Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële tabellen

Deze bijlage bevat een aantal financiële tabellen die door het Besluit begroting en verantwoording verplicht zijn voorgeschreven, zowel voor het financieel toezicht door de provincie als de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

Elke gemeente is verplicht om alle baten en lasten (in de financiële administratie) aan voorgeschreven taakvelden toe te rekenen. Dit dient de volgende twee doelen:

  • Onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten voor wat betreft de baten en lasten van die taakvelden.
  • Macro-economische vergelijking voor de verdeling van het gemeentefonds.

Het gemeentefonds in onderverdeeld in een aantal clusters (voor de verdeling), welke zijn opgebouwd uit een aantal taakvelden. Wanneer het rijk constateert dat er landelijk sprake is van een verschuiving in lasten tussen verschillende taakvelden kan dat aanleiding zijn om de verdeling van het gemeentefonds aan te passen. Eén van de uitgangspunten is namelijk dat de verdeling globaal aansluit bij de kostenontwikkeling van gemeenten.

Binnen de programma's zijn deze taakvelden niet zichtbaar maar zijn deze onderdeel van de verschillende beleidsvelden waarbij een taakveld altijd maar bij één beleidsveld hoort.

 

x € 1.000 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Taakveld Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
0.1 Bestuur 3.007 0 -3.007 2.848 0 -2.848 2.847 0 -2.847 2.940 0 -2.940
0.10 Mutaties reserves 1.000 5.369 4.369 0 15 15 0 15 15 0 15 15
0.2 Burgerzaken 1.077 543 -534 1.095 559 -536 1.120 657 -463 1.144 711 -433
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 262 126 -136 253 107 -146 252 107 -146 252 107 -145
0.4 Overhead 12.274 1.026 -11.249 11.873 1.022 -10.851 11.612 990 -10.622 11.311 936 -10.375
0.5 Treasury -424 528 952 -317 526 844 -491 524 1.015 -417 519 937
0.61 OZB woningen 270 3.915 3.644 270 3.964 3.693 270 3.999 3.728 270 4.034 3.763
0.62 OZB niet-woningen 94 3.060 2.965 94 3.060 2.965 94 3.070 2.975 94 3.080 2.985
0.64 Belastingen overig 22 50 28 22 50 28 22 50 28 22 50 28
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 70.317 70.317 0 70.248 70.248 0 64.375 64.375 0 64.468 64.468
0.8 Overige baten en lasten 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.182 0 -2.182 2.131 0 -2.131 2.080 0 -2.080 2.080 0 -2.080
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.039 18 -1.021 1.062 18 -1.044 1.039 18 -1.021 1.045 18 -1.027
2.1 Verkeer en vervoer 5.562 144 -5.418 5.989 144 -5.844 6.148 144 -6.003 6.094 144 -5.950
2.2 Parkeren 82 0 -82 110 0 -110 130 0 -130 128 0 -128
3.1 Economische ontwikkeling 499 0 -499 119 0 -119 119 0 -119 119 0 -119
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 96 0 -96 76 0 -76 76 0 -76 76 0 -76
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 261 113 -148 261 142 -119 261 142 -119 261 142 -119
3.4 Economische promotie 410 1.249 839 360 1.249 889 360 1.249 889 360 1.249 889
4.2 Onderwijshuisvesting 1.524 0 -1.524 1.522 0 -1.522 1.764 0 -1.764 1.732 0 -1.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.968 879 -1.089 1.968 879 -1.089 1.967 879 -1.088 1.967 879 -1.088
5.1 Sportbeleid en activering 997 189 -808 997 189 -808 977 178 -799 925 0 -925
5.2 Sportaccommodaties 2.653 597 -2.056 2.911 597 -2.315 2.881 597 -2.284 2.832 597 -2.235
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.709 0 -1.709 1.653 0 -1.653 1.628 0 -1.628 1.613 0 -1.613
5.4 Musea 206 0 -206 206 0 -206 206 0 -206 206 0 -206
5.5 Cultureel erfgoed 537 77 -461 461 77 -385 461 77 -385 461 77 -385
5.6 Media 491 0 -491 491 0 -491 454 0 -454 454 0 -454
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.023 134 -3.889 3.886 134 -3.753 3.885 134 -3.752 3.895 134 -3.761
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15.228 13.471 -1.757 15.634 13.877 -1.757 16.027 14.270 -1.757 16.419 14.662 -1.757
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.783 0 -1.783 1.783 0 -1.783 1.685 0 -1.685 1.685 0 -1.685
6.3 Inkomensregelingen 16.092 8.682 -7.409 16.038 8.682 -7.356 16.028 8.682 -7.346 16.028 8.682 -7.346
6.4 WSW en beschut werk 6.413 1.145 -5.268 6.122 1.096 -5.027 6.034 1.084 -4.951 6.034 1.084 -4.951
6.5 Arbeidsparticipatie 783 0 -783 783 0 -783 783 0 -783 783 0 -783
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.347 8 -1.339 1.347 8 -1.339 1.337 8 -1.329 1.337 8 -1.329
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 3.737 223 -3.514 3.562 223 -3.339 2.987 326 -2.661 2.812 323 -2.489
6.71b Begeleiding (WMO) 4.041 0 -4.041 3.941 0 -3.941 3.841 0 -3.841 3.841 0 -3.841
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 560 0 -560 370 0 -370 374 0 -374 412 0 -412
6.72a Jeugdhulp begeleiding 2.864 0 -2.864 2.864 0 -2.864 2.864 0 -2.864 2.864 0 -2.864
6.72b Jeugdhulp behandeling 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188
6.73a Pleegzorg 360 0 -360 360 0 -360 360 0 -360 360 0 -360
6.73b Gezinsgericht 920 0 -920 920 0 -920 920 0 -920 920 0 -920
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 169 0 -169 169 0 -169 169 0 -169 169 0 -169
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 387 0 -387 387 0 -387 387 0 -387 387 0 -387
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
6.81a Beschermd wonen (WMO) 87 0 -87 87 0 -87 87 0 -87 87 0 -87
6.82a Jeugdbescherming 604 0 -604 604 0 -604 604 0 -604 604 0 -604
6.82b Jeugdreclassering 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55
7.1 Volksgezondheid 1.782 342 -1.440 1.732 342 -1.390 1.632 241 -1.391 1.393 2 -1.391
7.2 Riolering 3.597 4.434 837 3.390 4.409 1.018 3.381 4.395 1.014 3.369 4.395 1.027
7.3 Afval 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463
7.4 Milieubeheer 2.358 757 -1.601 2.025 616 -1.408 1.451 39 -1.412 1.478 39 -1.439
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 325 242 -83 325 242 -83 325 242 -83 325 242 -83
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.982 714 -3.268 2.086 714 -1.372 2.086 714 -1.372 2.086 714 -1.372
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 202 185 -17 3.204 3.187 -17 202 182 -20 202 185 -17
8.3 Wonen en bouwen 3.472 148 -3.324 1.402 148 -1.255 1.402 148 -1.255 1.402 148 -1.255
Totaal 121.274 121.949 675 117.836 119.789 1.953 113.492 110.803 -2.689 113.223 110.909 -2.314

