Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma omvat de inkomsten van onze gemeente die ook de algemene dekkingsmiddelen zijn: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en onze lokale heffingen. 

Onze ambitie is en blijft het behouden van onze gezonde financiële positie. We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting. De Rijksoverheid maakt het ons echter niet gemakkelijk. Rond de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2027 en verder tasten wij op dit moment in het duister. Wij wachten dan ook met belangstelling de meicirculaire over het gemeentefonds af. 

Wij vertrouwen erop dat de Rijksoverheid de gemeenten structureel tegemoet komt voor tenminste het bedrag dat we voor 2026 eenmalig ontvangen hebben om het ravijnjaar te dempen. Wij gaan er dus vanuit dat we ook voor 2027 tenminste € 1,5 miljoen ontvangen en zetten onze plannen en ambities dus voort passend binnen die ruimte.
Wij zijn ons ervan bewust dat - als die extra inkomsten er niet komen- we onze lasten terug moeten brengen of extra inkomsten moeten genereren.

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zijn een financieel gezonde gemeente. De ambities in onze begroting zijn in evenwicht met de gemeentelijke financiën voor korte en lange termijn.

We zijn bereid om voor de investeringen in ons voorzieningenniveau onze algemene reserve aan te spreken.

Relevante documenten:

  • Financiële verordening gemeente Winterswijk;
  • Treasurystatuut;
  • Planning- en controldocumenten.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Rond de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is onzekerheid troef. 

Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de gemeenten vanaf 2026. In afwachting daarvan is de algemene uitkering op een aantal onderdelen geparkeerd. Dat vertaalde zich in het zogenaamde Ravijnjaar. De Voorjaarsnota van het Rijk geeft inmiddels duidelijkheid over de middelen die we voor 2026 incidenteel krijgen: die worden structureel. Gemeente Winterswijk kan daardoor rekenen op € 1,5 miljoen erbij in 2027 en verder. Dat hebben we nog niet verwerkt in het financiële perspectief van deze kadernota omdat pas met de meicirculaire 2023 de werkelijke bijstelling komt.

De zogenaamde opschalingskorting wordt vanaf 2026 in volle omvang doorgevoerd. Daardoor maakt de algemene uitkering een forse terugval in de jaren ná 2025. Over de herverdeling van het gemeentefonds, waar Winterswijk een voordeelgemeente is, is nog geen duidelijkheid.

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

De lokale lastendruk is in evenwicht met ons voorzieningenniveau.  Om onze ambities in de toekomst te realiseren zal ook de lastendruk moeten meebewegen.

Voor heffingen en leges is het uitgangspunt dat deze in principe kostendekkend zijn, tenzij deze te zeer afwijken van bijvoorbeeld de tarieven van vergelijkbare gemeenten of wanneer er sprake zou zijn van een te hoge stijging ineens. 

Om onze ambities betaalbaar te houden zetten we maximaal in op het verkrijgen van (Europese) subsidies in plaats van het verhogen van de lokale belastingen. 

Relevante documenten:

  • Belastingverordeningen
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De WOZ-waardes staan steeds vaker ter discussie. Het aantal bezwaren tegen de waardes lopen elk jaar op, ook door de reclames van de zogenaamde "no-cure no-pay" bedrijven. Dit leidt tot een hogere werkbelasting wat kan leiden tot hogere kosten in de uitvoering van de taken. Hierbij valt te denken aan inhuur en de uitbetaling van proceskosten.