Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorisch erfgoed en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden. Omdat we wel gevolgen ondervinden van de verandering van het klimaat is het ook een ambitie om ons daarop voor te bereiden. In 2050 is Winterswijk klimaatneutraal, energieneutraal en circulair. 

Relevante documenten:

  • Akkoord van Groenlo;
  • Uitvoeringsagenda duurzaamheid januari 2019;
  • RES 1.0.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Doorwerking akkoord van Groenlo
We willen minimaal op 55% CO2 reductie uitkomen in 2030. Dit gaan we bereiken via drie sporen: energie besparen, hernieuwbare opwek en aardgasvervanging. 

Netcapaciteit
We zien dat de beperkingen van netcapaciteit hun invloed hebben op de energietransitie. We houden de vinger aan de pols als het om problemen gaat en proberen ons te focussen op wat wel lukt.

Specifieke Uitkering: Nationaal Isolatieprogramma
We krijgen vanaf 2023 rijksbudget voor het isoleren van koopwoningen met energielabel D, E, F of G.  In de eerste tranche gaat het om 449 woningen. Hiervoor is per woning € 1.460,- isolatiebudget beschikbaar. Deze woningen moeten uiterlijk in 2026 geïsoleerd zijn.  In 2024 kunnen we de tweede tranche aanvragen. Dit zal een vergelijkbare regeling zijn. 

Energiearmoedeaanpak
We continueren de  energiearmoedeaanpak. Het Rijk heeft geeft de gemeenten de mogelijkheid om de middelen daarvoor tot en met 2024 te gebruiken. Deze zijn voldoende voor ons. De aanpak is de afgelopen jaren uitgebreid van subsidie voor woningeigenaren naar een witgoedregeling, zon op dak voor huurwoningen, subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen en subsidie voor energieadvies. We doen dit met veel vrijwilligers vanuit het Centrum Duurzaam Winterswijk. De samenwerking met de woningcorporatie, maatschappelijk organisaties en bedrijven continueren we. En samen kijken we welke onderdelen het meest succesvol zijn zodat we die kunnen uitbouwen/handhaven. 

CDOKE regeling
Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energiebeleid. De VNG heeft met de Rijksoverheid afspraken gemaakt voor de bekostiging van de ambtelijke inzet voor de uitvoering van het klimaatbeleid. De scope van deze regeling is beperkt tot het tegengaan van klimaatverandering. Vanaf 2023 is hiermee de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit bekostigd. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is het bedrag al vastgelegd. Daarna krijgen gemeenten minimaal het bedrag van 2023 tot en met 2029. Daarmee ontstaat er een structurele post in de begroting. 

Transitievisie Warmte
In 2024 moeten we een update maken van de transitievisie warmte. 

Nieuwe technieken
We houden nieuwe technieken voor de opwekking en opslag van energie goed in de gaten. Opslag speelt een sleutelrol in de energietransitie. We zien dat grootschalige opwek lastig is qua draagvlak, dus technieken om de doelen  kleinschalig en coöperatief te bereiken zijn steeds belangrijker.