Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

Reserves

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves en de voorzieningen voor de komende jaren opgenomen. De verwachte begrotingssaldo's zijn verrekend met de algemene reserve. Bij de afzonderlijke jaarrekeningen zal blijken wat het uiteindelijke resultaat in dat jaar is geweest.

Voor 2024 zijn twee onttrekkingen voorzien. De € 3 miljoen ten laste van de algemene reserve is ten behoeve van:

bestemmingsreserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen: om de taakstellende bezuiniging op de organisatie de komende jaren te kunnen realiseren;

bestemmingsreserve Groot Onderhoud Maatschappelijke Vastgoed € 2 miljoen: Deze reserve is bedoeld om noodzakelijk onderhoud te plegen aan:

  • de basisscholen die betrokken zijn in 1e fase van het IHP
  • zwembad Jaspers
  • gebouw Boogie Woogie
  • theater De Storm. 

Voorzieningen

De algemene voorzieningen hebben vooral betrekking op de uitvoering van pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders, de gemeente heeft in dat geval feitelijk de rol van pensioenfonds. In tegenstelling tot de vorige begroting is bij de egalisatievoorziening (riool) sprake van onttrekkingen in plaats van toevoegingen. Dat heeft vooral te maken met de extra investeringen vanuit de klimaatagenda en riool. Door deze ten laste van de voorziening te brengen kan de stijging van het rioolrecht beperkt blijven tot de inflatiecorrectie.

Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026 Saldo 01-01-2027 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2027
Algemene reserve
Algemene Reserve - vrij besteedbaar 47.045 3.000 44.045 44.230 3.002 41.228 43.207 43.207 40.882 40.882
Begroot Rekeningresultaat 185 185 1.979 1.979 2.325 -2.325 3.199 -3.199
Sub Totaal 47.045 185 3.000 44.230 44.230 1.979 3.002 43.207 43.207 0 2.325 40.882 40.882 0 3.199 37.683
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve inzamelstructuur afval 44 44 44 44 44 44 44 44
Bestemmingsreserve personeel en organisatie 155 1.000 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155
Bestemmingsreserve onderhoud graven 629 629 629 629 629 629 629 629
Bestemmingsreserve stadsuitleg 107 107 107 107 107 107 107 107
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 252 252 252 252 252 252 252 252
Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 388 388 388 388 388 388 388 388
Reserve Omgevingswet 24 24 24 24 24 24 24 24
Reserve Aanpak inburgering nieuwkomers 186 186 186 186 186 186 186 186
Reserve verduurzaming sportlocaties 75 75 75 75 75 75 75 75
Reserve verduurzaming gemeentegebouwen 75 75 75 75 75 75 75 75
Reserve Notaristuin 2.0 210 16 194 194 15 179 179 2 177 177 2 175
Reserve Groot onderhoud maatschappelijk vastgoed 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Reserve doorgeschoven budgetten 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sub Totaal 9.145 3.000 16 12.129 12.129 0 15 12.114 12.114 0 2 12.112 12.112 0 2 12.110
0
Totaal eigen vermogen 56.190 3.185 3.016 56.359 56.359 1.979 3.017 55.321 55.321 0 2.327 52.994 52.994 0 3.201 49.793
Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026 Saldo 01-01-2027 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2027
Algemene Voorzieningen
VRZ Uitvoering wet APPA 2.376 124 2.500 2.500 120 2.620 2.620 119 2.739 2.739 12 2.751
VRZ Voormalig personeel 2.367 214 2.153 2.153 150 2.003 2.003 147 1.856 1.856 36 1.820
VRZ Invulling CAO-gelden OR 80 80 80 80 80 80 80 80
Sub Totaal 4.823 124 214 4.733 4.733 120 150 4.703 4.703 119 147 4.675 4.675 12 36 4.651
Egalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) 2.563 217 2.346 2.346 192 2.154 2.154 179 1.975 1.975 1.975
Sub Totaal 2.563 0 217 2.346 2.346 0 192 2.154 2.154 0 179 1.975 1.975 0 0 1.975
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsvoorzieningen 1.968 512 512 1.968 1.968 512 512 1.968 1.968 512 512 1.968 1.968 102 102 1.968
Sub Totaal 1.968 512 512 1.968 1.968 512 512 1.968 1.968 512 512 1.968 1.968 102 102 1.968
Afronding 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 9.353 636 943 9.047 9.047 632 854 8.825 8.825 631 838 8.617 8.618 114 138 8.593