Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft.

  • Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
  • Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap in een derde partij. Hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

In deze paragraaf gaan we per programma in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend, en de relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

In de begroting 2022 zijn de verbonden partijen De Marke en B.V. Winterswijks Energiebureau opgenomen. Deze verbonden partijen zijn opgeheven en niet meer zichtbaar in onderstaande tabellen.

Gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk beleid

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen komt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming.
Het beleid is erop gericht de ontwikkelingen bij de verbonden partijen te volgen, zodat financiële risico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en er tijdig bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast wordt gevolgd of de taken worden uitgevoerd zoals bij de besluitvorming is vastgelegd.

Wij kennen de volgende verbonden partijen:

Programma 1: Zorgen voor Winterswijk Rechtsvorm
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Stichting
GGD Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Programma 2: Meedoen in de Achterhoek
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Achterhoek en Liemers in liquidatie Gemeenschappelijke regeling
Fijnder Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland Gemeenschappelijke regeling
Stichting Achterhoek Toerisme Stichting
Programma 3: Wonen en werken in Winterswijk
Omgevingsdienst Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Coöperatie
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Stichting
ROVA N.V.
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Regio Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Euregio Gemeenschappelijke regeling
N.V. Alliander Vennootschap
N.V. Vitens Vennootschap
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Vennootschap

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Terug naar navigatie - Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Naam Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel Armoedevrij Winterswijk in 2040
Betrokkenen Gemeente Winterswijk
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk heeft één ambtenaar (opgaveregisseur), die betrokken is als bestuursadviseur maar geen formele zitting in het bestuur heeft.
Financieel belang De gemeente Winterswijk heeft in 2022 een bijdrage van € 12.000 gedaan.
Eigen vermogen 31-dec-22 € 24.515
Vreemd Vermogen 31-dec-22 € 0
Resultaat 2022 € 3.825 (neg)
Ontwikkelingen Om de opgave Armoedevrij Winterswijk te borgen in Winterswijk, is de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk opgericht. Dit is een netwerkorganisatie van alle partijen die werken met armoede in Winterswijk. De stichting jaagt initiatieven aan, faciliteert en organiseert. De stichting bouwt mee aan de thema's taboe doorbreken, jeugd en generatiearmoede en systeem versimpelen. Daarnaast is er ook een projectfonds.
Relatie tot programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Via de jaarstukken en via www.werkaanwinterswijk.nl
Risico's Zeer gering, het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Terug naar navigatie - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Naam GGD Noord- en Oost- Gelderland
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, met als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners (publieke gezondheidzorg). De GGD is belast met de gemeentelijke taken genoemd in de Wet publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg (voor alle gemeenten behalve Apeldoorn). Het is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder W.T. Wassink
Financieel belang In 2023 is de inwonerbijdrage in totaal € 587.337. Daarvan is € 288.186 voor de algemene gezxondheid, € 270.591 voor de Jeugdgezondheidszorg en € 28.560 voor Adolescenten
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31 december 2018 € 3.028.000
Per 31 december 2019 € 2.909.000
Per 31 december 2020 € 2.970.000
Per 31 december 2021 € 3.236.000
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31 december 2018 € 2.923.000
Per 31 december 2019 € 2.631.000
Per 31 december 2020 € 7.036.000
Per 31 december 2021 € 9.902.000
Het resultaat over 2021 bedraagt: € 77.000.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 2.405.000 € 2.205.000
Vreemd vermogen € 2.790.000 € 2.485.000
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0
Ontwikkelingen De jeugdgezondheidzorg voor nul- tot achttienjarigen is een GR-taak, tenzij de gemeente aangeeft deze taak niet of niet geheel door de GGD uit te laten voeren. Gemeente Winterswijk laat de jeugdgezondheidszorg voor vier- tot achttienjarigen uitvoeren door de GGD.
Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat de GGD kwetsbaar is en dat een meer robuuste GGD belangrijk is. De GGD heeft 7 aandachtspunten opgesteld die de GGD robuuster maken. Deze punten zijn in 2022 voorbereid en deze worden in 2023 e.v. uitgewerkt.
In 2019 is de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld waarin vier prioriteiten zijn vastgelegd: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder oud worden en gezondere leefstijl. Deze onderdelen zijn in 2022 verder uitgewerkt.
Relatie tot Programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en op grond van in de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). Vastgelegd is dat de raad altijd informatie kan vragen.
Risico's Net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen is het risico vooral financieel, omdat een meerderheid in het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid.

