Voortgang activiteiten

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Programma 5 is een nieuw programma met ingang van de begroting 2023.

Dit programma omvat de inkomsten van onze gemeente die ook de algemene dekkingsmiddelen zijn: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en onze lokale heffingen. 

Tot 2023 maken de algemene dekkingsmiddelen onderdeel uit van programma 4. Met de begroting 2023 hebben de algemene dekkingsmiddelen een eigen programma om de sturingsmogelijkheden op de andere vier programma's zuiverder te maken.
In de andere vier programma's staan nu de activiteiten en budgetten die ook daadwerkelijk horen bij onze ambities en doelstellingen én waarop wij (bij)sturingsmogelijkheden hebben. Het college voert de begroting uit binnen de programma's en is in dat kader bevoegd om bij te sturen op activiteiten en budgetten bij te stellen binnen het betreffende programma.  

De (bij)sturingsmogelijkheden op het nieuwe programma 5 zijn beperkt. Op de algemene uitkering hebben wij als individuele gemeente geen invloed. En de hoogte van de lokale heffingen kunnen we alleen voor aanvang van het begrotingsjaar bepalen. Het gaat om inkomsten die geen directe relatie hebben met uitgaven in onze begroting. Daarom past het niet dat met deze  inkomsten geschoven kan worden ter dekking van andere lasten. Isolatie van de algemene middelen in een eigen programma is dan de meest logische keuze.

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zijn een financieel gezonde gemeente. De ambities in onze begroting zijn in evenwicht met de gemeentelijke financiën voor korte en lange termijn.

Relevante documenten:

  • Financiële verordening gemeente Winterswijk;
  • Treasurystatuut;
  • Planning- en controldocumenten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Rond de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is onzekerheid troef. 

Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de gemeenten vanaf 2026. In afwachting daarvan is de algemene uitkering op een aantal onderdelen geparkeerd. Dat vertaalde zich in het zogenaamde Ravijnjaar. De Voorjaarsnota van het Rijk geeft inmiddels duidelijkheid over de middelen die we voor 2026 incidenteel krijgen: die worden structureel. Gemeente Winterswijk kan daardoor rekenen op € 1,5 miljoen erbij in 2027 en verder. Dat hebben we nog niet verwerkt in het financiële perspectief van deze bestuursrapportage en de kadernota omdat pas met de meicirculaire 2023 de werkelijke bijstelling komt.

De zogenaamde opschalingskorting wordt vanaf 2026 in volle omvang doorgevoerd. Daardoor maakt de algemene uitkering een forse terugval in de jaren ná 2025. Over de herverdeling van het gemeentefonds, waar Winterswijk een voordeelgemeente is, is nog geen duidelijkheid.

Wat betreft de begroting 2023 stellen we de raming van de algemene uitkering bij naar aanleiding van de Septembercirculaire 2022 en de Decembercirculaire 2022. De Meicirculaire 2023 verwerken we via de 2e financiële prognose in dit boekjaar.

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

De lokale lastendruk is in evenwicht met ons voorzieningenniveau. 

Voor heffingen en leges is het uitgangspunt dat deze in principe kostendekkend zijn, tenzij deze te zeer afwijken van bijvoorbeeld de tarieven van vergelijkbare gemeenten of wanneer er sprake zou zijn van een te hoge stijging ineens. 

Om onze ambities betaalbaar te houden zetten we maximaal in op het verkrijgen van (Europese) subsidies in plaats van het verhogen van de lokale belastingen. 

Relevante documenten:

  • Belastingverordeningen
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De WOZ-waardes staan steeds vaker ter discussie. Het aantal bezwaren is dit jaar gestegen met 66% ten opzichte van vorig jaar. Vooral de "no-cure  no pay" bezwaarmakers hebben bijgedragen aan deze stijging. De afhandeling zal een behoorlijke extra werkdruk met zich meebrengen, wat kan leiden tot extra kosten voor inhuur en de uitbetaling van proceskosten.

Financiële afwijkingen programma 5

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Wijz.prim.begroting nav jrk 2022 Overige mutaties VOOR Prognose 1 Prognose 1 2023 Mutaties Prognose 1 2023
Baten
5.1 Algemene middelen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 228 0 0 198 -30
0.5 Treasury 490 0 46 536 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 64.334 0 0 65.087 753
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
Totaal 5.1 Algemene middelen 65.052 0 46 65.821 723
5.2 Lokale belastingen
0.61 OZB woningen 3.698 0 0 3.698 0
0.62 OZB niet-woningen 2.850 0 0 2.850 0
0.64 Belastingen overig 50 0 0 50 0
Totaal 5.2 Lokale belastingen 6.598 0 0 6.598 0
Totaal Baten 71.650 0 46 72.420 723
Lasten
5.1 Algemene middelen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 245 0 42 257 -30
0.5 Treasury 40 0 -1.224 -643 541
0.8 Overige baten en lasten -893 0 1.766 216 -658
Totaal 5.1 Algemene middelen -608 0 584 -170 -146
5.2 Lokale belastingen
0.61 OZB woningen 494 0 -234 259 0
0.62 OZB niet-woningen 20 0 68 87 0
0.64 Belastingen overig 148 0 -127 21 0
Totaal 5.2 Lokale belastingen 661 0 -293 368 0
Totaal Lasten 52 0 291 197 -146

Algemene middelen

Terug naar navigatie - Algemene middelen

Baten
Binnen de algemene middelen is sprake van een forse inkomstenverhoging die feitelijk geheel is toe schrijven aan een verhoging van de algemene uitkering. 

Lasten
Binnen de lasten is er per saldo sprake van een daling van € 425.000. Deze is te verklaren door hogere rentelasten (€ 295.000). Daarnaast is de post voor prijsstijgingen (indexaties) benut voor diverse budgetstijgingen in de overige programma's (€ 175.000). Tot slot is het budget Herstelplan Coronacrisis afgeraamd, omdat de Raad heeft aangegeven dat het budget kan komen te vervallen als er één jaar lang geen door de overheid van kracht zijnde beperkende Covid-maatregelen zijn opgelegd (€ 483.000). 

Lokale belastingen

Terug naar navigatie - Lokale belastingen

In dit beleidsveld is er geen sprake van materiële wijzigingen zowel niet aan de baten als aan de lastenkant, mutaties blijven onder de € 50.000