Bijlage 1 Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten, afgekort als MIR, komt voort uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. De structuurvisie is 24 februari 2011 vastgesteld. Het is de laatste en dus de geldende structuurvisie voor de bebouwde kom van de kern Winterswijk. De structuurvisie kent een uitvoeringsparagraaf waarin een groot aantal projecten is beschreven. Veel van deze projecten zijn inmiddels uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de uitvoering. Een aantal projecten uit de structuurvisie is (nog) niet gestart. De MIR is het overzicht van deze nog te realiseren projecten uit de structuurvisie 2010-2020.    

De MIR wordt de raad aangeboden als een bijlage in de kadernota 2024. In de kadernota worden plannen voor nieuw beleid aangedragen en afgewogen. Indien de raad in de afweging over nieuw beleid aanleiding ziet projecten uit de MIR voorrang te verlenen of uit te voeren dan kan dat worden meegenomen in de begroting. 

De Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 wordt opgevolgd door een nieuwe omgevingsvisie voor de bebouwde kom. De MIR gebaseerd op de oude structuurvisie komt daarna te vervallen. We krijgen dan een MIR die is gebaseerd op de omgevingsvisie. De omgevingsvisie voor de bebouwde kom vormt samen met de omgevingsvisie voor het buitengebied de gebiedsdekkende visie die de gemeente onder de Omgevingswet moet hebben. Wellicht ontwikkelt de MIR zich tot een jaarlijks voortgangsverslag en programma van het omgevingsbeleid voor heel Winterswijk.   

Toelichting op onderstaande tabel:
De nummers en de omschrijving van de projecten zijn overgenomen uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. In de kolom “toelichting” wordt bij veel projecten een stukje toelichting gegeven, in een aantal gevallen met toelichting op de actuele situatie. In de kolom “kostenverhaal Wro” worden bij een aantal projecten relaties benoemd met (eventueel mogelijke) gebiedsontwikkelingen die direct of indirect profijt hebben van het project. Indien zo’n relatie is aangegeven in een structuurvisie kan de gemeente met de projectontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling afspraken maken over een financiële bijdrage aan het project vanuit de gebiedsontwikkeling . Deze mogelijkheid om kosten te verhalen blijft met min of meer dezelfde systematiek bestaan onder de Omgevingswet.   

