Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële tabellen

Deze bijlage bevat een aantal financiële tabellen die door het Besluit begroting en verantwoording verplicht zijn voorgeschreven, zowel voor het financieel toezicht door de provincie als de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

Elke gemeente is verplicht om alle baten en lasten (in de financiële administratie) aan voorgeschreven taakvelden toe te rekenen. Dit dient de volgende twee doelen:

  • Onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten voor wat betreft de baten en lasten van die taakvelden.
  • Macro-economische vergelijking voor de verdeling van het gemeentefonds.

Het gemeentefonds in onderverdeeld in een aantal clusters (voor de verdeling), welke zijn opgebouwd uit een aantal taakvelden. Wanneer het rijk constateert dat er landelijk sprake is van een verschuiving in lasten tussen verschillende taakvelden kan dat aanleiding zijn om de verdeling van het gemeentefonds aan te passen. Eén van de uitgangspunten is namelijk dat de verdeling globaal aansluit bij de kostenontwikkeling van gemeenten.

Binnen de programma's zijn deze taakvelden niet zichtbaar maar zijn deze onderdeel van de verschillende beleidsvelden waarbij een taakveld altijd maar bij één beleidsveld hoort.

 

x € 1.000 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Taakveld Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
0.1 Bestuur 3.007 0 -3.007 2.848 0 -2.848 2.730 0 -2.730 2.823 0 -2.823
0.10 Mutaties reserves 1.000 3.016 2.016 0 15 15 0 15 15 0 15 15
0.2 Burgerzaken 1.077 543 -534 1.095 559 -536 1.120 657 -463 1.144 711 -433
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 262 126 -136 253 107 -146 252 107 -146 252 107 -145
0.4 Overhead 12.126 936 -11.191 11.711 936 -10.775 11.482 936 -10.546 11.235 936 -10.299
0.5 Treasury -424 528 952 -317 526 844 -491 524 1.015 -417 519 937
0.61 OZB woningen 270 3.915 3.644 270 3.964 3.693 270 3.999 3.728 270 4.034 3.763
0.62 OZB niet-woningen 94 3.060 2.965 94 3.060 2.965 94 3.070 2.975 94 3.080 2.985
0.64 Belastingen overig 22 50 28 22 50 28 22 50 28 22 50 28
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 69.590 69.590 0 69.791 69.791 0 64.154 64.154 0 62.998 62.998
0.8 Overige baten en lasten 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.182 0 -2.182 2.131 0 -2.131 2.080 0 -2.080 2.080 0 -2.080
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.039 18 -1.021 1.062 18 -1.044 1.039 18 -1.021 1.045 18 -1.027
2.1 Verkeer en vervoer 5.577 144 -5.433 6.004 144 -5.859 6.163 144 -6.018 6.109 144 -5.965
2.2 Parkeren 82 0 -82 110 0 -110 130 0 -130 128 0 -128
3.1 Economische ontwikkeling 205 0 -205 205 0 -205 205 0 -205 205 0 -205
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 76 0 -76 76 0 -76 76 0 -76 76 0 -76
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 261 142 -119 261 142 -119 261 142 -119 261 142 -119
3.4 Economische promotie 410 1.249 839 360 1.494 1.134 360 1.494 1.134 360 1.494 1.134
4.2 Onderwijshuisvesting 1.524 0 -1.524 1.521 0 -1.521 1.764 0 -1.764 1.732 0 -1.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.853 879 -974 1.853 879 -974 1.852 879 -973 1.852 879 -973
5.1 Sportbeleid en activering 977 189 -788 968 189 -779 948 178 -770 896 0 -896
5.2 Sportaccommodaties 2.652 597 -2.056 2.879 597 -2.282 2.848 597 -2.252 2.799 597 -2.203
