Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

Reserves

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves en de voorzieningen voor de komende jaren opgenomen. De verwachte begrotingssaldo's zijn verrekend met de algemene reserve. Bij de afzonderlijke jaarrekeningen zal blijken wat het uiteindelijke resultaat in dat jaar is geweest.

Voor 2024 zijn twee onttrekkingen voorzien. De € 3 miljoen ten laste van de algemene reserve is ten behoeve van:

bestemmingsreserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen: om de taakstellende bezuiniging op de organisatie de komende jaren te kunnen realiseren;

bestemmingsreserve Groot Onderhoud Maatschappelijke Vastgoed € 2 miljoen: Deze reserve is bedoeld om noodzakelijk onderhoud te plegen aan:

  • de basisscholen die betrokken zijn in 1e fase van het IHP
  • zwembad Jaspers
  • gebouw Boogie Woogie
  • theater De Storm. 

Voorzieningen

De algemene voorzieningen hebben vooral betrekking op de uitvoering van pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders, de gemeente heeft in dat geval feitelijk de rol van pensioenfonds. In tegenstelling tot de vorige begroting is bij de egalisatievoorziening (riool) sprake van onttrekkingen in plaats van toevoegingen. Dat heeft vooral te maken met de extra investeringen vanuit de klimaatagenda en riool. Door deze ten laste van de voorziening te brengen kan de stijging van het rioolrecht beperkt blijven tot de inflatiecorrectie.

Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026 Saldo 01-01-2027 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2027
Algemene reserve
Algemene Reserve - vrij besteedbaar 46.987 3.000 43.987 44.662 3.002 41.660 43.613 43.613 40.924 40.924
Jaarrekening 2022 0
Begroot Rekeningresultaat 675 675 1.953 1.953 2.689 -2.689 2.314 -2.314
Sub Totaal 46.987 675 3.000 44.662 44.662 1.953 3.002 43.613 43.613 0 2.689 40.924 40.924 0 2.314 38.610
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve inzamelstructuur afval 44 44 44 44 44 44 44 44
Bestemmingsreserve personeel en organisatie 155 1.000 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155
Bestemmingsreserve onderhoud graven 629 629 629 629 629 629 629 629
Bestemmingsreserve stadsuitleg 107 107 107 107 107 107 107 107
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 252 252 252 252 252 252 252 252
Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 388 388 388 388 388 388 388 388
Reserve Omgevingswet 24 24 24 24 24 24 24 24
Reserve Aanpak inburgering nieuwkomers 186 186 186 186 186 186 186 186
Reserve verduurzaming sportlocaties 75 75 75 75 75 75 75 75
Reserve verduurzaming gemeentegebouwen 75 75 75 75 75 75 75 75
Reserve Notaristuin 2.0 210 17 193 193 15 178 178 2 176 176 2 174
Reserve Groot onderhoud maatschappelijk vastgoed 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Reserve doorgeschoven budgetten 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sub Totaal 9.145 3.000 17 12.128 12.128 0 15 12.113 12.113 0 2 12.111 12.111 0 2 12.109
0
Totaal eigen vermogen 56.132 3.675 3.017 56.790 56.790 1.953 3.017 55.725 55.725 0 2.691 53.034 53.035 0 2.316 50.718
Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026 Saldo 01-01-2027 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2027
Algemene Voorzieningen
VRZ Uitvoering wet APPA 2.376 220 2.596 2.596 187 411 2.372 2.372 154 189 2.337 2.337 236 2.573
VRZ Voormalig personeel 2.367 312 2.055 2.055 411 222 2.244 2.244 189 196 2.237 2.237 192 2.045
VRZ Invulling CAO-gelden OR 80 80 80 80 80 80 80 80
Sub Totaal 4.823 220 312 4.731 4.731 598 633 4.696 4.696 343 385 4.654 4.654 236 192 4.698
Egalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) 2.563 217 2.346 2.346 192 2.154 2.154 179 1.975 1.975 179 1.796
Sub Totaal 2.563 0 217 2.346 2.346 0 192 2.154 2.154 0 179 1.975 1.975 0 179 1.796
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsvoorzieningen 1.967 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967
Sub Totaal 1.968 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967 1.967 511 511 1.967
Afronding 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 9.353 731 1.040 9.044 9.044 1.109 1.336 8.817 8.817 854 1.075 8.595 8.595 747 882 8.461