Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Openbare ruimte, Klimaat, water en milieu en gebiedsontwikkeling/wonen.
Het programma Werkend Winterswijk gaat aan de hand vijf beleidsvelden in op alles wat we doen om onze inwoners een omgeving te bieden waar ze gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. De beleidsvelden zijn:

Openbare ruimte
Het beleidsveld openbare ruimte behandelt de ambities van de openbare ruimte. Een gezonde leefomgeving met goede infrastructuur, duurzaamheid en sociale cohesie is belangrijk. Ook biodiversiteit is een essentieel thema. 

Klimaat , water en milieu.
Naast de zorg voor een schone en veilige leefomgeving is het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie een speerpunt. 

Gebiedsontwikkeling en wonen.
Het beleidsveld gebiedsontwikkeling is gericht op de realisatie of ontwikkeling van plannen. Dit zijn plannen die met een projectmatige aanpak worden uitgevoerd. Het buitengebied is een parel van Winterswijk. Het unieke karakter staat onder druk en we moeten inzetten op een gebiedsgerichte aanpak. 

Daarnaast is visieontwikkeling op wonen een speerpunt. We bieden ruimte voor woningen waar in Winterswijk behoefte aan is. 

Projecten onder de noemer gebiedsontwikkeling gaan over nieuwbouw of invulling van een gebied met een hoog gewaardeerde leefbaarheid. Meer concreet; er worden onder andere een aantal mooie plannen (door)ontwikkeld en/of uitgevoerd zoals WoooW, woningbouw Narcisstraat en Ribeslocatie en het Steengroeve gebied. We stellen voor alle toekomstige investeringen een meerjarige programmering op. Dit om financieel verantwoord onze voorzieningen in stand te kunnen houden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Economie en lobby.  
We koesteren de verscheidenheid aan Winterswijkse bedrijven en maken een visie op het soort bedrijven waar we ons in de toekomst op willen richten. 

Bedrijvigheid en nabije werkgelegenheid zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Winterswijk.  Er moet voldoende ruimte zijn voor deze ontwikkeling. Vrijetijdseconomie is een belangrijke sector. We zetten in op het behoud van onze voorzieningen. 

We behouden komende jaren de duurzame relaties met samenwerkingspartners in de regio en over de grens. We dragen Winterswijk als merk binnen en buiten Nederland uit.

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk heeft een uniek landschap met veel bijzondere planten en dieren. Om dit te behouden leggen we veel nadruk op de bescherming en verbetering van biodiversiteit. Wij vinden een veilige, gezonde leefomgeving met goede infrastructuur, duurzaamheid en sociale cohesie belangrijk. Die gemeente maken we samen. De betrokkenheid en saamhorigheid van mensen bij hun wijk, buurtschap of dorp vinden we daarin cruciaal. We creëren voor iedereen een waardevolle leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid vinden we van groot belang; elke Winterswijker - jong of oud, voetganger, fietser of automobilist - moet zich veilig kunnen voelen en bewegen.  

We houden het centrum aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. 

We stimuleren wijkkracht door het realiseren van laagdrempelige ingang bij de gemeente voor vragen op alle domeinen. 

We maken een integrale analyse van de wijk Winterswijk-Oost op de thema’s ruimtelijke ordening, woningvoorraad, duurzaamheid en sociale samenhang. Aan de hand van die wijkanalyse stelt de wijkregisseur een strategie op voor de wijkaanpak in dit gebied. 

Relevante documenten:

 • Groenstructuurplan Winterswijk.
 • Omgevingsvisie buitengebied.
 • Beleidsvisie landschap en biodiversiteit. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Indicatoren:

 • We werken optimaal en transparant samen met ROVA en inwoners. De resultaten meten we door middel van de maandelijkse beeldschouwrapportage en daarnaast voeren we maandelijks gesprekken over verbetermaatregelen. 
 • We monitoren het aantal (klacht)meldingen ten aanzien van de beeldkwaliteit.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Risico's:

 • Wijzigingen in de mate van groenonderhoud en bermbeheer leiden tot een ander straatbeeld. Hierover communiceren we met onze inwoners.
 • De eenheidsprijzen zijn in beeld. Hieruit blijkt dat het totale budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet toereikend is om aan gemaakte kwaliteitsafspraken te kunnen voldoen. Hierop is geanticipeerd in de begroting. Echter, het totale budget is onder meer onderhevig aan wijzigingen in areaal en materiaalkosten. Dit brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Schrappen krediet herinrichting markt en aframen krediet gebiedsontwikkeling Molenveld Driemarkweg. Deze projecten worden in beleidsveld 3.4 toegelicht. 

