Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Jaar 2022 in Beeld
    1. Blz. 6 Inleiding Jaar 2022 in beeld
   3. Blz. 7 Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2022
    1. Blz. 8 Inleiding
    2. Blz. 9 1. Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2022
    3. Blz. 10 2. Budgetoverhevelingen
    4. Blz. 11 3. De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar
    5. Blz. 12 4. De financiële kengetallen
    6. Blz. 13 5. Het resultaat
   4. Blz. 14 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 17 Ambitie
     2. Blz. 18 Doelstellingen
      1. Blz. 19 1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
       1. Blz. 20 Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies
       2. Blz. 21 Monitoring overlast hout stoken
       3. Blz. 22 Participatie regionaal preventieakkoord
      2. Blz. 23 1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio.
       1. Blz. 24 We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen.
     3. Blz. 25 Indicatoren
     4. Blz. 26 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 27 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 28 Ambitie
     2. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig.
       1. Blz. 31 Nieuw concept mantelzorgondersteuning
      2. Blz. 32 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 33 Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen
       2. Blz. 34 Implementatie pgb 2.0
       3. Blz. 35 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       4. Blz. 36 Invoering nieuwe inkoop sociaal domein
       5. Blz. 37 Monitoring en dashboard inrichten
       6. Blz. 38 Realisatie overgang beschermd wonen
       7. Blz. 39 Verbeteren van juridische kwaliteit
      3. Blz. 40 1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven.
     3. Blz. 41 Indicatoren
     4. Blz. 42 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 43 1.3 Jeugd
     1. Blz. 44 Ambitie
     2. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
       1. Blz. 47 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken
       2. Blz. 48 Monitoring en dashboard jeugd inrichten
       3. Blz. 49 Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
      2. Blz. 50 1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.
     3. Blz. 51 Indicatoren
     4. Blz. 52 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 53 Financiële onderbouwing programma 1
     1. Blz. 54 Baten en lasten
     2. Blz. 55 Jeugd
     3. Blz. 56 Maatschappelijke ondersteuning
     4. Blz. 57 Volksgezondheid
   5. Blz. 58 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 59 Inleiding
    2. Blz. 60 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     1. Blz. 61 Ambitie
     2. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.
       1. Blz. 64 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
       2. Blz. 65 In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW
       3. Blz. 66 Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd
       4. Blz. 67 Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572
       5. Blz. 68 Vorming streekomroep
      2. Blz. 69 2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
       1. Blz. 70 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
       2. Blz. 71 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       3. Blz. 72 Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’
     3. Blz. 73 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 74 2.2 Cultuur en ontspanning (sport)
     1. Blz. 75 Ambitie
     2. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden.
       1. Blz. 78 Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren
      2. Blz. 79 2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.
       1. Blz. 80 Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking
       2. Blz. 81 Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk
      3. Blz. 82 2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties.
       1. Blz. 83 Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte
      4. Blz. 84 2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging.
       1. Blz. 85 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
     3. Blz. 86 Indicatoren
     4. Blz. 87 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 88 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 89 Ambitie
     2. Blz. 90 Doelstellingen
      1. Blz. 91 2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid.
       1. Blz. 92 Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk
       2. Blz. 93 Uitvoering geven aan de aanpak van armoede
      2. Blz. 94 2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven.
      3. Blz. 95 2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
       1. Blz. 96 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
      4. Blz. 97 2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 98 Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk
      5. Blz. 99 2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod.
       1. Blz. 100 Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers
       2. Blz. 101 Activiteiten opvang Oekraïners
     3. Blz. 102 Indicatoren
     4. Blz. 103 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 104 2.4 Educatie
     1. Blz. 105 Ambitie
     2. Blz. 106 Doelstellingen
      1. Blz. 107 2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.
       1. Blz. 108 Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE
      2. Blz. 109 2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 110 Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)
      3. Blz. 111 2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal.
       1. Blz. 112 Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet
       2. Blz. 113 Uitvoeren gemeentelijk aandeel in Nationaal Programma Onderwijs
       3. Blz. 114 We bieden het Goethe-certificaat aan
      4. Blz. 115 2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).
       1. Blz. 116 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      5. Blz. 117 2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs.
