terug naar navigatie - Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Het nadeel van € 259.000 aan de batenkant wordt met name veroorzaakt door het Raadsbesluit om de begrote tunnel onder de Greversweg niet te gaan realiseren. Hierdoor vervalt de provinciale bijdrage. Zie ook lagere uitgaven.  

De verklaring van het verschil van € 1.116.000 (voordelig) aan de lastenkant luidt als volgt : 

project Dennenoord aankoop pand  € 748.000 N            
overheveling restantkrediet Project herinrichting de Pas  € 484.000 V            
overheveling restantkrediet Project Groenloseweg  € 429.000 V            
aframing krediet verkeersmaatregelen binnenring centrum € 400.000 V            
aframing krediet tunnel Greversweg   € 681.000 V             
bijraming Duikers vLeeuwenhoekweg/B.Ballotstraat

€  50.000  N

           
Overige niet verklaarde mutaties 

€  80.000 N 

           
Totaal

€ 1.116.000 V

           

Project Dennenoord aankoop pand

Conform het Raadsbesluit van 25 januari 2022 is besloten het pand van de Hanekampweg 33 en 33a aan te kopen. 

Overheveling restantkrediet Project herinrichting de Pas 

Vanwege het uitgebreide participatietraject duurt de voorbereiding van het project langer en daarom is een deel van het krediet overgeheveld naar 2023. De uitvoering is inmiddels wel gestart.

Overheveling restantkrediet Project Groenloseweg

Door het opstellen van het beleid 30km/u tenzij, wordt de inrichting van de Groenloseweg aangepast naar 30 km/uur. We hebben hiervoor moeten wachten tot het beleid was vastgesteld, daarnaast vergt dit een grotere aanpassing in het wegprofiel en kost dit dus meer voorbereidingstijd.

Aframing krediet verkeersmaatregelen binnenring Centrum

Het in 2022 begrote krediet van € 500.000 was bedoeld voor de helft van de kosten voor een systeem van borden met routeinformatie en parkeerverwijzingen langs de weg. Dit laatste gaat er niet komen. Het resterende restantkrediet 2022 (na aframing van € 400.000) van € 100.000 wordt ingezet voor het weer operationeel maken van het huidige systeem.

Aframing krediet tunnel Greversweg 

Dit vloeit voort uit het Raadsbesluit om de begrote tunnel onder de Greversweg niet te gaan realiseren. 

Bijraming Duikers van Leeuwenhoekweg/B.Ballotstraat 

Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met name als gevolg van extra benodigde duikers conform de eisen van het Waterschap. 

 

Grondexploitaties

Terug naar navigatie - Grondexploitaties

De mutatie van de boekwaarde betreft de financiele vertaling van de uit de meest recente Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) voortvloeiende wijzigingen in de grondexploitaties.