Balans (prognose)

Terug naar navigatie - Balans (prognose)

De prognose van de balans is van belang om inzicht te hebben in het toekomstig verloop van een aantal balansposten. Vooral de ontwikkeling van de materiële vaste activa, het eigen en vreemd vermogen is hierbij van belang. Deze balans vormt daarmee ook een belangrijke basis voor de financiële kengetallen die onderdeel zijn van de paragraaf weerstandsvermogen.

 

x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Im/Mat. Vaste activa 130.934 140.090 145.481 140.958 137.405
Fin.vaste activa 8.128 8.074 8.021 7.967 7.967
Voorraden 7.265 7.265 7.265 7.265 7.265
KBG 5.447 5.447 5.447 5.447 5.447
Vorderingen 14.690 14.690 14.690 14.690 14.690
Overlopende activa 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495
Totaal 172.959 182.061 187.399 182.822 179.269
x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Eigen vermogen 56.132 56.790 55.725 53.034 50.718
Voorzieningen 9.353 9.044 8.817 8.595 8.461
Langlopende schulden 74.495 85.540 92.062 90.407 90.252
Kortlopende schulden 23.192 20.900 21.008 20.999 20.051
Overlopende Passiva 9.787 9.787 9.787 9.787 9.787
Totaal 172.959 182.061 187.399 182.822 179.269
Solvabiliteit 32,5% 31,2% 29,7% 29,0% 28,3%

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente. Deze zijn berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).  Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

 

x € 1.000 rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Begroot saldo van baten en lasten voor bestemming 1.194 -9.300 658 -1.065 -2.691 -2.316
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.355 5.072 5.352 6.094 6.457 6.422
Onttrekkingen/dotaties voorzieningen -795 -618 -309 -227 -221 -135
Investeringen in materiële/immateriële activa -8.243 -6.371 -14.508 -11.485 -1.934 -2.869
EMU saldo -2.489 -11.217 -8.807 -6.683 1.610 1.103

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De provincie beoordeelt of de begroting structureel in evenwicht is ofwel, is een gemeente in staat om structurele lasten af te dekken met structurele inkomsten. Om die reden is het van belang inzicht te bieden in de incidentele baten en lasten. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een groot bedrag aan incidentele baten, bij een gering begrotingsoverschot, is de begroting  feitelijk structureel niet evenwicht waardoor een gemeente in financiële problemen kan komen en er een strenger toezichtsregime geldt.  Andersom kan ook, stel een gemeente heeft een gering begrotingstekort maar is sprake van veel incidentele lasten kan de provincie toch tot het oordeel komen dat de begroting structureel wel in evenwicht is.

Om te bepalen of er sprake is van een incidentele post is het karakter van de bijbehorende activiteit leidend. Dus een eenmalige verhoging van bijvoorbeeld het budget voor huishoudelijk hulp telt niet als incidenteel, hier is sprake van een structurele activiteit waarbij het budget fluctueert. Een pilot daarentegen waarvan vast staat dat deze 2 of 3 jaar duurt telt wel als incidenteel, van deze activiteit is immers een einddatum bepaald. Uitgangspunt bij gemeenten is over het algemeen dat alle lasten en baten als structureel moeten worden aangemerkt, de echt incidentele posten zijn uitzonderingen.