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Terug naar navigatie - Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Naam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel Doelstellingen zijn:
-        Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen.
-        Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.
-        Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De leden en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden per raadsperiode aangewezen door de gemeenteraden en het college van burgemeester en wethouders. Wethouder S. Metaal - ten Dolle is lid van het algemeen bestuur en is lid en plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden. Allen zijn aangewezen door het algemeen bestuur en komen bij voorkeur uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid worden uit het algemeen bestuur aangewezen, en één lid op voordracht van de Staring Stichting. Bij de realisatie van het Erfgoedcentrum is ook de bestuurscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie dagelijkse bestuursleden, aangevuld met twee algemene bestuursleden en twee door de Staring Stichting voorgedragen leden.
Financieel belang De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de begroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De bijdrage in 2022 bedroeg € 130.666. De bijdrage voor 2023 bedraagt € 137.405
Eigen vermogen:
31-12-2018 € 46.419
31-12-2019 € 154.413
31-12-2020 € 199.400
31-12-2021 € 192.939
Vreemd vermogen:
31-12-2018 € 721.819
31-12-2019 € 680.813
31-12-2020 € 768.234
31-12-2021 € 661.684
Het resultaat over 2021 bedraagt: € 6.461 (negatief).
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 137.739 € 175.946
Vreemd vermogen € 571.996 € 592.838
Verwachte financiële resultaat 2023: € 38.207 (positief).
Ontwikkelingen Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Relatie tot programma’s De taken zijn geclusterd in programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijkse en het algemene bestuur, in en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening).
Risico's Er is geen sprake van een exploitatietekort. De risico’s zijn gering.
De geemente Winterswijk biedt de komende jaren weer archiefmateriaal aan. De jaarlijkse bijdragen van Winterswijk staat vast van 2023 t/m 2026.

Fijnder

Terug naar navigatie - Fijnder
Naam Fijnder
Vestigingsplaats Groenlo
Doel De gemeenschappelijke regeling Fijnder voert de Participatiewet, Ioaw/z en aanverwante regelingen uit, waarbij arbeidsontwikkeling centraal staat.
Betrokkenen Fijnder heeft drie deelnemende gemeenten, te weten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. Leden: wethouder E.S.F. Schepers (AB en DB) en wethouder W.T. Wassink (AB).
Financieel belang De exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2022 bedroeg € 4,6 miljoen. De begrote exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2023 bedraagt € 4,5 miljoen. Voor het overige betreft het hier grotendeels de doorbetaling van rijksbudgetten.
Aangezien het een nieuwe organisatie betreft, is er geen overzicht van het eigen vermogen en vreemd vermogen over de afgelopen jaren.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 2.774.000 € 2.139.000
Vreemd vermogen € 9.771.000 € 11.830.000
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen Fijnder is per 1 januari 2022 ontstaan uit de samenvoeging van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost. De toegang is belegd bij het lokale loket (de Post). De doorontwikkeling van Fijnder tot een volwaardig werkleerbedrijf is gestart in 2022 en loopt door tot en met 2024.
In tegenstelling tot de in de loop van 2022 bijgestelde prognose (0%) is het bestandsvolume van Winterswijk in 2022 gedaald met 3,6%. Fijnder heeft in 2022 (vanaf 1 april) aan 1406 huishoudens in Winterswijk een energietoeslag verstrekt.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Stadsbank Oost Nederland

Terug naar navigatie - Stadsbank Oost Nederland
Naam Stadsbank Oost Nederland
Vestigingsplaats Enschede
Doel Stadsbank Oost Nederland is een kredietbank zonder winstoogmerk. Naast sociale kredietverstrekking verzorgt de bank de schuldenregeling in het kader van de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening, voert budgetbeheer uit en geeft voorlichting en advies. Daarnaast voert de bank beschermingsbewind uit en maakt verzoekschriften Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
Betrokkenen De gemeenten: Aalten (tot 1-1-2023), Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder E.S.F. Schepers-Janssen.
Financieel belang De bijdrage voor 2022 bedroeg € 399.952. De begrote bijdragen voor 2023 bedraagt € 402.000.
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31-12-2019 € 1.696.100
Per 31-12-2020 € 1.183.300
Per 31-12-2021 € 971.100
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31-12-2019 € 14.615.600
Per 31-12-2020 € 15.001.100
Per 31-12-2021 € 14.781.400
Het resultaat over 2020 bedraagt: € 117.200 (negatief).
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 892.100 € 892.100
Vreemd vermogen € 14.882.700 € 14.591.300
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0.
Wanneer het resultaat daartoe aanleiding geeft, dragen de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, het exploitatieverlies. Het exploitatieverlies over 2021 is ten laste van de algemene reserve gebracht.
Ontwikkelingen In 2022 hebben minder inwoners dan vóór de coronacrisis een beroep gedaan op de Stadsbank. Dit is een landelijk beeld. De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening. Per 2023 wordt ingezet op een ontwikkeling van proces- en productgericht naar klant- en resultaatgericht. De dienstverlening van de Stadsbank wordt ingezet in nauwe samenwerking/afstemming met het Sociaal team (de Post). De Stadsbank hanteert, om de bewindvoering kwalitatief goed, adequaat en kostendekkend uit te voeren, een genormeerde omvang voor wat betreft het aantal bewindvoeringen.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze, worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Gering

