Voortgang activiteiten

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd 
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen doet mee!  
Deze ambitie vertalen we in dit programma naar het realiseren van vitaliteit en gezondheid. Door om te zien naar elkaar. We zorgen dat iedereen kan meedoen, uitdagingen worden samen opgepakt en sociale binding versterkt. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.  Aan de ambitie van dit programma is de opgave  “Iedereen doet mee” gekoppeld. Dit bestaat uit de opgave "Drempelvrij Winterswijk" in dit programma en de opgave "Winterswijk Armoedevrij in 2040" in programma 2.  Deze opgaves lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe. 

Zorg voor wie het nodig heeft.
We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond en energiek zijn en zelf regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. Met preventie richten we ons op factoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Jongeren hebben de toekomst, voor ouderen zijn goede fysieke sociale structuren belangrijk. 
 
Beschikbare voorzieningen. 
We beheersen de kwaliteit van zorg en de uitgaven voor jeugdzorg en WMO.  Samenwerking tussen betrokken partijen moet leiden tot een beter afgestemd aanbod. We zien het SKB als een onmisbare schakel in dit zorgaanbod voor de regio. Winterswijk blijft zijn verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen. Het asielzoekerscentrum is een voorbeeld voor de rest van Nederland. 

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We willen dat zij gezond en energiek zijn en zelf de regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. 
De regio is voorzien van een volwaardig aanbod, waaronder ook het ziekenhuis. Het zorgaanbod is op elkaar afgestemd. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’;
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Landelijk is er steeds meer aandacht voor preventie en  gezondheid. Zo zijn er eind 2022 en begin 2023 twee akkoorden gesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Het IZA richt zich op een  toekomstbestendige zorg: goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat lukt niet zonder verdere investering in preventie en gezondheid (GALA). Het GALA is eind januari ondertekend.  Preventie is  voor een deel een gemeentelijke opgave.
Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan het IZA, stellen een regiobeeld op om te komen tot een regionaal integraal plan. Transitiemiddelen van het Rijk zorgen voor de benodigde financiering om de omslag te kunnen maken van zorg naar gezond leven. Het GALA focust op preventie en gezondheid via sporten en bewegen, gezondheid en het versterken van de sociale basis. Dat is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Rijk stelt gedurende 3 jaar zogenaamde SPUK-middelen (specifieke uitkering) beschikbaar, voor zowel bestaande als nieuwe preventieactiviteiten. Deze SPUK wordt door ons aangevraagd. De aanvraag met daarbij een plan van aanpak moet uiterlijk september bij het ministerie zijn. 

Daarnaast zijn er vijf domein-overstijgende keteninterventies, die gemeenten en zorgverzekeraars samen moeten organiseren en inrichten. Hiervoor wordt een regioplan opgesteld. Het gaat om Kansrijke start, Gecombineerde leefstijl interventies, Kinderen met overgewicht, Valpreventie en Welzijn op recept. Dit alles zijn  bewezen interventies die we nu al uitvoeren, maar in het kader van GALA voortzetten. 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur zodat de zorg de mensen bereikt die dat nodig hebben. Daarnaast hebben we zorg ingekocht die kwalitatief goed en betaalbaar is en die stimuleert tot zorginnovatie en samenwerking. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale Verordening sociaal domein
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Beoordelingskader Wonen met zorg 2020-2023
 • Agenda Sociaal domein   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Activiteiten

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Jongeren hebben de toekomst; alle Winterswijkse jongeren moeten dezelfde kansen voor ontwikkeling hebben. Preventie voorkomt inzet duurdere zorg. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Integrale Verordening sociaal domein;
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein);
 • Agenda sociaal domein. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Toenemende GGZ problematiek jongeren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer psychische problemen ervaren. Als gemeente gaan we samen met onze maatschappelijke partners plannen ontwikkelen om a) jongeren met problemen te helpen en b) te voorkomen dat jongeren problemen ontwikkelen.

Dit doen we onder andere door het vergroten van  mentale veerkracht.

Financiële afwijkingen programma 1

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Wijz.prim.begroting nav jrk 2022 Overige mutaties VOOR Prognose 1 Prognose 1 2023 Mutaties Prognose 1 2023
Baten
1.1 Volksgezondheid
7.1 Volksgezondheid 2 0 0 22 20
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.936 106 0 14.816 2.774
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 0 0 8 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 223 0 0 0 -223
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 223 223
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 12.167 106 0 15.047 2.774
Totaal Baten 12.169 106 0 15.069 2.794
Lasten
1.1 Volksgezondheid
7.1 Volksgezondheid 1.323 47 33 1.423 20
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.545 45 -953 13.648 10
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.233 0 -1.004 1.455 227
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.139 0 460 4.598 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.024 0 21 4.046 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 63 63 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 9 0 0 9 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 45 45 0
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 24.949 45 -1.368 23.864 238
1.3 Jeugd
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.405 0 0 7.914 509
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 542 542 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 178 178
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 795 0 0 640 -155
Totaal 1.3 Jeugd 8.200 0 542 9.274 533
Totaal Lasten 34.472 92 -794 34.560 790

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

De hogere baten van € 2.774.00 worden als volgt verklaard:

- hogere baten inburgeringsvoorziening               €    123.000 V

- hogere baten Hulp aan Oekraïners                        € 2.650.000 V

Het Rijk heeft de SPUK-uitkering voor de inburgeringsvoorzieningen voor 2023 verhoogd.

Over het 1e halfjaar van 2023 hebben we een voorschot aangevraagd voor de kosten voor de opvang ontheemden Oekraïne.

De verhoging van de lasten van beide bovengenoemde posten worden verantwoord in programma 2 bij het beleidsveld Inkomen en Participatie.

Door een administratieve verschuiving van het budget voor Veilig Thuis van het beleidsveld Jeugd naar dit beleidsveld zijn de hogere lasten van € 238.000 grotendeels verklaard. 

De uitgaven voor Integrale Ondersteuning (vm. Begeleiding Wmo) zullen vanaf 1 juli a.s. gaan wijzigen als gevolg van de nieuwe tarieven. Daarnaast vindt er per 1 januari a.s. een indexering plaats. De verwachting is dat het huidige budget voor Integrale Ondersteuning voor 2023 niet toereikend zal zijn.

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

De hogere lasten van € 533.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- lagere lasten Veilig Thuis                           € 194.000 V

- hogere lasten Jeugdhulp                            € 726.000 N   

Door een administratieve verschuiving van het budget voor Veilig thuis van dit beleidsveld naar het beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning zijn de lasten hier verlaagd.

Voorgaande jaren zijn de kosten voor Jeugdhulp continu gestegen en is het budget tussentijds telkens incidenteel verhoogd. Aangezien het een structurele ontwikkeling betreft hebben we besloten de budgetten nu structureel te verhogen naar het niveau van de werkelijke uitgaven over 2022. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele verdere toename van de vraag naar Jeugdhulp, de nieuwe tarieven per 1 juli 2023 en de indexering per 1 januari 2024.