Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, openbare orde en veiligheid
We zetten in op een aantrekkelijk Winterswijk. Een Winterswijk waar inwoners en ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur, waar de diensten professioneel worden verleend en waar het veilig, prettig en leefbaar wonen is.

Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
Samenwerking met de samenleving, maar ook met onze (Duitse) buurgemeenten, zien we als een belangrijke succesfactor. We gebruiken de lobby en citymarketing om de ambities en doelstellingen uit de programma’s 1 tot en met 3 te realiseren.

Professionaliseren dienstverlening
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, zorgen we ervoor dat onze financiële positie gezond blijft. Bij genoemde ambities en doelstellingen past een professionele organisatie. In 2022 gaan we verder met het professionaliseren van onze dienstverlening.

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijkers hebben vertrouwen in het bestuur. We denken mee en doen mee met inwoners en organisaties. Wij leveren flexibel en tijdig onze diensten en doen dat met een moderne organisatie.

Relevante documenten

 • Organisatievisie
 • Visie op dienstverlening

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Terug naar navigatie - 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Er zijn in 2022 nieuwe servicenormen vastgesteld. Deze worden nog verwerkt in een monitor en dashboard. In 2023 werken we daaraan verder. 

Direct antwoord: als u ons belt, willen wij u direct een antwoord geven.

Terugbellen: kunnen wij u niet direct antwoord geven? Dan bellen wij u de volgende werkdag voor 17.00 uur.

Sociale media: vraagt u ons iets via Twitter of Facebook? Dan reageren wij tijdens kantooruren binnen 2 uur.

E-mail: stuurt u ons een e-mail? U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging. Binnen twee werkdagen laten wij u weten wie uw vraag behandelt en hoe lang de afhandeling duurt. 

Brieven: als u ons een brief stuurt,  krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie uw brief behandelt en hoe lang de afhandeling duurt. 

Facturen: stuurt u als leverancier ons een factuur, dan betalen wij deze binnen 21 dagen.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Winterswijkers hebben in 2022 gestemd. Het nieuwe college heeft een coalitieprogramma opgesteld.  We lieten Winterswijkers meedoen en meedenken in verschillende participatieprocessen bij specifieke projecten en opgaven.

We leverden onze diensten zo flexibel en tijdig mogelijk. Dat deden we met een moderne organisatie. Veel aandacht was er voor de digitale dienstverlening; werkprocessen werden daarop aangepast. De chatbot en zelfbedieningskluis zijn niet gerealiseerd. Dat kwam deels door beperkende regelgeving, deels door prioriteitenstelling.

In de organisatie is veel aandacht geweest voor bewustwording en verbetering door het leren van evaluaties en klantreizen. De Week van de dienstverlening en theatersessies hebben veel inzicht gegeven. Het verbeteren van dienstverlening is niet af en blijft ook in 2023 een aandachtspunt. Daarvoor is er geëvalueerd en werd een vernieuwd uitvoeringsprogramma in gang gezet.

De website is geheel vernieuwd. Iedere website die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk voldoet aan veertig van de vijftig succescriteria van de WCAG 2.1 niveau A- en AA-richtlijnen en aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tot slot hebben we gewerkt aan het realiseren en overdragen van een islamitische begraafplaats. Ook hebben we Winterswijk meer op de kaart gezet als huwelijkslocatie.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het is veilig en prettig wonen of verblijven in Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk
 • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Terug naar navigatie - 4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het percentage inwoners dat zich veilig voelt blijft gelijk of stijgt.

Het percentage inwoners dat zich veilig voelt is sinds 2014 gestaag toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van waarstaatjegemeente.nl.

 • De misdaadcijfers van de politie.

In 2022 zijn in Winterswijk 1188 misdrijven geregistreerd. Vergeleken met 2019 (996) en 2020 (1072) zien we dus een stijging van het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven.

 • De veiligheidsmonitor.

De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn in 2022 beschikbaar gekomen. Deze zijn gebruikt voor het Integrale Veiligheidsplan 2023-2026. 