Stichting Achterhoek Toerisme

Terug naar navigatie - Stichting Achterhoek Toerisme
Naam Stichting Achterhoek Toerisme
Vestigingsplaats Statutair Doetinchem, kantoor Borculo
Doel Het verzorgen van regiomarketing, gericht op het uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek. Het vervullen van de functie van routeontwikkelaar en -beheerder.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Gemeente Winterswijk heeft met ingang van de nieuwe bestuurlijke periode in 2018 geen zitting meer in het bestuur van Stichting Achterhoek Toerisme. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Achterhoekse gemeenten wordt verzorgd door gemeente Doetinchem en Lochem.
Financieel belang De jaarlijkse bijdrage van gemeente Winterswijk aan Stichting Achterhoek Toerisme bedraagt € 51.565 voor regiomarketing en € 8.000 voor het beheer van het routenetwerk. Stichting Achterhoek Toerisme wordt voor ongeveer 33% gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.
Om te voorkomen dat de resultaten van Achterhoek Toerisme gaan leiden tot de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen, is ervoor gekozen om de resultaten uit de afgelopen jaren niet meer te presenteren als algemene reserve. Na afstemming met de accountant staan de resultaten nu als vooruit ontvangen bijdragen van de gemeenten, ter waarde van € 374.427 op de balans.
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen € 0 en het vreemd vermogen € 1.858.631.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 0 € 0
Vreemd vermogen € 1.858.631 € 1.858.631
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen In 2016 is de organisatie van Stichting Achterhoek Toerisme uitgebreid met een vrijetijdsmakelaar, die in opdracht van de gemeenten ingezet wordt op de uitvoering van de vrijetijdsagenda 2016-2019. In 202 is de vrijetijdsagenda 2020-2030 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt is het betrekken en verbinden van ondernemers in concrete projecten.
De participerende gemeenten hebben een positieve evaluatie afgegeven op de resultaten en ontwikkeling van Stichting Achterhoek Toerisme in de afgelopen vier jaar. De langlopende subsidierelatie is verlengd voor het jaar 2022, met de intentie om dit langjarig voort te zetten.De komende jaren wil Achterhoek Toerisme voortbouwen op haar fundament en deze verder verstevigen: de regiomarketing, het routebureau en de verbindende factor, met extra aandacht voor informatievoorziening en ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de lokale VVV’s, provincie Gelderland, de EUREGIO en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatieuitwisseling vindt plaats in het bestuur, in het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie, het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie, via een nieuwsbrief en via overlegging van de jaarstukken (begroting, jaarrekening en jaarverslag).
Risico’s -

Omgevingsdienst Achterhoek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Achterhoek
Naam Omgevingsdienst Achterhoek
Vestigingsplaats Hengelo (Gld)
Doel De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem/bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).
Betrokkenen De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is in het Algemeen Bestuur van de ODA vertegenwoordigd. Lid is portefeuillehouder Buitengebied, Natuur & Landschap , plaatsvervangend lid is de burgemeester.
Financieel belang De ODA is op 1 april 2013 opgericht. Op basis van ingebrachte taken wordt een exploitatiebegroting opgesteld waaraan deelnemende gemeenten en de provincie volgens een afgesproken verdeelsleutel bijdragen. De verdeling van de kosten vindt bij de begroting plaats op basis van de (verwachte) afname aan producten per programma door de deelnemers. Iedere deelnemer betaalt op rekeningbasis uiteindelijk voor de producten die hij daadwerkelijk per programma afneemt. Indien aan het einde van het jaar de ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt door de deelnemende partijen op basis van een vastgestelde verrekensystematiek meegedeeld in het positieve resultaat of bijgedragen in het negatieve resultaat. De bijdrage aan de ODA wordt jaarlijks in de programmabegroting van de gemeente opgenomen. De ODA legt inhoudelijk en financiële verantwoording af aan de betrokken gemeenten en de provincie. De bijdrage bedraagt over: 2019 € 609.600 (exclusief de verrekening tekort jaarrekening 2019) 2020 € 574.280 2021 € 604.300(exclusief verrekening overschot jaarrekening 2021) 2022 € 740.900 (exclusief verrekening tekort jaarrekening 2022) 2023 € 759.600 (volgens begroting) De verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen is op: 31 december 2018 € 134.000 - € 1.347.000 31 december 2019 € -/- 389.000- € 2.242.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten) 31 december 2020 € 645.000 - € 1.883.000 31 december 2021 € 354.000 - € 1.718.000 31 december 2022 € -/- 134.000 - € 2.878.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten) Financieel resultaat 2022 € 384.000 negatief. Verwacht aandeel gemeente Winterswijk in te dekken tekort € 23.600. Verwacht financieel resultaat over 2023: € 0
Ontwikkelingen Naast het uitvoeren van het Wabo takenpakket heeft het jaar 2022 bij de ODA ook weer in het teken van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet gestaan.
Relatie tot Programma’s Programma 3 Werkend  Winterswijk
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Er komt een onderzoek naar de normuren of deze nog passend zijn. Er wordt aangeven dat de normuren te krap zijn. Hieruit kan voortkomen dat de kosten voor het afnemen van producten en daarmee de bijdrage omhoog gaat.

