Paragraaf A Lokale Heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf gaat over de gemeentelijke belastingen. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds vormen de belastingen onze belangrijkste inkomstenbronnen. 

We onderscheiden drie typen gemeentelijke belastingen. De onderstaande drie belastingtypen lichten we later in deze paragraaf verder toe.

  • algemene belastingen;
  • bestemmingsheffingen;
  • retributies. 

De opbrengsten van de algemene belastingen tellen we op bij de algemene middelen.
Dit betekent dat we de opbrengsten van deze belastingen niet labelen. We kunnen ze daardoor inzetten voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen. Voorbeelden van deze algemene belastingen zijn de onroerendezaakbelastingen (OZB), precariobelasting, reclamebelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting. 

De opbrengsten van bestemmingsheffingen zijn bestemd voor specifieke voorzieningen.
Deze specifieke voorzieningen hebben wel een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

We heffen retributies als de gemeente een specifieke dienst verleent.
De leges, begraafrechten en marktgelden zijn de belangrijkste retributies binnen de gemeente Winterswijk.

We mogen geen winst maken op bestemmingsheffingen en retributies.
De begrote opbrengst mag dus niet hoger zijn dan de begrote kosten om de diensten te verlenen.

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

We hanteren de volgende uitgangspunten.

  • De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) is in 2022 gelijk aan die van 2021, exclusief inflatie en areaaluitbreiding.
  • Het inflatiepercentage van 3% is gebaseerd op de algemene prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Dit staat in tabel 4.2.2 van de meicirculaire van het gemeentefonds 2022.
  • De rioolheffing is 100% kostendekkend op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
  • De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend.
  • Bij de leges streven we naar 100% kostendekking.

Belastingdruk

Terug naar navigatie - Belastingdruk

De belastingdruk geeft aan welke belastingen onze inwoners direct in hun portemonnee voelen. Om deze belastingdruk te berekenen tellen we de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing bij elkaar op. 

In de tabel Belastingdruk 2022/2023 rekenen we met een WOZ-waarde van € 250.000 voor een woning. De verwachte waardestijging is 14% voor woningen in 2022. Verderop in deze paragraaf lichten we de vermelde bedragen verder toe.

De belastingdruk voor de inwoner ziet er als volgt uit:

Gezin (eigen woning) 2021 2022
WOZ-waarde €214.000 WOZ-waarde € 250.000
Belastingen:
Onroerende-zaakbelasting 244,00 268,00
Afvalstoffenheffing
- vastrecht 171,00 172,00
- variabel deel 21,23 21,23
Rioolheffing (135m³) 364,50 364,50
TOTAAL 800,73 825,73
Gezin (huurwoning) 2021 2022
Belastingen:
Afvalstoffenheffing
- vastrecht 171,00 172,00
- variabel deel 21,23 21,23
Rioolheffing (135m³) 364,50 364,50
TOTAAL 556,73 557,73
*14% waardestijging

De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021

Terug naar navigatie - De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021

De belastingdruk is in 2022 gestegen in vergelijking met 2021. De stijging komt door een hogere OZB en afvalstoffenheffing. De stijging van de OZB is het gevolg van de stijging van de WOZ-waarde in combinatie met het fixeren van het tarief. Daarnaast is het tarief voor de afvalstoffenheffing gestegen. Dit komt doordat de kosten van ROVA gestegen zijn. De aanbiedingen van restafval in 2021 hebben we verrekend bij de aanslagoplegging 2022. Voor een verdere toelichting over de wijze van heffing van de afvalstoffenheffing, verwijzen we naar het kopje ‘Afvalstoffenheffing’.

De belastingdruk voor de inwoner met een eigen woning steeg. 
In vergelijking met 2021 nam de belastingdruk toe met € 25,73 (=3,12%). Rekening houdend met de inflatie (3%), is dit in reële zin 0,12%. Dit komt dus voornamelijk door de stijging van de waarde van de woningen. 
De belastingdruk voor de inwoner met een huurwoning daalde. Voor de inwoner met een huurwoning is in vergelijking met 2021 de belastingdruk met € 1,- (=0,18%) gestegen. Rekening houdend met de inflatie (3%) is dit in reële zin een daling van 2,82%. 