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.612 0 -1.612 1.574 0 -1.574 1.536 0 -1.536 1.521 0 -1.521
5.4 Musea 194 0 -194 194 0 -194 194 0 -194 194 0 -194
5.5 Cultureel erfgoed 570 77 -493 479 67 -413 479 67 -413 479 67 -412
5.6 Media 453 0 -453 453 0 -453 434 0 -434 434 0 -434
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.022 134 -3.889 3.885 134 -3.752 3.885 134 -3.751 3.894 134 -3.760
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15.220 13.471 -1.749 15.625 13.877 -1.749 16.019 14.270 -1.749 16.411 14.662 -1.749
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.675 0 -1.675 1.675 0 -1.675 1.577 0 -1.577 1.577 0 -1.577
6.3 Inkomensregelingen 16.147 8.682 -7.465 16.144 8.682 -7.461 16.134 8.682 -7.451 16.134 8.682 -7.451
6.4 WSW en beschut werk 6.413 1.145 -5.268 6.122 1.096 -5.027 6.034 1.084 -4.951 6.034 1.084 -4.951
6.5 Arbeidsparticipatie 783 0 -783 783 0 -783 783 0 -783 783 0 -783
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.337 8 -1.329 1.337 8 -1.329 1.337 8 -1.329 1.337 8 -1.329
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 3.737 223 -3.514 3.562 223 -3.339 2.987 326 -2.661 2.812 323 -2.489
6.71b Begeleiding (WMO) 4.041 0 -4.041 3.941 0 -3.941 3.841 0 -3.841 3.841 0 -3.841
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 556 0 -556 366 0 -366 370 0 -370 408 0 -408
6.72a Jeugdhulp begeleiding 2.863 0 -2.863 2.863 0 -2.863 2.863 0 -2.863 2.863 0 -2.863
6.72b Jeugdhulp behandeling 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188 2.188 0 -2.188
6.73a Pleegzorg 360 0 -360 360 0 -360 360 0 -360 360 0 -360
6.73b Gezinsgericht 920 0 -920 920 0 -920 920 0 -920 920 0 -920
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219 3.219 0 -3.219
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 169 0 -169 169 0 -169 169 0 -169 169 0 -169
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 387 0 -387 387 0 -387 387 0 -387 387 0 -387
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
6.81a Beschermd wonen (WMO) 85 0 -85 85 0 -85 85 0 -85 85 0 -85
6.82a Jeugdbescherming 604 0 -604 604 0 -604 604 0 -604 604 0 -604
6.82b Jeugdreclassering 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55
7.1 Volksgezondheid 1.781 342 -1.439 1.731 342 -1.389 1.631 241 -1.390 1.392 2 -1.390
7.2 Riolering 3.436 4.434 998 3.390 4.409 1.018 3.381 4.395 1.014 3.369 4.395 1.027
7.3 Afval 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463 2.803 3.266 463
7.4 Milieubeheer 2.419 611 -1.807 2.274 616 -1.658 1.700 39 -1.661 1.728 39 -1.689
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 325 242 -83 325 242 -83 325 242 -83 325 242 -83
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.295 714 -1.581 2.095 714 -1.381 2.095 714 -1.381 2.095 714 -1.381
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 202 185 -17 3.204 3.187 -17 202 182 -20 202 185 -17
8.3 Wonen en bouwen 3.238 148 -3.090 1.189 148 -1.041 1.189 148 -1.041 1.189 148 -1.041
Totaal 118.477 118.662 185 117.502 119.481 1.979 113.087 110.762 -2.325 112.872 109.674 -3.199

Balans (prognose)

Terug naar navigatie - Balans (prognose)

De prognose van de balans is van belang om inzicht te hebben in het toekomstig verloop van een aantal balansposten. Vooral de ontwikkeling van de materiële vaste activa, het eigen en vreemd vermogen is hierbij van belang. Deze balans vormt daarmee ook een belangrijke basis voor de financiële kengetallen die onderdeel zijn van de paragraaf weerstandsvermogen.