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Naam Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De coöperatie en bijbehorende uitvoeringsorganisatie richten zich op:
Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame energieprojecten in de Achterhoek.
Het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie in de Achterhoek.
Het bevorderen van energiebesparing.
Het instellen en beheren van een fonds om toekomstige initiatieven op het gebied van duurzame energie in de Achterhoek te kunnen financieren.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast enige energiecoöperaties.
Bestuurlijk belang De algemene vergadering bestaat uit 8 leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente) en bestuurders van de anderen leden. Momenteel zijn dit 15 lokale energiecoöperaties. Voor Winterswijk neemt wethouder G.E. Visser deel aan de algemene vergadering.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in 2023 bedraagt € 0.
Eigen Vermogen per 31-12-2019 : € 229,697
Eigen Vermogen per 31-12-2020 : € 137.293
Eigen Vermogen per 31-12-2021 : € 88.559
Vreemd Vermogen per 31-12-2019 : € 1.668.691
Vreemd Vermogen per 31-12-2020 : € 885.797
Vreemd Vermogen per 31-12-2021 : € 2.135.531
Resultaat 2021: € 48.734 (negatief)
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 129.000 € 169.000
Vreemd vermogen € 2.135.531 € 2.135.531
Verwachte financiële resultaat 2023: € 40.000
Ontwikkelingen De ledenvergadering van Agem heeft 30 november 2022 besloten tot verkoop AGEM Holding BV, met daaronder AGEM Ontwikkeling BV en AGEM Levering BV, voor een symbolisch bedrag à €1 aan een nieuw op te richten entiteit. De gemeenten blijven alleen nog maar lid van ‘Coöperatie Energieloket Achterhoek’ met ingang van 1 januari 2023. En de gemeenten blijven nog steeds 100% eigenaar van AGE B.V. die gaat over de inkoop van gemeentelijke energie.
Relatie tot Programma’s Is opgenomen in programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt bestuurlijk plaats in de algemene vergadering en ambtelijk in het regionaal duurzaamheidscoördinatorenoverleg.
Risico's Het gemeentelijk risico als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot de financiële bijdrage in de opstartkosten, zoals aangegeven bij financieel belang. Daarnaast is er het risico dat te maken heeft met een goede besteding van onze middelen als ‘klant’ van het Agem Energieloket. Dit risico is in 2022 veel kleiner geworden omdat de gemeente Winterswijk het basipakket niet meer afneemt en deze dienstverlening verricht vanuit het Centrum Duurzaam Winterswijk. De inkoop van gemeentelijke energie is via een de AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 100% afgeschermd van de overige bedrijfsonderdelen.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

Terug naar navigatie - Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Naam Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Het WCL geeft ook advies aan overheden en ondersteunt projecten die een bijdrage leveren aan de geschetste doelen in het buitengebied.
Betrokkenen De gemeente Winterswijk, LTO Noord Oost Achterhoek afdeling Winterswijk, het Platform Natuur en Landschap Winterswijk, Gelders particulier grondbezit, de Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer, NSW-landgoederen Winterswijk e.o., de Recron afdeling Winterswijk, de Stichting Boer en Recreatie, de Adviescommissie Cultuurhistorie, de gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied, Koninklijke Horeca Nederland afd. Winterswijk voor het buitengebied, Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk. In 2022 is WCL begonnen met een moderniseringsproces (WCL 2.0). Er komt dan ook een afvaardiging van jongeren in het bestuur (Jong WCL).
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk heeft (nog) drie leden in het bestuur (zowel in dagelijks als algemeen): wethouder W. T. Wassink (vicevoorzitter) en A. Schoemaker (secretaris) en mevrouw J. Ras. Opmerking: het moderniseringsproces (WCL 2.0) loopt. Dat houdt o.a. in dat de wethouder geen voorzitter meer is maar vicevoorzitter wordt en dat ambtenaren geen bestuurder meer zijn maar ambtelijke ondersteuning bieden.
Financieel belang Bijdrage voor 2023 bedraagt € 75.000 + € 15.000 (vanuit afvalstoffenheffing; voor opruimen zwerfafval buitengebied)
Eigen Vermogen:
Per 31-12-2018 € 40.373
Per 31-12-2019 € 64.000
Per 31-12-2020 € 65.465
Per 31-12-2021 € 84.207
Vreemd Vermogen
Per 31-12-2018 € 187.964
Per 31-12-2019 € 146.117
Per 31-12-2020 € 154.446
Per 31-12-2021 € 142.374
Verwachting:
1 januari 2023 31 december 2023
Eigen vermogen € 80.000 € 70.000
Vreemd vermogen € 120.000 € 100.000
Verwacht resultaat 2023 € 0
Ontwikkelingen WCL blijft zich inzetten voor maatwerk voor boeren in kleinschalige landschappen.
WCL bekijkt de mogelijkheden van de Europese subsidieprogramma’s, zoals Leader, POP-3 en Interreg V. Ook fungeert de WCL soms als aanvrager van subsidie voor derden en trekt zelf projecten.
Leidraad voor uitvoering van projecten is de Visie 2015 – 2025, die in 2015 is vastgesteld.
Relatie tot programma’s De activiteiten die de Stichting WCL Winterswijk uitvoert hebben vooral betrekking op programma 3 Wonen en werken in Winterswijk. In het coalitieprogramma staat een aanbeveling om te zorgen voor meer externe financiering. Het WCL is direct betrokken bij het gebiedsproces Vitaal Platteland. Zowel in het Gebiedsteam als in de Bestuurlijke Gebiedstafel.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en algemeen bestuur. Ook worden - indien nodig - voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied over bepaalde thema’s. Jaarverslagen worden in de maand mei altijd aan de deelnemende partijen (onder andere Gemeente Winterswijk) aangeboden.
Risico's Zeer gering. Een meerderheid van het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid. Ook door de aanwezigheid van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers is directe controle/inbreng aanwezig.
WCL heeft een werkprocessendocument. WCL werkt met een externe boekhouder en een accountant. De kans op het ‘omvallen’ van WCL wordt als zeer gering geschat.

