Voortgang activiteiten

Opgaven

Voortgang activiteiten

Opgave Drempelvrij Winterswijk

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedere inwoner wil volwaardig meedoen in onze samenleving. Maar onze samenleving kent drempels die dit moeilijk maken. Met de opgave Winterswijk Drempelvrij wil de gemeente deze drempels zoveel mogelijk weghalen. 

Relevante documenten:

 • VN- verdrag Handicap;
 • Inclusie-agenda 1.0;
 • Inclusie-agenda 2.0 .

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Terug naar navigatie - We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Activiteiten

Opgave Winterswijk Armoedevrij

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onze ambitie is een armoedevrij Winterswijk in 2040. Waarbij iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We zetten we stappen om armoede fundamenteel te bestrijden, naast het verlichten van armoede op korte termijn. Onderwijs, werk en inkomen zijn een goed vangnet voor bestaanszekerheid. 

Winterswijk is er op gericht dat inwoners een fysiek en mentaal gezond en zelfstandig leven leiden. 

Relevante documenten:

 • DRIFT-actieagenda; 
 • CBS armoedemonitor ;
 • STAP-uitvoeringsagenda.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Terug naar navigatie - Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

We zien door de ontwikkelingen op de energiemarkt en de hoge inflatie een nieuw soort armoede ontstaan, namelijk die van de werkende armen. Doordat niet alle lonen meestijgen met deze hogere uitgaven, kunnen deze inwoners in armoede raken. Daarnaast zien we dat de aanvragen van het gemeentelijke Noodfonds meer begeleiding en ondersteuning vragen, omdat inwoners er soms zelf niet meer uitkomen. 

Nu er een kwartiermaker is aangesteld is het team armoedevrij Winterswijk weer compleet en dit zien we ook terug in de slagkracht van de opgave. 

Opgave Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We werken aan een levendig centrum waar iedereen zich direct thuis voelt, een gezellige drukte en aangename rustige plekjes. Waar altijd wat te doen is en waar je mensen ontmoet. 
Het gevarieerde aanbod met winkels, horeca, markt, cultuur en dienstverlening, ambachten en evenementen trekt vele bezoekers uit de regio en ver over de Duitse grens. 

Relevante documenten: 

 • Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Samen aan de slag’;
 • Centrumvisie en uitvoeringsagenda.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Doordat herontwikkeling van de Markt is uitgesteld, in afwachting van een nieuwe mobiliteitsvisie, geeft dit ruimte om andere activiteiten uit de uitvoeringsagenda naar voren te halen. Zoals meer toevoegen van beleving in het centrum en aandacht voor de aanloopstraten. We gaan samen met de belangenorganisaties en stakeholders kijken welke actiepunten we eerst oppakken. 

Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorisch erfgoed en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden. Omdat we wel gevolgen ondervinden van de verandering van het klimaat is het ook een ambitie om ons daarop voor te bereiden. In 2050 is Winterswijk klimaatneutraal, energieneutraal en circulair. 

Relevante documenten:

 • Akkoord van Groenlo; 
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid januari 2019;
 • RES 1.0.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Terug naar navigatie - We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Activiteiten

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Er is een subsidieaanvraag gedaan voor de CDOKE-regeling. Deze regeling geldt voor de kosten voor klimaat- en energiebeleid (beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet, bv. 55% CO2 reductie in 2030)