Voortgang activiteiten

Investeringen

Voortgang activiteiten

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
x € 1.000 Oorspronkelijk bijraming krediet '23
krediet 1e progn na 1e progn
Investeringskrediet Toplaag kunstgrasvelden Avanti/ Wiko 255 195 450
Investeringskrediet de Pas 2.154 585 2.739
Investeringskrediet rioolvervanging overig 0 380 380
Totaal 2.409 1.160 3.569

Toelichting op de investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting op de investeringen

De kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarbij voor een aantal investeringskredieten wordt gevraagd deze met een jaar (tenzij anders vermeld) te verlengen.

Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor enkele kredieten het geval:

Investeringskrediet Toplaag kunstgrasvelden Avanti/ Wiko
De onderbouw van het kunstgrasveld voldoet niet aan de gestelde eisen. Naast het kunstgrasveld dient ook de onderbouw (zandcunet en drainage) vervangen te worden.

Investeringskrediet de Pas 
Dit betreft een correctie op een in 2022 begroot deelkrediet voor groenreconstructie dat per abuis niet naar 2023 is overgeheveld.  

Investeringskrediet rioolvervanging overig
Deze noodzakelijke investeringen zijn de rioolvervanging aan o.a. de Bekeringweg, Kottenseweg en Misterweg en de vervanging van geuremissie- en luchtinjectiesystemen wegens ernstige overlast en sterke aantasting van het rioolstelsel.

Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Terug naar navigatie - Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Voor de investeringskredieten heeft de raad besloten dat deze beschikbaar blijven tot 31 december van het tweede jaar ná beschikbaar stellen. Een in 2021 beschikbaar gesteld krediet heeft dus een “houdbaarheidsdatum” tot 31-12-2023. Als die (restant)kredieten langer beschikbaar moeten blijven, is daarvoor een raadsbesluit nodig. Derhalve wordt voorgesteld om de einddatum van een aantal investeringskredieten te verlengen. Hieronder volgt een onderbouwing voor het verlengen van het krediet.

Krediet        : Project herinrichting Marktverschuiven. 
Bedrag         : € 622.000

Toelichting :  
Dit bedrag staat gereserveerd voor de herinrichting van de Markt waarvan is besloten dit naar 2024/2025 te verplaatsen.  
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 2 jaar te verlengen.

Programma 3
Krediet        : Project Gaxel verlengen watergang
Bedrag         : € 50.000

Toelichting:  
Dit betreft het verleggen van de beek binnen het project Bedrijfs- verzamelgebouw Gaxel (met Watershap).
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 2 jaar te verlengen.