ROVA

Terug naar navigatie - ROVA
Naam ROVA
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van het verwijderen van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden).
Vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere milieuvelden en de onderhoudstaken in de openbare ruimte.
Betrokkenen De aandeelhouders van ROVA, 20 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland, de Regio IJssel – Vecht en Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
Bestuurlijk belang Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over 290 aandelen. Dat is 3,4% van het totaal. Winterswijk wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Wassink.
Financieel belang In 2022 is een dividend van € 111.000 over 2021 uitgekeerd (2020 : 130.000 2019 : 138.000, 2018 : 166.000, 2017 : € 209.000, 2016 € 162.288).
In 2023 is 152.500 begroot.
Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2020 € 40.066.000
31-12-2021 € 40.320.000
Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2020 € 53.382.000
31-12-2021 € 58.840.000
Het begrote (bedrijfs-) resultaat 2022 bedraagt € 4.575.000
Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2009 voert ROVA de uitvoering van de taken huisvuilinzameling, machinale straatreiniging (vegen), kolken reinigen (riolering) en vanaf 2011 de onderhoudstaken in de openbare ruimte voor onze gemeente uit.
Relatie tot programma’s Is opgenomen in Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op alle relevante niveaus: van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op ‘werkvloerniveau’ tot aan de aandeelhoudersvergadering.
Risico's ROVA verzorgt de uitvoering van de reinigingstaken voor de deelnemende gemeente. Het accent ligt niet op het door ROVA zelf uitvoeren van de werkzaamheden. Als marktpartijen dit voordeliger kunnen, worden werkzaamheden uitbesteed. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de markt, beschikt ROVA zelf over een uitvoerend bedrijf. Het risico van de deelneming in ROVA is daarom gering.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel De Veiligheidsregio heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid en hulpverlening te behartigen. Denk aan de brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Al deze taken worden uitgevoerd aan de hand van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Voor alle taken die de veiligheidsregio op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met zich meebrengt, is een veiligheidsbestuur verantwoordelijk. Dit veiligheidsbestuur bestaat in Noord- en Oost-Gelderland uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten, het zogenoemde algemeen bestuur (AB). Sturing op de inzet van de brandweer (die het grootste deel van de begroting kenmerkt) vindt ook plaats door het algemeen bestuur.
Financieel belang Eind 2016 is een besluit genomen over een nieuw financieel verdeelmodel, per 1 januari 2017. Daarbij is een ‘ingroeitermijn’ toegepast van vier jaar. Vanaf 2021 betalen we 100% van het nieuwe verdeelmodel Meerjarenoverzicht bijdrage VNOG: Bijdrage 2019 € 1.492.797 Bijdrage 2020 € 1.461.014 Bijdrage 2021 € 1.700.321 Bijdrage 2022 € 1.747.000(begroting) Bijdrage 2023 € 1.791.000(begroting exclusief demarcatie) Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen: 31 december 2019 € 7.789.146 --- € 45.720.741 31 december 2020 € 14.546.000 --- € 42.340.000 31 december 2021 € 15.524.500 --- € 38.214.000 31 december 2022 € 13.570.000 --- € 44.997.000(inschatting) 31 december 2023 € 12.325.000 --- € 46.620.000(inschatting) De VNOG heeft over 2021 een positief resultaat behaald van 5,3 miljoen. Een klein deel hiervan € 599.000(afgerond) wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het overgrote deel van het resultaat wordt echter toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves, waaronder een bedrag van € 3.76 miljoen(afgerond) aan de egalisatiereserve afschrijvingen (kapitaallasten)). Van het deel van het resultaat wat terugbetaald wordt aan gemeenten is het aandeel voor Winterswijk € 21.679. Inschatting: 1-1-2023 31-12-2023 Eigen vermogen € 13.570.000 € 12.325.000 Vreemd vermogen € 44.997.000 € 46.620.000 Verwacht resultaat 2022: een voordelig jaarrekeningresultaat, hoogte is nog onbekend. Verwacht financieel resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen In januari 2020 is een toekomstvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de organisatorische en financiële toekomst eruitziet.Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de toekomstvisie ook in 2022 vertraging opgelopen. De verwachting is dat alle opdrachten uit de visie in 2026 zijn uitgevoerd. Op 15 december 2022 is het begrotingswijziging demarcatie aangenomen door het AB. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2023 de facilitaire transitie van gemeente Winterswijk naar de VNOG gaat plaatsvinden. De transitie vindt alsnog vrijwel budgetneutraal plaats. De verhoging in gemeentelijke bijdrage (€19.000) is toe te schrijven aan de gemeenschappelijke bijdrage aan brandweerposten met een regiofunctie. In 2022 is overgegaan op een nieuwe piketstructuur voor functionarissen in de crisisbeheersing. Hierbij hoort een gelijke waardering voor alle medewerkers in de regio. Dit houdt in dat voor enkele medewerkers de piketvergoeding vanaf juni 2022 is toegenomen. De structurele lasten voor de piketvergoeding zullen hierdoor voor Winterswijk licht stijgen. Ook in 2022 is ingezet op de overgang van repressie naar preventie. Dit is gedaan aan de hand van het programma “zelfredzaam & risicobewust”. Het campagneteam van dit programma stelt verschillende campagnes op die verdeeld over het jaar worden uitgerold over de 22 gemeenten binnen de VNOG. In 2022 zijn de programma`s 'vluchtsleutelhangers' en de campagne 'Rookmelders redden levens' uitgevoerd. Daarnaast is er in 2022 ook aandacht geweest voor 'Veilig verwarmen'. Dit in verband met de energiecrisis. Het programma vindt in 2023 ook doorgang.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Vastgelegd is dat de raad altijd om informatie kan vragen.
Risico’s Vooral financieel. De prijzen voor aanschaf van materieel en materiaal zijn aanmerkelijk gestegen. Daarnaast is er een mondiaal chip tekort. Dit zal waarschijnlijk (op termijn) tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage leiden. Naar aanleiding van het AB besluit van 23 juni 2022 is een groot deel van het positieve resultaat over 2021 toegevoegd aan de egalisatiereserve afschrijvingen(kapitaallasten). De verwachting was dat door dit besluit de gemeentelijke bijdrage tot 2026 niet hoefde te stijgen. Bij de kadernota 2024 is echter aangegeven dat ondanks die toevoeging de gemeentelijke bijdrage toch zal moeten stijgen vanaf 2026. Het verwachte positieve resultaat over 2022 zal dan ook waarschijnlijk, net als gedaan is met het positieve resultaat over 2021, grotendeels toegevoegd worden aan de egalisatiereserve afschrijvingen (kapitaallasten) om de stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026 te kunnen beperken. Besluitvorming over nieuw beleid loopt via het algemeen bestuur van de VNOG. Winterswijk heeft daarin twee stemmen op een totaal van vijftig stemmen. De invloed op het beleid is dus beperkt.

