Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen kan meedoen!
Gezondheid en vitaliteit zijn de kernwoorden van onze ambitie. In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We bieden daarbij ondersteuning aan degenen die dat zelf niet zo goed kunnen. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen; alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Aan de ambitie van dit programma is de opgave ‘Iedereen doet mee’ gekoppeld. Een prachtige, integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen te werken aan het wegnemen van fysieke en niet fysieke drempels, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Beschikbare en betaalbare zorg
We realiseren zorg van kwaliteit. Deze maken we meetbaar en zichtbaar door klanttevredenheidsonderzoeken en de GGD-monitor. We zorgen voor beschikbare en betaalbare zorg, waarbij we de begrote budgetten niet overschrijden. Op deelgebieden nemen we maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden.

Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen
We voeren inhoudelijke activiteiten uit zoals preventie, maar we maken ook gebruik van zorginkoop en kwaliteits- en normenkaders. We werken samen met partners in de zorg en welzijn. Uitgangspunten zijn de kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook het in stand houden van het voorzieningenniveau.

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee. 

Relevante documenten

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Demping van de stijging van het aantal chronisch zieken (bron: CBS). 

In 2022 is, in lijn met de afgelopen 8 jaar, het aantal mensen met één of meer chronische ziekten gestegen (afgelopen 8 jaren met 17%). Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen. Opvallend is dat steeds meer mensen aan meerdere ziekten lijden en dat ouderen en lager opgeleiden vaker chronisch ziek zijn. 

 • Hoe ervaren inwoners hun gezondheid / kwaliteit van leven inwoners (bron: GGD).

De monitors van de GGD geven inzicht in ontwikkelingen in gezondheid, welzijn en leefstijl van de bevolking. De GGD voert iedere vier jaar monitors uit voor kinderen, jeugd, jongvolwassenen en volwassenen en ouderen uit. Tijdens de coronaperiode zijn geen monitors uitgevoerd; dat is dus inclusief 2022. De eerstvolgende monitors staan voor 2023 gepland. 

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

De gemeentelijke taak voor volksgezondheid richt zich met name op preventie.  Het programma bevat vooral doorlopende activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl.  

De stijgende trend van het aantal chronisch zieken hebben we met deze maatregelen (nog) niet kunnen doorbreken. De resultaten zijn vaak pas op langere termijn zichtbaar. 

Gelukkig willen wel steeds meer mensen mensen meedoen aan de GLI (Gecombineerde leefstijlinterventie).

We lobbyen voor behoud van het SKB. Dit doen we samen met andere gemeenten in de regio. Afgelopen jaar richtte onze lobby zich met name op het behoud van de spoedeisende hulp. Deze lobby heeft ertoe bijgedragen dat de spoedeisende hulp niet meer met sluiting wordt bedreigd.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We ondersteunen inwoners voor wie eigen regie niet mogelijk is.

Relevante documenten:

 • Beleidsplan Wmo & Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • Inkoopdocumenten sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020-2023
 • Hervormingsagenda sociaal domein

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Terug naar navigatie - 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Stabilisatie en waar mogelijk een daling van het aantal cliënten met een maatwerkondersteuning.

Over het algemeen daalt het aantal cliënten met een maatwerkondersteuning. In de afgelopen jaren steeg het totaal aantal HbH-cliënten; in 2022 waren het er juist 35 minder. In 2021 steeg het aantal cliënten met gemiddeld twee per maand. In 2022 zagen we een daling van drie cliënten per maand.

 • Binnen vier jaar maakt 50 tot 60% van de huidige Wmo-begeleidingsgroep gebruik van arbeidsmatige dagvoorziening van Werkbaan Oost. Het gaat hierbij om niet-pensioengerechtigde en niet-leerplichtige klanten.

Arbeidsmatige dagbesteding bij Fijnder( voorheen Werkbaan Oost) start vanaf januari 2023. Over de resultaten is daarom nog niets te melden.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

In 2022 hebben we een aantal nieuwe ontwikkelingen ingevoerd. Al deze ontwikkelingen zijn bedoeld om onze inwoners zo integraal  en laagdrempelig  mogelijk te helpen aan de juiste zorg. 

Zo ging op 1 juli 2022 de nieuwe inkoop van start. Ook zijn we begonnen met de nieuwe werkwijze voor resultaatgericht indiceren. De beoogde financiële resultaten van de inkoop zijn niet behaald.  In de begroting 2023 zijn de budgetten hierop aangepast.

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waaraan mensen zonder indicatie kunnen deelnemen. Voor de invoering van deze voorzieningen hebben we de eerste stappen gezet. Met deze voorzieningen kunnen we onze inwoners tijdig en zo laagdrempelig mogelijk helpen. Zo helpen algemene voorzieningen ook nog eens dure zorg te voorkomen.

De integrale intake  sociaal domein voor 'Samen aan het stuur' is gestart. 

Daarnaast moeten de kosten  beheersbaar blijven. Het bestand begint nu licht te dalen na jarenlange stijging.  Het aantal personen dat Hulp bij huishouden ontvangt daalt nu licht. Daaraan gingen enkele jaren met een sterke stijging vooraf. Die stijging kwam door de invoering van het abonnementstarief. De instroom in de Wmo-voorziening begeleiding is al een aantal jaren stabiel. 

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Relevante documenten:

 •  Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Rekenkameronderzoek Voor de toekomst
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De instroom in de tweedelijnszorg stabiliseert in 2022. 

In 2022 hadden we 585 jeugdzorgcliënten. In 2022 waren dat er 585. 55% van de aanvragen is van externe doorverwijzers zoals huisartsen.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

De nieuwe inkoop is op 1 juli 2022 gestart. Ook zijn we begonnen met de nieuwe werkwijze voor resultaatgericht indiceren. De beoogde financiële resultaten van de inkoop zijn niet behaald. In de begroting 2023 zijn de budgetten hierop aangepast.

Een belangrijk doel is te voorkomen dat kinderen doorverwezen moeten worden naar gespecialiseerde zorg. We proberen problemen zo vroeg mogelijk op te lossen. Dit doen we door de inzet van onder andere de praktijkondersteuner huisarts en het ondersteuningsteam.  De instroom in de gespecialiseerde zorg is in 2022 met 9% afgenomen ten opzichte van 2021.

We hebben een breed preventief aanbod om zowel ouders als jongeren te ondersteunen.

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Rekening 2022 VerschilJR2022
Baten
1.1 Volksgezondheid 25 31 6
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 11.085 11.647 562
Totaal Baten 11.109 11.678 569
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.014 3.014 0
1.1 Volksgezondheid 892 773 -119
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 20.752 21.174 422
1.3 Jeugd 9.123 9.425 302
Totaal Lasten 33.781 34.386 604

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

De overschrijding van € 302.000 is veroorzaakt door de hogere uitgaven voor de Jeugdzorg. 
Door met name de steeds intensievere en complexere zorgvraag stijgen de kosten voor Jeugdhulp. 
Daarnaast blijven we geconfronteerd worden met veel externe doorverwijzingen.

Afrekening lumpsumbedrag Jeugd
De contractperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De afrekening van de lumpsum gaat ook over deze periode. Echter het boekjaar wordt afgesloten op 31 december. Dit heeft tot gevolg dat in de jaarrekening 2022 een inschatting van de potentiële afrekening opgenomen zal moeten worden. Dit is gebeurd op basis van het aantal benutte plekken per jaarultimo. Hiermee hebben we de plekuitnutting voldoende in beeld. Er is echter geen rekening gehouden met  de met de zorgaanbieders afgesproken bandbreedte van 5 %.   De finale afrekening, inclusief de bandbreedte van 5 %, vindt plaats na afloop van het eerste contractjaar.

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

De hogere baten van € 562.000 worden grotendeels verklaard door hogere baten bij ZOOV. 

De hogere uitgaven van € 422.000 worden grotendeels als volgt verklaard.

- hogere uitgaven ZOOV                                         € 539.000 N

- hogere uitgaven woonvoorzieningen            € 129.000 N

- lagere uitgaven Hulp bij Huishouden             €    85.000 V

- lagere uitgaven Beschermd Wonen                € 302.000 V

- hogere uitgaven integrale ondersteuning   € 153.000 N

Naast de baten zijn de lasten bij ZOOV met hetzelfde bedrag hoger uitgevallen. ZOOV is altijd budgetneutraal.

In 2022 hebben we, naast veel kleinere woningaanpassingen, te maken gekregen met één zeer dure woningaanpassing.

Door een lichte daling van het aantal cliënten Hulp bij Huishouden zijn de kosten lager uitgevallen.

Vanuit de gemeente Doetinchem hebben we een bedrag ontvangen uit het resultaat Beschermd Wonen. Bij de tweede prognose 2022 hebben we deze inkomsten en uitgaven opgenomen in de begroting. In 2022 zijn er geen uitgaven geweest.

De kosten voor integrale ondersteuning zijn hoger uitgevallen. Op andere onderdelen van Begeleiding zijn bedragen lager uitgevallen dan begroot.

Eigen bijdragen CAK (Centraal Administratie Kantoor)
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget), moet op grond van de Wmo een eigen bijdrage betalen. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage. Gemeenten zijn dus niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen. Ze hebben ook geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdrage, omdat zij de juistheid niet op persoonsniveau kunnen vaststellen. Daarom valt dit niet onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.

 In 2022 is voor € 249.000 aan eigen bijdragen via het CAK verantwoord.

Afrekening lumpsumbedrag Integrale ondersteuning
De contractperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De afrekening van de lumpsum gaat ook over deze periode. Echter het boekjaar wordt afgesloten op 31 december. Dit heeft tot gevolg dat in de jaarrekening 2022 een inschatting van de potentiële afrekening opgenomen zal moeten worden. Dit is gebeurd op basis van het aantal benutte plekken per jaarultimo. Hiermee hebben we de plekuitnutting voldoende in beeld. Er is echter geen rekening gehouden met  de met de zorgaanbieders afgesproken bandbreedte van 5 %.   De finale afrekening, inclusief de bandbreedte van 5 %, vindt plaats na afloop van het eerste contractjaar.

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid

De lagere lasten van € 119.000 worden voornamelijk verklaard door:

- lagere lasten Park Achterhoek                € 37.000 V

- lagere lasten project Stadstuinbouw   € 50.000 V

- lagere lasten Gezond in de Stad              € 32.000 V

Naar verwachting wordt het project Park Achterhoek in 2023 afgerond en kunnen we dan starten met de uitvoering. In de overdracht van de gronden moeten mogelijk nog advieswerkzaamheden worden uitgevoerd. We stellen voor het budget daarvoor beschikbaar te houden en het restantbudget van € 37.000 naar 2023 over te hevelen.

Voor het project Stadstuinbouw is subsidie verleend. Een eindafrekening volgt nog. Het budget is nodig voor de eindafrekening en definitieve vaststelling. Daarom stellen we voor het restantbudget van € 50.000 naar 2023 over te hevelen.

De uitgaven Gezond in de Stad zijn in 2022 lager uitgevallen dan begroot.