Opbrengst heffingen

Terug naar navigatie - Opbrengst heffingen
Belastingsoort Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022
OZB eigenaren woningen 3.387.000 3.583.000 3.583.000
OZB eigenaren niet woning 1.614.000 1.634.000 1.633.000
OZB gebruikers niet woning 1.119.000 1.133.000 1.129.000
OZB TOTAAL 6.120.000 6.350.000 6.345.000
Reclamebelasting 0 105.000 0
Toeristenbelasting 720.000 756.000 762.000
Forensenbelasting 94.000 92.000 99.000
Precariobelasting 5.000 50.000 27.000
Afvalstoffenheffing 2.594.000 2.660.000 2.612.000
Rioolheffing 3.920.000 3.975.000 4.011.000
Grafrechten 204.000 201.000 265.000
Marktgelden 0 107.000 0
Leges Wabo vergunningen 1.606.000 656.000 620.000
Leges 438.000 425.000 525.000
Totaal 15.701.000 15.377.000 15.266.000

Onroerendezaakbelastingen € 6.345.000

Terug naar navigatie - Onroerendezaakbelastingen € 6.345.000

Onroerende-zaakbelastingen € 6.345.000 (Begroot: € 6.350.000) 

De opbrengst van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) is bijna gelijk aan wat we hadden begroot. De opbrengst komt tot stand door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De dalingen en stijgingen hebben dus directe invloed op de OZB-opbrengst.  

Voor 2022 was de totale OZB-opbrengst begroot op € 6.245.000. Uiteindelijk is € 6.342.000 aan OZB opgelegd. Dit is een verschil van 1,55%. Verschillen zullen er altijd zijn. Dat komt doordat bij het begroten de definitieve WOZ-waarden en dus ook de verwachte OZB-opbrengst nog niet bekend zijn. 

Toeristenbelasting € 762.000

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting € 762.000

Toeristenbelasting € 762.000 (Begroot: € 756.000) 

Voor 2022 handhaven we de tarieven van 2021. Het aantal overnachtingen was hoger dan verwacht. We blijven in overleg met de sector.

Forensenbelasting € 83.000

Terug naar navigatie - Forensenbelasting € 83.000

Forensenbelasting € 98.000 (Begroot: € 83.000)
De opbrengst is € 15.000 hoger dan was begroot. Er zijn dus meer niet-Winterswijkers met een woning in Winterswijk die ze voor zichzelf gebruiken. Zij zijn dus forensenbelasting verschuldigd. We leggen ook forensenbelasting op aan mensen die niet in Winterswijk wonen en hier wel een (tweede) gemeubileerde woning hebben die ze minstens 90 dagen per jaar beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin. Het tarief is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Precariobelasting € 27.000

Terug naar navigatie - Precariobelasting € 27.000

Precariobelasting € 27.000 (Begroot: €50.000)

We heffen precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de terrassen bij cafés en restaurants en aan uitstallingen. Vanwege de coronacrisis hebben we in 2022 geen precariobelasting opgelegd voor terrassen (€ 45.000). De dekking wordt gevonden in het budget voor het Crisis- en herstelplan 2.0.

Afvalstoffenheffing € 2.612.000

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing € 2.612.000

Afvalstoffenheffing € 2.612.000 (Begroot € 2.660.000)

De lagere opbrengst is te verklaren doordat minder aanbiedingen van restafval zijn gedaan dan verwacht. Inwoners betalen alleen voor het aanbieden van hun restafval. Herbruikbare afvalstoffen halen we tegen nultarief op. De afvalstoffenheffing bestaat daarom uit een vastrecht en een tarief per restafvalaanbieding.  
In onderstaande tabel een overzicht van het aantal aanbiedingen: 

Aanbiedingen restafval 2020 2021 2022
Ondergrondse afvalcontainer 173.001 165.656 149.224
140 liter afvalcontainer 347 350 344
240 liter afvalcontainer 18.476 17.192 16.237

Rioolheffing € 4.011.000

Terug naar navigatie - Rioolheffing € 4.011.000

Rioolheffing € 4.011.000 (Begroot: € 3.975.000) 

In de periode 2021/2022 hebben inwoners en bedrijven iets meer water verbruikt dan we hadden begroot. Vitens NV incasseert voor ons de rioolheffing. Hoe meer water verbruikt wordt, hoe meer rioolheffing in rekening wordt gebracht. Dit is altijd lastig in te schatten. Daarom hanteren we het gemiddelde verbruik van de afgelopen drie jaar voor de berekening van de opbrengst en het tarief. 

Grafrechten € 265.000

Terug naar navigatie - Grafrechten € 265.000

Grafrechten € 265.000 (Begroot: € 201.000) 
De inkomsten van de grafrechten zijn hoger dan begroot.  Dit komt voornamelijk doordat de begraafrechten zijn verhoogd in de afgelopen periode.

Marktgelden € 0

Terug naar navigatie - Marktgelden € 0

De marktkooplui zijn de afgelopen twee jaar zwaar getroffen door de coronacrisis. Om die reden hebben we - net als in 2021 - ook in 2022 geen marktgelden geheven (€ 107.000). De dekking komt uit het budget voor het Crisis- en herstelbudget 2.0.

Leges algemene dienstverlening € 1.145.000

Terug naar navigatie - Leges algemene dienstverlening € 1.145.000

Het bedrag zoals opgenomen in de begroting wijkt af van de daadwerkelijke opbrengsten.  Er was namelijk  € 1.082.000 begroot. Er zijn meer leges geheven door de huwelijken en partnerregistraties. Ook zijn meer leges binnengekomen door de identiteitsdocumenten en rijbewijzen.

Reclamebelasting € 0

Terug naar navigatie - Reclamebelasting € 0

Reclamebelasting € 0 (Begroot: € 105.000)

Vanwege de coronacrisis hebben we in 2021 de reclamebelasting niet opgelegd. Ook in 2022 hebben we geen reclamebelasting (€ 105.000) opgelegd. De dekking wordt gevonden in het budget voor het Crisis- en herstelplan 2.0.

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

We verleenden voor € 207.000 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Inwoners die op het sociaal minimum leven kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 

Voor inwoners die het afgelopen jaar kwijtschelding hebben gehad, laten we bij het Inlichtingenbureau controleren of zij nog voldoen aan de voorwaarden. Als dit zo is, dan wordt automatisch kwijtschelding verleend. Zij hoeven hiervoor dan geen verzoek tot kwijtschelding meer in te dienen.

We schelden alleen het vastrecht van de afvalstoffenheffing kwijt. Zo stimuleren we ook inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding om het afval zo veel mogelijk te scheiden. Bij de rioolheffing schelden we een waterverbruik van maximaal 45m³ per persoon kwijt. We informeren Vitens ook als er kwijtschelding voor de rioolheffing is verleend. 

Kwijtschelding 2020 2021 2022
Afvalstoffenheffing € 87.000 € 92.000 € 91.000
Rioolheffing € 135.000 € 134.000 € 116.000
TOTAAL € 222.000 € 226.000 € 207.000

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Toelichting op onderstaande tabel kostendekkenheid afvalstoffenheffing:
Als gevolg van een lager dan begrote bijdrage aan ROVA is de gerealiseerde kosten dekking in 2022 hoger dan begroot.   

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing
Kosten
Afval 2.760.000
overhead 96.000
Totale kosten 2.856.000
Opbrengsten
Opbrengst belastingen 2.612.000
Overige opbrengsten 358.000
Totale opbrengsten 2.970.000
Dekking 104%

Kostendekkendheid grafrechten

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid grafrechtenKostendekkendheid grafrechten
Kosten
Begraafplaats 384.000
Overhead 39.000
Totale kosten 423.000
Opbrengsten
Opbrengst belastingen 267.000
Overige opbrengsten 0
Totale opbrengsten 267.000
Dekking 63%

Kostendekkendheid riool- en waterzorgheffing

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid riool- en waterzorgheffing

Toelichting op onderstaande tabel kostendekkendheid riool-en waterzorgheffing:
Als gevolg van lagere uitgaven (onderhoud en klimaatadaptatie) en hogere inkomsten (rioolheffing a.g.v. hoger dan begroot waterverbruik) is de gerealiseerde dekking hoger dan begroot.

Kostendekkendheid riool- en waterzorgheffing
Kosten
Riolering 3.489.000
Overhead 262.000
Totale kosten 3.751.000
Opbrengsten
Opbrengst belastingen 4.011.000
Overige opbrengsten 52.000
Totale opbrengsten 4.063.000
Dekking 108%

Kostendekkendheid Leges

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid Leges
Leges
Onderwerp Toe te rekenen lasten Overhead Totaal lasten Baten Dekking in %
Algemene Dienstverlening
Burgerlijke stand 74.716 45.391 120.107 56.202 47%
Reisdocumenten/ID-Kaart 151.062 49.269 200.331 165.554 83%
Rijbewijzen 99.571 43.532 143.103 118.372 83%
Verstrekkingen uit Basisregistratie Personen 3.931 2.672 6.603 1.520 23%
Overige publiekszaken 42.687 7.230 49.917 42.105 84%
Leegstandwet nvt nvt nvt nvt nvt
APV-vergunningen 83.928 62.588 146.516 5.819 4%
Winkeltijdenwet nvt nvt nvt nvt nvt
Kansspelen nvt nvt nvt nvt nvt
Telecommunicatie 45.747 11.070 56.817 39.852 70%
Verkeer en vervoer 5.709 4.258 9.967 1.071 11%
Subtotaal 507.351 226.009 733.360 430.496 59%
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 1.119.641 655.110 1.774.751 703.848 40%
Overige nvt nvt nvt nvt nvt
Subtotaal 1.119.641 655.110 1.774.751 703.848 40%
Europese Dienstenrichtlijn
Horeca 23.979 17.882 41.862 2.921 7%
Organiseren evenementen 84.955 63.355 148.310 5.073 3%
Subtotaal 108.935 81.237 190.172 7.994 4%
1.735.927 962.356 2.698.283 1.142.337 42%