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De samenwerking richt zich op: - De totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek op de kaart te zetten. - Het ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. - De afstemming van lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is de burgemeester lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder S. Metaal-ten Dolle.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in: 2019 € 190.669 2020 € 194.007 2021 € 196.980 2022 € 200.559 (volgens begroting) 2023 € 207.759 (volgens begroting) De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is op: 31 december 2019 € 5.688.000 - € 17.767.000 31 december 2020 € 6.229.000 - € 22.601.000 31 december 2021 € 6.726.000 - € 20.174.000 31 december 2022 € 7.132.000 - € 19.968.000(inschatting) 31 december 2023 € 6.591.000 - € 19.600.000(inschatting) Inschatting 1 januari 2023 31 december 2023 Eigen vermogen € 7.132.000 € 6.591.000 (inschatting) Vreemd vermogen € 19.968.000 € 19.600.000 (inschatting) Financieel resultaat over 2021: € 24.030 Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2022 besloten om het positief resultaat van € 24.030 toe te voegen aan het investeringsfonds. Dit is conform de afspraken vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. Financieel resultaat 2022 nog onbekend. Verwacht financieel resultaat over 2023: € 0.
Ontwikkelingen De evaluatie van de governancestructuur is in 2021 afgerond. Hoofdconclusie van de evaluatie is dat het goed gaat met de samenwerking. Er liggen geen wezensvragen op tafel. De brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn. Wel is een aantal actiepunten naar voren gekomen die zijn/worden geïmplementeerd. De Regio heeft in 2022 de Visie 2030 herijkt. Overkoepelend thema van de visie is 'Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit'. Dit thema wordt uitgewerkt via de zgn. Sustainable Goals of Development: 17 doelen om de wereld in 2030 en daarna toekomstbestendig te houden. De Regio Deal loopt tot en met 2022. In de nieuwe Regio Deal-periode is de Achterhoek niet meer opgenomen. De gemeente Montferland heeft aangegeven weer te willen toetreden tot de Regio Achterhoek.
Relatie tot programma’s De taken hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels. Ook de begroting en jaarrekening zijn informatiebronnen. Vastgelegd is dat de raad meer bij de beleidsvoorbereiding van de regio wordt betrokken, vooral bij de jaarlijkse vaststelling van de strategische agenda. Uiteraard kan de raad altijd om informatie vragen.
Risico's Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort. Onbekend is nog wat de (financiële) consequenties zijn van de recente afwijzing van de aanvraag voor de nieuwe Regio Deal-periode voor het realiseren van de voornemens uit de Visie 2030.

