Voortgang activiteiten

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultuur, sport, inkomen en participatie, educatie en economie
Dit programma is uitgewerkt in vijf onderdelen: meedoen in sport, cultuur, educatie, economie en werk. Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid.

Aantrekkelijk Winterswijk
We gaan voor goed onderwijs en het in stand houden van onze sport- en cultuurvoorzieningen. Daarnaast is er volop aandacht voor het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor economie, werk en toerisme. We houden Winterswijk aantrekkelijk door initiatieven voor ons landschap en erfgoed.

Dit programma kent inspanningen voor het handhaven en onderhouden van voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast bevat het een aantal grotere projecten die de randvoorwaarden scheppen. Denk aan het project ‘Samen aan het stuur’, de omgekeerde verordening, het Integraal Huisvestingplan Onderwijs en het realiseren van een nieuw bedrijventerrein.

De inmiddels bekende aanpak Armoedevrij Winterswijk 2040 hoort bij dit programma en lichten we toe in het hoofdstuk Opgaven bij de opgave ‘Iedereen doet mee’.

2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We willen onze culturele instellingen en ons erfgoed behouden en versterken, omdat ze belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Cultuurnota
 • Museumvisie
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
 • Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
 • Beleidsnota Aardkundige waarden in Winterswijk
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.

Terug naar navigatie - 2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.
 • De culturele voorzieningen in stand houden en de ontwikkelingen bij Boogie Woogie volgen (monitoren).
 • Zorgen voor een goede mediavoorziening in Winterswijk, denk aan radio, tv en social media.
 • De museumvisie implementeren.
 • De punten uit de Cultuurnota verder uitwerken.

2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Terug naar navigatie - 2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
 • Uitvoering geven aan het erfgoedbeleid ‘Wi-j doet ’t samen’.
 • Uitvoering geven aan de beleidsnota Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk.
 • Uitvoering geven aan de beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk.

2.2 Cultuur en ontspanning (sport)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk staan we voor een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Sport en bewegen maakt onze inwoners vitaal en stimuleert ontmoetingen.

Relevante documenten:

 • Sportnota
 • Brede regeling combinatiefuncties
 • Lokaal sportakkoord
 • Regionaal sportakkoord

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.

Terug naar navigatie - 2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.
 • Jeugd die om financiële redenen niet kan sporten, verwijzen we naar het jeugdsportfonds.
 • We creëren bewustwording over het belang van bewegen en een gezondere leefstijl door de inzet van buurtsportcoaches, beweegmakelaars en trainers.
 • We stimuleren inwoners, die niet of weinig aan sport doen, om te gaan sporten/bewegen en elkaar te ontmoeten.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De huidige buurtsportcoach regeling loopt dit jaar af. Inmiddels is wel duidelijk dat er een andere regeling voor in de plaats komt. Hoe deze eruit gaat zien, is nog onbekend. Dit wordt halverwege het jaar bekend. We kunnen daarom nog niet aangeven wat de financiële consequenties van de regeling zijn voor onze begroting 2023.

Zwembad Jaspers heeft diverse financiële problemen.  Om te beginnen blijkt de ingeboekte bezuiniging niet realistisch. Verder is er achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de constructie die verduurzaming (nu) onmogelijk maakt en moeten er nog andere noodzakelijke reparaties plaatsvinden. Ook zijn er problemen vanwege de gestegen kosten van energie, en gestegen personeelskosten. Geschatte extra kosten zijn >€ 100.000.

 

 

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant.

Relevante documenten-

 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’
 • Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Gelet op de stijgende kosten van levensonderhoud, waar de energielasten een groot deel van uitmaken, moeten we rekening houden met een toename van het aantal inwoners met financiële problemen. Dat zal vooral zichtbaar worden in een verwachte toename van het aantal signalen betalingsachterstanden vaste lasten. Deze krijgen we via Vroegsignalering schulden binnen en houden deze in de gaten. 
We gaan zo nodig bijstellen zodra de ontwikkelingen via de bestuursrapportage van Fijnder bekend zijn.

De minima krijgen voor de hoge energielasten een eenmalige energietoeslag. Deze kon, vooruitlopend op de landelijke wetgeving, vanaf 1 april 2022 bij Fijnder worden aangevraagd. Uitkeringsgerechtigden van Fijnder krijgen de toeslag ambtshalve toegekend en hoeven dus niet hiervoor een aanvraag in te dienen. 

Doordat in de nieuwe CAO van de sociale werkvoorziening de mogelijkheid van vervroegd uittreden is geregeld, houden we rekening met een versnelde uitstroom van de WSW-doelgroep bij Fijnder. 

Loonkostensubsidie is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsdeelname van mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De verwachting is dat per 1 juli 2022 een wetsvoorstel wordt aangenomen waarin de inzet van het instrument loonkostensubsidie wordt vereenvoudigd, de ondersteuning op maat wordt bevorderd en de financiering wordt gewijzigd. Voor wat betreft de financiering: deze wordt gebaseerd op basis van realisatie en is dat voordelig. We zien de laatste jaren namelijk een stijging van het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie gaat werken.  

Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraine en de toestroom van vluchtelingen zijn  er zowel in de uitvoering als op beleids en financieel gebied al veel inspanning geleverd om dit soepel te laten verlopen.  Er wordt vanuit de vraag ,  in samenwerking met partners,  veel gedaan om de opvang zo goed mogelijk te regelen.  Zowel instanties als particulieren leveren een positieve bijdrage. Met name de WUH verzet veel ( extra) werk. Er wordt aangesloten op de kaders vanuit de overheid en VNOG.

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind, we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Relevante documenten:

 • Visie onderwijsvoorzieningen gemeente Winterswijk
 • Notitie onderzoek Realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk
 • Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Integraal huisvestingsplan 2021-2037

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.

Terug naar navigatie - 2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.
 • We voorkomen ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen bij de start van basisonderwijs door - samen met partijen uit het veld - in te zetten op onderwijsachterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie).
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Door de komst van Oekraïense vluchtelingen ontstaat er druk op de capaciteit van Het Pyriet (school voor nieuwkomerskinderen) en de Internationale Schakelklas.  Bij beide scholen was al druk ontstaan door de ophoging van de capaciteit van het AZC. Dit kan betekenen dat er vraag komt voor tijdelijke huisvesting. De kosten zijn declarabel bij het Rijk.

2.5 Economie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk heeft een veelzijdige economie met een sterke industrie, een succesvol winkelcentrum, omvangrijk toerisme, hoogwaardige zorg en een bedrijvig buitengebied, waar landbouw en ander ondernemerschap in balans zijn met de natuurlijke omgeving.
De verschillende sectoren versterken elkaar en dat maakt onze economie minder kwetsbaar. Het zorgt voor een omvangrijke, gevarieerde arbeidsmarkt waar ieder passend werk kan vinden.

Relevante documenten:

 • Beleidsnota Economie Winterswijk 2017
 • Omgevingsvisie buitengebied 2019
 • Centrumvisie 2021
 • Raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 2021

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.

Terug naar navigatie - 2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.
 • We maken een omgevingsvisie voor en starten met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.
 • We houden en maken bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig.

2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.

Terug naar navigatie - 2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.
 • We onderhouden Euregionale netwerken, bouwen ze uit en organiseren contactmomenten met het bedrijfsleven.
 • We starten een ondernemerspunt dat ondersteuning biedt aan de integrale economische ontwikkeling van Winterswijk (zie ook beleidsveld 4.3). 
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling de komende jaren zit in het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. We zijn gestart met een programma hiervoor, samen met de stakeholders. In het kader van dienstverlening werken we een concept voor een ondernemerspunt uit. Streven is om dit in 2023 operationeel te hebben. Voor vrijetijdseconomie willen we onder andere aan de slag met fietspaden. 

