Voortgang activiteiten

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma is uitgewerkt in vier onderdelen: meedoen in sport, cultuur, onderwijs en werk.

Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid. 

De kracht van sport, cultuur en verenigingen. 
Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt: een belangrijke factor voor welzijn. We zetten in op de verbinding tussen kunst, cultuur, onderwijs en het sociaal domein. 
Sport zorgt voor preventie, ontspanning en een gezond leven. Samen met cultuur dragen zij bij aan persoonlijke ontwikkelingen. Wij waarderen dat en dragen hieraan bij. 

Bestaanszekerheid.
Het hebben van werk en daarmee het meedoen in de samenleving draagt in hoge mate bij aan het welzijn en het voorkomen van armoede van mensen. We ondersteunen de weg naar een reguliere baan rekening houdend met de kwetsbaarheid en ontwikkelkansen. 

Onderwijs voor iedereen.
Gelijke kansen betekent soms ongelijk investeren; passend en bereikbaar onderwijs is essentieel. Voor gelijke kansen werken we samen met onderwijs en verenigingen. 

2.1 Cultuur

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt. Cultuur is een belangrijke factor voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur draagt ook bij aan een aantrekkelijke fysieke omgeving. Het is daarmee ook een belangrijke drager van onze toeristische en ook de economische sector. We willen cultuur behouden en waar mogelijk versterken. 

Relevante documenten:

 • Cultuurnota;
 • Museumvisie;
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’;
 • Beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’;
 • Beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk’;
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Terug naar navigatie - Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Activiteiten

2.2 Sport

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Daarom verbinden we sport aan de inclusie agenda. Sport levert een belangrijk aandeel in preventiedoelen. We stimuleren mensen die weinig tot niet actief zijn, tot meer bewegen.  

Relevante documenten:

 • Sportnota;
 • Lokaal sportakkoord;
 • Regionaal sportakkoord;
 • Onderzoek 'Financiering sport in Winterswijk’. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Over de jaren 2023 tot en met 2025 kunnen we een Specifieke Uitkering aanvragen om bewegen en gezonde leefstijl te bevorderen.  Er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak ( zie ook onder 1.1).

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid zijn hiervoor belangrijk.  

Winterswijk voelt zich verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en we bouwen mee aan de maatschappij waar iedereen dezelfde kansen heeft. We dragen zorg voor een goede start van nieuwkomers.

Relevante documenten: 

 • Integrale Verordening sociaal domein;
 • Samen aan het stuur;
 • Beleidskader 2018 – 2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De instroom van nieuwkomers wordt hoger dan de prognoses aangaven. We kijken samen met de andere Achterhoekse gemeenten hoe we een bijdrage aan de oplossing kunnen leveren.

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onderwijs is essentieel voor iedereen. Daarom werken we aan gelijke kansen samen met onderwijs en verenigingen. 
We bouwen onderwijsvoorzieningen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), duurzaam, met goede ventilatie en groene schoolpleinen. 

Relevante documenten:  

 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037;
 • Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie.   