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Naam Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Vestigingsplaats Gronau
Doel De EUREGIO bevordert, ondersteunt en coördineert de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
De regionale grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden: communicatie, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, scholing en opleiding, openbare veiligheid, hulpdiensten en rampenbestrijding, cultuur en sport, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en kwalificatie, innovatie en technologietransfer, recreatie en toerisme, agrarische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, energie, natuur- en milieubescherming, afvalbeheer en waterbeheer.
Betrokkenen Ongeveer 129 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen die lid zijn, 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde.
Bestuurlijk belang De leden van EUREGIO vormen samen het algemeen bestuur (AB). Onder het AB fungeert de Euregioraad met 43 Duitse, 43 Nederlandse vertegenwoordigers en een voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit 11 Nederlandse en Duitse leden. De Euregioraad wordt geadviseerd door drie commissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Commissie Mozer), Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt. Winterswijk heeft twee zetels in het algemeen bestuur; deze worden ingevuld door raadslid Steven Vuijk en raadslid Casper Sonderen.
Financieel belang De (geharmoniseerde) bijdrage per inwoner is € 0,29. De bijdrage bedraagt in: 2017: € 8.392 (28.939 inwoners per 31-12-2015 x € 0,29) 2018: € 8.384 (28.912 inwoners per 31-12-2016 x € 0,29) 2019: € 8.406 (28.987 inwoners per 31-12-2017 x € 0,29) 2020: € 8.382 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) 2021: 2022: € 8.416 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) Eigen Vermogen per 31-12-2018: € 1.880.088 Vreemd Vermogen per 31-12-2018: € 33.971.331 Eigen Vermogen per 31-12-2019: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2019: € 31.583.984 Eigen Vermogen per 31-12-2020: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2020: € 23.389.023 Eigen Vermogen per 31-12-2021: € 2.305.208 Vreemd Vermogen per 31-12-2021: € 12.188.649 Verwacht positief resultaat 2021: € 218.245 Toelichting vreemd vermogen: Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit opgenomen. Deze instantie beheert de gelden van het INTERREG V-Programma. Op de balans staat hier een verplichting van € 10.572.812. Hier staat een post aan liquide middelen tegenover van gelijke hoogte.
Ontwikkelingen In 2015 is de rechtsvorm van de EUREGIO gewijzigd van een ‘eingetragener Verein’ (e.V.) naar Duits recht, naar een Nederlands-Duits openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt. De nieuwe rechtsvorm is per 1 januari 2016 van kracht geworden. Met de aanpassing van de juridische structuur zijn ook de inwonerbijdragen geharmoniseerd.
Relatie tot programma’s De taken die de EUREGIO uitvoert, hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het AB, de Euregioraad, DB en commissies, en via de op grond van de regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (jaarrekening en begroting).
Risico’s De risico’s zijn vergelijkbaar met die van lidmaatschappen van WGR-regelingen. Dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn voor eventuele exploitatietekorten.

N.V. Alliander

Terug naar navigatie - N.V. Alliander
Naam N.V. Alliander
Vestigingsplaats Arnhem
Doel Alliander is een groep waarin verschillende bedrijven actief zijn. Netbeheerder Liander leidt de energiedistributie over de netten. Qirion legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren. Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. De voornaamste taak is de distributie van energie aan 5,8 miljoen klantaansluitingen in grote delen van Nederland.
De missie van Alliander is; staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Via kabels en leidingen ontvangen ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Alliander beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet.
Bedragen luiden in miljoenen:
Jaar Netto omzet Netto resultaat Dividend Investeringen Fte
2021 € 2.120 € 242 € 114 € 1.014 5936
2020 € 2.009 € 224 € 94 € 890 5786
2019 € 1.920 € 334 € 150 € 837 5686
Betrokkenen Alle aandelen van Alliander zijn in handen van provincies en gemeenten
Bestuurlijk belang Alliander was over het boekjaar 2021 in staat om een totaal van € 101,1 miljoen uit te keren. De gemeente heeft 436.930 aandelen. Dat is 0,319% van het totaal.
Financieel belang Over 2021 ontving de gemeente, na aftrek van de dividendbelasting, een dividend van € 274.049
Ontwikkelingen Door de versnelling van de energietransitie en de groei van de economie is steeds meer vraag naar energie. Daarom breidt netbeheerder Alliander het net op veel plekken uit. Deze energietransitie ontwikkeling vraagt om een doordachte aanpak. Daarom werkt Alliander aan slimme oplossingen om de huidige kabels en installaties beter te benutten.
Relatie tot programma’s Is opgenomen bij programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's De gemeente Winterswijk is niet aansprakelijk voor de eventuele tekorten van Alliander.