We schuiven een aantal kredieten door naar 2024. We komen niet meer toe aan deze activiteiten conform de oorspronkelijke planning. Dit zijn geen expliciete bezuinigingen, maar bedragen die een jaar later in de begroting landen. Het betreffen de volgende investeringskredieten:

 • Restant van € 150.000 van groenkrediet de Pas.
 • Restantkrediet de Pas.
 • Kredieten Groenloseweg, Vredenseweg, Masterveldweg en Vosseveldseweg.
 • Restant kredieten kunstgrasvelden (FC W'Wijk, Trias, Meddo, Trias natuurgrasveld, Hickory, Archeus).

Aframing krediet (12%) wegen 2024 t/m 2027 op basis van methodiek raambestekken: 12% minder wegopppervlak dat we doorschuiven.

We temporiseren het verledden van openbare verlichting: Led verlichting levert ook besparing op en dit valt dan weg. Voor 1200 ledlampen zou dat een structurele besparing van € 11.000 opleveren. Daarnaast voldoen we dan niet aan het vastgestelde beleidsplan openbare verlichting.

Verlagen beeldkwaliteit openbaar groen:

Kansen:

 • Eenvoudig én op korte termijn te realiseren, geen investering vereist.

Risico’s

 • Impact op de structurele, technische, kwaliteit van het groen. Hogere renovatiekosten in de toekomst.
 • Het beeld van het openbaar groen verandert; het heeft direct zichtbare gevolgen. De kans bestaat dat bewoners beeldkwaliteitsniveau B als rommelig ervaren.
 • Daarmee een toename van het aantal meldingen/klachten.
 • De genoemde besparing betreft een grove inschatting.

Bermbeheer naar lager niveau: de verkeersveiligheid en de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten kunnen in gevaar komen. Daarnaast worden de vastgestelde ambities, zoals verwoord in het bermbeheerplan, niet waargemaakt.

Begraafplaats in de markt zetten: ROVA heeft voor beheer en onderhoud van de begraafplaats jaarrond een structurele inzet van 3fte. Contractueel is vastgelegd dat ROVA in Winterswijk een exclusief recht heeft op de uitvoering van beheertaken in de openbare ruimte.  Op basis van de Aanbestedingswet 2012 kan bij raadsbesluit dit exclusieve recht doorbroken worden. Bij een totale opdrachtwaarde van € 215.000 (ex Btw) dient overgegaan te worden tot een Europese aanbesteding. Gezien de specifieke dienstverlening is het onzeker of een geschikte partij gevonden kan worden die het totale takenpakket behorende bij de begraafplaats op zich kan nemen. De genoemde besparing betreft een grove inschatting.

Schrappen van geraamde kredieten verkeersmaatregelen binnenring centrum. We schrappen de geraamde kredieten die waren opgenomen als alternatieve maatregelen doortrekken Dingstraat. Het gaat om: · Rotonde kruising Laan van Hilbelink-Zonnebrink · Verkeerslichten kruising Dingstraat-Weurden.

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Samen met inwoners en ondernemers zorgen we voor een schone leefomgeving. We waarborgen een optimale milieukwaliteit en richten ons op de basisvoorwaarden; gezond, schoon en veilig. Voor het onderhoud van riolering maken we transparante keuzes op basis van een risicoafweging. Om in de toekomst gezond en veilig te kunnen wonen verkleinen we de kans op wateroverlast, droogte en hittestress.

Relevante documenten:

 • Gemeentelijk waterplan 2019 – 2023.
 • Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda (raadsbesluit sept. 2022).
 • Huishoudelijk grondstoffenbeleid Winterswijk 2013-2017.
 • Afvalstoffenverordening Winterswijk 2015.
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2018. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

In (beeld)schouwrapportages legt ROVA verantwoording af over de geleverde prestaties. Het gaat hier om behaalde resultaten op het gebied van beheer buitenruimte, maar ook op het gebied van afvalinzameling. Deze rapportages geven onder meer inzicht in:

 • Het aantal meldingen over de buitenruimte: groen, wegen, water, verlichting, etcetera.
 • De inzamelprestaties: de ingezamelde hoeveelheid kilogram per inwoner verdeeld over de fracties restafval, gft, pmd en papier.
 • Het aantal klachten over afvalinzameling. Uitgangspunt is niet meer dan 2,0 klachten per 1000 aansluitingen.
 • Verder monitoren we de voortgang van de maatregelen en acties zoals benoemd in de uitvoeringsagenda van de klimaatstrategie die tot en met 2027 wordt uitgevoerd.

 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • Voor het behalen van de doelstellingen uit de klimaatagenda en de (zwerf)afvalinzameling is draagvlak en inzet nodig van inwoners. Met uitgebreide communicatie ontstaat hiervoor draagvlak en gaan inwoners hier ook zelf mee aan de slag.
 • De komende periode zijn er prijsstijgingen van materialen en uren te verwachten. Hierop is geanticipeerd in de begroting, maar dit blijft onzeker en dus een risico.