       1. Blz. 118 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
     3. Blz. 119 Indicatoren
     4. Blz. 120 Wat is het resultaat?
    6. Blz. 121 2.5 Economie
     1. Blz. 122 Ambitie
     2. Blz. 123 Doelstellingen
      1. Blz. 124 2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.
       1. Blz. 125 Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein
       2. Blz. 126 Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
      2. Blz. 127 2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten.
       1. Blz. 128 Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad
      3. Blz. 129 2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe.
       1. Blz. 130 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
       2. Blz. 131 Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme
      4. Blz. 132 2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.
       1. Blz. 133 Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied
      5. Blz. 134 2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.
       1. Blz. 135 Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek
       2. Blz. 136 Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten
     3. Blz. 137 Indicatoren
     4. Blz. 138 Wat is het resultaat?
    7. Blz. 139 Financiële onderbouwing programma 2
     1. Blz. 140 Baten en lasten
     2. Blz. 141 Cultuur en Sport
     3. Blz. 142 Inkomen en participatie
     4. Blz. 143 Economie en Lobby
     5. Blz. 144 Educatie
   6. Blz. 145 Programma 3 Werkend Winterswijk
    1. Blz. 146 Inleiding
    2. Blz. 147 3.1 Openbare Ruimte
     1. Blz. 148 Ambitie
     2. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst
       1. Blz. 151 Implementeren Omgevingswet
       2. Blz. 152 Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk
       3. Blz. 153 Opstellen regionale woonagenda
       4. Blz. 154 Uitvoeren woonvisie
       5. Blz. 155 Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat
      2. Blz. 156 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.
       1. Blz. 157 Bouwen verkeersmodel
       2. Blz. 158 Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem
       3. Blz. 159 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       4. Blz. 160 Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid
       5. Blz. 161 Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas
       6. Blz. 162 Uitwerken planvorming project WoooW
       7. Blz. 163 30 km/u tenzij in de bebouwde kom
      3. Blz. 164 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
       1. Blz. 165 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
       2. Blz. 166 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       3. Blz. 167 Revitalisering Dennenoord
       4. Blz. 168 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
       5. Blz. 169 Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput
       6. Blz. 170 Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak
       7. Blz. 171 Uitvoeren project toekomstbestendige erven
       8. Blz. 172 Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)
       9. Blz. 173 Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg
     3. Blz. 174 Indicatoren
     4. Blz. 175 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 176 3.2 Klimaat, water en milieu
     1. Blz. 177 Ambitie
     2. Blz. 178 Doelstellingen
      1. Blz. 179 3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval.
       1. Blz. 180 Project Mooi Schoon 2022
       2. Blz. 181 Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer
      2. Blz. 182 3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte.
       1. Blz. 183 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit
      3. Blz. 184 3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk.
       1. Blz. 185 Invoering Ja/Ja-sticker
       2. Blz. 186 Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid
     3. Blz. 187 Indicatoren
     4. Blz. 188 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 189 Financiële onderbouwing programma 3
     1. Blz. 190 Baten en lasten
     2. Blz. 191 Openbare ruimte
     3. Blz. 192 Klimaat, water en milieu
     4. Blz. 193 Duurzaamheid
     5. Blz. 194 Gebiedsontwikkeling en wonen
     6. Blz. 195 Reserves
   7. Blz. 196 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 197 Inleiding
    2. Blz. 198 4.1 Bestuur – algemene ondersteuning
     1. Blz. 199 Ambitie
     2. Blz. 200 Doelstellingen
      1. Blz. 201 4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid.
       1. Blz. 202 De gemeenteraadsverkiezingen organiseren
      2. Blz. 203 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
       1. Blz. 204 Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact
       2. Blz. 205 Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen
       3. Blz. 206 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
       4. Blz. 207 Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren
       5. Blz. 208 Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting
       6. Blz. 209 Overdracht Islamitische begraafplaats
       7. Blz. 210 Stimuleren gebruik digitale dienstverlening
       8. Blz. 211 Vernieuwde website live brengen
       9. Blz. 212 Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken
       10. Blz. 213 Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling
       11. Blz. 214 Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid
      3. Blz. 215 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.
     3. Blz. 216 Indicatoren
     4. Blz. 217 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 218 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 219 Ambitie
     2. Blz. 220 Doelstellingen
      1. Blz. 221 4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
       1. Blz. 222 Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners
      2. Blz. 223 4.2.2 De criminaliteit neemt af.
       1. Blz. 224 Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem
       2. Blz. 225 Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School
       3. Blz. 226 In beeld brengen en tegengaan zorgfraude
       4. Blz. 227 Opstarten ondermijningsoverleggen
       5. Blz. 228 Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt
       6. Blz. 229 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       7. Blz. 230 Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
      3. Blz. 231 4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.
       1. Blz. 232 Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
      4. Blz. 233 4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.
       1. Blz. 234 Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie
     3. Blz. 235 Indicatoren
     4. Blz. 236 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 237 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     1. Blz. 238 Ambitie
     2. Blz. 239 Doelstellingen
      1. Blz. 240 4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten.
       1. Blz. 241 Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       2. Blz. 242 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       3. Blz. 243 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
      2. Blz. 244 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.
       1. Blz. 245 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 246 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 247 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 248 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      3. Blz. 249 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
       1. Blz. 250 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 251 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       3. Blz. 252 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 253 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
       5. Blz. 254 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      4. Blz. 255 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.
       1. Blz. 256 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 257 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 258 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 259 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 260 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      5. Blz. 261 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.
       1. Blz. 262 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       2. Blz. 263 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 264 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 265 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       5. Blz. 266 Uitbreiden internationale netwerk
       6. Blz. 267 Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International)
       7. Blz. 268 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      6. Blz. 269 4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
       1. Blz. 270 Wervingscampagne jonge inwoners
      7. Blz. 271 4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.
       1. Blz. 272 Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege
       2. Blz. 273 Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten)
     3. Blz. 274 Indicatoren
     4. Blz. 275 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 276 4.4 Overige middelen
     1. Blz. 277 Ambitie
     2. Blz. 278 Doelstellingen
      1. Blz. 279 4.4.1 Een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 280 De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien
       2. Blz. 281 Herfinancieren leningenportefeuille
       3. Blz. 282 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
     3. Blz. 283 Wat is het resultaat?
    6. Blz. 284 Financiële onderbouwing programma 4
     1. Blz. 285 Baten en Lasten
     2. Blz. 286 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 287 Bestuur en algemene ondersteuning
     4. Blz. 288 Openbare orde en veiligheid
     5. Blz. 289 Overige middelen
     6. Blz. 290 Reserves
   8. Blz. 291 Opgave 'Iedereen doet mee'
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Ambitie
    3. Blz. 294 Doelstellingen
     1. Blz. 295 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
      1. Blz. 296 De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt
      2. Blz. 297 Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten
      3. Blz. 298 Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen
      4. Blz. 299 Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave
      5. Blz. 300 We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld
      6. Blz. 301 We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor
      7. Blz. 302 We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen
      8. Blz. 303 Websites toegankelijk maken
     2. Blz. 304 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
      1. Blz. 305 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      2. Blz. 306 Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen
      3. Blz. 307 We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden
      4. Blz. 308 We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën
     3. Blz. 309 1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
      1. Blz. 310 Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen
      2. Blz. 311 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      3. Blz. 312 Professionals worden getraind in stress-sensitief werken
     4. Blz. 313 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.
      1. Blz. 314 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      2. Blz. 315 We maken armoede bespreekbaar op scholen