Project Toelichting Kostenverhaal Wro
Nr. Omschrijving
5.3.2 Herstructureringsprojecten in de wijken Investeringen in de ruimtelijke structuur voor een meer gedifferentieerd woonmilieu, verhoging ruimtelijke kwaliteit en opheffen overlastsituaties omliggende nieuwbouwprojecten, particuliere projecten en ontwikkelingen in de wijk
5.3.3 Transformatie omgeving Narcisstraat Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om in te zetten op de ontwikkeling van de terreinen aan de Narcisstraat als toekomstige woonwijk. Een initiatiefnemer heeft in 2022 een principeverzoek ingediend voor woningbouw in een deel van het gebied (locatie Meerdink). Het college heeft niet-negatief geoordeeld over het verzoek en ziet graag dat de gemeentelijke positie wordt meegenomen in de ontwikkeling. De intiatiefnemer ontwikkelt nu een integraal plan voor de gezamenlijke posities. omliggende nieuwbouwprojecten en particuliere projecten
5.3.4 Herontwikkeling Laan van Hilbelink Revitalisering en/of functieverandering ouder bedrijventerrein omgeving Laan van Hilbelink n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 2 ("stationspark") Deelgebied noordzijde spoor tussen Misterweg en Dingstraat n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 4 (Handelscentrum) Deelgebied tussen Europalaan en de spoorwegovergangen Tuunterstraat en Misterstraat n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 6 (omgeving Europark) n.v.t.
5.5.1 Verlengen Dingstraat We bereiden een raadsbesluit voor dat bestaat uit de volgende elementen: projecten stedelijke as Dingstraat, Driemarklocatie Zonnebrink, omliggende nieuwbouwprojecten, herontwikkeling Laan van Hilbelink, herontwikkeling Narcisstraat, herontwikkeling Spoorzone.
- Geen doortrekking.
- Wel de grond blijven reserveren en liefst permanent in eigendom verkrijgen.
- Alternatieve maatregelen nemen
Van de doortrekking kunnen we inmiddels melden dat de inzichten die we hebben opgedaan met het verkeersmodel duidelijk maken dat met een doortrekking de gestelde doelen niet bereikt zullen worden. Dat is wel mogelijk met alternatieve maatregelen. Die begroten we op € 4 mln. Ze worden uitgewerkt om een complete onderbouwing voor het raadsvoorstel te maken. En parallel onderhandelen we met NS verder over de beschikbaarheid van de voor de doortrekking voorziene gronden. Het oogmerk: een later positief besluit over een doortrekking niet onmogelijk maken.
Zie ook project 5.5.4.
5.5.4 Afwaarderen functie doorgaande radialen zonder ontsluitingsfunctie Betreft de afwaardering van de Wooldseweg en de Kottenseweg na het verlengen van de Dingstraat. Wordt meegenomen in de nu gaande zijnde beoordeling van alternatieven voor doortrekking van de Dingstraat, project 5.5.1. particuliere projecten
5.5.3 Verbeteren Rondweg Zuid Beperken aantal directe aansluitingen op de Rondweg Zuid. Aanleg Parallelweg. Verbetering beeldkwaliteit. projecten herontwikkeling bedrijven Rondweg-Zuid, nieuwbouwprojecten in de omgeving, particuliere projecten
Indicatie kosten circa € 2 miljoen.
5.5.5 Verbeteren aansluiting Beatrixpark op Rondweg-West De provincie streeft ernaar de buslijn door Winterswijk als hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) uit te voeren. De linksaffer op de kruising Rondweg West-Beatrixpark leidt op sommige momenten tot reistijdverlies voor lijn 73. Er wordt in samenwerking met provincie en SWECO onderzocht of een VRI hier een oplossing voor kan bieden. n.v.t.
5.5.6 Opwaarderen Bataafseweg: aanleg rotonde kruising Vredenseweg - Bataafseweg Inzichten opgedaan met de het verkeersmodel hebben opgeleverd dat ook na realisatie van De Rikker laatste fase geen rotonde nodig is. We bekijken nog wel of andere, minder ingrijpende verbeteringen passend zijn. projecten: Rikker fase 5 en 6, particuliere projecten;
Indicatie kosten circa € 0,7 miljoen.
5.5.7 Aanleg nieuwe fietspaden: Aanleg nieuwe fietspaden voor verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Laan van Hilbelink - herontwikkeling Laan van Hilbelink;
-  Fietsrouteomgeving Laan van Hilbelink Bij het inrichten van de nieuwe woongebieden in De Rikker wordt de Kobstederstraat omgevormd tot een fietsverbinding en afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Kobstederstraat - Rikker fase 5 en 6;
-  Fietsroute Kobstederstraat
5.5.8 Veilige oversteken - Groenloseweg In de Groenloseweg wordt al enige jaren gedacht over de manier om een veilige oversteek voor langzaam verkeer te realiseren. Of en hoe dit gaat gebeuren, is onderdeel van de planvorming voor de herinrichting van dit deel van de weg. Uitvoering staat gepland voor 2023. n.v.t.
5.5.9 Realiseren centrale parkeervoorzieningen: We onderhandelen met de eigenaren van een locatie over realisatie van een centrale voorziening voor centrumparkeren. De kosten daarvan zijn nog niet geraamd. nader te concretiseren commerciële projecten of voorzieningen nabij de parkeerplaatsen.
Dingstraat
5.7.1 Inrichten Whemerbeek Uitvoering via deelprojecten daar waar de gelegenheid zich voordoet. Op deze wijze zijn al een aantal deelprojecten gerealiseerd. omliggende projecten;
particuliere projecten, herontwikkeling Laan van Hilbelink, stedelijke as Dingstraat.
Indicatie kosten: circa € 0,5 miljoen per project.
5.7.2 Groene inpassing bedrijventerreinen Zuid en Misterweg Inschatting kosten circa € 0,5 miljoen. eventuele projecten waarmee een relatie aantoonbaar is.
5.7.3 Verbetering groenstructuur particuliere projecten.
5.7.6 Kwaliteitsimpuls Markt De raad heeft 16 februari 2023 besloten dat drie scenario’s/schetsontwerpen voor de herinrichting van de markt wordt uitgewerkt. De raad heeft kaders vastgesteld waaraan de scenario’s moeten voldoen. n.v.t.