Financiële afwijkingen programma 2

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Wijz.prim.begroting nav jrk 2022 Overige mutaties VOOR Prognose 1 Prognose 1 2023 Mutaties Prognose 1 2023
Baten
2.1 Cultuur
5.5 Cultureel erfgoed 25 0 0 25 0
5.6 Media 0 0 0 29 29
Totaal 2.1 Cultuur 25 0 0 54 29
2.2 Sport
5.1 Sportbeleid en activering 0 14 0 14 0
5.2 Sportaccommodaties 742 0 0 742 0
Totaal 2.2 Sport 742 14 0 756 0
2.3 Inkomen en participatie
6.3 Inkomensregelingen 8.717 0 0 8.682 -35
6.4 WSW en beschut werk 928 0 0 928 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 353 353
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 9.645 0 0 9.963 318
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 0 142 0 142 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 698 284 0 1.305 323
Totaal 2.4 Educatie 698 426 0 1.447 323
Totaal Baten 11.110 441 0 12.221 670
Lasten
2.1 Cultuur
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.637 42 -103 1.687 112
5.4 Musea 163 0 27 190 0
5.5 Cultureel erfgoed 315 70 205 604 14
5.6 Media 484 0 -11 502 29
Totaal 2.1 Cultuur 2.599 112 117 2.983 155
2.2 Sport
5.1 Sportbeleid en activering 843 14 239 1.097 0
5.2 Sportaccommodaties 2.789 0 -57 2.707 -25
Totaal 2.2 Sport 3.632 14 182 3.803 -25
2.3 Inkomen en participatie
6.3 Inkomensregelingen 10.836 410 187 12.686 1.253
6.4 WSW en beschut werk 6.592 106 -37 9.475 2.814
6.5 Arbeidsparticipatie 5.314 0 29 5.696 353
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 22.741 516 179 27.857 4.420
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 1.555 150 -20 1.724 40
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.527 426 -48 2.229 323
Totaal 2.4 Educatie 3.082 576 -68 3.953 362
Totaal Lasten 32.054 1.219 411 38.596 4.913
Onttrekkingen
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
Stortingen
2.2 Sport
5.2 Sportaccommodaties 25 0 0 25 0

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

De hogeren lasten van € 155.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- verhoging subsidie Boogie Woogie                             € 52.000 N

- uitgaven Informatiepunten Digitale Overheid    € 29.000 N

- hogere lasten Ondernemen met Cultuur                € 60.000 N

De raad heeft besloten om de eerder ingeboekte bezuiniging bij Boogie Woogie terug te draaien. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 52.000. 

Vanuit het Rijk hebben we een bijdrage ontvangen voor Informatiepunten Digitale Overheid. In deze prognose zijn zowel de inkomsten als de uitgaven opgevoerd.

De Raad heeft een subsidie van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de stichting Ondernemen met Cultuur.

Inkomen en participatie

Terug naar navigatie - Inkomen en participatie

Vanuit het Rijk hebben wij een bijdrage van € 353.000 ontvangen voor de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Daarnaast is de BUIG-uitkering met € 35.000 verlaagd. Hiermee zijn de hogere baten van € 318.000 verklaard.

De verhoging van de lasten van € 4.420.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- hogere lasten Energietoeslag                                      €    842.000 N

- hogere lasten Noodfonds bestaanszekerheid   €    446.000 N

- hogere lasten Hulp aan Oekraïners                         € 2.650.000 N

- hogere lasten inburgeringsvoorzieningen           €     123.000 N

- hogere lasten HAR                                                             €      353.000 N

In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk een voorschot van € 500 per persoon beschikbaar gesteld voor de Energietoeslag 2023. Deze heeft de gemeente Winterswijk in 2022 niet beschikbaar gesteld. Na besluitvorming door het Rijk zal deze in 2023 alsnog beschikbaar worden gesteld.  

De Raad heeft een noodfonds bestaanszekerheid van € 500.000 gesteld voor burgers, die in de problemen zijn gekomen door de hogere energielasten. In 2022 is hiervan € 54.000 uitgegeven.

Voor het eerste halfjaar van 2023 hebben we een voorschot aangevraagd voor de kosten, die wij maken voor de opvang ontheemden Oekraïne. Hier worden de lasten verantwoord. 

Het Rijksbudget voor de inburgeringsvoorzieningen in 2023 zijn hoger uitgevallen en daarmee ook de lasten.

Zoals hierboven al aangegeven hebben we een bedrag ontvangen voor de HAR en worden de lasten met hetzelfde bedrag opgenomen in de begroting. 

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

De Rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor 2024 is € 323.000 hoger dan in onze brutobegroting opgenomen.

De hogere lasten van € 362.000 worden  grotendeels als volgt verklaard:

- hogere lasten invoering IHP              €    42.000 N

- hogere lasten OAB                                  € 323.000 N

Voor de uitvoering van het IHP is een projectleider ingehuurd. Deze verhoging wordt "gecompenseerd" door een verlaging het beschikbaar gestelde krediet.

Zoals hierboven al aangegeven is de Rijksbijdrage voor het OAB verhoogd en zijn de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.