Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2022

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk komt het volgende aan de orde.
1.  Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2022;
2.  Budgetoverhevelingen;
3.  De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar;
4.  De financiële kengetallen;
5.  Het resultaat.

1. Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2022

Terug naar navigatie - 1. Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2022

We sluiten het jaar 2022 af met een positief saldo vóór toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves van € 1.194.000. 
Het totaal van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 3.340.000. Daarmee komt het gerealiseerde resultaat 2022 uit op € 4.534.000. 
In 2022 hebben we verschillende activiteiten niet kunnen afronden. Deze vertegenwoordigen een waarde van € 5.061.000. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve doorgeschoven activiteiten. In onderstaande tabel Budgetoverhevelingen lichten we deze toe.

Het uiteindelijke resultaat komt daarmee uit op € 527.000 (N). 

Bij de tweede prognose 2022 hadden wij een nadelig resultaat van € 504.000. Dit betekent dat we ten opzichte van de begroting een nadeel hebben van € 23.000.

Specificatie:

Resultaat tot en met Prognose 2 €     504.000 (N)
   
Jeugd €     300.000 (N)
Buig €     300.000 (N)
De Vlijt € 1.500.000 (N)
Algemene Uitkering € 1.400.000 (V)
Bedrijfsvoering €     538.000 (V)
Vrijval prijsstijging €     454.000 (V)
Verkoop onroerend goed €     200.000 (V)
Overige €     515.000 (N)
   
Resultaat jaarrekening €     527.000 (N)

Op hoofdlijnen is dit voordeel als volgt te verklaren:

 • Jeugd  € 300.000 (N)

  Toelichting:
  In 2022 bedroegen de uitgaven voor Jeugdhulp € 8,6 miljoen. Oorspronkelijk begroot was € 7,1 miljoen (begroot na bijstelling via twee prognoses € 8,3 miljoen). De uitgaven over 2021 bedroegen € 7,8 miljoen. We zien een jaarlijkse stijging van de budgetten Jeugdhulp. Hieronder volgt daarom een nadere financiële analyse van de ontwikkeling van de uitgaven:
  1.    We hanteren bij het begroten van de uitgaven Jeugdhulp het voorzichtigheidsprincipe: dat betekent dat we bijramen naar aanleiding van de ontwikkelingen in het budget Jeugdhulp;
  2.    Vanaf 2022 is het woonplaatsbeginsel gewijzigd en hebben we pas heel laat in beeld gekregen wat de gevolgen hiervan voor onze gemeente waren. Een globale berekening leert dat het onze gemeente ca. € 0,25 mln. extra heeft gekost;
  3.    De leeftijdsgrens van pleegzorg en gezinshuiszorg is opgehoogd van 18 naar 21 jaar. De kosten hiervan hebben we achteraf kunnen vaststellen op ca. € 0,3 mln.;
  4.    We hebben te maken gehad met redelijk veel complexe dure cases. Uiteraard hebben we hier jaarlijks mee te maken maar hier kunnen we onmogelijk op begroten. We hebben afgelopen jaar minimaal 3 cases gehad van elk € 150.000. 

 • Buig (gebundelde Rijksuitkering voor de bekostiging van uitkeringen) € 300.000 (N)

  Toelichting:
  De uitgaven Algemene bijstand zijn lager uitgevallen dan in 2021. Door een fors lager rijksbudget is er ten opzichte van het rijksbudget echter wel een overschrijding geweest.

 • De Vlijt € 1.500.000 (N)

  Toelichting:
  In december 2022 hebben we de voormalige steenfabriek De Vlijt gekocht. De inkomsten uit grondverkoop dekken naar verwachting de uitgaven niet. We verwachten een tekort van € 1.500.000. Daarvoor moeten we in de jaarrekening 2022 een voorziening treffen. 

 • Algemene Uitkering € 1.400.000 (V)

  Toelichting:
  Betreft met name extra energietoeslag en extra uitkering in verband met taakmutaties.

 • Bedrijfsvoering € 538.000 (V)

  Toelichting:
  We hebben een voordeel van € 312.000 veroorzaakt door vrijval voorziening APPA (Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers) in verband met hogere rekenrente. Daarnaast hebben we een voordeel op de overige bedrijfsvoeringskosten van € 226.000, onder andere in personeel, huisvesting, facilitaire zaken, en automatisering.

 • Vrijval prijsstijging € 454.000 (V)
  We hebben in de begroting 2022 een budget geraamd voor prijsstijgingen vanwege de toegenomen inflatie. Dit budget is in 2022 slechts deels ingezet om budgetverhogingen op te vangen.  Het restantbudget van € 454.000 valt vrij in het rekeningresultaat 2022.

  In de financiële verantwoording per programma lichten we alle afwijkingen groter dan € 50.000 toe. 
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2022 1.194 V
Onttrekkingen
3. Bestemmingsreserve Notaristuin 2
3.Bestemmingsreserve Inzamelstructuur huishoudelijk afval 26
3.Bestemmingsreserve Omgevingswet 92
3.Bestemmingsreserve Onderhoud graven 156
3.Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 88
4. Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 522
4.Algemene reserve 1.762
4.Bestemmingsreserve Doorgeschoven activiteiten 4.478
7.126 V
Toevoegingen
2.Reserve verduurzaming sportlocaties -25
3.Bestemmingsreserve Omgevingswet -100
4. Bestemmingsreserve Doorgeschoven activiteiten -3.464
4.Algemene reserve -172
4.Verduurzaming gemeentegebouwen -25
-3.786 N
Gerealiseerd resultaat 2022 4.534 V

2. Budgetoverhevelingen

Terug naar navigatie - 2. Budgetoverhevelingen

In de tweede prognose 2022 zijn diverse voorstellen voor budgetoverhevelingen opgenomen voor een totaal bedrag van € 1.820.000. In deze jaarrekening is een aantal aanvullende voorstellen opgenomen voor € 5.061.000. Deze staan in de onderstaande tabel. Bij de betreffende programma’s leest u de toelichting.

Mutatie reserve Doorgeschoven activiteiten:

Programma *1.000 Overhevelingen
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk 92
Programma 2 Meedoen in Winterswijk 2012
Programma 3 Werkend Winterswijk 1802
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk 1155
5.061

3. De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar

Terug naar navigatie - 3. De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar

Bij de vorige twee onderdelen van dit hoofdstuk hebben we de realisatie van baten en lasten in het afgelopen jaar toegelicht. In dit onderdeel vatten we de ontwikkeling van onze bezittingen en schulden samen. Verdieping vindt u in de balans en de toelichting daarop.

Balanstotaal
Het balanstotaal is toegenomen. Op 31 december 2022 kwam dit uit op € 172 miljoen. Op 31 december 2021 was dit € 163 miljoen.
In 2022 is de rente gestegen. Daardoor is steeds de afweging gemaakt om lang of kort te lenen. De kortlopende rente is gestegen van -0,47 % in januari 2022 naar 2,75% eind 2022. We hebben € 15 miljoen 'kort' geleend, gelijk aan de jaarrekening 2021. De langlopende leningen zijn gestegen met € 7 miljoen naar € 74 miljoen. U ziet dit terug op onze balans onder de langlopende leningen.
Verder waren er in 2022 geen noemenswaardige wijzigingen in onze bezittingen.

Het eigen vermogen
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van ons eigen vermogen.
Door het positieve rekeningresultaat 2022 stijgt het totale eigen vermogen ten opzichte van vorig jaar.

Schulden
De totale schuld is in 2022 toegenomen omdat met name de langlopende geldleningen zijn gestegen. Zie balanstotaal voor nadere toelichting.

31-12-2022 31-12-2021
Algemene reserve 49.492 48.110
Bestemmingsreserves 4.406 6.157
Jaarrekeningresultaat 4.534 2.972
Eigen vermogen 58.432 57.238

4. De financiële kengetallen

Terug naar navigatie - 4. De financiële kengetallen

De financiële kengetallen vindt u in de onderstaande tabel. 
De beoordeling V (voldoende) en M (matig) komt overeen met de risicobeoordeling die de provincie Gelderland toepast bij de toets van de begrotingen van Gelderse gemeenten.

2021 2022 2022
Jaarrekening Begroting tm prognose 2 Jaarrekening
1. Netto schuldquote 79,90% V 72,40% V 65,30% V
2.Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 74,10% V 67,20% V 60,20% V
3.Solvabiliteit 35,00% M 31,70% M 34,00% M
4.Structurele exploitatieruimte 2,61% V 2,53% V 2,45% V
5.Grondexploitatie 4,30% 7,10% 6,20%
6.Belastingcapaciteit 99,00% 99,00% 99,00%

5. Het resultaat

Terug naar navigatie - 5. Het resultaat

De solvabiliteit is  ten opzichte van de begroting iets verbeterd dit komt met name door een beter jaarrekening resultaat.  Winterswijk heeft een voordelig structurele exploitatieruimte waardoor de weerbaarheid bij toekomstige structurele tegenvallers voldoende is. Het risico bij de grondexploitatie is laag 6,2%.