      3. Blz. 316 We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen
      4. Blz. 317 We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede
    4. Blz. 318 Indicatoren
    5. Blz. 319 Wat is het resultaat?
   9. Blz. 320 Opgave Centrum
    1. Blz. 321 Ambitie
    2. Blz. 322 Doelstellingen
     1. Blz. 323 3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis.
      1. Blz. 324 Kwaliteitsimpuls van de Markt
      2. Blz. 325 Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk
     2. Blz. 326 3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.
      1. Blz. 327 Evenementenkalender
      2. Blz. 328 Onbeperkt genieten in de Achterhoek
      3. Blz. 329 Openbare toiletten
      4. Blz. 330 Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’
     3. Blz. 331 3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk.
      1. Blz. 332 Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap
      2. Blz. 333 Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden
     4. Blz. 334 3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.
      1. Blz. 335 Fieldlab Retailinnovatie
      2. Blz. 336 Kennisontwikkeling bij centrumondernemers
      3. Blz. 337 Ondernemerspunt Winterswijk
      4. Blz. 338 Smartcity Achterhoek
     5. Blz. 339 3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.
      1. Blz. 340 Gastvrijheid op de parkeerplaats
      2. Blz. 341 Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten
      3. Blz. 342 Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat
      4. Blz. 343 Verminderen van onnodig autobezoek
    3. Blz. 344 Indicatoren
    4. Blz. 345 Wat is het resultaat?
   10. Blz. 346 Opgave Duurzaamheid
    1. Blz. 347 Ambitie
    2. Blz. 348 Doelstellingen
     1. Blz. 349 4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
      1. Blz. 350 Stimuleren zonne-energie
      2. Blz. 351 Uitvoeren visie Warmtetransitie
      3. Blz. 352 Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten
     2. Blz. 353 4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.
      1. Blz. 354 Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor
      2. Blz. 355 We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022
     3. Blz. 356 4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.
      1. Blz. 357 We werken aan klimaatadaptatie
    3. Blz. 358 Indicatoren
    4. Blz. 359 Wat is het resultaat?
   11. Blz. 360 Financiële jaarrekening 2022
    1. Blz. 361 Balans
     1. Blz. 362 Balans
    2. Blz. 363 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
     1. Blz. 364 Tabel baten en lasten
     2. Blz. 365 Toelichting
     3. Blz. 366 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 367 Waarderingsgrondslagen
     1. Blz. 368 Waarderingsgrondslagen
     2. Blz. 369 Algemene grondslagen
    4. Blz. 370 Toelichting op de balans
     1. Blz. 371 Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd
     2. Blz. 372 Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd
     3. Blz. 373 Balans- vaste passiva
     4. Blz. 374 Balans- vlottende passiva
    5. Blz. 375 Vaste activa
     1. Blz. 376 Immateriële vaste activa
     2. Blz. 377 Materiële vaste activa
     3. Blz. 378 Verloopoverzicht
     4. Blz. 379 Niet in exploitatie genomen gronden
     5. Blz. 380 Financiële vaste activa
     6. Blz. 381 Schatkistbankieren
    6. Blz. 382 Vlottende activa
     1. Blz. 383 Voorraden
     2. Blz. 384 Verloop grondexploitatie
     3. Blz. 385 Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar
     4. Blz. 386 Liquide middelen
     5. Blz. 387 Overlopende activa
    7. Blz. 388 Vaste passiva
     1. Blz. 389 Inleiding
     2. Blz. 390 Eigen Vermogen
     3. Blz. 391 Korte toelichting per reserve
     4. Blz. 392 Totaal Voorzieningen
     5. Blz. 393 Algemene Voorzieningen
     6. Blz. 394 Overige voorzieningen
     7. Blz. 395 Vaste schulden
    8. Blz. 396 Vlottende passiva
     1. Blz. 397 Inleiding
     2. Blz. 398 Overlopende passiva
     3. Blz. 399 Vooruit ontvangen bedragen
     4. Blz. 400 Overige vooruit ontvangen bedragen
    9. Blz. 401 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     1. Blz. 402 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     2. Blz. 403 Toelichting