 

x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Im/Mat. Vaste activa 130.934 140.090 145.481 140.958 137.405
Fin.vaste activa 8.128 8.074 8.021 7.967 7.967
Voorraden 7.265 7.265 7.265 7.265 7.265
KBG 5.447 5.447 5.447 5.447 5.447
Vorderingen 14.690 14.690 14.690 14.690 14.690
Overlopende activa 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495
Totaal 172.959 182.061 187.399 182.822 179.269
x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Eigen vermogen 56.190 56.359 55.321 52.994 49.793
Voorzieningen 9.353 9.047 8.825 8.617 8.593
Langlopende schulden 74.495 85.540 92.062 90.407 90.252
Kortlopende schulden 23.134 21.328 21.404 21.018 20.844
Overlopende Passiva 9.787 9.787 9.787 9.787 9.787
Totaal 172.959 182.061 187.399 182.822 179.269
Solvabiliteit 32,5% 31,0% 29,5% 29,0% 27,8%

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente. Deze zijn berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).  Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

 

x € 1.000 rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Begroot saldo van baten en lasten voor bestemming 1.194 -9.242 169 -1.039 -2.327 -3.201
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.355 5.072 5.352 6.094 6.457 6.422
Onttrekkingen/dotaties voorzieningen -795 -618 -306 -222 -208 -24
Investeringen in materiële/immateriële activa -8.243 -6.371 -14.508 -11.485 -1.934 -2.869
EMU saldo -2.489 -11.159 -9.293 -6.651 1.988 329

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De provincie beoordeelt of de begroting structureel in evenwicht is ofwel, is een gemeente in staat om structurele lasten af te dekken met structurele inkomsten. Om die reden is het van belang inzicht te bieden in de incidentele baten en lasten. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een groot bedrag aan incidentele baten, bij een gering begrotingsoverschot, is de begroting  feitelijk structureel niet evenwicht waardoor een gemeente in financiële problemen kan komen en er een strenger toezichtsregime geldt.  Andersom kan ook, stel een gemeente heeft een gering begrotingstekort maar is sprake van veel incidentele lasten kan de provincie toch tot het oordeel komen dat de begroting structureel wel in evenwicht is.

Om te bepalen of er sprake is van een incidentele post is het karakter van de bijbehorende activiteit leidend. Dus een eenmalige verhoging van bijvoorbeeld het budget voor huishoudelijk hulp telt niet als incidenteel, hier is sprake van een structurele activiteit waarbij het budget fluctueert. Een pilot daarentegen waarvan vast staat dat deze 2 of 3 jaar duurt telt wel als incidenteel, van deze activiteit is immers een einddatum bepaald. Uitgangspunt bij gemeenten is over het algemeen dat alle lasten en baten als structureel moeten worden aangemerkt, de echt incidentele posten zijn uitzonderingen.

 

x € 1.000 Toelichting 2024 2025 2026 2027
Incidentele baten
Algemen Reserve Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed voor in stand houden culturele voorzieningen (onderhoud). Daarnaast een toevoeging aan de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. 3.000
Bouwrijp maken Cultuurkwartier Betreft dekking ten laste van de algemene reserve voor dekking van het grondexploitatietekort project Wooow 0 3.002
RIJK Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Betreft een SPUK uitkering vanuit het Rijk (duur: 2 jaar) voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid 572 578
Totaal incidentele baten 3.572 3.580 0 0
Incidentele lasten
Advies rechtmatigheid Betreft externe inhuur voor de begeleiding voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college 50
Bouwrijp maken Cultuurkwartier Het begrote grondexploitatietekort project Wooow 0 3.002
Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Kosten voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid 572 578
Uitvoering sanering stortplaats WAL Incidentele bijdrage aan de door de Provincie uit te voeren sanering van de stortplaats 150
Subsidie St. Leergeld De stichting Leergeld krijgt 2 jaar subsidie waarna beoordeelt gaat worden of deze structureel ingrezet gaat worden. 10 10
Bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed voor in stand houden culturele voorzieningen (onderhoud). Bedrag gaat ten lasten van de algemene reserve 2.000
Uitvoering Erfgoednota Kosten uitvoering van de erfgoednota. 18
Erfgoed-Omgevingswet Aanpassing op het gebied van erfgoed naar aanleiding van de invoering van de omgevingswet 40
Subsidie inclusieve opvang BSO in 2023 heeft een pilot plaatsgevonden. In 2024 verlengt met 1 jaar. 190
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Toevoeging in het kader voor de optimale uitvoering van het organisatie masterplan. 1.000
Totaal incidentele lasten 4.030 3.590 0 0
Saldo incidentele baten en lasten -458 -10 0 0

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves

In de begroting is een structurele onttrekking geboekt uit de bestemmingsreserve  Notaristuin, voor dekking van de kapitaallasten.

 

x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Bestemmingsreserve Notaristuin 2.0 16 15 2 2

Saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Saldo van baten en lasten

In deze tabel is een overzicht opgenomen van het saldo van de baten en lasten per programma. Zoals voorgeschreven zijn vervolgens afzonderlijk inzichtelijk gemaakt:

  • De algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering, OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting).
  • De raming  voor de vennootschapsbelasting (vooralsnog zijn geen winsten voorzien waarover vennootschapsbelasting moet worden afgedragen).
  • De raming voor overhead (salarislasten van medewerkers ten behoeve van het primaire proces zoals management/secretariaat/financiën/personeelszaken/etc. maar ook de kosten voor huisvesting en automatisering).
  • De post onvoorzien (er is een jaarlijks bedrag opgenomen voor onvoorziene, incidentele, zaken in dat jaar).

Hieruit volgt het begrotingssaldo voor eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Door ook deze onttrekkingen en toevoegingen hierbij te betrekken wordt het begrotingssaldo voor de komende jaren verkregen. De laatste stap is een correctie op dit saldo vanwege de incidentele baten en lasten waardoor duidelijk wordt wat het structurele begrotingssaldo bedraagt (van belang voor het provinciaal toezicht).

 

x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Programma 1 (saldo baten en lasten) -25.211 -24.696 -23.825 -23.691
Programma 2 (saldo baten en lasten) -21.609 -21.460 -21.520 -21.550
Programma 3 (saldo baten en lasten) -13.242 -16.092 -13.265 -13.232
Programma 4 (saldo baten en lasten) -7.265 -6.664 -6.400 -6.469
Programma 5 (saldo baten en lasten) -529 -539 -538 -537
Totaal van de programma's -67.856 -69.451 -65.547 -65.479
Algemene dekkingsmiddelen 78.837 79.223 73.803 72.613
Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0 0
Overhead -10.775 -10.775 -10.546 -10.299
Onvoorzien -36 -36 -36 -36
Subtotaal programma's inclusief algemene dekkingsmiddelen, VPB, overhead en onvoorzien 169 -1.039 -2.327 -3.201
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 16 3.017 2 2
begrotingssaldo inclusief reserves 185 1.979 -2.325 -3.199
Saldo incidentele baten en lasten -458 -10 0 0
Structureel begrotingssaldo 643 1.989 -2.325 -3.199

Meerjarig financieel overzicht

Terug naar navigatie - Meerjarig financieel overzicht
x € 1.000 2024 2025 2026 2027
Baten 115.646 116.464 110.760 109.672
Lasten -115.477 -117.502 -113.087 -112.872
Saldo baten en lasten 169 -1.039 -2.327 -3.201
Onttrekkingen aan reserves 3.016 3.017 2 2
Toevoegingen aan reserves -3.000 0 0 0
Saldo reserves 16 3.017 2 2
Begrotingssaldo 185 1.979 -2.325 -3.199