Paragraaf H Wet open overheid (WOO)

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een belangrijke stap naar een transparante(re) digitale overheid. De Woo stelt het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal en herhaalt het belang van een goede informatiehuishouding. Publieke informatie moet beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en te archiveren zijn. Dit wordt stap voor stap voor verschillende typen informatie ingevoerd.

Gemeente Winterswijk heeft vanaf 1 mei 2022 een centraal e-mailadres beschikbaar gesteld,  om burgers en journalisten bij informatieverzoeken te helpen bij het vinden van informatievraagstukken. Er is een proces voor Woo-verzoeken ingericht met een Woo-contactpersoon die dit Woo-proces ondersteunen.

De invoering van de Woo heeft in 2023 vanuit het Rijk enige vertraging opgelopen, echter de invoering van de I-kolom, die mede zorgt voor een informatievoorziening die op orde is,  verloopt volgens schema. Voor het actief openbaar maken van documenten zou aanvankelijk het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) worden gebruikt. De minister van BZK heeft in 2023 echter voor een andere oplossingsrichting gekozen. Door het Rijk is gewerkt aan een verwijsindex en een zoekfunctie om openbaar te maken informatiecategorieën te ontsluiten. Deze is per 19 juni 2023 beschikbaar gekomen. Er is momenteel echter nog veel onduidelijk over deze nieuwe Woo-index. Gemeente Winterswijk oriënteert zich op het juiste kanaal of kanalen  voor deze ontsluiting, wellicht biedt het e-depot via de archiefdienst hiervoor een optie.