Financiële afwijkingen programma 2

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) 25 0 25 25 0
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) 666 88 754 774 20
2.3 Inkomen en participatie 16.766 0 16.766 13.580 -3.186
2.4 Educatie 1.035 243 1.278 1.278 0
2.5 Economie 117 0 117 117 0
Totaal Baten 18.609 331 18.940 15.774 -3.166
Lasten
2.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.528 0 3.528 3.528 0
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) 3.969 103 4.072 4.102 30
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) 1.803 88 1.891 1.987 96
2.3 Inkomen en participatie 21.904 0 21.904 25.729 3.825
2.4 Educatie 1.806 142 1.948 2.013 65
2.5 Economie 637 637 1.274 1.274 0
Totaal Lasten 33.647 970 34.617 38.632 4.016
Onttrekkingen
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) 0 0 0 0 0
2.4 Educatie 0 0 0 0 0
2.5 Economie 450 0 450 450 0
Totaal Onttrekkingen 450 0 450 450 0
Stortingen
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) 25 0 25 25 0

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een extern projectleider ingehuurd. De inhuur willen we verlengen en daarvoor is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting. Hiermee is de verhoging van de lasten met € 65.000 grotendeels toegelicht.

Inkomen en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Inkomen en burgerparticipatie

De lagere baten van € 3.186.000 worden als volgt verklaard:

- Overheveling van de Rijksbudgetten Wsw en re-integratie   € 6.928.000 N

- Verlaging detacheringsopbrengsten Sw-medewerkers             €     159.000 N

- Verhoging Rijksbudget bijstand                                                                €     157.000 V

- Rijksvergoeding kosten opvang Oekraïners                                      € 2.600.000 V

- Rijksvergoeding Energietoeslag                                                                € 1.144.000 V

De Rijksbudgetten Wsw en re-integratie worden vanaf 2022 niet meer afzonderlijk binnen programma 2 opgenomen maar maken onderdeel uit van de Algemene Uitkering binnen programma 4. Het betreft hier dus een financieel-technische aanpassing.

De detacheringsopbrengsten van de Sw-medewerkers dalen als gevolg van de dalende Sw-populatie.

Het Rijksbudget voor de Algemene Uitkering is met € 157.000 verhoogd.

De kosten voor de opvang van Oekraïners worden volledig door het Rijk gecompenseerd (zie ook lasten hieronder).

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor de energietoeslag (zie ook lasten hieronder).

De hogere lasten van  € 3.825.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- Lagere personeelslasten Sw-medewerkers        €      82.000 V

- Hogere lasten Algemene Bijstand                            €    157.000 N

- Hogere lasten opvang Oekraïners                           € 2.600.000 N

- Lasten energietoeslag                                                     € 1.144.000 N

De Sw-populatie is verder afgenomen en daardoor zijn de salarislasten ook gedaald.

Het Rijksbudget voor de Algemene Bijstand is verhoogd en daarmee zijn ook de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.

Voor de opvang van de Oekraïners is een budget opgevoerd van € 2.600.000. Hier worden de kosten voor de opvang van de Oekraïners bij Marga Klompé en het verstrekken van leefgeld uit bekostigd. De kosten worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

In verband met de hogere energielasten heeft het Rijk besloten om de minder draagkrachtigen een tegemoetkoming te geven voor deze hogere lasten.

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Kredieten Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) 54 0 54 54 0
Lasten
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) 70 13 83 102 19
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) 2.016 55 2.071 867 -1.204
2.4 Educatie 200 0 200 200 0
2.5 Economie 30 0 30 30 0
Totaal Lasten 2.316 68 2.384 1.199 -1.185

Cultuur en ontspanning

Terug naar navigatie - Cultuur en ontspanning

Cultuur en ontspanning (sport)

De verlaging van de investering (€ 1,204.000) komt doordat de velden waarop deze investering betrekking heeft (FC Winterswijk voor € 1.089.000 en Meddo voor € 249.000) voor dit jaar nog zijn goedgekeurd. Om die reden wordt de investering vooralsnog uitgesteld naar 2023. 

Hier staat tegenover dat voor de vervanging van het hoofdveld van FC Trias € 34.000 extra krediet wordt gevraagd als gevolg van prijsstijgingen. De extra kapitaallast vanaf 2023 van € 3.500 wordt gedekt door het in programma 4 beschikbare budget voor prijsstijgingen.

Daarnaast wordt voor de gravelverharding in 2022 van Hickory € 50.000 extra krediet gevraagd voor een ballenvanger en een werpkooi om de veiligheid te kunnen waarborgen van de survivalbaan.