Paragraaf H Algemene middelen

Algemene middelen zijn de middelen die de gemeente ontvangt om haar plannen uit te voeren. In 2022 hebben we in totaal € 118 miljoen aan middelen ontvangen.

Algemene uitkering
De algemene uitkering en bijzondere uitkeringen (€ 89,7 miljoen) vormen het grootste deel van deze middelen. Uiteindelijk hebben we hier meer ontvangen dan begroot. Het grootste deel komt door de extra bijdrage voor de energietoeslag.

Overige inkomsten
Het verschil betreft een toename in de boekwaarde van de grondexploitatie vanwege de aankoop van De Vlijt.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Omschrijving (bedragen *1000) Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2021 2022 2022
Algemene uitkeringen en bijzondere uitkering 77.562 89.740 90.758
Lokale heffingen en leges 15.697 15.378 15.266
Dividend en rente 458 440 522
Overige inkomsten 9.411 5.965 11.375
Totaal algemene middelen (excl. Reserves) 103.128 111.523 117.921
Reserves 7.399 6.838 7.126
Totaal algemene middelen (incl. Reserves) 110.527 118.362 125.047