 • Onrechtmatige bewoningen recreatiewoningen.

Het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning is ten opzichte van 2021 iets toegenomen., namelijk van 20 naar 26 gevallen.

 • Aantal meldingen/signaleringen van overlast.

In 2022 hebben we 81 overlastmeldingen afgehandeld. Deze meldingen variëren van overlast door houtrook, hondenpoep, jeugd tot geluidsoverlast. 

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Op het gebied van veiligheid hebben we in 2022 mooie stappen gezet. In juni 2022 is in Winterswijk het certificaat Veilig Buitengebied uitgereikt. Het certificaat is een erkenning voor de gezamenlijke publiek-private aanpak van veiligheid in het buitengebied. Verder vindt sinds eind 2022 maandelijks een lokaal ondermijningsoverleg plaats. Tijdens deze overleggen stemmen diverse ketenpartners lopende zaken af. Het gaat om ketenpartners als het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, FIOD, UWV, de Omgevingsdienst en de politie. Daarnaast is een start gemaakt met een internationaal ondermijningsproject. Dit project wordt in 2023 samen met de gemeente Enschede, Coevorden en de Euregio verder opgezet.

Al deze samenwerkingsvormen dragen bij aan een integrale aanpak van ondermijning. Dat dit hard nodig is, blijkt uit de stijging van het aantal geregistreerde misdrijven in Winterswijk: van 1072 in 2020 naar 1188 in 2022. 

We streven naar een gemeente waar het zo prettig en veilig mogelijk wonen is. De cijfers van waarstaatjegemeente.nl en de veiligheidsmonitor tonen dat het veiligheidsgevoel van onze inwoners is toegenomen. Dat is positief. Ook is het aantal overlastmeldingen iets afgenomen: van 104 in 2021 naar  81 in 2022. De meldingen variëren van overlast door houtrook, hondenpoep en geluid tot overlast door jeugd. 

Vanwege meldingen van jeugdoverlast heeft Stichting Halt in 2022 op het voortgezet onderwijs een-op-een gesprekken gevoerd met leerlingen die grensoverschrijdend gedrag lieten zien. Daarnaast heeft Stichting Halt voorlichtingen gegeven op basisscholen. Deze acties zijn bedoeld als preventie.

Ten slotte hebben we in 2022 aandacht gehad voor de aanpak van zorgfraude. Samen met het RIEC Oost-Nederland, Datalab GO en het Sociaal Domein Regio Achterhoek zijn indicatoren voor mogelijke zorgfraude in kaart gebracht. Het valideren van deze resultaten is mogelijk door de inzet van een toezichthouder.  Dit wordt verder opgepakt in 2023. Dan bekijken we ook wat een goede aanpak van zorgfraude vraagt aan toezichtcapaciteit.

4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We maken van Winterswijk het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek. Dit omdat we veel kansen zien voor veiligheid, grensoverschrijdende zorg, wonen, werken en recreëren.

We zetten de Achterhoek in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder op landelijke agenda’s in Arnhem en Den Haag, en investeren in het vergroten van ons Europese netwerk. Op deze manier kunnen Winterswijkse en regionale vraagstukken snel en effectief onder de aandacht worden gebracht bij politici.

Relevante documenten

 • Nota Grensland Gemeente Winterswijk (2021) 
 • Actieplan Lobby Gemeente Winterswijk (2021)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Activiteiten

4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Terug naar navigatie - 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Activiteiten

4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Terug naar navigatie - 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Activiteiten

4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Terug naar navigatie - 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Aantal leden Grenzhoppers-netwerk: 600
 • Aantal aangeboden cursussen en aantal deelnemers Grenzhoppers Business School: 36 (335 mensen bereikt)
 • Aantal gerealiseerde internationale projecten: het aantal cursussen en projecten vanuit de Grenzhoppers Business School behoort ook tot de realisatie van internationale projecten.
  • Verder zijn we twee nieuwe banden met Oekraïense gemeenten aangegaan, namelijk met Podilsk en met Fastiv. Podilsk helpen we op wet met onderwijs, zorg en economische groei. Voor de jeugd van Fastiv organiseren we een uitwisseling met de jeugd van Schaersvoorde. Ook maken we een verbinding tussen het SKB en het ziekenhuis in Fastiv.
  • Binnen de Green Leaf Award hebben we projecten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de 'working stations', een internationaal project dat we vanuit Denemarken hebben overgenomen.
  • We hebben een internationaal duurzaamheidscongres georganiseerd.
  • We hebben een studiebezoek van de Grenzhoppers aan Den Haag georganiseerd. Zo bezochten we de Tweede Kamer. Tijdens dit bezoek hebben we aan onze internationale relaties de politieke verhoudingen in Nederland uitgelegd.
  • Plenaire bijeenkomst Grenzhoppers in Südlohn.
 • Aantal gerealiseerde lobbybijeenkomsten: 7
  • In 2022 hebben we gebruikgemaakt van de lobbymomenten bij De Graafschap.
  • In oktober zijn we met een delegatie van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk naar de European Weeks in Brussel geweest. Daar hebben we samen met de Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gesproken met de permanente vertegenwoordiging van Noord Rhijn-Westfalen.
  • Gedurende ons Green Leaf-jaar waren we twee tot drie keer in Grenoble om onze Green Leaf-projecten te presenteren en ons netwerk te vergroten. De tentoonstelling die we voor de Floriade hebben ontwikkeld, hebben we in Grenoble mogen presenteren.
  • Voor de ambassadeurs in Den Haag en Berlijn hebben we een werkbezoek aan de Achterhoek en Twente  georganiseerd.  
  • Grenzhoppers netwerkmoment en golf clinic. 

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Om hun gastvrijheid te vergroten maken steeds meer ondernemers gebruik van de taal- en cultuurcursussen en -workshops van de Grenzhoppers Business School. Het cursusaanbod neemt toe. Dat laat zien dat ondernemers bij de grensoverschrijdende samenwerking betrokken zijn en de Duitse bezoekers belangrijk vinden. 

Door de Europese duurzaamheidsprijs, Green Leaf Award, zijn in 2022 de bekendheid en zichtbaarheid van Winterswijk in Europa weer gegroeid. Onze Green Leaf-activiteiten voor onze inwoners brengen Europa een stuk dichterbij. Door onze deelname aan verschillende bijeenkomsten in Grenoble hebben we ons kennisnetwerk verder vergroot. We zijn verschillende keren gevraagd om onze 'best practices' met gemeenten in Italië, Slovenië, Estland en Finland te delen. In het najaar hebben we samen met de gemeente Aalten een internationaal duurzaamheidscongres georganiseerd. Tijdens dit congres hebben we voorbeeldprojecten in de directe omgeving op het gebied van wonen, werken en leefbaar platteland laten zien.

Lokale en regionale vraagstukken zoals het behoud van de SEH in de regio hebben we in een succesvolle lobby samen met andere M50-gemeenten in de Tweede Kamer voor het voetlicht gebracht. Tijdens het ambassadeursbezoek aan de regio Achterhoek en Twente hebben we vanuit Winterswijk grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied van veiligheid en ondermijning bespreekbaar gemaakt. Informatie over deze vraagstukken nemen de ambassadeurs mee naar Berlijn en Den Haag.

4.4 Overige middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We blijven een financieel gezonde gemeente en investeren in de toekomst van Winterswijk.

Relevante documenten

 • Financiële verordening gemeente Winterswijk
 • Meerjarenbegroting
 • Kadernota
 • Bestuursrapportage

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Het resultaat van de jaarrekening is sluitend met een structureel resultaat van € 2.887.000 voordelig. Daarnaast is de solvabiliteitsratio 34% , dit percentage ligt boven het gemiddelde 

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Rekening 2022 VerschilJR2022
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 66.384 68.095 1.711
4.2 Openbare orde en veiligheid 93 45 -48
4.4 Overige middelen 7.800 7.797 -3
Totaal Baten 74.278 75.937 1.660
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 12.108 11.935 -173
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 5.601 3.805 -1.796
4.2 Openbare orde en veiligheid 2.171 2.111 -60
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing 116 111 -5
4.4 Overige middelen 259 231 -28
Totaal Lasten 20.255 18.194 -2.062
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 5.370 6.687 1.317
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 1.845 3.489 1.644
4.4 Overige middelen 0 172 172
Totaal Stortingen 1.845 3.661 1.816

Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten

Terug naar navigatie - Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten

Het voordeel van € 204.000 aan de lastenkant is grotendeels als volgt te verklaren.
-    vrijval stelpost prijsstijgingen                                                                 € 454.000 (V)
-    afboeken boekwaarde i.v.m. verkoop onroerend goed            € 281.000 (N)

Vrijval stelpost prijsstijgingen
Dit budget voor prijsstijgingen is in 2022 deels ingezet om budgetverhogingen te kunnen opvangen.  Het restantbudget van € 454.000 valt vrij in het rekeningresultaat 2022.

Bestuur en algemene ondersteuning

Terug naar navigatie - Bestuur en algemene ondersteuning

Het voordeel van € 1.711.000 aan de batenkant is grotendeels als volgt te verklaren.
•    algemene uitkering                                                     € 1381.000 (V) 
•    verkoop onroerend goed                                          €   231.000 (V)
•    hogere inkomsten producten burgerzaken   €     28.000 (V)
•    hogere baten verkoop/verhuur gronden        €     27.000 (V)  

Hogere algemene uitkering
Betreft met name extra energietoeslag en extra uitkering in verband met taakmutaties.

Verkoop onroerend goed
In de begroting 2022 was de verkoop van onroerend goed van de gemeente opgenomen. De meeropbrengst wordt verrekend met de nog aanwezige boekwaarde van het betreffende onroerend goed.

Hogere baten verkoop gronden
De hogere opbrengst komt door de verkoop van een perceel grond. Deze was niet begroot.

Het voordeel van € 1.679.000 aan de lastenkant is grotendeels als volgt te verklaren: 
-    kapitaallasten                                                                                                                         €      89.000 (N)
-    voorziening APPA                                                                                                                €    388.000 (V) 
-    doorschuiven van werkzaamheden/projecten naar 2023                          € 1.104.000 (V)
-    lagere overige bedrijfsvoeringslasten                                                                      €    226.000 (V)
 
Kapitaallasten
Het nadeel in de kapitaallasten komt met name door een afwaardering van de baatbelasting.

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)
De rekenrente voor het berekenen van de pensioenen is gewijzigd. Dit leverde een voordeel van € 312.000 voor de voorziening APPA.

Doorschuiven werkzaamheden/projecten naar 2023
Enkele projecten/werkzaamheden zijn in 2023 nog niet afgerond. Het gaat om de volgende projecten en werkzaamheden: 
- implementatie wet WOO                                                                                                         € 107.000 (V)
- informatiebeveiliging                                                                                                                  € 197.000 (V)
- datalab GO                                                                                                                                         €   61.000 (V)
- cofinanciering RegioDeal                                                                                                          € 368.000 (V)   
- automatisering                                                                                                                                 € 371.000 (V)

Implementatie wet WOO:  

Dit budget wordt in 2023 gebruikt voor de implementatie van de Wet Open Overheid.

Informatiebeveiliging
Een aantal projecten is nog niet gestart of afgerond, zoals de vaststelling van de BIO en de NIS2. Deze zijn naar 2023 verschoven. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het normenkader waaraan we als overheid moeten voldoen, en NIS2 is een Europese Cyber Security-richtlijn. Deze normenkaders zijn in de nieuwe regelgeving onderhevig aan grote veranderingen. Ook het schrijven en beoordelen van nieuwe procedures is doorgeschoven naar 2023, net als het Business Continuity Management (BCM). Dit BCM is een kader om effectief te reageren op bedreigingen. Doordat een aantal projecten bij Automatisering nog niet is afgerond en doordat KPN voor de SIEM SOC de opdracht heeft teruggegeven vinden de uitgaven hiervoor pas in 2023 plaats. SIEM SOC staat voor Security Information and Event Management - Security Operations Center. Dit is software om bedreigingen te detecteren.

Datalab GO: 
Dit budget wordt in 2023 gebruikt voor intensivering van de samenwerking en voor robotiseringsprojecten.

Cofinanciering Regio Deal
De cofinanciering van Regio Deal-projecten verloopt grillig. Van het budget voor 2022 is nog € 367.700 over. De huidige Regio Deal-periode loopt tot en met 2022, maar meerdere projecten lopen nog door in 2023. Vanwege de coronacrisis zijn bovendien enkele projecten later gestart dan oorspronkelijk was gepland. We stellen voor het resterende bedrag over te hevelen naar 2023, zodat dit bedrag beschikbaar blijft voor Regio Deal-projecten.

Automatisering
Dit betreft budgetten voor niet ingezette inhuur, onderhoud en telefonie voor ondersteuning van projecten die doorlopen in 2023. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe telefonieplatform, aanpassingen op het netwerk voor telefonie, herinrichting gemeentekantoor en herinrichting intranet. Dit zijn projecten die in 2023 plaatsvinden. We stellen voor om deze budgetten over te hevelen naar 2023, zodat we deze projecten en werkzaamheden kunnen afronden.

Overige bedrijfsvoeringkosten.   

Betreft lagere bedrijfsvoeringkosten, waaronder onder andere personeel, huisvestingskosten, facilitaire zaken, en automatiseringskosten.     

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid

In dit beleidsveld is er aan de batenkant een verschil van € 48.000 (N). Dit verschil is als volgt te verklaren.

Eind 2022 heeft het Rijk een specifieke uitkering van € 50.000 toegekend voor maatregelen om overlast en criminaliteit door asielzoekers te verminderen. Dit geld moet uiterlijk 31 mei 2023 worden besteed. Het gaat om cameratoezicht, verlichting en het organiseren van het collectief winkelverbod. De maatregelen konden niet meer in 2022 gerealiseerd worden door grote afhankelijkheid van externe partijen. In de eerste maanden van 2023 worden de maatregelen alsnog uitgevoerd. De specifieke uitkering is daarom als vooruit-ontvangen verantwoord. Dat verklaart een verschil in baten van € 50.000. De overige € 2.000 betreft het saldo van wat kleinere verschillen.

In dit beleidsveld is er aan de lastenkant een verschil van  60.000 (V). Voor € 50.000 wordt dit verklaard doordat er geen uitgaven zijn geweest voor maatregelen om overlast en criminaliteit door asielzoekers te verminderen. Zie ook toelichting verschil hierboven. De overige € 10.000 betreft het saldo van kleinere verschillen.

Overige middelen

Terug naar navigatie - Overige middelen

Het nadeel van € 3.000 aan de batenkant is grotendeels als volgt te verklaren.
•    niet geheven reclamebelasting                                                            €   105.000  (N)
•    dividend                                                                                                             €      82.000  (V)

Niet geheven reclamebelasting
De reclamebelasting is niet geheven om de ondernemers te ontlasten. Wel is het uitbetaald aan de  ondernemers. Dekking komt uit het crisis - en herstelfonds.

Dividend
Hogere dividenduitkeringen zijn ontvangen van de BNG en van Alliander.

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Het verschil van € 474.000 (N) in de reserves is veroorzaakt door:

 • Saldo reserve doorgeschoven activiteiten                                                 €   99.000 (N)  
 • Minder onttrokken aan de reserve Organisatieontwikkeling        € 228.000 (N) 
 • Onttrekking reserve Organisatieontwikkeling resultaat 2021     € 172.000 (N)
 • Reserve verduurzaming gemeentegebouwen                                          €   25.000 (V)