Voortgang activiteiten

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, bestuur
Onze manier van besturen is betrokken, laagdrempelig en transparant. Met een nuchtere kijk op zaken en gezond boerenverstand. We werken in het belang van de inwoner en waarderen hun mening. We hechten aan inwonersparticipatie en trekken als raad en college graag samen op.
 
Dienstverlening 
We gaan samen aan de slag en inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken bij besluiten die hen direct raken. 
 
Veiligheid en ondermijning 
Je veilig voelen is een basisbehoefte en vraagt om meer aandacht. Criminaliteit wordt voorkomen. We ondersteunen een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan en onze gemeente veilig te houden.

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We hebben een bestuur en organisatie die er zijn voor heel Winterswijk, alle inwoners, organisaties en bedrijven.  We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  
We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.  

Relevante documenten:

  • Organisatievisie;
  • Visie op dienstverlening. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Relevante documenten:

  • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk;
  • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Wijz.prim.begroting nav jrk 2022 Overige mutaties VOOR Prognose 1 Prognose 1 2023 Mutaties Prognose 1 2023
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 18 0 -18 0 0
0.2 Burgerzaken 236 0 0 236 0
0.4 Overhead 100 0 802 999 97
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 354 0 784 1.235 97
4.2 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 18 50 0 68 0
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 18 50 0 68 0
Totaal Baten 372 50 784 1.303 97
Lasten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 3.460 726 -292 3.814 -80
0.2 Burgerzaken 982 0 -100 902 20
0.4 Overhead 9.701 479 1.928 12.927 819
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 14.143 1.205 1.536 17.643 759
4.2 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.075 0 2 2.077 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.114 50 -100 1.066 2
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 3.189 50 -98 3.143 2
Totaal Lasten 17.332 1.255 1.438 20.786 761
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 375 0 6.942 7.416 99
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 25 0 0 124 99

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, organisatie en dienstverlening

In dit beleidsveld is er sprake van hogere baten van € 97.000. Dit heeft te maken de doorbelasting van de doorgevoerde CAO wijziging naar derden. Zie de toelichting hieronder.

In dit beleidsveld is er sprake van hogere lasten van € 759.000. Dit verschil is grotendeels als volgt te verklaren: 

CAO
Ten gevolge van de nieuw afgesloten CAO nemen de personeelskosten toe met  € 670.000.  De verhoging van de personeelskosten betreft naast de stijging van de brutolonen met bijhorende sociale en pensioenlasten, ook een verhoging van de  thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding.  Dit wordt deels gecompenseerd door een doorbelasting van de loonkosten van € 97.000 naar derden zoals ook zichtbaar in de stijging van de baten in dit programma. 

Visie Winterswijk
Door een samenvoeging van het budget Visie 2061 met het budget van de Omgevingsvisie nemen de lasten in dit beleidsveld met € 100.000 af (zie ook beleidsveld 3.4).

Opleidingskosten en overige personeelskosten
In diverse teams vindt doorontwikkeling en omscholing plaats. Hierdoor nemen de opleidingskosten toe (€ 89.000). Daarnaast vindt er in 2023 een benchmarkonderzoek naar de personele bezetting plaats. De gemeente Winterswijk wil investeren in het binden en boeien van zittende en toekomstige medewerkers met een door het MT goedgekeurd werkconcept (in relatie tot de herinrichting van het gemeentekantoor). Ook het onboardingsprogramma is in 2023 gestart. De totale kosten hiervan zijn geschat op € 66.000.

Rechtmatigheid
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2023. De implementatie hiervan en het versterken van interne beheersing en controles vraagt meer van de organisatie dan initieel verwacht. Hierdoor nemen de verwachte kosten toe. Dit betreffen externe advisering en ondersteuning (€ 65.000).

ICT
Daarnaast nemen de ICT kosten toe door indexatie van bestaande contracten (circa € € 66.000) en een aantal nieuwe applicaties (€ 23.000). De indexatie wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen zoals opgenomen in programma 5 onder overige baten en lasten. Binnen dit programma hebben ook een aantal administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit betreffen boekingen vanuit de ICT kosten naar Telefonie, Microsoft 365 en Beheer Informatie, maar dit heeft geen financiële gevolgen. 

Restauratieve voorzieningen
De kosten van restauratieve voorzieningen nemen toe met € 35.000 door het nieuwe contract dat is afgesloten met de cateraar.  

Kapitaallasten
De kapitaallasten in dit beleidsveld nemen met € 177.000 af vanwege doorgeschoven investeringen van 2022 naar 2023. Hierdoor verschuiven de eerste kapitaallasten van 2023 naar 2024.