3.3 Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorisch erfgoed en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden. Omdat we wel gevolgen ondervinden van de verandering van het klimaat is het ook een ambitie om ons daarop voor te bereiden. In 2050 is Winterswijk klimaatneutraal, energieneutraal en circulair. 

Relevante documenten:

 • Akkoord van Groenlo.
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid januari 2019.
 • RES 1.0.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Gemiddeld bezoeken 120 mensen per maand ons Centrum Duurzaam Winterswijk.
 • Gemiddeld hebben we 1000 digitale bezoekers op ons Platform Duurzaam Winterswijk per maand.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het behalen van de opwekdoelstellingen is sterk afhankelijk van technische factoren zoals de aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Ook is het afhankelijk van politieke keuzes rondom de opwek van duurzame energie. 

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We willen dat Winterswijk een aantrekkelijke plaats is om te wonen, te werken en te recreëren. Het buitengebied is een belangrijke parel van Winterswijk en verdient een aanpak waarbij we de handen ineen slaan. In de buurtschappen streven we naar behoud van leefbaarheid. In het centrum komen wonen en culturele functies samen waar ontmoeten, ontdekken en ontplooiing voorop staan. Nieuwe ontwikkelingen krijgen de ruimte, met behoud van kwaliteit van de leefomgeving.  

Relevante documenten:

 • Woonvisie gemeente Winterswijk 2020 – 2025.
 • Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019 – 2025.
 • Structuurvisie kom Winterswijk 2010-2020.
 • Groenstructuurplan Winterswijk.
 • Omgevingsvisie buitengebied.
 • Beleidsvisie landschap en biodiversiteit.
 • Centrumvisie 2021.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals WOOOW, Steengroeve en Ribeslocatie

Terug naar navigatie - We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals WOOOW, Steengroeve en Ribeslocatie

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Jaarlijks zijn gemiddeld 100 woningen gerealiseerd, in totaal 900 nieuwe woningen in de periode 2022 t/m 2030. We monitoren het aantal gerealiseerde woningen. Nieuwe woningbouwplannen moeten inspelen op een “mismatch” tussen vraag en aanbod op de Winterswijkse woningmarkt (Woon- en Vastgoedmonitor 8RHK).
 • Met de  Woondeal Achterhoek en de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 hebben wij ons gecommitteerd aan de opgave om 60% betaalbare woningen te bouwen voor 2030 (32% betaalbaar en 28% sociale woningen). We monitoren het aantal gerealiseerde betaalbare en sociale woningen.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten en daarom benoemen wij geen specifieke risico's. In elk project of in elke activiteit worden de risico's zelfstandig afgewogen. Algemene risico's bij gebiedsontwikkeling en wonen zijn wel de prijsstijgingen, denk aan bijvoorbeeld bouw- en investeringskosten.  En denk ook aan de stikstofcrisis die veel projecten stil kan leggen. 

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

In dit beleidsveld zijn er meerdere effecten. We stoppen/temporiseren diverse projecten:

 • WoooW: we gaan de planning temporiseren en gaan in een investeringsprogramma opnemen hoe we verder gaan. We starten wel met de winkels en woningen op het Weurden en we gaan ook aan de slag met het centrumparkeren als de kans zich voordoet. Voor wat betreft het cultuurgebouw wachten we de uitkomst van de subsidieaanvraag impuls winkelgebieden af.
 • Kleiput: de investering die begroot stond voor het gebied Molenveld wordt afgeraamd. We dekken alleen de kleiput nog af en investeren niet meer verder in het gebied. Wel vindt nog een sanering van de voormalige vuilstort plaats. 
 • Markt: de herinrichting van de Markt gaat niet meer door. Dit betekent dat de situatie daar niet wijzigt en er bijvoorbeeld geen verdere vergroening plaats vindt. 
 • Steengroeve: de investering voor de weg die benodigd is voor het museum vervalt. De stichting is zelf verantwoordelijk voor de kosten hiervoor. Daarnaast wordt de investering voor de wegomlegging bij het bedrijf Sibelco uit de begroting gehaald. Dit omdat deze investering pas na 2027 plaatsvindt. 
 • Oude scholen, nieuwe kansen: het project van de achterblijvende schoollocaties uit het IHP (Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs) vervalt en halen we van de Lijst grote projecten. Vrijkomende schoollocaties worden ontwikkeld per school die vrijkomt. 

Daarnaast nog de volgende effecten:

 • Leader: hiervoor is minder budget nodig, dit is ook zo regionaal afgesproken. 
 • Verhogen kostendekkendheid markt: hogere legeskosten. 
 • Verhogen leges omgevingsplanactiviteiten, dit betekent hogere kosten voor initiatiefnemers. We streven naar (meer) kostendekkendheid. 

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Wij koesteren de veelheid en verscheidenheid aan bedrijven in Winterswijk. Bedrijvigheid en nabij gelegen werkgelegenheid zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Winterswijk. Bedrijven moeten voldoende ruimte hebben zich te ontwikkelen. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid wordt voortgezet. Wij streven naar een stabiele arbeidsmarkt. 

In samenwerking met de sector zorgen we voor voldoende aanbod “het jaar rond” in vrijetijdsbesteding. We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar evenementen.  

We dragen Winterswijk als merk binnen en buiten Nederland uit. We onderhouden duurzame relaties met samenwerkingspartners landelijk, regionaal en over de grens. We maken actief gebruik van (Europese) subsidies voor de realisatie van onze activiteiten.  

Relevante documenten:  

 • Beleidsnota Economie Winterswijk 2017.
 • Omgevingsvisie Buitengebied 2019.
 • Centrumvisie 2021.
 • Raadsbesluit Heroverwegen locatiekeuze bedrijventerrein d.d. 23 maart 2023.
 • Nota Grenszland Gemeente Winterswijk (2022 - 2024).   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Beschikbaarheid van direct uit te geven bedrijventerrein op korte termijn.
 • Leegstandsontwikkeling op bedrijventerreinen.
 • Lange termijn reservering voor voldoende nieuwe bedrijventerreinen volgens vraag- en aanbodontwikkeling zoals vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties.
 • Groei van het aantal arbeidsplaatsen in Winterswijk (registratie op basis van de provinciale werkgelegenheidsenquête).
 • Aantal vierkante meters leegstand in het winkelcentrum.
 • Aantal bezoekers van het winkelcentrum.
 • Aantal toeristische overnachtingen.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • Geen vrij uitgeefbaar bedrijventerrein meer beschikbaar. Concrete vraag op korte termijn kunnen we niet bedienen. Wel komt De Vlijt binnenkort beschikbaar, maar dit is niet voldoende voor de lange termijn. Dit stelt bedrijven mogelijk voor de keus om uitbreiding uit te stellen dan wel uit te wijken naar een locatie buiten Winterswijk, met verlies aan werkgelegenheid als gevolg.
 • Lange termijn effecten van de coronacrisis en de energiecrisis op centrumondernemers kunnen leiden tot meer leegstand en een minder vitaal winkelcentrum.
 • Lange termijn effecten van de coronacrisis en de energiecrisis op de toeristische sector kunnen effect hebben op het investeringsvermogen van de sector, de aanbodcapaciteit en het aantal bezoekers.
 • Energiecrisis en andere effecten van de oorlog in Oekraïne verstoren de economische ontwikkeling en leiden tot korte termijn inflatie en mogelijk lange termijn recessie. Dit werkt door in consumentenvertrouwen en -bestedingen, met gevolgen voor alle economische sectoren.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Met het beëindigen van de opgave Centrum nemen we geen afscheid van de centrumvisie maar moet er kritisch worden gekeken welke activiteiten van de uitvoeringsagenda kunnen worden opgepakt in de lijn.  

Doordat de functie van aanjager economie vervalt, is er ook minder capaciteit beschikbaar voor het taakveld economie. Dit heeft consequenties voor de werkvoorraad en betekent dat er minder zaken opgepakt kunnen worden. Dat werkt direct door in:

 • De wijze waarop en mate waarin wij onze economische sectoren en citymarketing ondersteunen en onze netwerken onderhouden.
 • De wijze waarop en mate waarin wij regionaal participeren in bijvoorbeeld de thematafel, regionaal programma werklocaties en het Poho Vrijetijdseconomie.
 • De interne economische advisering, zowel beleidsmatig als in casuïstiek.

Het verhogen van de toeristenbelasting heeft de volgende effecten:

 • De voorgestelde verhoging leidt tot hogere kosten voor de toeristen van Winterswijk. Het kan zijn dat er hierdoor minder toeristen komen.
 • We hebben een afspraak met de toeristische sector gemaakt dat we een beleidsvisie toerisme & recreatie met uitvoeringsagenda opstellen, waarbij we de uitvoeringsagenda financieren met een verhoging van de toeristenbelasting. Dit laten we los. De verhoging van de toeristenbelasting komt ten goede van de algemene middelen.

Het stoppen van de Grenzhoppersbusinessschool heeft geen effect aangezien dit op een andere wijze vervolgd gaat worden. 

Financiële onderbouwing programma 3

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 stand 1e prognose 2023 Aanpassing begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
3.1 Openbare ruimte
1028 Proj Dennenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
1528 Vergunningen 569 0 0 0 0 0 0 0
1562 Beheer en ond wegen 204 0 0 0 0 0 0 0
1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen -13 0 0 0 0 0 0 0
1568 Gegevensbeheer openbare ruimte 40 0 0 0 0 0 0 0
1576 Grensoversch project Gaxel 0 0 0 0 0 0 0 0
1621 Omgevingsplan inclusief afwijkingen 135 0 0 0 0 0 0 0
187 Beheer/ond openbaar groen 59 0 0 0 0 0 0 0
278 Volkshuisvesting kern 25 0 0 0 0 0 0 0
343 Beh. Onderh. openbare verlichting 11 0 0 0 0 0 0 0
385 Behoud Natuur en landschap 33 0 0 0 0 0 0 0
438 Beheer en onderhoud begraafplaats 267 0 0 0 0 0 0 0
441 Milieubeleid 4 0 0 0 0 0 0 0
736 Nazorg bodemsanering 3 0 0 0 0 0 0 0
823 Vlaggen, herdenkingen & volksfeest 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 0 144 144 0 144 144 144 144
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 138 134 0 134 134 134 134
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 257 202 40 242 242 242 242
Totaal 3.1 Openbare ruimte 1.337 539 480 40 520 520 520 520
3.2 Klimaat, water en milieu
1564 Afvalzorg en reiniging 3.004 0 0 0 0 0 0 0
1565 Beheer en ond riolering en stedelijk water 4.527 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 4.587 4.434 0 4.434 4.409 4.409 4.409
7.3 Afval 0 3.144 3.144 123 3.266 3.266 3.266 3.266
Totaal 3.2 Klimaat, water en milieu 7.531 7.730 7.577 123 7.700 7.675 7.675 7.675
3.3 Duurzaamheid
1634 Duurzame energie 335 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 1.513 0 611 611 616 39 39
Totaal 3.3 Duurzaamheid 335 1.513 0 611 611 616 39 39
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
1127 GREX Herontw locatie Heva Leemrijze 38 0 0 0 0 0 0 0
1129 P-EXPL Woningbouw Meddo Roetendaal Plus 48 0 0 0 0 0 0 0
1290 GREX Werklandschap DAV terrein 335 0 0 0 0 0 0 0
1458 P-EXPL Rikker fase 5 en 6 14 0 0 0 0 0 0 0
1481 NIEGG Euregio bedrijventerr Gaxel 10 0 0 0 0 0 0 0
1531 NIEGG Herontwikk Zonnebrink 306 0 0 0 0 0 0 0
1532 GREX Herontwikkeling Boterstraat 0 0 0 0 0 0 0 0
1614 P-EXPL Siloterrein Landbouwstraat 168 0 0 0 0 0 0 0
1718 Grex overeenkomst woningbouw Vredensew 4 2 0 0 0 0 0 0 0
1726 GREX bedrijventerrein spoorzone 5.167 0 0 0 0 0 0 0
1728 Woningbouw Wooldseweg-Kottenseweg (Zegelink) 58 0 0 0 0 0 0 0
206 GREX Grondexploitatie 15 0 0 0 0 0 0 0
248 GREX Complex Eelink 1.114 0 0 0 0 0 0 0
718 GREX Bp Noord & Veeneslat 0 0 0 0 0 0 0 0
719 P-EXPL Bedrijventerrein Arrisveld 11 0 0 0 0 0 0 0
722 NIEGG Transformatie omg Narcisstr 25 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 2.551 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 330 135 579 714 714 714 714
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 1.349 305 -120 185 185 182 185
8.3 Wonen en bouwen 0 824 598 -450 148 148 148 148
Totaal 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 7.310 5.054 1.038 9 1.047 1.047 1.044 1.047
3.5 Economie en lobby
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 111 111 2 113 142 142 142
3.4 Economische promotie 0 1.004 1.004 245 1.249 1.249 1.249 1.249
Totaal 3.5 Economie en lobby 0 1.115 1.115 247 1.362 1.391 1.391 1.391
Totaal Baten 16.512 15.951 10.210 1.029 11.239 11.249 10.669 10.671
Lasten
3.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
1903 AMBT Pr3 Werkend Winterswijk 3.897 0 0 0 0 0 0 0
1913 KAPL Pr3 Werkend Winterswijk 3.988 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 7.885 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Openbare ruimte
1028 Proj Dennenoord 3 0 0 0 0 0 0 0
1060 Beheer&onderhoud bomen langs wegen 168 0 0 0 0 0 0 0
1253 Gebouwenbeheer/onderh Begraafplaats 25 0 0 0 0 0 0 0
1461 BAG Beheer en aanbrengen gegevens en BRO beheer 10 0 0 0 0 0 0 0
1475 Civiele kunstwerken/bruggen 23 0 0 0 0 0 0 0
1528 Vergunningen 232 0 0 0 0 0 0 0
1554 Adviezen vastgoedzaken 92 0 0 0 0 0 0 0
1562 Beheer en ond wegen 999 0 0 0 0 0 0 0
1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen 148 0 0 0 0 0 0 0
1568 Gegevensbeheer openbare ruimte 96 0 0 0 0 0 0 0
1576 Grensoversch project Gaxel 0 0 0 0 0 0 0 0
1577 WGR Omgevingsdienst Achterhoek 738 0 0 0 0 0 0 0
1621 Omgevingsplan inclusief afwijkingen 88 0 0 0 0 0 0 0
1635 Krimp Achterhoek 69 0 0 0 0 0 0 0
1667 Invoering Omgevingswet 92 0 0 0 0 0 0 0
