Voortgang activiteiten

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen kan meedoen!
Gezondheid en vitaliteit zijn de kernwoorden van onze ambitie. In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We bieden daarbij ondersteuning aan degenen die dat zelf niet zo goed kunnen. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen; alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Aan de ambitie van dit programma is de opgave ‘Iedereen doet mee’ gekoppeld. Een prachtige, integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen te werken aan het wegnemen van fysieke en niet fysieke drempels, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Beschikbare en betaalbare zorg
We realiseren kwaliteit van zorg. Deze maken we meetbaar en zichtbaar door klanttevredenheidsonderzoeken en de GGD-monitor. We zorgen voor beschikbare en betaalbare zorg, waarbij we de begrote budgetten niet overschrijden. Op deelgebieden nemen we maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden.

Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen
We voeren inhoudelijke activiteiten uit zoals preventie, maar we maken ook gebruik van zorginkoop en kwaliteits- en normenkaders. We werken samen met partners in de zorg en welzijn. Uitgangspunten zijn de kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook het in stand houden van het voorzieningenniveau.

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee. 

Relevante documenten

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Terug naar navigatie - 1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
 • We voeren het regionaal preventieakkoord uit; we stimuleren, faciliteren en organiseren inkoop van preventie en programma’s.
 • We zorgen voor de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan de implementatie van de Omgevingswet.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Kosten van bijvoorbeeld de GGD en Yunio zullen stijgen als gevolg van de inflatie.  Dit kan tot begrotingswijzigingen leiden bij deze organisaties. De effecten voor 2022 zijn nog onbekend.

Op dit moment zijn er landelijke contacten aangaande de positie van streekziekenhuizen naar aanleiding van visie en beleid van de minister. Dit overleg is gericht op belangenbehartiging van voorzieningen in de regio in brede zin. Deze ontwikkeling vind u daarom in deze rapportage terug in een concrete activiteit ( 1.1.2) die bij het opstellen van de begroting nog niet actueel was maar nu op basis van de actualiteit is opgenomen.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We ondersteunen inwoners voor wie eigen regie niet mogelijk is.

Relevante documenten:

 • Beleidsplan Wmo & Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • Inkoopdocumenten sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020-2023
 • Hervormingsagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Terug naar navigatie - 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
 • We realiseren de beschikbaarheid van zorg door regionale inkoop. 
 • We onderhouden ons netwerk en stimuleren ketensamenwerking.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Financieel: er komen waarschijnlijk drie grote woningaanpassingen aan. Worden nog niet meegenomen bij deze rapportage omdat het nog onzeker is of het doorgaat. Bedragen totaal > € 150.000,=

Eigen bijdrage wordt wellicht weer inkomensafhankelijk voor HH en rolstoelen.  Landelijke besluitvorming hierover volgt.

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Relevante documenten:

 •  Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Rekenkameronderzoek Voor de toekomst
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
 • Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en het Preventie Platform Jeugd bieden opvoedondersteuning/preventie.
 • We versterken de samenwerking met huisartsen door hen te ondersteunen in de zorg voor jeugdigen. Zo voorkomen we de inzet van specialistische zorg.
 • We voeren regie bij complexe casussen van kinderen met een beperking.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat hij er op aanstuurt dat gespecialiseerde jeugdzorg centraler wordt ingekocht. Met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ wordt voorgesteld:

(1)verplichte regionale samenwerking bij inkoop en meer centrale organisatie van specifieke vormen van specialistische zorg; 

(2) specifieke governance eisen aan aanbieders en gecertificeerde instellingen; 

(3) verbetering van het inzicht en toezicht op de beschikbaarheid van jeugdzorg (en dit beleggen bij de Nederlandse Zorg Autoriteit).

Hij verwacht het wetsvoorstel dit najaar gereed te hebben voor parlementaire behandeling. 

Financiële afwijkingen programma 1

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 2021 Begroting na overheveling. Berap1 Mutaties_Berap1
Baten
1.1 Volksgezondheid 2 0 2 22 20
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 10.786 0 10.786 10.783 -3
Totaal Baten 10.788 0 10.788 10.805 17
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.014 0 3.014 3.014 0
1.1 Volksgezondheid 863 6 869 914 44
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 19.797 71 19.868 19.886 18
1.3 Jeugd 7.089 0 7.089 8.137 1.048
Totaal Lasten 30.764 77 30.841 31.950 1.110

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

De stijging van de lasten voor de Jeugdhulp die in 2021 is geconstateerd zet zich in 2022 voort. Daarom worden de budgetten van de Jeugdhulp verhoogd met € 1 miljoen. Hiermee is het verschil van € 1.048.000 grotendeels verklaard.