 

x € 1.000 Toelichting 2024 2025 2026 2027
Incidentele baten
Algemen Reserve Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed voor in stand houden culturele voorzieningen (onderhoud). Daarnaast een toevoeging aan de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. 3.000
Bouwrijp maken Cultuurkwartier Betreft dekking ten laste van de algemene reserve voor dekking van het grondexploitatietekort project Wooow 0 3.002
RIJK Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Betreft een SPUK uitkering vanuit het Rijk (duur: 2 jaar) voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid 572 578
Totaal incidentele baten 3.572 3.580 0 0
Incidentele lasten
Advies rechtmatigheid Betreft externe inhuur voor de begeleiding voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college 50
Bouwrijp maken Cultuurkwartier Het begrote grondexploitatietekort project Wooow 0 3.002
Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Kosten voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid 572 578
Uitvoering sanering stortplaats WAL Incidentele bijdrage aan de door de Provincie uit te voeren sanering van de stortplaats 150
Subsidie St. Leergeld De stichting Leergeld krijgt 2 jaar subsidie waarna beoordeelt gaat worden of deze structureel ingrezet gaat worden. 10 10
Bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed voor in stand houden culturele voorzieningen (onderhoud). Bedrag gaat ten lasten van de algemene reserve 2.000
Uitvoering Erfgoednota Kosten uitvoering van de erfgoednota. 18
Erfgoed-Omgevingswet Aanpassing op het gebied van erfgoed naar aanleiding van de invoering van de omgevingswet 40
Subsidie inclusieve opvang BSO in 2023 heeft een pilot plaatsgevonden. In 2024 verlengt met 1 jaar. 190
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Toevoeging in het kader voor de optimale uitvoering van het organisatie masterplan. 1.000
Totaal incidentele lasten 4.030 3.590 0 0
Saldo incidentele baten en lasten -458 -10 0 0

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves

In de begroting is een structurele onttrekking geboekt uit de bestemmingsreserve  Notaristuin, voor dekking van de kapitaallasten.

 

x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Bestemmingsreserve Notaristuin 2.0 16 15 2 2

Saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Saldo van baten en lasten

In deze tabel is een overzicht opgenomen van het saldo van de baten en lasten per programma. Zoals voorgeschreven zijn vervolgens afzonderlijk inzichtelijk gemaakt:

  • De algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering, OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting).
  • De raming  voor de vennootschapsbelasting (vooralsnog zijn geen winsten voorzien waarover vennootschapsbelasting moet worden afgedragen).
  • De raming voor overhead (salarislasten van medewerkers ten behoeve van het primaire proces zoals management/secretariaat/financiën/personeelszaken/etc. maar ook de kosten voor huisvesting en automatisering).
  • De post onvoorzien (er is een jaarlijks bedrag opgenomen voor onvoorziene, incidentele, zaken in dat jaar).

Hieruit volgt het begrotingssaldo voor eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Door ook deze onttrekkingen en toevoegingen hierbij te betrekken wordt het begrotingssaldo voor de komende jaren verkregen. De laatste stap is een correctie op dit saldo vanwege de incidentele baten en lasten waardoor duidelijk wordt wat het structurele begrotingssaldo bedraagt (van belang voor het provinciaal toezicht).

 

x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Programma 1 (saldo baten en lasten) -32.313 -31.847 -31.012 -30.922
Programma 2 (saldo baten en lasten) -21.804 -21.632 -21.687 -21.717
Programma 3 (saldo baten en lasten) -15.447 -15.947 -13.119 -13.087
Programma 4 (saldo baten en lasten) -15.745 -17.516 -17.139 -16.962
Programma 5 (saldo baten en lasten) 17.693 17.335 17.150 16.950
Totaal van de programma's -67.616 -69.607 -65.806 -65.738
Algemene dekkingsmiddelen 79.559 79.430 73.773 73.833
Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0 0
Overhead -11.249 -10.851 -10.622 -10.375
Onvoorzien -36 -36 -36 -36
Subtotaal programma's inclusief algemene dekkingsmiddelen, VPB, overhead en onvoorzien 658 -1.064 -2.691 -2.316
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 17 3.017 2 2
begrotingssaldo inclusief reserves 675 1.953 -2.689 -2.314
Saldo incidentele baten en lasten -535 -38 0 0
Structureel begrotingssaldo 1.210 1.991 -2.689 -2.314

Meerjarig financieel overzicht

Terug naar navigatie - Meerjarig financieel overzicht
x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Baten 118.932 116.772 110.801 110.907
Lasten -118.274 -117.836 -113.492 -113.223
Saldo baten en lasten 658 -1.064 -2.691 -2.316
Onttrekkingen aan reserves 3.017 3.017 2 2
Toevoegingen aan reserves -3.000 0 0 0
Saldo reserves 17 3.017 2 2
Begrotingssaldo 675 1.953 -2.689 -2.314