Voortgang activiteiten

Inleiding

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage leest u over de eerste maanden van 2023, inclusief de eerste financiële prognose (peildatum 1 april 2023). Deze rapportage is bedoeld om de activiteiten en de financiën uit de begroting 2023 te volgen en indien nodig bij te stellen.

De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we een toelichting geven op die activiteiten waar de planning of het budget afwijkt, dreigt af te wijken of waar sprake is van risico’s. Alle activiteiten die op koers liggen, lichten we niet verder toe.

Leeswijzer
De opbouw van deze bestuursrapportage volgt de indeling in programma’s en opgaven uit de begroting.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
1. 1e Financiële prognose 2023.
2. Programma’s en beleidsvelden.
3. Opgaven.

1e prognose 2023

Terug naar navigatie - 1e prognose 2023
x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Stand begroting 2023-2026 (stand 2e progn 22) 13 2.138 4.997 -620
Jaarrekening 2022 0 0 0
Mutaties 1e prognose:
Autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen etc) -1.872 -1.408 -2.050 -801
Overige ontwikkelingen 0 0 0 0
Stand 2023-2026 1e prognose 2023 -1.859 730 2.947 -1.421
Waarvan incidenteel -778 -645 -96 0
Waarvan structureel -1.081 1.375 3.043 -1.421

Financiële prognose

Terug naar navigatie - Financiële prognose

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkeling van ons financieel meerjaren perspectief over de jaren 2023-2026 naar de stand van mei 2023. Om deze tabel compact en leesbaar te houden, presenteren we hier alleen het saldo van de baten en lasten per ontwikkeling met daarbij de belangrijkste onderwerpen op hoofdlijnen. In de financiële afwijkingen per programma zijn de wijzigingen in baten en lasten afzonderlijk zichtbaar en is ook een nadere toelichting op die mutaties opgenomen.  In de recapitulatie van de programma's volgt nog een verzameltabel van de financiële bijstellingen in alle programma's.

Ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2023
Het verwachte begrotingsresultaat voor 2023 wordt nadeliger. Dat vraagt om scherper te sturen op uitvoering van de begroting binnen de kaders en budgetten. Concreet betekent dit, dat wij in het vervolg van 2023 het afwegingenkader (door de raad vastgesteld op 25 juni 2020) nog zorgvuldiger toepassen.

In onderstaand overzicht per programma lichten we de belangrijkste onderdelen toe. In het vervolg van deze rapportage worden alle bijstellingen verder toegelicht.

- Hogere lasten Jeugdhulp                                                                                                                                     €      726.000 N.

De hogere lasten in de Jeugdhulp komen omdat we in vergelijking met voorgaande jaren er voor gekozen hebben de budgetten structureel in plaats van incidenteel te verhogen. Voor de verhoging hebben we gekeken naar het niveau van de werkelijke uitgaven van 2022.

- Hogere lasten Noodfonds bestaanszekerheid                                                                                           €     446.000 N.

Dit is het financiële effect van het raadsbesluit van november 2022 om een noodfonds bestaanszekerheid in te stellen.

- Hogere lasten personeelskosten door CAO                                                                                                €    670.000 N. 
- Hogere lasten bedrijfsvoering                                                                                                                             €     317.000 N.

De hogere lasten personeelskosten CAO zijn toegenomen door de nieuw afgesloten CAO.  De verhoging van de personeelskosten betreft naast de stijging van de brutolonen met bijhorende sociale- en pensioenlasten, ook een verhoging van de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding.  

De hogere lasten binnen de bedrijfsvoering betreffen de kosten van opleiding, onboarding en catering.

- Hogere baten algemene uitkering                                                                                                                       €     753.000 V.
- Hogere rentelasten                                                                                                                                                      €     295.000 N.

We hebben de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2022 over de algemene uitkering verwerkt in onze begroting 2023. Deze geven een voordeel voor 2023.
Tenslotte zien we in deze rapportage het effect van de stijgende rente.

Programma's en beleidsvelden

Terug naar navigatie - Programma's en beleidsvelden

Deze rapportage is ingedeeld naar de vijf programma's uit de Programmabegroting 2023. De programma's zijn verdeeld in beleidsvelden. Deze zijn op hun beurt vertaald naar concrete activiteiten.

De trends en ontwikkelen benoemen we per beleidsveld.

Per activiteit leest u de voortgang op de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Hierbij is een toelichting opgenomen wanneer (één van de) onderdelen kwaliteit, tijd en geld niet op "groen" staat of indien het bestuurlijk relevant is.

Financiële afwijkingen lichten we toe per programma. Bij de exploitatie (baten en lasten) lichten we afwijkingen van € 50.000 of groter toe, bij de investeringen afwijkingen van € 100.000 of groter. Kleinere afwijkingen lichten we toe indien nodig.

Opgaven

Terug naar navigatie - Opgaven

Opgavegericht werken is een wezenlijk onderdeel van de manier waarop Winterswijk wordt bestuurd. We vinden het belangrijk om veel zaken samen met onze inwoners op te pakken. In het coalitieakkoord wordt dit als volgt geformuleerd: ‘Een goed samenspel met inwoners en samenwerkingspartners is belangrijker dan ooit. We willen de initiatieven buiten het gemeentekantoor nog beter benutten en de invloed van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten’. Dit is de reden dat we ervaringsdeskundigen en andere inwoners bij onze opgaves betrekken. We zijn er van overtuigd dat dit betere resultaten oplevert.

De vier opgaves zijn:

  • Winterswijk Drempelvrij;
  • Armoedevrij Winterswijk;
  • Centrum;
  • Duurzaamheid.

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die cruciaal zijn voor Winterswijk. Daarnaast zijn het onderwerpen die stuurbaar en integraal van aard zijn. We hebben naast de vaste opgaveteams die meewerken ook een groep medewerkers die we flexibel inzetten voor de opgaves. De deelnemers uit deze ‘pool’ krijgen een training en geven elkaar feedback. Op deze manier willen we het gedachtengoed en de werkwijze van opgavegericht werken binnen en buiten de opgaves laten groeien. Samen met onze inwoners, collega-ambtenaren en mensen uit diverse organisaties maken we het tot een succes. In de onderdelen hierna beschrijven we de vier opgaven.