     3. Blz. 404 Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
    10. Blz. 405 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 406 Inleiding
     2. Blz. 407 Toelichting
    11. Blz. 408 Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 409 Inleiding
     2. Blz. 410 Toelichting
    12. Blz. 411 Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 412 Gebeurtenissen na balansdatum
    13. Blz. 413 Wet normering topinkomens
     1. Blz. 414 Inleiding
     2. Blz. 415 WNT de heer Hollander (griffier)
     3. Blz. 416 WNT mevrouw Boers (griffier a.i.)
     4. Blz. 417 WNT de heer Jansen (griffier)
     5. Blz. 418 WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris)
     6. Blz. 419 WNT de heer Weir (gemeentesecretaris)
    14. Blz. 420 Bijlagen Financiële Jaarrekening
     1. Blz. 421 Bijlage Baten en Lasten per taakveld
      1. Blz. 422 Overzicht baten en lasten per taakveld
     2. Blz. 423 Bijlage Financiële vaste activa
      1. Blz. 424 Overzicht financiële activa
     3. Blz. 425 Bijlage Investeringskredieten
      1. Blz. 426 Overzicht investeringskredieten
      2. Blz. 427 Toelichting Investeringskredieten
     4. Blz. 428 Bijlage SISA
      1. Blz. 429 Bijlage
   12. Blz. 430 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 431 Tekstonderdeel 1
    2. Blz. 432 Tekstonderdeel 2
    3. Blz. 433 Tekstonderdeel 3
    4. Blz. 434 Tekstonderdeel 4
    5. Blz. 435 Tekstonderdeel 5
    6. Blz. 436 Tekstonderdeel 6
  2. Blz. 437 Paragrafen
   1. Blz. 438 Paragraaf A Lokale Heffingen
    1. Blz. 439 Inleiding
    2. Blz. 440 Beleid
    3. Blz. 441 Belastingdruk
    4. Blz. 442 De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021
    5. Blz. 443 Opbrengst heffingen
    6. Blz. 444 Onroerendezaakbelastingen € 6.345.000
    7. Blz. 445 Toeristenbelasting € 762.000
    8. Blz. 446 Forensenbelasting € 83.000
    9. Blz. 447 Precariobelasting € 27.000
    10. Blz. 448 Afvalstoffenheffing € 2.612.000
    11. Blz. 449 Rioolheffing € 4.011.000
    12. Blz. 450 Grafrechten € 265.000
    13. Blz. 451 Marktgelden € 0
    14. Blz. 452 Leges algemene dienstverlening € 1.145.000
    15. Blz. 453 Reclamebelasting € 0
    16. Blz. 454 Kwijtschelding
    17. Blz. 455 Overzicht van de verleende kwijtscheldingen:
    18. Blz. 456 Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing
    19. Blz. 457 Kostendekkendheid grafrechten
    20. Blz. 458 Kostendekkendheid riool- en waterzorgheffing
    21. Blz. 459 Kostendekkendheid Leges
   2. Blz. 460 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 461 Inleiding
    2. Blz. 462 1. Weerstandsvermogen
    3. Blz. 463 2. Risico’s
    4. Blz. 464 Risico score
    5. Blz. 465 Risico grondexploitatie
    6. Blz. 466 3. Kengetallen financiële positie
    7. Blz. 467 1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen
    8. Blz. 468 3. Solvabiliteit
    9. Blz. 469 4. Structurele exploitatieruimte
    10. Blz. 470 5. Grondexploitatie
    11. Blz. 471 6. Belastingcapaciteit
    12. Blz. 472 Conclusie kengetallen
   3. Blz. 473 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 474 Inleiding
    2. Blz. 475 Wegen
    3. Blz. 476 Laadpalen
    4. Blz. 477 Openbare verlichting
    5. Blz. 478 Civiele kunstwerken
    6. Blz. 479 Kengetallen wegen
    7. Blz. 480 Waterbeheer inclusief riolering en beduikering
    8. Blz. 481 Samenwerking regio Achterhoek +
    9. Blz. 482 Samenwerking (afval)waterteam WintLicht
    10. Blz. 483 Beheer en onderhoud riolering en afwatering
    11. Blz. 484 Kengetallen riolering en waterbeheer
    12. Blz. 485 Groen
    13. Blz. 486 Kengetallen groen
    14. Blz. 487 Kengetallen gebouwen
   4. Blz. 488 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 489 Inleiding
    2. Blz. 490 Kasbeheer
    3. Blz. 491 Risicobeheer
    4. Blz. 492 Gemeentefinanciering
    5. Blz. 493 Schatkistbankieren
    6. Blz. 494 Renteschema
    7. Blz. 495 Omslagrente
    8. Blz. 496 Kasstroom
    9. Blz. 497 Renterisiconorm
    10. Blz. 498 Kasgeldlimiet
   5. Blz. 499 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 500 Inleiding
    2. Blz. 501 Organisatieontwikkeling
    3. Blz. 502 Centralisatie van de bedrijfsvoering
    4. Blz. 503 Formatie en bezetting
    5. Blz. 504 De Omgevingswet
    6. Blz. 505 Human resource (HR)
    7. Blz. 506 Ontwikkeling/opleidingen medewerkers
    8. Blz. 507 eHRM
    9. Blz. 508 Arbo en verzuim
    10. Blz. 509 Agressie en geweld
    11. Blz. 510 Integriteit politieke ambtsdragers
    12. Blz. 511 Integriteit ambtenaren
    13. Blz. 512 De banenafspraak
    14. Blz. 513 Arbeidsmarkt
    15. Blz. 514 Onboarding
    16. Blz. 515 Digitale transformatie en dienstverlening
    17. Blz. 516 Landelijke initiatieven Vereniging Nederlandse Gemeenten
    18. Blz. 517 Digitaal (samen)werken
    19. Blz. 518 We bieden burgers digitale participatiemogelijkheden
    20. Blz. 519 Datagedreven werken
    21. Blz. 520 Geo-informatie en het gebruik van 3D-registratie.
    22. Blz. 521 Digitale documentaire informatievoorziening
    23. Blz. 522 Automatisering en de cloud
    24. Blz. 523 Informatiebeveiliging en privacy
    25. Blz. 524 Inkoop-en aanbestedingsbeleid
    26. Blz. 525 Beheer gebouwen
    27. Blz. 526 Toerekening overhead
   6. Blz. 527 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 528 Inleiding
    2. Blz. 529 Gemeentelijk beleid
    3. Blz. 530 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
    4. Blz. 531 GGD Noord- en Oost-Gelderland
    5. Blz. 532 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
    6. Blz. 533 Fijnder
    7. Blz. 534 Stadsbank Oost Nederland
    8. Blz. 535 Stichting Achterhoek Toerisme
    9. Blz. 536 Omgevingsdienst Achterhoek
    10. Blz. 537 Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
    11. Blz. 538 Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
    12. Blz. 539 ROVA
    13. Blz. 540 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
    14. Blz. 541 Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
    15. Blz. 542 Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
    16. Blz. 543 N.V. Alliander
    17. Blz. 544 N.V. Vitens
    18. Blz. 545 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
   7. Blz. 546 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 547 Inleiding
    2. Blz. 548 Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen
    3. Blz. 549 Hoe voeren we ons grondbeleid uit?
    4. Blz. 550 Woonbeleid
    5. Blz. 551 Bedrijventerreinen
    6. Blz. 552 Gebiedsontwikkeling gemeentelijk initiatief
    7. Blz. 553 Gebiedsontwikkeling particulier initiatief
    8. Blz. 554 Financiële positie grondexploitatie
    9. Blz. 555 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    10. Blz. 556 Verloop boekwaarde BIE
    11. Blz. 557 Financieel resultaat BIE
    12. Blz. 558 Verliesvoorziening BIE
    13. Blz. 559 Resultaat 2022 ten opzichte van de begroting 2022
    14. Blz. 560 Uitgegeven gronden in eigen exploitaties
    15. Blz. 561 Meerjaren Perspectief grondexploitaties
    16. Blz. 562 Uitgangspunten actualisering grondexploitatieberekeningen bij de jaarrekening 2022
    17. Blz. 563 Programma Woningbouw
    18. Blz. 564 Programma bedrijventerreinen en overige in m2
    19. Blz. 565 Grondprijzen
    20. Blz. 566 Rekenparameters
    21. Blz. 567 Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
    22. Blz. 568 Risicoanalyse en weerstandscapaciteit
    23. Blz. 569 Faciliterend grondbeleid
    24. Blz. 570 Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding
    25. Blz. 571 Geopende en beëindigde complexen
   8. Blz. 572 Paragraaf H Algemene middelen
    1. Blz. 573 Inleiding
   9. Blz. 574 Paragraaf I Wet open overheid (WOO)
    1. Blz. 575 Inleiding WOO
  3. Blz. 576 Bijlage Jaarverslag
   1. Blz. 577 Bijlage Beleidsindicatoren
    1. Blz. 578 Inleiding
    2. Blz. 579 Bedrijfsvoering
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap