Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, bestuur
Onze manier van besturen is betrokken, laagdrempelig en transparant. Met een nuchtere kijk op zaken en gezond boerenverstand. We werken in het belang van de inwoner en waarderen hun mening. We hechten aan inwonersparticipatie en trekken als raad en college graag samen op.
 
Dienstverlening 
We gaan samen aan de slag en inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken bij besluiten die hen direct raken. Daarnaast hebben wij aandacht voor  de interne dienstverlening en optimaliseren bestaande processen waar mogelijk. 
 
Veiligheid en ondermijning 
Je veilig voelen is een basisbehoefte en vraagt om meer aandacht. Criminaliteit wordt voorkomen. We ondersteunen een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan en onze gemeente veilig te houden.

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  

We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.  Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Het doel is hierbij is om vanaf 2024 in toenemende mate besparingen op de organisatiekosten te realiseren. 

Relevante documenten:

 • Organisatievisie.
 • Visie op dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Bron klantwaarderingscijfer uitkomsten tweejaarlijks gemeentelijk onderzoek "Waarstaatjegemeente". Momenteel onderzoeken wij of er voor 2024 en daarna alternatieve methoden mogelijk zijn om het klantwaarderingscijfer vast te stellen. 

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Digitalisering kost geld en vraagt om de juiste vaardigheden en systemen. Risico is dat we hier niet snel genoeg op kunnen acteren door onvoldoende capaciteit. Daarnaast moet het personeel door middel van training en opleiding bekend gemaakt worden met de nieuwe werkwijzen en/of nieuwe applicaties. Ten slotte bestaat het risico dat we bij de inrichting van de I-kolom kunnen stuiten op onverwachte kosten.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Het voornaamste effect van de bezuinigingen is de taakstelling op de organisatie. Zoals in het hoofdstuk Financiële positie beschreven start de taakstelling in 2024 en loopt deze op tot een structurele bezuiniging van € 1.000.000 in 2027. Deze bezuiniging zal over de gehele linie in de organisatie worden doorgevoerd. Dit vraagt ook om een kritische blik op het inhuren van personeel en het laten uitvoeren van externe onderzoeken. Deze ontwikkelingen worden verbonden aan het Masterplan Organisatie waarin een heldere visie wordt uiteengezet waarop sturing plaatsvindt. 

Kansen:

 • In toenemende mate effectiever en efficiënter kunnen en moeten werken. Zo hoeft natuurlijke uitstroom niet per definitie ingevuld te worden. 
 • Sneller invoeren van e-dienstverlening 
 • Het optimaliseren van processen.
 • Zelfredzaamheid van inwoners stimuleren.
 • Stimuleren van een meer integrale werkwijze binnen de organisatie. 

Risico`s:

 • Werkzaamheden kunnen langer duren.
 • Toename van werkdruk bij medewerkers.
 • Nieuwe ontwikkelingen op wettelijke taken waardoor er meer inzet wordt gevraagd van medewerkers.
 • Loonontwikkelingen.

Het geraamde budget voor het kantoorconcept beperken wij tot een taakstellend bedrag.  Dit budget wordt gebruikt voor het doorvoeren van aanpassingen aan werkplekken zodat kan worden voldaan aan het Arbobesluit.  

Kansen:

 • De voorzieningen voor hybride werken wel treffen waardoor de medewerkers plaats-onafhankelijk kunnen werken.  Dit maakt Winterswijk een potentieel aantrekkelijkere werkgever, het kan de productiviteit verhogen en geeft een betere werk-privébalans. Dit kan resulteren in minder ziekteverzuim. 
 • Potentiële jaarlijkse besparing van €98.000 op de huursom (inclusief bijkomende kosten als energie, schoonmaak, etc.) op de De Post. 

Risico's:

 • Een minder aantrekkelijke werkgever zijn ten opzichte van de oorspronkelijke plannen van het kantoorconcept. Mogelijk kan dit een negatief effect hebben op het aantrekken van nieuw personeel. 
 • Ten behoeve van de begeleiding van het initiële project is een opdracht gegund aan een projectbureau. Er moet onderzocht worden welke verplichtingen hierin zijn aangegaan als de opdracht voortijdig wordt beëindigd. 

Het verminderen van de frequentie en het aantal pagina`s van het gemeentenieuws. Vanaf 2024 het gemeentenieuws 1x per 2 weken en met maximaal 2 pagina`s per uitgave verspreiden. 

Kans:

 • Minder ambtelijke inzet  voor het opstellen van het gemeentenieuws

Risico:

 • Minder informatie middels dit medium naar de inwoners kunnen overbrengen.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

 • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
 • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

 • Waarstaatjegemeente.nl.
 • De misdaadcijfers van de politie.
 • De veiligheidsmonitor.
 • Datalab GO.
 • Conneqt.

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlast meldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt en het aantal misdrijven en gevallen van overlast daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen risico's per activiteit.  De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

Effect bezuinigingen

Terug naar navigatie - Effect bezuinigingen

Ten gevolge van een herijking van het verdeelmodel zal het procentuele aandeel dat Winterswijk bijdraagt aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) met ingang van 2025 iets afnemen. In plaats van 3,62% gaat Winterswijk 3,42% van de totale gemeentelijke bijdragen betalen. De wijziging zal waarschijnlijk doorgevoerd worden via een ingroeipad. Het volledige positieve effect zal daardoor niet in 2025 maar pas later, afhankelijk van de duur van het ingroeipad, bereikt worden.

Kans:

 • Lagere structurele bijdrage aan de VNOG.

Risico:

 • In de begroting is rekening gehouden met een ingroeipad van twee jaar. Wordt het ingroeipad langer dan wordt het positieve effect later bereikt. Dit heeft een negatief effect op de begroting.  

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 stand 1e prognose 2023 Aanpassing begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 67.069 0 0 0 0 0 0 0
1256 Gebouwenbeheer/onderh Niet openb d 613 0 0 0 0 0 0 0
1257 Beheren en verpachten gronden 32 0 0 0 0 0 0 0
49 Registratie & beheer BRP 31 0 0 0 0 0 0 0
50 Producten burgerzaken 317 0 0 0 0 0 0 0
622 Onderst. college w.o. archivering -3 0 0 0 0 0 0 0
875 Procedure tot Nederlanderschap 36 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 290 492 51 543 559 657 711
0.4 Overhead 0 999 899 37 936 1.022 990 936
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 68.095 1.289 1.391 88 1.479 1.581 1.648 1.646
4.2 Openbare orde en veiligheid
1523 Handhaving APV & bijz.wetten 1 0 0 0 0 0 0 0
1525 Vergunningen/ontheffingen APV 16 0 0 0 0 0 0 0
1529 Juridische afh WABO 19 0 0 0 0 0 0 0
876 Werkzaamhed. Wet Lijkbezorging 9 0 0 0 0 0 0 0
925 OOV Samenwerking 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 70 18 0 18 18 18 18
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 45 70 18 0 18 18 18 18
4.4 Overige middelen
1512 Verantwoording dividend etc. 522 0 0 0 0 0 0 0
1683 Mutaties Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Opleggen en innen belastingen 7.275 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Overige middelen 7.797 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 75.937 1.359 1.409 88 1.497 1.599 1.666 1.665
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
1904 AMBT Pr4 Bestuurlijk Winterswijk 2.838 0 0 0 0 0 0 0
1906 AMBT Overhead 8.527 0 0 0 0 0 0 0
1914 KAPL Pr4 Bestuurlijk Winterswijk 570 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 11.935 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
10 Vormg. juridische contr 4 0 0 0 0 0 0 0
1005 Voorbereid raads- en comm.vergadering 543 0 0 0 0 0 0 0
1158 Zaakgericht werken 253 0 0 0 0 0 0 0
1256 Gebouwenbeheer/onderh Niet openb d 168 0 0 0 0 0 0 0
1257 Beheren en verpachten gronden 12 0 0 0 0 0 0 0
1389 Saldo Kapitaallasten -1.139 0 0 0 0 0 0 0
1486 Project e-Winterswijk (NUP) 39 0 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 2.296 0 0 0 0 0 0 0
1522 Beleid vergunn APV & bijz wetten 1 0 0 0 0 0 0 0
1558 Doorontwikkeling e-dienstverlening 39 0 0 0 0 0 0 0
43 Ambt ondersteuning Regio Achterh/Euregio 267 0 0 0 0 0 0 0
45 Commissie Bezwaarschriften 7 0 0 0 0 0 0 0
46 Klachtencoordinator 7 0 0 0 0 0 0 0
47 Koninklijke onderscheidingen 4 0 0 0 0 0 0 0
49 Registratie & beheer BRP 8 0 0 0 0 0 0 0
50 Producten burgerzaken 119 0 0 0 0 0 0 0
51 Organiseren verkiezingen 96 0 0 0 0 0 0 0
58 Externe communicatie 59 0 0 0 0 0 0 0
622 Onderst. college w.o. archivering -415 0 0 0 0 0 0 0
8 Onderzoeken rekenkamer 0 0 0 0 0 0 0 0
829 Registreren financiële gegevens 75 0 0 0 0 0 0 0
835 Informatiemanagement 107 0 0 0 0 0 0 0
875 Procedure tot Nederlanderschap 27 0 0 0 0 0 0 0
923 Salaris-& personeelsbeheer 1.228 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 3.706 2.789 218 3.007 2.848 2.847 2.940
0.2 Burgerzaken 0 974 1.000 77 1.077 1.095 1.120 1.144
0.4 Overhead 0 12.845 11.620 507 12.126 11.873 11.612 11.311
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 3.805 17.525 15.409 802 16.211 15.816 15.580 15.395
4.2 Openbare orde en veiligheid
1074 Gem samenw veiligheidsregio (VNOG) 1.726 0 0 0 0 0 0 0
110 Rampenbestrijding 14 0 0 0 0 0 0 0
122 Opvang zwerfdieren 43 0 0 0 0 0 0 0
1252 Gebouwenbeheer/onderh Brandweer 125 0 0 0 0 0 0 0
1523 Handhaving APV & bijz.wetten 37 0 0 0 0 0 0 0
1525 Vergunningen/ontheffingen APV 17 0 0 0 0 0 0 0
1527 Handhaving WABO 6 0 0 0 0 0 0 0
1529 Juridische afh WABO 4 0 0 0 0 0 0 0
1535 BWAO Repressie uitrukken 24 0 0 0 0 0 0 0
876 Werkzaamhed. Wet Lijkbezorging 43 0 0 0 0 0 0 0
925 OOV Samenwerking 72 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 2.077 2.076 106 2.182 2.131 2.080 2.080
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 1.073 919 120 1.039 1.062 1.039 1.045
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 2.111 3.150 2.995 226 3.221 3.193 3.119 3.125
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
1003 City Marketing 87 0 0 0 0 0 0 0
1713 Lobby 24 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing 111 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Overige middelen
1512 Verantwoording dividend etc. 0 0 0 0 0 0 0 0
1692 Grensoverschrijdende activiteiten 44 0 0 0 0 0 0 0
205 Waarde vaststellen cf WOZ 17 0 0 0 0 0 0 0
22 Opleggen en innen belastingen 170 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Overige middelen 231 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 18.194 20.675 18.404 1.028 19.432 19.009 18.699 18.520
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 6.122 0 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 565 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 12.440 0 3.000 3.000 0 0 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 6.687 12.440 0 3.000 3.000 0 0 0
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 3.464 0 0 0 0 0 0 0
636 Gebouwenbeheer/onderh. Ambt. app. 25 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 7.501 0 1.000 1.000 0 0 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 3.489 7.501 0 1.000 1.000 0 0 0
4.4 Overige middelen
1683 Mutaties Reserves 172 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 3.661 7.501 0 1.000 1.000 0 0 0

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, organisatie en dienstverlening

Aan de batenkant is er sprake van € 88.000 hogere baten als gevolg van verwachte hogere inkomsten van € 51.000 uit omzet producten burgerzaken (paspoorten, id kaarten en rijbewijzen) en als gevolg van een hogere doorbelasting van overheadkosten € 37.000 aan de teams in de organisatie. 

Aan de lastenkant is sprake van € 802.000 hogere lasten die grotendeels als volgt zijn te verklaren :

 • hogere lasten uitbreiding personeel                                                        € 491.000 N
 • lagere lasten personeel als gevolg van vervallen van taken       € 481.000 V
 • lagere lasten als gevolg van taakstelling op de organisatie         € 300.000 V 
 • hogere lasten toevoeging voorziening APPA                                      €   95.000 N
 • hogere doorbelasting                                                                                        €   69.000 N
 • hogere lasten opleidingskosten                                                                  € 167.000 N
 • hogere lasten automatisering (ICT)                                                         € 528.000 N

We stellen voor onze formatie uit te breiden (totaal ca. 4,5 fte) op de meest cruciale onderdelen. Dit betreft:

 • Fysiek domein: juridisch medewerker Toezicht & handhaving fysieke leefomgeving en RO adviseur.
 • Sociaal domein: Kwaliteitsmedewerker Zorg en Adviseur Zorg & Veiligheid.
 • Griffie: Raadsadviseur en Medewerker griffie.

Naast bovenstaande uitbreiding, neemt onze formatie af op de onderdelen waar we met deze begroting bezuinigingen voorstellen. Het betreft formatie op de werkvelden:
Aanjagen economie, cultuurhistorie, opgaveregisseurs, medewerkers opgaven, evenementen. In totaal gaat het om ongeveer 5 fte.

In het hoofdstuk Financiële positie hebben we toegelicht dat we onze bedrijfsvoering willen verbeteren. We stellen daartoe een Masterplan Organisatie gemeente Winterswijk op. Dit moet leiden tot een besparing van € 300.000 in 2024 die oploopt naar € 1 miljoen structureel vanaf 2027.

De hogere doorbelasting heeft betrekking op de verhoogde doorbelaste ambtelijke inzet en kapitaallasten.

De indexering van ICT-kosten leidt samen met een aantal nieuw vereiste applicaties tot toename van € 528.000 en het opleidingsbudget neemt toe met € 167.000 tot 1,6% van de loonsom.

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid

Aan de lastenkant is sprake van € 226.000 hogere lasten voornamelijk als gevolg van een stijging van de bijdrage aan de VNOG met € 104.000 en een stijging van de personeelslasten met € 105.000.

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

Begrote kredieten voor 2024 (zie ook bijlage 4):

- mobiele telefonie                                           € 189.000
- hardware/ servers/ backup                     € 281.000
- software                                                              € 236.000

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Om de taakstellende bezuiniging op de organisatie de komende jaren te kunnen realiseren wordt in 2024 € 1 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve organisatie. 

De onttrekking aan de algemene reserve van € 3 miljoen hangt samen met de toevoeging van € 1 miljoen aan de bestemmingsreserve organisatie en de toevoeging van € 2 miljoen aan de bestemmingsreserve groot onderhoud maatschappelijk vastgoed.