Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief
    1. Blz. 6 Ontwikkeling financiële positie
    2. Blz. 7 Solide financieel beleid
    3. Blz. 8 Begrotingsadvies van de VNG
    4. Blz. 9 Strategie begroting 2024-2027
    5. Blz. 10 Financieel meerjarenperspectief
    6. Blz. 11 Autonome ontwikkelingen
    7. Blz. 12 Nieuwe beleidsontwikkelingen
    8. Blz. 13 Bezuinigingsvoorstellen
   3. Blz. 14 Leeswijzer
    1. Blz. 15 Leeswijzer
   4. Blz. 16 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 17 Inleiding
    2. Blz. 18 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 19 Ambitie
     2. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.
       1. Blz. 22 Deelname regionaal preventie akkoord
       2. Blz. 23 Uitvoeren projectplan in het kader van het GALA (gezond en actief leven akkoord)
      2. Blz. 24 We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.
       1. Blz. 25 Lobby voor behoud SKB
     3. Blz. 26 Indicatoren
     4. Blz. 27 Risico's
     5. Blz. 28 Effect bezuinigingen
    3. Blz. 29 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 30 Ambitie
     2. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.
       1. Blz. 33 Actualiseren visie sociaal domein
       2. Blz. 34 Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening
       3. Blz. 35 Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen
       4. Blz. 36 Realisatie overgang beschermd wonen
      2. Blz. 37 Zorgkosten beheersbaar houden
       1. Blz. 38 Instroom tweedelijns WMO beperken
       2. Blz. 39 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo
       3. Blz. 40 Programma Zorg voor de Toekomst
       4. Blz. 41 We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten
     3. Blz. 42 Indicatoren
     4. Blz. 43 Risico's
     5. Blz. 44 Effect bezuinigingen
    4. Blz. 45 1.3 Jeugd
     1. Blz. 46 Ambitie
     2. Blz. 47 Doelstellingen
      1. Blz. 48 Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen
       1. Blz. 49 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af
       2. Blz. 50 Hervormingsagenda Jeugd
       3. Blz. 51 Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag
      2. Blz. 52 Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.
       1. Blz. 53 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd
      3. Blz. 54 Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen
       1. Blz. 55 Inzet Preventie Platform Jeugd
     3. Blz. 56 Indicatoren
     4. Blz. 57 Risico's
     5. Blz. 58 Effect bezuinigingen
    5. Blz. 59 Financiële onderbouwing programma 1
     1. Blz. 60 Baten en Lasten
     2. Blz. 61 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 62 Volksgezondheid
     4. Blz. 63 Maatschappelijke ondersteuning
     5. Blz. 64 Jeugd
     6. Blz. 65 Kredieten
     7. Blz. 66 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   5. Blz. 67 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 68 Inleiding
    2. Blz. 69 2.1 Cultuur
     1. Blz. 70 Ambitie
     2. Blz. 71 Doelstellingen
      1. Blz. 72 Combineren van voorzieningen waar mogelijk
       1. Blz. 73 Toekomstvisie voorzieningen
      2. Blz. 74 Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed
       1. Blz. 75 Uitvoeringsagenda erfgoednota "Wi-j doet 't samen"
     3. Blz. 76 Indicatoren
     4. Blz. 77 Risico's
     5. Blz. 78 Effect bezuinigingen
    3. Blz. 79 2.2 Sport
     1. Blz. 80 Ambitie
     2. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging
       1. Blz. 83 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
      2. Blz. 84 Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar
       1. Blz. 85 We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie
       2. Blz. 86 We werken aan een nieuw, eerlijk en eenvoudiger financieringssysteem voor sportverenigingen
     3. Blz. 87 Indicatoren
     4. Blz. 88 Risico's
     5. Blz. 89 Effect bezuinigingen
    4. Blz. 90 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 91 Ambitie
     2. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren
       1. Blz. 94 Monitoring nieuwe wet Inburgering
       2. Blz. 95 Opvang Oekraïners
      2. Blz. 96 Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden
       1. Blz. 97 Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze
       2. Blz. 98 Meedoenregeling kinderen
       3. Blz. 99 Meedoenregeling voor volwassenen
      3. Blz. 100 We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding
       1. Blz. 101 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
     3. Blz. 102 Indicatoren
     4. Blz. 103 Risico's
     5. Blz. 104 Effect bezuinigingen
    5. Blz. 105 2.4 Educatie
     1. Blz. 106 Ambitie
     2. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan
       1. Blz. 109 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan ( IHP) scholen
      2. Blz. 110 We bevorderen kansen gelijkheid
       1. Blz. 111 Aanpak laaggeletterdheid
       2. Blz. 112 Inzet NPO middelen
     3. Blz. 113 Indicatoren
     4. Blz. 114 Risico's
     5. Blz. 115 Effect bezuinigingen
    6. Blz. 116 Financiële onderbouwing programma 2
     1. Blz. 117 Baten en Lasten
     2. Blz. 118 Algemene toelichting financiële toelichting
     3. Blz. 119 Cultuur
     4. Blz. 120 Sport
     5. Blz. 121 Inkomen en participatie
     6. Blz. 122 Educatie
     7. Blz. 123 Kredieten
     8. Blz. 124 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   6. Blz. 125 Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
    1. Blz. 126 Inleiding
    2. Blz. 127 3.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 128 Ambitie
     2. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied
       1. Blz. 131 Pilot wijkaanpak en wijkregie
      2. Blz. 132 Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer
       1. Blz. 133 Mobiliteitsprogramma met uitvoeringsagenda
      3. Blz. 134 Het creëren van een gezond leefklimaat
       1. Blz. 135 Dienstverleningsovereenkomst ROVA
      4. Blz. 136 We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk
       1. Blz. 137 Parkeerroute Informatiesysteem
      5. Blz. 138 We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.
       1. Blz. 139 We hebben een dekkend netwerk laadinfra
     3. Blz. 140 Indicatoren
     4. Blz. 141 Risico's
     5. Blz. 142 Effect bezuinigingen
    3. Blz. 143 3.2 Klimaat, water en milieu
     1. Blz. 144 Ambitie
     2. Blz. 145 Doelstellingen
      1. Blz. 146 We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu
       1. Blz. 147 Project sanering wegverkeerslawaai
       2. Blz. 148 Sanering stortplaats WAL
     3. Blz. 149 Indicatoren
     4. Blz. 150 Risico's
     5. Blz. 151 Effect bezuinigingen
    4. Blz. 152 3.3 Duurzaamheid en milieu
     1. Blz. 153 Ambitie
     2. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030
       1. Blz. 156 Uitvoeren visie Warmtetransitie
       2. Blz. 157 Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030
       3. Blz. 158 Realiseren zon op bedrijfsdaken
       4. Blz. 159 We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk
      2. Blz. 160 We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen
       1. Blz. 161 Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede
     3. Blz. 162 Indicatoren
     4. Blz. 163 Risico's
     5. Blz. 164 Effect bezuinigingen
    5. Blz. 165 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
     1. Blz. 166 Ambitie
     2. Blz. 167 Doelstellingen
      1. Blz. 168 We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 169 We werken volgens de Omgevingswet
       2. Blz. 170 We werken volgens de Wet Kwaliteit Bouw
      2. Blz. 171 We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals WOOOW, Steengroeve en Ribeslocatie
       1. Blz. 172 Afdekken kleiput
       2. Blz. 173 Gebiedsontwikkeling Gaudium
       3. Blz. 174 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
       4. Blz. 175 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       5. Blz. 176 Programma bouwen aan Winterswijk
       6. Blz. 177 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       7. Blz. 178 Revitalisering Dennenoord
       8. Blz. 179 Ribeslocatie
       9. Blz. 180 Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden
       10. Blz. 181 Woningbouw Narcisstraat
      3. Blz. 182 We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied
       1. Blz. 183 We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak
       2. Blz. 184 Uitvoeren project LEADER
      4. Blz. 185 We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is
       1. Blz. 186 Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen
       2. Blz. 187 Nieuwe lokale woonvisie
       3. Blz. 188 Lokale woonzorgvisie
       4. Blz. 189 Flexwonen
      5. Blz. 190 We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen
       1. Blz. 191 Snippergroen en illegaal grondgebruik
     3. Blz. 192 Indicatoren
     4. Blz. 193 Risico's
     5. Blz. 194 Effect bezuinigingen
    6. Blz. 195 3.5 Economie en Lobby
     1. Blz. 196 Ambitie
     2. Blz. 197 Doelstellingen
      1. Blz. 198 Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling
       1. Blz. 199 Locatiekeuze bedrijventerreinen
       2. Blz. 200 Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen
      2. Blz. 201 Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk
       1. Blz. 202 Toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk
      3. Blz. 203 In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod
       1. Blz. 204 Stimuleren van evenementen voor en door jongeren
       2. Blz. 205 Toekomstvisie verblijfsrecreatie
       3. Blz. 206 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
      4. Blz. 207 Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt
       1. Blz. 208 We hebben een ondernemerspunt
      5. Blz. 209 Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.
       1. Blz. 210 Subsidies
       2. Blz. 211 Grensoverschrijdende samenwerking
       3. Blz. 212 Lobby
     3. Blz. 213 Indicatoren
     4. Blz. 214 Risico's
     5. Blz. 215 Effect bezuinigingen
    7. Blz. 216 Financiële onderbouwing programma 3
     1. Blz. 217 Baten en Lasten
     2. Blz. 218 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 219 Openbare ruimte
     4. Blz. 220 Klimaat, water en milieu
     5. Blz. 221 Duurzaamheid
     6. Blz. 222 Gebiedsontwikkeling en wonen
     7. Blz. 223 Economie en Lobby
     8. Blz. 224 Kredieten
     9. Blz. 225 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   7. Blz. 226 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 227 Inleiding
    2. Blz. 228 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     1. Blz. 229 Ambitie
     2. Blz. 230 Doelstellingen
      1. Blz. 231 We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl
       1. Blz. 232 Uitvoeren programma dienstverlening
      2. Blz. 233 We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie
       1. Blz. 234 Masterplan Organisatie
       2. Blz. 235 We huisvesten De Post vanaf 2026 in het gemeentekantoor
      3. Blz. 236 We interesseren inwoners voor de democratie en politiek
       1. Blz. 237 Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.
      4. Blz. 238 We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening
       1. Blz. 239 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
     3. Blz. 240 Indicatoren
     4. Blz. 241 Risico's
     5. Blz. 242 Effect bezuinigingen
    3. Blz. 243 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 244 Ambitie
     2. Blz. 245 Doelstellingen
      1. Blz. 246 We gaan drugsproblematiek tegen
       1. Blz. 247 Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen
       2. Blz. 248 Hard optreden tegen drugsoverlast
      2. Blz. 249 We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners
       1. Blz. 250 Samen met domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag
       2. Blz. 251 Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie
       3. Blz. 252 Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen
      3. Blz. 253 We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 254 Aanpak ondermijning
       2. Blz. 255 Bestrijden zorgfraude
       3. Blz. 256 Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes
      4. Blz. 257 We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit
       1. Blz. 258 Bewustwording cyberweerbaarheid
       2. Blz. 259 Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers
     3. Blz. 260 Indicatoren
     4. Blz. 261 Risico's
     5. Blz. 262 Effect bezuinigingen
    4. Blz. 263 Financiële onderbouwing programma 4
     1. Blz. 264 Baten en Lasten
     2. Blz. 265 Algemene toelichting financiële toelichting
     3. Blz. 266 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     4. Blz. 267 Openbare orde en veiligheid
     5. Blz. 268 Kredieten
     6. Blz. 269 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   8. Blz. 270 Programma 5 Inkomsten van Winterswijk
    1. Blz. 271 Inleiding
    2. Blz. 272 5.1 Algemene middelen
     1. Blz. 273 Ambitie
     2. Blz. 274 Doelstellingen
      1. Blz. 275 Behouden gezonde financiële positie
       1. Blz. 276 Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten
       2. Blz. 277 We verzelfstandigen de begraafplaats
      2. Blz. 278 We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting
       1. Blz. 279 Vaststellen begroting
      3. Blz. 280 Zorgen voor voldoende investeringsruimte
       1. Blz. 281 Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling
     3. Blz. 282 Indicatoren
     4. Blz. 283 Risico's
     5. Blz. 284 Effect bezuinigingen
    3. Blz. 285 5.2 Lokale belastingen
     1. Blz. 286 Ambitie
     2. Blz. 287 Doelstellingen
      1. Blz. 288 De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding
      2. Blz. 289 We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting
     3. Blz. 290 Indicatoren
     4. Blz. 291 Risico's
     5. Blz. 292 Effect bezuinigingen
    4. Blz. 293 Financiële onderbouwing programma 5
     1. Blz. 294 Baten en Lasten
     2. Blz. 295 Algemene toelichting financiële toelichting
     3. Blz. 296 Algemene middelen
     4. Blz. 297 Lokale belastingen
     5. Blz. 298 Kredieten
     6. Blz. 299 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
     7. Blz. 300 Overzicht Algemene Middelen
  2. Blz. 301 Paragrafen
   1. Blz. 302 Paragraaf A Lokale Heffingen
    1. Blz. 303 Inleiding
    2. Blz. 304 Beleid
    3. Blz. 305 Belastingdruk
    4. Blz. 306 Belastingdruk
    5. Blz. 307 Opbrengst heffingen
    6. Blz. 308 Onroerendezaakbelastingen
    7. Blz. 309 Toeristenbelasting
    8. Blz. 310 Forensenbelasting
    9. Blz. 311 Precariobelasting
    10. Blz. 312 Afvalstoffenheffing
    11. Blz. 313 Rioolheffing
    12. Blz. 314 Grafrechten
    13. Blz. 315 Marktgelden
    14. Blz. 316 Leges algemene dienstverlening
    15. Blz. 317 Reclamebelasting
    16. Blz. 318 Kwijtschelding
    17. Blz. 319 Kostenonderbouwing
    18. Blz. 320 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
    19. Blz. 321 Kostenonderbouwing rioolheffing
    20. Blz. 322 Kostenonderbouwing grafrechten
    21. Blz. 323 Kostenonderbouwing marktgelden
    22. Blz. 324 Kostenonderbouwing leges
   2. Blz. 325 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 326 Inleiding
    2. Blz. 327 1. Weerstandsvermogen
    3. Blz. 328 2. Risico’s
    4. Blz. 329 Toelichting risico's
    5. Blz. 330 Weerstandsratio
    6. Blz. 331 Risico grondexploitatie
    7. Blz. 332 3. Kengetallen financiële positie
    8. Blz. 333 Signaalwaarden
    9. Blz. 334 1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen
    10. Blz. 335 3. Solvabiliteit
    11. Blz. 336 4. Grondexploitatie
    12. Blz. 337 5. Structurele exploitatieruimte
    13. Blz. 338 6. Belastingcapaciteit
    14. Blz. 339 Conclusie Kengetallen
    15. Blz. 340 Netto schuld ontwikkeling
   3. Blz. 341 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 342 Inleiding
    2. Blz. 343 Wegen
    3. Blz. 344 Laadpalen
    4. Blz. 345 Openbare verlichting
    5. Blz. 346 Civiele kunstwerken
    6. Blz. 347 Kengetallen wegen
    7. Blz. 348 Waterbeheer inclusief riolering en beduikering
    8. Blz. 349 Kengetallen riolering en waterbeheer
    9. Blz. 350 Stedelijk groen en buitensportcomplexen
    10. Blz. 351 Kengetallen groen
    11. Blz. 352 Gebouwen
    12. Blz. 353 Kengetallen gebouwen
   4. Blz. 354 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 355 Inleiding
    2. Blz. 356 Kasbeheer
    3. Blz. 357 Risicobeheer
    4. Blz. 358 Gemeentefinanciering
    5. Blz. 359 Schatkistbankieren
    6. Blz. 360 Renteschema
    7. Blz. 361 Omslagrente
    8. Blz. 362 Kasstroom
   5. Blz. 363 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 364 Inleiding
    2. Blz. 365 Organisatieontwikkeling
    3. Blz. 366 Personeel: Bezetting en formatie
    4. Blz. 367 Ontwikkeling van medewerkers
    5. Blz. 368 Integriteit
    6. Blz. 369 Informatiebeleid, automatisering en digitalisering
    7. Blz. 370 Informatiebeveiliging
    8. Blz. 371 Privacy
    9. Blz. 372 Inkoop-en aanbestedingsbeleid
    10. Blz. 373 Beheer gebouwen
    11. Blz. 374 Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   6. Blz. 375 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 376 Inleiding
    2. Blz. 377 Gemeentelijk beleid
    3. Blz. 378 GGD Noord- en Oost-Gelderland
    4. Blz. 379 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
    5. Blz. 380 Fijnder
    6. Blz. 381 Stadsbank Oost Nederland
    7. Blz. 382 Stichting Achterhoek Toerisme
    8. Blz. 383 Omgevingsdienst Achterhoek
    9. Blz. 384 Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
    10. Blz. 385 Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
    11. Blz. 386 ROVA
    12. Blz. 387 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
    13. Blz. 388 Regio Achterhoek
    14. Blz. 389 Euregio
    15. Blz. 390 N.V. Alliander
    16. Blz. 391 N.V. Vitens
    17. Blz. 392 N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
   7. Blz. 393 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 394 Inleiding
    2. Blz. 395 Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen
    3. Blz. 396 Hoe voeren we ons grondbeleid uit?
    4. Blz. 397 Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
    5. Blz. 398 Onderbouwing van de geraamde winstneming
    6. Blz. 399 De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken
    7. Blz. 400 Woonbeleid
    8. Blz. 401 Bedrijventerreinen
    9. Blz. 402 Planontwikkeling gemeentelijk initiatief
    10. Blz. 403 Planontwikkeling particulier initiatief
    11. Blz. 404 Financiële positie grondexploitatie
    12. Blz. 405 Uitgaven BIE
    13. Blz. 406 Faciliterend grondbeleid
    14. Blz. 407 Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding
   8. Blz. 408 Paragraaf H Wet open overheid (WOO)
    1. Blz. 409 Inleiding
  3. Blz. 410 Bijlagen
   1. Blz. 411 Bijlage 1 Financiële tabellen
    1. Blz. 412 Toelichting financiële tabellen
    2. Blz. 413 Taakvelden
    3. Blz. 414 Balans (prognose)
    4. Blz. 415 EMU-Saldo
    5. Blz. 416 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 417 Structurele mutaties reserves
    7. Blz. 418 Saldo van baten en lasten
    8. Blz. 419 Meerjarig financieel overzicht
   2. Blz. 420 Bijlage 2 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 421 Reserves en voorzieningen
   3. Blz. 422 Bijlage 3 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 423 Beleidsindicatoren
    2. Blz. 424 Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
   4. Blz. 425 Bijlage 4 Investeringen
    1. Blz. 426 Investeringsoverzicht 2024 - 2027
    2. Blz. 427 Toelichting
   5. Blz. 428 Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2024-2027
    1. Blz. 429 Uitgangspunten begroting 2024 - 2027
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap