Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma is uitgewerkt in vier onderdelen: meedoen in sport, cultuur, onderwijs en werk.

Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het in programma 2 vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid. 

De kracht van sport, cultuur en verenigingen
Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt: een belangrijke factor voor welzijn. We zetten in op de verbinding tussen kunst, cultuur, onderwijs en het sociaal domein. Sport zorgt voor preventie, ontspanning en een gezond leven. Samen met cultuur dragen zij bij aan persoonlijke ontwikkeling. Wij waarderen dat en dragen hieraan bij. 

Bestaanszekerheid
Het hebben van werk en daarmee het meedoen in de samenleving draagt in hoge mate bij aan het welzijn en het voorkomen van armoede van mensen. We ondersteunen de weg naar een reguliere baan rekening houdend met de kwetsbaarheid en ontwikkelkansen. 

Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen betekent soms ongelijk investeren; passend en bereikbaar onderwijs is essentieel. Voor gelijke kansen werken we samen met onderwijs en verenigingen. 

2.1 Cultuur

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt. Cultuur is een belangrijke factor voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur draagt ook bij aan een aantrekkelijke fysieke omgeving. Het is daarmee ook een belangrijke drager van onze toeristische alsook de economische sector. We willen cultuur behouden en waar mogelijk versterken. 

Relevante documenten:

 • Cultuurnota.
 • Museumvisie.
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’.
 • Beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’.
 • Beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk’.
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het huidige niveau van het culturele aanbod blijft in stand.
 • Diverse samenwerkingsverbanden zijn succesvol en dragen bij aan het culturele leven in Winterswijk.
 • De activiteiten uit de uitvoeringsagenda's zijn behaald.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • Het aantal bezoekers blijft achter als gevolg van economische ontwikkelingen.
 • Het 'vermarkten' van archeologische en aardkundige waarden lukt onvoldoende door gebrek aan capaciteit (denk aan bijvoorbeeld afname vrijwilligers).
 • Bij monumenten wordt het bij onderhoud en restauratie steeds moeilijker om aan vakmensen en materialen te komen. Hierdoor lopen subsidieaanvragen nog wel eens langer door. Of komen er aanvullende kosten doordat er extra schade ontstaat door te lang wachten op herstel.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Het stopzetten van een aantal activiteiten rondom cultuurhistorie kan leiden tot vermindering van het aanbod aan activiteiten op dit onderwerp. 

Het met ingang van 2026 stopzetten van de subsidie voor de coördinatie van cultuureducatie door Boogie Woogie leidt ertoe dat scholen zelf het aanbod van cultuur binnen het onderwijs (primair onderwijs) af moeten stemmen met de cultuuraanbieders. Onze deelname aan het convenant Cultuur en Onderwijs staat onder druk.   

De subsidie aan de stichting Ondernemen met Cultuur wordt verlaagd. Dit betekent dat de stichting Ondernemen met Cultuur minder budget krijgt voor het uitvoeren van activiteiten.

De subsidie aan de lokale omroep wordt naar verwachting per 2026 vervangen door een Rijksbijdrage. De gemeente krijgt vanaf dat moment geen inwonerbijdrage meer vanuit het Gemeentefonds. Het Rijk verstrekt enkel nog bijdrages aan Streekomroepen. Dit houdt in dat er voor negen Achterhoekse gemeenten vanaf dat jaar alleen nog één Streekomroep zal bestaan. Lokale omroepen zullen met deze Streekomroep kunnen fuseren of komen te verdwijnen.

Om te zorgen dat de lokale omroep RTV Slingeland als een gelijkwaardige partner in gesprek kan met Regio8 over de groei naar een streekomroep, wordt vanaf 2024, incidenteel, de gemeentelijk bijdrage verhoogd naar €1,25 per inwoner totdat de subsidie wordt vervangen door de Rijksbijdrage. Deze verhoging van € 18.311 (zijnde (€ 36.561 - € 18.250) wordt niet eerder uitbetaald dan dat gesprekken hierover zijn afgerond en hebben geleid tot een verdere kwaliteitsverbetering van de lokale omroep, waarbij zij wel een lokale kleur en herkenbaarheid zal behouden en de eigen exploitatiebegroting sluitend is waarbij de extra middelen uitsluitend kunnen worden aangewend ten behoeve van de samenwerking richting een streekomroep.

Het realiseren van  het cultuurgebouw binnen Wooow wordt getemporiseerd. Tot Wooow is gerealiseerd houden we de culturele voorzieningen die we in Wooow willen huisvesten, namelijk de bibliotheek en Boogie  Woogie, als voorziening in stand.

De aanleg van historische paden vindt geen doorgang, waardoor de bijdrage van deze paden aan de cultuurhistorie van Winterswijk niet wordt benut. Hierdoor blijft mogelijk een positief effect op het toerisme onbenut. 

De subsidie aan Vereniging het Museum wordt verhoogd met € 5.000, zodat zij de opslagfunctie voor stukken en materialen die historisch van belang zijn, kan blijven vervullen. 

2.2 Sport

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Daarom verbinden we sport aan de inclusie agenda. Sport levert een belangrijk aandeel in preventiedoelen. We stimuleren mensen die weinig tot niet actief zijn, tot meer bewegen.  

Relevante documenten:

 • Sportnota.
 • Lokaal sportakkoord.
 • Regionaal sportakkoord.
 • Onderzoek 'Financiering sport in Winterswijk’. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het aantal actieve sporters stijgt (bron: Waarstaatjegemeente).
 • Het aantal maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen breidt zich uit.
 • Door het sportakkoord Winterswijk sluiten organisaties als onderwijs, zorg en bedrijfsleven zich aan bij activiteiten voor sport en bewegen in Winterswijk.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Het gefaseerd afschaffen van de compensatie zaalhuur zal bij gelijk gebruik van negatieve invloed zijn op de financiële positie van de verenigingen. Compensatie van het inkomensverlies zal mogelijkerwijs leiden tot verhoging van contributies. De betaalbaarheid van deelname aan het verenigingsleven zal voor inwoners met lage inkomens onder druk komen te staan. De kans bestaat dat het aantal aanvragen voor de meedoenregeling kinderen en volwassenen toeneemt waardoor het hiervoor beschikbare budget niet toereikend kan zijn. Bij een toename van het aantal aanvragen voor meedoenregeling kinderen kan dit leiden tot een budgetoverschrijding (open eind regeling). Voor de meedoenregeling volwassenen kan dit betekenen dat mogelijk niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd, maar de verwachting is dat het budget voldoende ruimte biedt om de toenemende vraag op te kunnen vangen. 

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid zijn hiervoor belangrijk.  

Winterswijk voelt zich verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en we bouwen mee aan de maatschappij waar iedereen dezelfde kansen heeft. We dragen zorg voor een goede start van nieuwkomers.

Relevante documenten: 

 • Integrale Verordening sociaal domein.
 • Samen aan het stuur.
 • Beleidskader 2018 – 2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’.
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het aantal bijstandsgerechtigden blijft op het niveau van 2022.
 • We komen uit met het rijksbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen.
 • Het aantal problematische schulden daalt.
 • De kosten voor bewindvoering dalen. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • De economie verslechtert waardoor er meer mensen een beroep op een bijstandsuitkering doen.
 • Door de hoge inflatie komen er steeds meer mensen met problematische schulden.
 • De financiële compensatieregeling van het Rijk voor opvang Oekraïense vluchtelingen wordt niet verlengd terwijl we nog wel Oekraïners opvangen.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Het verlagen van het beschikbare budget voor de Meedoenregeling voor volwassenen kan ertoe leiden dat het plafond van het beschikbare budget wordt bereikt, maar waarschijnlijk biedt het budget voldoende ruimte om de toenemende vraag op te kunnen vangen. 

Het stoppen van de opgave armoedevrij Winterswijk wordt binnen de begroting opgevangen door incidenteel in 2024 een bedrag van € 50.000 vrij te maken. Dit budget zal worden aangewend voor het formuleren van een concreet plan ter realisatie van de doelstelling Winterswijk Armoedevrij 2040 in samenwerking met de gemeenschap en belanghebbende partijen, waaronder het Platform Armoedevrij Winterswijk. Daarnaast zal een deel van dit bedrag worden gebruikt om de netwerken voortkomende uit de opgave financieel te onderhouden totdat zij worden opgenomen in het reeds genoemde plan armoedevrij 2040. Het plan dient als leidraad voor de acties en interventies die zullen bijdragen aan het bereiken van de armoedevrije status in 2040. Dit voorstel beoogt de gemeente in staat te stellen strategische stappen te ondernemen en concrete maatregelen te treffen om de ambitie van een armoedevrij Winterswijk in 2040 te realiseren. De mogelijke voorstellen worden ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

De werkaanvaardingspremie die bedoeld was als extra motivatie voor mensen in de bijstand om aan het werk te gaan,  vervalt.  Bemiddeling naar werk kan hierdoor bemoeilijkt worden.

Door het niet invoeren van de Basisbanen vervalt een extra instrument om mensen met een  grote afstand tot de arbeidsmarkt  die moeilijk bemiddelbaar zijn, aan het werk te krijgen.

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onderwijs is essentieel voor iedereen. Daarom werken we aan gelijke kansen samen met onderwijs en verenigingen. 
We bouwen onderwijsvoorzieningen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), duurzaam, met goede ventilatie en groene schoolpleinen. 

Relevante documenten:  

 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037.
 • Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie.   

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Aantal mensen dat deelneemt aan alfabetiseringstrajecten.
 • Voortgang (ver)bouw scholen volgens planning 1e fase Integraal huisvestingsplan.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

De uitvoering van het IHP wordt getemporiseerd totdat het financieel perspectief van de gemeente is verbeterd.  Voor school Woold kunnen we de huidige situatie echter niet langer voortzetten. Daar werken we komend jaar aan een definitieve oplossing. De andere scholen zullen moeten wachten en worden opgenomen in het investeringsprogramma. We zullen de risico's van het vooruitschuiven van investeringen in beeld brengen. Denk daarbij aan verdere verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat van scholen.

 

Financiële onderbouwing programma 2

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 stand 1e prognose 2023 Aanpassing begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
2.1 Cultuur
1222 Archeologie 2 0 0 0 0 0 0 0
1700 Gebiedsontwikkeling Steengroeve 20 0 0 0 0 0 0 0
934 Archeol.& cult.hist. adv. bel.ontw 2 0 0 0 0 0 0 0
935 Cultuurhistorie Gem.monument aanvr/verg/subs 205 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 25 25 52 77 77 77 77
5.6 Media 0 249 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.1 Cultuur 229 274 25 52 77 77 77 77
2.2 Sport
1254 Gebouwenbeheer/onderh Sportaccomm 18 0 0 0 0 0 0 0
495 Subsidies en rel. beheer sportver. 41 0 0 0 0 0 0 0
496 Breedtesport 111 0 0 0 0 0 0 0
501 Beheer&verhuur binnensportacc. 546 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 473 0 189 189 189 178 0
5.2 Sportaccommodaties 0 1.032 592 5 597 597 597 597
Totaal 2.2 Sport 717 1.505 592 194 786 786 775 597
2.3 Inkomen en participatie
1626 Transitie Participatiewet 1.063 0 0 0 0 0 0 0
322 Uitkeringen 7.959 0 0 0 0 0 0 0
329 Plaatsing asielzoekers 2.778 0 0 0 0 0 0 0
333 Realisatie van uitstroom 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 8.682 8.682 0 8.682 8.682 8.682 8.682
6.4 WSW en beschut werk 0 3.985 1.054 91 1.145 1.096 1.084 1.084
6.5 Arbeidsparticipatie 0 353 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 11.800 13.020 9.736 91 9.827 9.778 9.766 9.766
2.4 Educatie
1261 Gebouwenbeheer/onderh Peuterspeelz -5 0 0 0 0 0 0 0
1741 Nationaal Programma Onderwijs 60 0 0 0 0 0 0 0
462 uitv verord onderwijshuisv 155 0 0 0 0 0 0 0
466 Beoordeling en subsidiëren proj. OAB 838 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 142 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 1.305 879 0 879 879 879 879
Totaal 2.4 Educatie 1.047 1.447 879 0 879 879 879 879
2.5 Economie & Lobby
1141 Beheer Warenmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Vergunningaanvr. markt en wachtlijst beheer 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.5 Economie & Lobby 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 13.794 16.246 11.232 337 11.569 11.520 11.496 11.318
Lasten
2.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
1902 AMBT Pr2 Meedoen in Achterhoek 1.071 0 0 0 0 0 0 0
1912 KAPL Pr2 Meedoen in Achterhoek 2.318 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.389 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Cultuur
1222 Archeologie 20 0 0 0 0 0 0 0
1258 Gebouwenbeheer/onderh. Cult & Archeol. 43 0 0 0 0 0 0 0
1551 Overige culturele activiteiten 82 0 0 0 0 0 0 0
1559 WGR Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 123 0 0 0 0 0 0 0
1628 Cultuur en erfgoedpact 15 0 0 0 0 0 0 0
1670 IJsbaan 9 0 0 0 0 0 0 0
1681 Project Weurden 88 0 0 0 0 0 0 0
1700 Gebiedsontwikkeling Steengroeve 48 0 0 0 0 0 0 0
397 Toeristisch recreatief beleid alg. 130 0 0 0 0 0 0 0
505 Subsidie muziekonderwijs 736 0 0 0 0 0 0 0
506 Subsidie bibliotheekwerk 420 0 0 0 0 0 0 0
508 Subsidie muziekverenigingen 63 0 0 0 0 0 0 0
510 In stand houden carillon 7 0 0 0 0 0 0 0
863 Subsidie De Storm 571 0 0 0 0 0 0 0
864 Subsidie Oudheidkunde musea 154 0 0 0 0 0 0 0
934 Archeol.& cult.hist. adv. bel.ontw 34 0 0 0 0 0 0 0
935 Cultuurhistorie Gem.monument aanvr/verg/subs 177 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 1.654 1.553 123 1.676 1.653 1.628 1.613
5.4 Musea 0 190 190 16 206 206 206 206
5.5 Cultureel erfgoed 0 579 394 176 570 461 461 461
5.6 Media 0 722 472 19 491 491 454 454
Totaal 2.1 Cultuur 2.719 3.145 2.608 333 2.942 2.811 2.750 2.734
2.2 Sport
1254 Gebouwenbeheer/onderh Sportaccomm 724 0 0 0 0 0 0 0
1566 Beheer en ond sportaccomodaties 164 0 0 0 0 0 0 0
1569 Subsidiering strandbad 28 0 0 0 0 0 0 0
1637 Achterhoek in beweging 35 0 0 0 0 0 0 0
492 Subsidie Stichting Zwembaden 474 0 0 0 0 0 0 0
495 Subsidies en rel. beheer sportver. 106 0 0 0 0 0 0 0
496 Breedtesport 267 0 0 0 0 0 0 0
501 Beheer&verhuur binnensportacc. 310 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 1.421 902 95 997 997 977 925
5.2 Sportaccommodaties 0 2.859 2.991 -339 2.653 2.911 2.881 2.832
Totaal 2.2 Sport 2.108 4.280 3.893 -244 3.650 3.908 3.858 3.757
2.3 Inkomen en participatie
1430 Anti Discriminatie Voorziening 7 0 0 0 0 0 0 0
1511 SDOA 4.320 0 0 0 0 0 0 0
1626 Transitie Participatiewet 7.027 0 0 0 0 0 0 0
1652 Ondersteuning vrijwilligers 97 0 0 0 0 0 0 0
1696 Armoedevrij 169 0 0 0 0 0 0 0
317 Schuldhulpverlening (incl. Stadsbank) 400 0 0 0 0 0 0 0
322 Uitkeringen 8.205 0 0 0 0 0 0 0
329 Plaatsing asielzoekers 2.880 0 0 0 0 0 0 0
333 Realisatie van uitstroom 3.027 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 12.510 11.122 -225 10.896 10.741 10.731 10.731
6.4 WSW en beschut werk 0 9.507 6.514 0 6.514 6.220 6.131 6.131
6.5 Arbeidsparticipatie 0 5.696 5.296 687 5.983 5.983 5.983 5.983
Totaal 2.3 Inkomen en participatie 26.133 27.712 22.932 461 23.393 22.943 22.845 22.845
2.4 Educatie
1261 Gebouwenbeheer/onderh Peuterspeelz 4 0 0 0 0 0 0 0
1665 Onderwijsbeleid 143 0 0 0 0 0 0 0
1738 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 31 0 0 0 0 0 0 0
1741 Nationaal Programma Onderwijs 60 0 0 0 0 0 0 0
462 uitv verord onderwijshuisv 499 0 0 0 0 0 0 0
466 Beoordeling en subsidiëren proj. OAB 838 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.724 1.529 -5 1.524 1.522 1.764 1.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 2.338 1.805 57 1.863 1.968 1.967 1.967
Totaal 2.4 Educatie 1.575 4.062 3.335 53 3.387 3.490 3.732 3.699
2.5 Economie & Lobby
1141 Beheer Warenmarkt 56 0 0 0 0 0 0 0
1724 Herstelplan coronacrisis 239 0 0 0 0 0 0 0
292 Economische ontwikkeling 82 0 0 0 0 0 0 0
296 Centrum en centrumontwikkelingen 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.5 Economie & Lobby 381 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 36.305 39.199 32.768 604 33.372 33.151 33.184 33.035
Onttrekkingen
2.4 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Economie & Lobby
1724 Herstelplan coronacrisis 75 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 75 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen
2.2 Sport
1254 Gebouwenbeheer/onderh Sportaccomm 25 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 25 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.2 Sport 25 25 0 0 0 0 0 0

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Het subsidiebedrag voor de restauratie monumenten wordt verhoogd en daarmee wordt de provinciale subsidie ook verhoogd. Hiermee is de verhoging van de baten van € 52.000 grotendeels verklaard.

De verhoging van de lasten van € 333.000 wordt  grotendeels als volgt verklaard:

 • structureel hogere lasten restauratie monumenten                € 87.000 N
 • incidentele lasten erfgoed - omgevingswet                                   € 40.000 N
 • structureel hogere lasten erfgoedcentrum                                   € 18.000 N
 • structurele lasten Ondernemen met Cultuur                              € 47.000 N
 • structureel hogere lasten subsidie De Storm                               € 27.000 N
 • structureel hogere lasten subsidie Boogie Woogie                  € 35.000 N

De kosten voor de restauratie van monumenten zijn fors gestegen en daarom wordt voorgesteld om het beschikbaar te stellen subsidiebedrag te verhogen.  Zoals hierboven al aangegeven wordt daarmee ook de provincale subsidie verhoogd.

Met de invoering van de omgevingswet moeten er op het gebied van erfgoed diverse zaken worden aangepast.

De jaarlijkse bijdrage aan het erfgoedcentrum (ECAL) wordt met name als gevolg van de loonontwikkelingen verhoogd.

De Stichting Ondernemen met Cultuur ontvangt in 2024 een subsidie van € 47.000. De subsidie zal jaarlijks afnemen.

De subsidie aan De Storm en Boogie Woogie is met 4,6 % geïndexeerd.

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 ontvangen wij een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk voor het project Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiermee zijn de verhoogde inkomsten voor de jaren 2024-2026 verklaard. De inkomsten en uitgaven voor 2023 worden bij de eindejaarsrapportage 2023 verantwoord. Hier staan uitgaven voor dezelfde bedragen tegenover. Hiermee is de verhoging van de baten van € 194.000 grotendeels verklaard.

Het voordeel van € 244.000 bij de lasten wordt als volgt verklaard:

 • structureel hogere lasten combinatiefunctie                                                        €   31.000 N
 • incidenteel lagere lasten verduurzaming sportveldverlichting                  € 152.000 V
 • structureel hogere subsidie zwembad Jaspers                                                    €    20.000 N
 • incidenteel hogere lasten Lokaal sportbeleid                                                       €    24.000 N
 • structureel lagere doorbelasting                                                                                  € 194.000 V

Zoals hierboven aangegeven ontvangen wij voor de jaren 2023-2026 de SPUK GALA. Voor het onderdeel buurtsportcoach ontvangen wij € 31.000 meer dan al was begroot.

De raad heeft in de loop van 2023 besloten om het voor 2024 beschikbaar gestelde budget voor de verduurzaming van sportveldverlichting naar 2023 te halen. Dat leidt tot een voordeel in 2024.

De subsidie aan zwembad Jaspers is met 4,6 % geïndexeerd.

Vanuit de SPUK GALA is voor het lokaal sportbeleid een bedrag van € 24.000 beschikbaar gesteld.

Voor de lagere doorbelasting ambtelijke kosten en kapitaalasten verwijzen naar programma 4 waar de ontwikkelingen van de ambtelijke kosten en de kapitaallasten worden toegelicht.

De lagere doorbelasting heeft betrekking op de verlaagde doorbelaste ambtelijke inzet en kapitaallasten.

De verhoging van de lasten vanaf 2025 wordt veroorzaakt door hogere doorbelasting van ambtelijk inzet en kapitaallasten.

Inkomen en participatie

Terug naar navigatie - Inkomen en participatie

De detacheringsopbrengsten van de SW-medewerkers worden voor 2024 hoger geraamd. Hiermee is de verhoging van de baten van € 91.000 grotendeels verklaard.

De hogere lasten van € 461.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

Structureel:

 • lagere lasten opgave Armoede                                    €  123.000 V
 • lagere lasten meedoenregeling volwassenen     € 100.000 V
 • hogere lasten Bijzondere Bijstand                            €    93.000 N
 • lagere lasten basisbanen                                                 €    70.000 V
 • hogere lasten Stadsbank                                                 €    50.000 N
 • hogere lasten uitvoeringskosten Fijnder               € 688.000 N

Incidenteel:

 • lagere lasten werkaanvaardingspremie                 €    94.000 V
 • hogeren lasten opgave Armoede                               €     50.000 N

Vanaf 2024 wordt er geen structureel budget meer beschikbaar gesteld voor de opgave Armoede. Voor 2024 wordt nog éénmalig een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleidsplan.

Het beschikbaar gestelde budget voor de meedoenregeling volwassenen wordt gehalveerd omdat het beroep op deze regeling gering is.

Het beroep op de Bijzondere Bijstand zal in 2024 licht toenemen.  De verhoging is gebaseerd op de begroting van Fijnder.

De eerder in de begroting opgenomen lasten voor de werkaanvaardingspremie en basisbanen komen te vervallen omdat voorgesteld wordt beide onderdelen niet op te pakken als gevolg van de door te voeren bezuinigingen.

De kosten voor de Stadsbank en Fijnder stijgen met name door de stijgende loonkosten. 

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

Door loon- en prijsontwikkelingen vallen de kosten voor het leerlingenvervoer in 2024 hoger uit. Hiermee is het verschil van € 53.000 grotendeels verklaard.

De stijging van de lasten per 2026 wordt veroorzaakt door de in dat jaar ontstane kapitaallasten voor buurtschapsschool Woold. 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

De belangrijkste begrote kredieten 2024 (zie ook bijlage 4) binnen dit programma zijn : 

 • Voorbereidingskrediet school Woold                            €     276.000
 • Toplaag kunstgras FC Winterswijk                                  € 1.147.000
 • Trias toplaag kunstgras                                                           €     420.000
 • Meddo renovatie toplaag kunstgras                               €     524.000
 • Avanti / Wiko kunstgrasveld                                                €     254.584