1688 Gebiedsontwikkeling Driemarkweg 3 0 0 0 0 0 0 0
1698 Handhaving landschap 27 0 0 0 0 0 0 0
1719 Opgave Centrum 143 0 0 0 0 0 0 0
187 Beheer/ond openbaar groen 2.431 0 0 0 0 0 0 0
189 Speelvoorz.excl.openbare scholen 12 0 0 0 0 0 0 0
201 Beheren en verstrek. grafische info 25 0 0 0 0 0 0 0
247 WCL 55 0 0 0 0 0 0 0
278 Volkshuisvesting kern 56 0 0 0 0 0 0 0
343 Beh. Onderh. openbare verlichting 336 0 0 0 0 0 0 0
385 Behoud Natuur en landschap 154 0 0 0 0 0 0 0
438 Beheer en onderhoud begraafplaats 302 0 0 0 0 0 0 0
441 Milieubeleid 11 0 0 0 0 0 0 0
736 Nazorg bodemsanering 27 0 0 0 0 0 0 0
823 Vlaggen, herdenkingen & volksfeest 3 0 0 0 0 0 0 0
891 Beheer&uitbouw GIS omgeving 37 0 0 0 0 0 0 0
982 Nationaal Landschap 41 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 0 5.367 5.645 -83 5.562 5.989 6.148 6.094
2.2 Parkeren 0 81 82 0 82 110 130 128
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 4.168 3.893 129 4.023 3.886 3.885 3.895
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 320 321 4 325 325 325 325
Totaal 3.1 Openbare ruimte 6.448 9.937 9.941 51 9.992 10.310 10.488 10.442
3.2 Klimaat, water en milieu
1043 Rioolbeheer en onderhoud buitengebied 751 0 0 0 0 0 0 0
1564 Afvalzorg en reiniging 2.381 0 0 0 0 0 0 0
1565 Beheer en ond riolering en stedelijk water 935 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 3.573 3.319 116 3.436 3.390 3.381 3.369
7.3 Afval 0 2.676 2.620 183 2.803 2.803 2.803 2.803
Totaal 3.2 Klimaat, water en milieu 4.067 6.249 5.939 299 6.238 6.193 6.184 6.171
3.3 Duurzaamheid
1634 Duurzame energie 594 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 3.368 1.678 741 2.419 2.025 1.451 1.478
Totaal 3.3 Duurzaamheid 594 3.368 1.678 741 2.419 2.025 1.451 1.478
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
1127 GREX Herontw locatie Heva Leemrijze 16 0 0 0 0 0 0 0
1129 P-EXPL Woningbouw Meddo Roetendaal Plus 42 0 0 0 0 0 0 0
1290 GREX Werklandschap DAV terrein 304 0 0 0 0 0 0 0
1458 P-EXPL Rikker fase 5 en 6 1 0 0 0 0 0 0 0
1481 NIEGG Euregio bedrijventerr Gaxel 7 0 0 0 0 0 0 0
1531 NIEGG Herontwikk Zonnebrink 285 0 0 0 0 0 0 0
1532 GREX Herontwikkeling Boterstraat 11 0 0 0 0 0 0 0
1584 GREX Ambt Pr 4 BIE, NIEGG, P-EXPL 67 0 0 0 0 0 0 0
1611 KAPL GREX Programma 8 57 0 0 0 0 0 0 0
1614 P-EXPL Siloterrein Landbouwstraat 168 0 0 0 0 0 0 0
1718 Grex overeenkomst woningbouw Vredensew 4 2 0 0 0 0 0 0 0
1726 GREX bedrijventerrein spoorzone 5.167 0 0 0 0 0 0 0
1728 Woningbouw Wooldseweg-Kottenseweg (Zegelink) 58 0 0 0 0 0 0 0
1742 Ontwikkelen bedrijventerrein Misterweg 11 0 0 0 0 0 0 0
206 GREX Grondexploitatie 1.470 0 0 0 0 0 0 0
248 GREX Complex Eelink 1.122 0 0 0 0 0 0 0
719 P-EXPL Bedrijventerrein Arrisveld 11 0 0 0 0 0 0 0
722 NIEGG Transformatie omg Narcisstr 53 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 2.671 69 7 76 76 76 76
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 3.310 2.123 172 2.295 2.086 2.086 2.086
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 1.247 206 -4 202 3.204 202 202
8.3 Wonen en bouwen 0 1.311 1.134 104 1.238 1.402 1.402 1.402
Totaal 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 8.851 8.540 3.531 280 3.811 6.769 3.766 3.766
3.5 Economie en lobby
3.1 Economische ontwikkeling 0 255 230 -25 205 119 119 119
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 440 226 35 261 261 261 261
3.4 Economische promotie 0 512 409 2 410 360 360 360
Totaal 3.5 Economie en lobby 0 1.207 865 12 877 740 740 740
Totaal Lasten 27.844 29.301 21.954 1.383 23.337 26.036 22.629 22.599
Onttrekkingen
3.1 Openbare ruimte
1640 Leegstand onr goed kern Winterswijk 88 0 0 0 0 0 0 0
1667 Invoering Omgevingswet 92 0 0 0 0 0 0 0
1725 Herinr Notaristuin 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0
438 Beheer en onderhoud begraafplaats 156 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.1 Openbare ruimte 339 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Klimaat, water en milieu
1564 Afvalzorg en reiniging 26 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 16 16 0 16 15 2 2
Totaal 3.2 Klimaat, water en milieu 26 16 16 0 16 15 2 2
3.3 Duurzaamheid
7.4 Milieubeheer 0 100 0 0 0 0 0 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 3.002 0 0
Totaal Onttrekkingen 364 116 16 0 16 3.017 2 2
Stortingen
3.1 Openbare ruimte
1667 Invoering Omgevingswet 100 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0
Totaal Stortingen 100 0 0 2.000 2.000 0 0 0

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Het nadeel van € 51.000 aan de lastenkant wordt grotendeels als volgt verklaard : 

hogere structurele lasten voor :  

 • onderhoud wegen en bruggen                                                                                      € 200.000 N
 • bijdrage beheer openbare ruimte aan ROVA                                                       € 310.000 N 

lagere structurele lasten voor:

 • aframing budget ecologisch bermbeheer                                                               € 130.000 V
 • doorbelaste kapitaallasten en ambtelijke kosten                                               € 463.000 V
 • overige uitgaven                                                                                                                     €   16.000 V

hogere incidentele lasten (2024) voor :  

 • onderhoud speelterreinen,  straatmeubilair en bebording                      € 100.000 N
 • mobiliteitsplan (GVVP)                                                                                                   €   50.000 N

Het onderhoudsbudget voor wegen en bruggen is verhoogd met € 200.000. 

Bij verhardingen (wegen) is met name preventief onderhoud van belang voor de  asfaltverhardingen. Uit de globale weginspecties uitgevoerd in najaar 2022,  kwam naar voren dat er gemiddeld voor de eerste 4 jaar extra budget nodig is aan conserverende maatregelen op deze verhardingssoort.

Ook voor bruggen zijn preventieve en kleine onderhoudsmaatregelen van belang. Door tijdig conserveren van leuningen en dek en tijdig herstel van schade aan dragende constructieonderdelen wordt de veiligheid vergroot en worden ingrijpende vervangingen voorkomen. Een conceptberekening van maatregelen om het totale areaal aan bruggen in “gewone conditie” te houden geeft aan dat er aanvullend jaarlijks budget nodig is. 

       

De hogere bijdrage aan ROVA voor het beheer van de openbare ruimte vloeit deels voort uit een contractueel vastgelegde prijsindexatie van 3,66%. Daarnaast vloeit dit voort uit de uitkomst van de systeemwijziging (open begroting) waarbij er sprake is van een structureel tekort binnen ROVA op uitvoering van de beheer openbare ruimte -opdracht. 

De aframing van het budget ecologisch bermbeheer betreft een bezuinigingsvoorstel. De door de raad vastgestelde ambities, zoals verwoord in het bermbeheerplan, kunnen hierdoor niet worden behaald.  

De lagere doorbelasting heeft betrekking op de verlaagde doorbelaste ambtelijke inzet en kapitaallasten.   

Onderhoud speelterreinen

Het hogere incidentele uitgavenbudget (2024)  van € 30.000 voor onderhoud speelterreinen  wordt ingezet voor het uitvoerings- en beheerdocument B.O.S.S. (Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten).

Straatmeubilair  
Dit budget is voor 2024 incidenteel bijgeraamd in verband met gefaseerde vervanging van zitbanken in het buitengebied. De meeste banken zijn minstens 12 jaar oud en zijn afgeschreven. De banken vertonen slijtage en roesten door. Of we alle zitplaatsen in stand blijven houden is nog te bezien. Uitgaande van vervanging van 25 zitbanken á € 1.500 en het werkloon is totaal € 50.000 benodigd. 

Bebording 

De verhoging van het incidentele budget voor bebording  van € 20.000 wordt gezet voor actualisatie mobiliteitsdata. Dit betreft een wettelijke verplichting met betrekking tot de uitvoering van het plan en het op orde brengen van de data top 15. 

Toelichting meerjarenbegroting 2025-2027 

Met ingang van 2025 wordt een structurele bezuiniging voorgesteld van € 136.000 op het onderhoudsniveau en de beeldkwaliteit van het openbaar groen.  

De toename van € 500.000 in 2025 ten opzichte van 2024 wordt verklaard door de doorbelaste ambtelijke kosten en kapitaallasten die in programma 4 nader worden toegelicht.  

Klimaat, water en milieu

Terug naar navigatie - Klimaat, water en milieu

Het voordeel van € 123.000 aan de batenkant betreft de hogere structurele afvalstoffenheffing en hogere vergoeding van Nedvang voor de grondstoffen PMD (Plastic, Metalen , Drankkartons). 

De hogere structurele afvalstoffenheffing vloeit voort uit de zogenaamde reinigingsbegroting op basis van 100% kostendekkendheid. Tegenover de  hogere structurele bijdrage aan de ROVA voor de afvalverwerking (+ € 160.000) staan lagere structurele overige uitgaven voor ambtelijke inzet en jeugdparticipatie bestrijding zwerfafval (- € 37.000).  Het saldo van deze hogere uitgaven van € 123.000 en de hogere  structurele vergoeding van Nedvang (€ 54.000) leidt tot een hogere afvalstoffenheffing 2024 (€ 69.000) . 

Het nadeel van € 299.000 aan de lastenkant wordt met name veroorzaakt door de hogere structurele bijdrage aan de ROVA voor de afvalverwerking (+ € 160.000) en een (structurele) administratieve verschuiving (€ 110.000) binnen het programma 3 / beleidsveld duurzaamheid naar dit beleidsveld.

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

In 2024 ontvangen wij een specifieke uitkering (SPUK) voor de capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Hiermee is de incidentele verhoging van de baten van € 611.000 grotendeels verklaard.

De verhoging van de lasten van € 741.000 wordt als volgt verklaard:

 • incidentele lasten SPUK-regeling CDOKE                                                                       € 572.000 N
 • lagere structurele lasten klimaatadaptie (verschuiving)                                          € 110.000 V
 • hogere incidentele lasten uitvoering sanering stortplaats WAL                         € 150.000 N
 • hogere structurele lasten omgevingsdienst Achterhoek                                         €    96.000 N
 • structureel hogere doorbelasting                                                                                         €  138.000 N        

Zoals hierboven aangegeven ontvangen wij in 2024 de SPUK CDOKE. 

De lagere structurele lasten klimaatadaptatie betreft een verschuiving, zie ook programma 3, beleidsveld Klimaat, water en milieu.  

De hogere incidentele lasten uitvoering sanering stortplaats WAL betreft de gemeentelijke bijdrage aan de door de provincie uit te voeren sanering.  

Door prijs- en loonontwikkelingen en uitbreiding van werkzaamheden wordt de bijdrage aan de omgevingsdienst Achterhoek verhoogd.

De hogere doorbelasting heeft betrekking op de verhoogde doorbelaste ambtelijke inzet.

Gebiedsontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Gebiedsontwikkeling en wonen

Het nadeel aan de lastenkant van € 280.000 wordt met name verklaard door een incidentele budgetverhoging (2024) voor Vitaal Platteland (€ 100.000) en een doorbelasting van ambtelijke kosten en kapitaallasten (€ 159.000).  

Verhoging budget met € 100.000 is voor ondersteunen Vitaal Platteland met lokale initiatieven. Dit is naast het budget van € 100.000 dat al beschikbaar is gesteld voor het primaire proces (provinciale bijdrage en inhuur).

Toelichting meerjarenbegroting 2025-2027 

De toename van de in 2025 begrote incidentele exploitatielast ten opzichte van 2024 betreft het begrote grondexploitatie tekort van € 3 mln. binnen de gebiedsontwikkeling van het project Wooow.

 

 

Economie en Lobby

Terug naar navigatie - Economie en Lobby

Het voordeel van € 247.000 aan de batenkant betreft met name de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting (€ 245.000).   

Voorgesteld wordt vanaf 2024 de toeristenbelasting met 0,40 cent per nacht te verhogen. Dit verklaart de (structurele) toename van € 245.000 aan de batenkant in 2024. 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

De belangrijkste begrote kredieten 2024 (zie ook bijlage 4) binnen dit programma zijn : 

 

- project Hakkelerkamp fase 1             € 2.062.000 N 

- project Hakkelerkamp fase 2             € 1.540.000 N

- project de Pas                                              €     924.000 N

- project Groenloseweg                           € 2.026.000 N

- klimaatadaptatie                                       €     600.000 N

- buitenwegen                                                € 1.675.000 N 

 

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen en toevoegingen reserves

De storting van € 2.000.000 betreft de toevoeging aan de bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed ten behoeve van de instandhouding van de culturele en recreatieve instellingen.