N.V. Vitens

Terug naar navigatie - N.V. Vitens
Naam N.V. Vitens
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Vitens levert drinkwater aan 5,8 miljoen klanten. De primaire taak en missie van Vitens is om te zorgen voor drinkwater. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.
Enkele kerncijfers: 2021 2020 2019 2018
Aantal aansluitingen per 31-12- aantal 2707 2644 2622 2596
(X1000)
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31-12- aantal 1527 1443 1394 1392
Drinkwateromzet mln € 356,7 353,7 328,8 322,9
Eigen vermogen mln € 600,3 559,2 533,3 533
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens NV mln € 19,4 23,9 11,1 13
De winst bedroeg in 2021 € 19,4 miljoen en is lager dan de winst over 2020 (€ 23,9 miljoen). In 2021 namen de kosten voor het personeel, inhuur en uitbesteed werk fors toe als gevolg van de uitgebreide inzet op automatiseringsprojecten en verhoogde investeringsopgave.
Betrokkenen Klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk bezit 32.046 aandelen. Dit is 0,638% van het totaal van de uitgegeven 5.022.404 aandelen.
Financieel belang Vitens: ‘de solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. De solvabiliteit geeft op de balans de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Volgens de continuïteitsdoelstellingen in het financieel beleid streeft Vitens naar een solvabiliteit van minimaal 35 procent. In 2021 bedroeg de solvabiliteit 30,2 procent (2020: 29,4 procent), waarmee niet voldaan is aan de doelstelling. Het financieel beleid stelt dat bij een solvabiliteit lager dan 30 procent Vitens in beginsel geen dividend uitkeert. Hoewel de solvabiliteit van 2021 net hierboven ligt, vindt Vitens het niet verantwoord om over 2021 dividend uit te keren’.
Ontwikkelingen Vitens wil in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en cultuur. Vitens vindt dat er snel actie nodig is. Dat laat, volgens Vitens, de toename van het drinkwatergebruik ook zien. De laatste zes jaar steeg het drinkwaterverbruik in het verzorgingsgebied van Vitens met liefst 7,5 procent. In 2020 is de groei zelfs met zo’n 10 procent toegenomen, wat staat voor ruim 36 miljard liter groei. Als deze lijn wordt doorgetrokken, ligt de drinkwatervraag in 2040 30 procent hoger dan nu.
Relatie tot programma’s Is opgenomen bij programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Drinkwaterlevering kent een gebonden klantenbestand. Dit maakt dat het risicoprofiel minder groot is dan bij activiteiten in een geliberaliseerde markt.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naam N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats Den Haag
Doel De BNG Bank werkt niet voor individuele burgers, maar functioneert als schakel tussen enerzijds professionele, grotendeels buitenlandse beleggers en anderzijds instellingen in de Nederlandse publieke sector: (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.
Kerngegevens 2021:
Omvang kredietverlening € 12,8 miljard
Balanstotaal € 149,1 miljard
Renteresultaat € 407 miljoen
Langlopende kredietportefeuille € 87,1 miljard
Nettowinst € 236 miljoen
Dividendvoorstel € 127 miljoen
Betrokkenen Het Rijk, de provincies, gemeenten en nog enkele andere overheidsinstanties.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft stemrecht over 17.199 aandelen. Dit is 0,031% van het totaal. Het totaal aantal uitstaande aandelen is 55.690.720.
Financieel belang Het ontvangen dividend over boekjaar 2021 bedroeg € 39.213
Cijfers over de balans:
Nettowinst 2021: € 236 miljoen
Nettowinst 2020: € 221 miljoen
Ontwikkelingen Duurzaam: Duurzaamheid betekent voor BNG Bank dat het?handelen gericht is op het maken van impact, nu en op termijn. BNG Bank weet wat er in de maatschappij speelt,?zijn gericht op oplossingen en op de relatie met de klant.
BNG Bank geeft haar activiteiten vorm met respect voor het milieu, met aandacht voor de medemens en op een eerlijke en transparante wijze. Dit doet de bank door de drie dimensies van het ESG-model (Environment, Social, Governance) te koppelen aan haar belangrijkste activiteiten: kredietverlening, funding, interne bedrijfsvoering en HR-beleid. BNG Bank wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leefbaar houden van ons klimaat. De bank heeft in 2019 het Nederlandse Klimaatakkoord onderschreven.
Eind 2022 is het Klimaatplan - Going Green - gepresenteerd. Hierin geeft de bank aan hoe de uitstoot van de eigen organisatie én de emissies verbonden aan de kredietportefeuille in lijn gebracht gaan worden met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.
In het Klimaatplan kiest BNG Bank ervoor om bij het terugdringen van de CO2-uitstoot gezamenlijk op te trekken met de grootste vier sectoren waarin de bank actief is: woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs. Daarmee is het Klimaatplan een ijkpunt in de relatie tussen BNG Bank en haar klanten.
Relatie tot programma’s Is opgenomen bij programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op een bij een bedrijf gebruikelijke wijze.
Risico’s Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen.