Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft.

  • Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
  • Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap in een derde partij. Hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

In deze paragraaf gaan we per programma in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend, en de relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

Gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk beleid

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen komt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming.

Het beleid is erop gericht de ontwikkelingen bij de verbonden partijen te volgen, zodat financiële risico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en er tijdig bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast wordt gevolgd of de taken worden uitgevoerd zoals bij de besluitvorming is vastgelegd.

Wij kennen de volgende verbonden partijen:

Programma: Rechtsvorm:
Programma 1: Zorgen voor Winterswijk
GGD Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Programma 2: Meedoen in de Achterhoek
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Gemeenschappelijke regeling
Fijnder Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland Gemeenschappelijke regeling
Stichting Achterhoek Toerisme Stichting
Programma 3: Wonen en werken in Winterswijk
Omgevingsdienst Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Coöperatie
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Stichting
ROVA N.V.
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Regio Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Euregio Gemeenschappelijke regeling
N.V. Alliander Vennootschap
N.V. Vitens Vennootschap
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Vennootschap

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Terug naar navigatie - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Naam GGD Noord- en Oost- Gelderland
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, met als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners (publieke gezondheidzorg). De GGD is belast met de gemeentelijke taken genoemd in de Wet publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg (voor alle gemeenten behalve Apeldoorn). Het is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder W.T. Wassink
Financieel belang De begrote inwonerbijdrage voor 2024 bedraagt € 614.531.
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31 december 2019 € 2.909.000
Per 31 december 2020 € 2.970.000
Per 31 december 2021 € 3.236.000
Per 31 december 2022 € 2.656.000
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31 december 2019 € 2.631.000
Per 31 december 2020 € 7.036.000
Per 31 december 2021 € 9.902.000
Per 31 december 2022 € 8.878.000
Het resultaat over 2022 bedraagt: € 487.000 (negatief).
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 2.205.000 € 2.411.000
Vreemd vermogen € 2.485.000 € 2.629.000
Verwachte financiële resultaat 2024: € 0
Ontwikkelingen De jeugdgezondheidzorg voor nul- tot achttienjarigen is een GR-taak, tenzij de gemeente aangeeft deze taak niet of niet geheel door de GGD uit te laten voeren. Gemeente Winterswijk laat de jeugdgezondheidszorg voor vier- tot achttienjarigen uitvoeren door de GGD.
Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat de GGD kwetsbaar is en dat een meer robuuste GGD belangrijk is. De GGD heeft 7 aandachtspunten opgesteld die de GGD robuuster maken. Deze punten worden de komende jaren uitgewerkt.
Actualisatie van de Bestuursagenda 2019-2023 vindt momenteel plaats; in het najaar wordt de nieuwe bestuursagenda 2023-2027 vastgesteld.
Relatie tot Programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en op grond van in de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). Vastgelegd is dat de raad altijd informatie kan vragen.
Risico's Net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen is het risico vooral financieel, omdat een meerderheid in het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid.

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Terug naar navigatie - Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Naam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel Doelstellingen zijn:
-        Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen.
-        Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.
-        Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De leden en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden per raadsperiode aangewezen door de gemeenteraden en het college van burgemeester en wethouders. Wethouder S. Metaal - ten Dolle is lid van het algemeen bestuur en is lid en plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden. Allen zijn aangewezen door het algemeen bestuur en komen bij voorkeur uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid worden uit het algemeen bestuur aangewezen, en één lid op voordracht van de Staring Stichting. Bij de realisatie van het Erfgoedcentrum is ook de bestuurscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie dagelijkse bestuursleden, aangevuld met twee algemene bestuursleden en twee door de Staring Stichting voorgedragen leden.
Financieel belang De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de begroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De bijdrage in 2022 bedroeg € 130.666. De bijdrage voor 2024 bedraagt € 155.821.
Eigen vermogen:
31-12-2019 € 154.413
31-12-2020 € 199.400
31-12-2021 € 192.939
31-12-2022 € 106.364
Vreemd vermogen:
31-12-2019 € 680.813
31-12-2020 € 768.234
31-12-2021 € 661.684
31-12-2022 € 599.596
Het resultaat over 2022 bedraagt: € 86.575 (negatief).
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 175.946 € 487.793
Vreemd vermogen € 592.838 € 451.591
Verwachte financiële resultaat 2024: € 43.222 (positief).
Ontwikkelingen Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Relatie tot programma’s De taken zijn geclusterd in programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijkse en het algemene bestuur, in en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening).
Risico's Er is geen sprake van een exploitatietekort. De risico’s zijn gering.
De geemente Winterswijk biedt de komende jaren weer archiefmateriaal aan. De jaarlijkse bijdragen van Winterswijk staat vast van 2023 t/m 2026.

Fijnder

Terug naar navigatie - Fijnder
Naam Fijnder
Vestigingsplaats Groenlo
Doel De gemeenschappelijke regeling Fijnder voert de Participatiewet, Ioaw/z en aanverwante regelingen uit, waarbij arbeidsontwikkeling centraal staat.
Betrokkenen Fijnder heeft drie deelnemende gemeenten, te weten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. Leden: wethouder E.S.F. Schepers (AB en DB) en wethouder W.T. Wassink (AB).
Financieel belang De exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2022 bedroeg € 4,3 miljoen. De begrote exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2024 bedraagt € 5,2 miljoen. Voor het overige betreft het hier grotendeels de doorbetaling van rijksbudgetten.
Eigen Vermogen:
Per 31 december 2021 € 4.041.000
Per 31 december 2022 € 3.666.000
Vreemd Vermogen
Per 31 december 2021 € 11.330.000
Per 31 december 2022 € 10.198.000
Resultaat 2022: € 399.000
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 3.190.000 € 2.810.000
Vreemd vermogen € 9.938.000 € 9.678.000
Verwachte financiële resultaat 2024: € 0.
Ontwikkelingen Fijnder is per 1 januari 2022 ontstaan uit de samenvoeging van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost. De toegang is belegd bij het lokale loket (de Post). De doorontwikkeling van Fijnder tot een volwaardig werkleerbedrijf is gestart in 2022 en loopt door tot en met 2024.
In tegenstelling tot de landelijke tendens, waarbij in 2024 een stijging van het bijstandsbestand wordt verwacht van 3,17%, wordt voor 2024 ten aanzien van het bestandsvolume van Fijnder uitgegaan van de nullijn. Door de steeds grotere instroom van cliënten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zal de focus van Fijnder steeds meer gericht zijn op ontwikkeling van de cliënten.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Stadsbank Oost Nederland

Terug naar navigatie - Stadsbank Oost Nederland
Naam Stadsbank Oost Nederland
Vestigingsplaats Enschede
Doel Stadsbank Oost Nederland is een kredietbank zonder winstoogmerk. Naast sociale kredietverstrekking verzorgt de bank de schuldenregeling in het kader van de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening, voert budgetbeheer uit en geeft voorlichting en advies. Daarnaast voert de bank beschermingsbewind uit en maakt verzoekschriften Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
Betrokkenen De gemeenten: Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder E.S.F. Schepers-Janssen.
Financieel belang De bijdrage voor 2022 bedroeg € 399.952. De begrote bijdrage voor 2024 bedraagt € 452.000.
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31-12-2020 € 1.183.300
Per 31-12-2021 € 971.100
Per 31-12-2022 € 1.349.200
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31-12-2020 € 15.001.100
Per 31-12-2021 € 14.781.400
Per 31-12-2022 € 15.214.500
Het resultaat over 2022 bedraagt: € 365.900.
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 892.100 € 1.289.900
Vreemd vermogen € 14.591.300 € 5.790.100
Verwachte financiële resultaat 2024: € 0.
Wanneer het resultaat daartoe aanleiding geeft, dragen de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, het exploitatieverlies.
Ontwikkelingen De dienstverlening van de Stadsbank sluit nauw aan bij de dienstsverlening van de gemeente. Het dienstenaanbod van de Stadsbank wordt verzorgd vanuit de het gemeentelijke loket (De Post). Samen met de Stadsbank wordt de drempel voor de schuldhulpverlening zo laag mogelijk gemaakt en we richten ons op het duurzaam schuldenvrij blijven. Al voordat de dienstverlening van de Stadsbank wordt beëindigd, wordt de nazorg opgepakt door het gemeentelijk sociaal team.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze, worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Gering

Stichting Achterhoek Toerisme

Terug naar navigatie - Stichting Achterhoek Toerisme
Naam Stichting Achterhoek Toerisme
Vestigingsplaats Statutair Doetinchem, kantoor Borculo
Doel Het verzorgen van regiomarketing, gericht op het uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek. Het vervullen van de functie van routeontwikkelaar en -beheerder.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Gemeente Winterswijk heeft met ingang van de nieuwe bestuurlijke periode in 2018 geen zitting meer in het bestuur van Stichting Achterhoek Toerisme. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Achterhoekse gemeenten wordt verzorgd door gemeente Doetinchem en Lochem.
Financieel belang De jaarlijkse bijdrage van gemeente Winterswijk aan Stichting Achterhoek Toerisme bedraagt € 56.401 voor regiomarketing en € 8.000 voor het beheer van het routenetwerk. Stichting Achterhoek Toerisme wordt voor ongeveer 33% gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.
Om te voorkomen dat de resultaten van Achterhoek Toerisme gaan leiden tot de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen, is ervoor gekozen om de resultaten uit de afgelopen jaren niet meer te presenteren als algemene reserve. Na afstemming met de accountant staan de resultaten nu als vooruit ontvangen bijdragen van de gemeenten, ter waarde van € 374.427 op de balans.
Eigen Vermogen:
31-12-2021 € 0
31-12-2022 € 0
Vreemd Vermogen
31-12-2021 € 1.858.631
31-12-2022 € 1.953.715
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 0 € 0
Vreemd vermogen € 1.953.715 € 1.953.715
Verwachte financiële resultaat 2024: € 0.
Ontwikkelingen In 2016 is de organisatie van Stichting Achterhoek Toerisme uitgebreid met een vrijetijdsmakelaar, die in opdracht van de gemeenten ingezet wordt op de uitvoering van de vrijetijdsagenda 2016-2019. In 202 is de vrijetijdsagenda 2020-2030 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt is het betrekken en verbinden van ondernemers in concrete projecten.
De participerende gemeenten hebben een positieve evaluatie afgegeven op de resultaten en ontwikkeling van Stichting Achterhoek Toerisme in de afgelopen vier jaar. De langlopende subsidierelatie is verlengd voor het jaar 2023, met de intentie om dit langjarig voort te zetten.De komende jaren wil Achterhoek Toerisme voortbouwen op haar fundament en deze verder verstevigen: de regiomarketing, het routebureau en de verbindende factor, met extra aandacht voor informatievoorziening en ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de lokale VVV’s, provincie Gelderland, de EUREGIO en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatieuitwisseling vindt plaats in het bestuur, in het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie, het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie, via een nieuwsbrief en via overlegging van de jaarstukken (begroting, jaarrekening en jaarverslag).
Risico’s -

Omgevingsdienst Achterhoek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Achterhoek
Naam Omgevingsdienst Achterhoek
Vestigingsplaats Hengelo (Gld)
Doel De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem/bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).
Betrokkenen De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is in het Algemeen Bestuur van de ODA vertegenwoordigd. Lid is portefeuillehouder Buitengebied, Natuur & Landschap , plaatsvervangend lid is de burgemeester.
Financieel belang De ODA is op 1 april 2013 opgericht. Op basis van ingebrachte taken wordt een exploitatiebegroting opgesteld waaraan deelnemende gemeenten en de provincie volgens een afgesproken verdeelsleutel bijdragen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de (verwachte) afname van de partners per programma. Iedere deelnemer betaalt op rekeningbasis uiteindelijk voor de producten die hij daadwerkelijk per programma afneemt. Indien aan het einde van het jaar de ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt door de deelnemende partijen op basis van een vastgestelde verrekensystematiek meegedeeld in het positieve resultaat of bijgedragen in het negatieve resultaat. De bijdrage aan de ODA wordt jaarlijks in de programmabegroting van de gemeente opgenomen. De ODA legt inhoudelijk en financiële verantwoording af aan de betrokken gemeenten en de provincie. De bijdrage bedraagt over: 2019 € 609.600 (exclusief de verrekening tekort jaarrekening 2019) 2020 € 574.280 2021 € 604.300(exclusief verrekening overschot jaarrekening 2021) 2022 € 740.900 (exclusief verrekening tekort jaarrekening 2022) 2023 € 759.600 (volgens begroting) 2024 € 856.000 (volgens begroting) De verklaring van de stijging in de bijdrage van 2024 te opzichte van 2023 zit hem met name in het doorvoeren van de loon en prijsindexatie, toegenomen organisatiekosten en de toegenomen dienstverlening door de ODA. De verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen is op: 31 december 2020 € 645.000 - € 1.883.000 31 december 2021 € 354.000 - € 1.718.000 31 december 2022 € -/- 134.000 - € 2.878.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten) 31 december 2023 € 210.000 - € 1.050.000(inschatting) 31 december 2024 € 164.000 - € 1.146.000(inschatting) Verwacht financieel resultaat over 2024: € 0
Ontwikkelingen Naast het uitvoeren van het basistakenpakket staat het jaar 2024 bij de ODA in het teken van: -Omgevingswet: Besluit invoering omgevingswet vanaf 1 januari 2024. Met de komst van de omgevingswet zal het productenboek van de ODA ook gaan veranderen. De wijziging leidt tot een veranderde omzetcombinatie van aantallen en productprijzen. -Gevolgen van het rapport commissie Van Aartsen. Er is een interbestuurlijk programma (IBP) opgesteld. In 2024 moeten er grote verbeterslagen zijn gemaakt. Deze verbeterslagen zal gevolgen hebben voor de organisatie. -Informatiemanagement, uitbouwen en beheren van het gegevensmagazijn. Robuuste informatiemanagement door samenwerking aan te gaan met andere Omgevingsdiensten. -Doorontwikkelen van het gegevensmagazijn. -Beheren van Archief. -Extra werkzaamheden met betrekking tot geluid, zoals op gezoneerde bedrijventerreinen en bij wegverkeerslawaai. -Extra inzet door de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) op het gebied strafrecht toe te passen. -Extra werk door nieuwe onderwerpen, zoals zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning/druglabs, energietaken, regiocoördinatie van de groen BOA's en meer beleidsmatig georiënteerde adviesvragen. De gemeente Winterswijk heeft zijn legesverordening voor 2024 geactualiseerd. Deze moet nog worden voorgelegd aan het college en aan de raad. In deze legesverordening wordt onder andere voorgesteld om vanaf 2024 milieuleges te gaan heffen. Dit is nieuw. De ODA heeft op basis van in het verleden verleende milieuvergunningen een inschatting gemaakt. Dit komt overeen met een bedrag van € 38.800. In de begroting is hier rekening mee gehouden. Er moeten procesafspraken met de ODA worden gemaakt over de heffing en inning van leges.
Relatie tot Programma’s Programma 3 Werkend  Winterswijk
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Risico’s zijn: -Uitvoering aanbevelingen van het rapport commissie Van Aartsen en daarmee ook de aanbevelingen vanuit het Interbestuurlijke programma versterking VTH (IBP); -Invoering van de Omgevingswet -Nieuwe wet en regelgeving (o.a. stikstofproblematiek, klimaatproblematiek en de energietransitie) Deze thema’s kunnen mogelijk consequenties hebben voor de omvang van het takenpakket van de ODA en daarmee tot een hoger bijdrage leiden.

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Naam Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De coöperatie richt zich op:
Een bijdrage te leveren aan: de verduurzaming van de energievoorziening in de Achterhoek en omgeving, opwek van duurzame energie in de Achterhoek en omgeving, energiebesparing, het gebruik van duurzame energie.
Betrokkenen Lid zijn de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast is Doesburg een afnemer van diensten van het energieloket.
Bestuurlijk belang De algemene vergadering bestaat uit 8 leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente) Voor Winterswijk neemt wethouder G.E. Visser deel aan de algemene vergadering.
Financieel belang De bijdrage in 2024 bedraagt € 0
Eigen Vermogen per 31-12-2020 : € 137.293
Eigen Vermogen per 31-12-2021 : € 88.559
Eigen Vermogen per 31-12-2022 : € 174.422
Vreemd Vermogen per 31-12-2020 : € 885.797
Vreemd Vermogen per 31-12-2021 : € 2.135.531
Vreemd Vermogen per 31-12-2022 : € 1.425.328
Resultaat 2022: € 85.863
Inschatting 1-jan-24 31-dec-24
Eigen vermogen € 175.000 € 175.000
Vreemd vermogen € 1.425.328 € 1.425.328
Verwachte financiële resultaat 2024: € 0
Ontwikkelingen In 2023 heeft de verkoop AGEM Holding BV, met daaronder AGEM Ontwikkeling BV en AGEM Levering BV, voor een symbolisch bedrag à €1 aan een nieuw op te richten entiteit plaatsgevonden. Wat overgebleven is, is de ‘Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A.’ die nu 100% eigendom van de gemeenten is.
Relatie tot Programma’s Is opgenomen in programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt bestuurlijk plaats in de algemene vergadering en ambtelijk in het regionaal duurzaamheidscoördinatorenoverleg.
Risico's Het gemeentelijk risico als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot verlies van 1/8 deel van het kapitaal van de leden ter grootte van € 174.422. Omdat de gemeente Winterswijk het basispakket niet meer afneemt en deze dienstverlening verricht vanuit het Centrum Duurzaam Winterswijk is er geen verder risico.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

Terug naar navigatie - Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Naam Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Het WCL geeft ook advies aan overheden en ondersteunt projecten die een bijdrage leveren aan de geschetste doelen in het buitengebied.
Betrokkenen De gemeente Winterswijk, LTO Noord Oost Achterhoek afdeling Winterswijk, het Platform Natuur en Landschap Winterswijk, Gelders particulier grondbezit, de Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer, NSW-landgoederen Winterswijk e.o., de Recron afdeling Winterswijk, de Stichting Boer en Recreatie, de Adviescommissie Cultuurhistorie, de gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied, Koninklijke Horeca Nederland afd. Winterswijk voor het buitengebied, Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk. Er is een afvaardiging van jongeren in het bestuur (Jong WCL) toegetreden. In 2022 is WCL begonnen met een moderniseringsproces (WCL 2.0). Dit proces loopt nog en wordt in de loop van 2023 afgerond.
Bestuurlijk belang Formeel: De gemeente Winterswijk heeft (nog) drie leden in het bestuur (zowel in dagelijks als algemeen): wethouder W. T. Wassink (vicevoorzitter) en A. Schoemaker (secretaris) en mevrouw J. Ras. Er wordt gewerkt (moderniseringproces WCL) aan het wijzigingen van de statuten. De voornaamste wijziging is, is dat dan de wethouder geen voorzitter meer is maar vicevoorzitter en dat ambtenaren geen bestuurder meer zijn maar ambtelijke ondersteuning bieden. Gedurende het moderniseringsproces is de heer Jan Bart Wilschut de intrim-voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor 2024 bedraagt € 75.000 + € 15.000 (vanuit afvalstoffenheffing; voor opruimen zwerfafval buitengebied)
Eigen Vermogen:
Per 31-12-2019 € 64.000
Per 31-12-2020 € 65.465
Per 31-12-2021 € 84.207
Per 31-12-2022 € 75.487
Vreemd Vermogen
Per 31-12-2019 € 146.117
Per 31-12-2020 € 154.446
Per 31-12-2021 € 142.374
Per 31-12-2022 € 281.360
Verwachting:
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen € 75.000 € 70.000
Vreemd vermogen € 281.000 € 200.000
Verwacht resultaat 2024 -€ 15.000
Ontwikkelingen WCL blijft zich inzetten voor maatwerk voor boeren in kleinschalige landschappen.
WCL bekijkt de mogelijkheden van de Europese subsidieprogramma’s, zoals Leader, POP-3 en Interreg V. Ook fungeert de WCL soms als aanvrager van subsidie voor derden en trekt zelf projecten.
Vanuit WCL zijn meerdere personen rechtstreeks betrokken bij het proces Vitaal Platteland Winterswijk.
Leidraad voor uitvoering van projecten is de Visie 2015 – 2025, die in 2015 is vastgesteld.
Relatie tot programma’s De activiteiten die de Stichting WCL Winterswijk uitvoert hebben vooral betrekking op programma 3 Wonen en werken in Winterswijk. In het coalitieprogramma staat een aanbeveling om te zorgen voor meer externe financiering. Het WCL is direct betrokken bij het gebiedsproces Vitaal Platteland. Zowel in het Gebiedsteam als in de Bestuurlijke Gebiedstafel.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en algemeen bestuur. Ook worden - indien nodig - voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied over bepaalde thema’s. Jaarverslagen worden in de maand mei altijd aan de deelnemende partijen (onder andere Gemeente Winterswijk) aangeboden.
Risico's Zeer gering. Een meerderheid van het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid. Ook door de aanwezigheid van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers is directe controle/inbreng aanwezig.
WCL heeft een werkprocessendocument. WCL werkt met een externe boekhouder en een accountant. De kans op het ‘omvallen’ van WCL wordt als zeer gering geschat.

ROVA

Terug naar navigatie - ROVA
Naam ROVA
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van het verwijderen van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden). Vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere milieuvelden en de onderhoudstaken in de openbare ruimte.
Betrokkenen De aandeelhouders van ROVA, 20 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland, de Regio IJssel – Vecht en Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
Bestuurlijk belang Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over 290 aandelen. Dat is 3,4% van het totaal. Winterswijk wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Wassink.
Financieel belang In 2023 is een dividend van € 80.000 over 2022 uitgekeerd (2021 : 111.000 , 2020 : 130.000 2019 : 138.000, 2018 : 166.000, 2017 : € 209.000, 2016 € 162.288). In 2024 is 152.500 begroot. Het eigen vermogen bedraagt op: 31-12-2021 € 40.320.000 31-12-2022 € 40.866.000 Het vreemde vermogen bedraagt op: 31-12-2021 € 58.840.000 31-12-2022 € 63.473.000 Het bruto begrote (bedrijfs-) resultaat 2023 bedraagt € 5.133.000 Inschatting 1-jan-24 31-dec-24 Eigen vermogen € 42.000.000 € 43.000.000 Vreemd vermogen € 63.500.000 € 63.500.000 Verwachte financiële resultaat 2024: € 4.500.000
Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2009 voert ROVA de uitvoering van de taken huisvuilinzameling, machinale straatreiniging (vegen), kolken reinigen (riolering) en vanaf 2011 de onderhoudstaken in de openbare ruimte voor onze gemeente uit.
Relatie tot programma’s Is opgenomen in Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op alle relevante niveaus: van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op ‘werkvloerniveau’ tot aan de aandeelhoudersvergadering.
Risico's ROVA verzorgt de uitvoering van de reinigingstaken voor de deelnemende gemeente. Het accent ligt niet op het door ROVA zelf uitvoeren van de werkzaamheden. Als marktpartijen dit voordeliger kunnen, worden werkzaamheden uitbesteed. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de markt, beschikt ROVA zelf over een uitvoerend bedrijf. Het risico van de deelneming in ROVA is daarom gering.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel De Veiligheidsregio heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid en hulpverlening te behartigen. Denk aan de brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Al deze taken worden uitgevoerd aan de hand van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Voor alle taken die de veiligheidsregio op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met zich meebrengt, is een veiligheidsbestuur verantwoordelijk. Dit veiligheidsbestuur bestaat in Noord- en Oost-Gelderland uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten, het zogenoemde algemeen bestuur (AB). Sturing op de inzet van de brandweer (die het grootste deel van de begroting kenmerkt) vindt ook plaats door het algemeen bestuur.
Financieel belang Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt het verdeelmodel gebruikt. Dit verdeelmodel is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling VNOG. Als verdeelsleutel geldt de procentuele verdeling tussen de gemeenten uit het verdeelmodel. Het verdeelmodel is op zijn beurt gebaseerd op de verhouding per gemeente van het in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen bedrag voor het cluster openbare orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding. Het verdeelmodel is ingegaan per 2017 en heeft een ingroeipad gekend. Per 2021 is het verdeelmodel volledig van kracht. Verder is het verdeelmodel per 2021, conform de gemeenschappelijke regeling VNOG, nog herijkt. Volgens de gemeenschappelijke regeling VNOG vindt een dergelijke herijking éénmaal per vier jaar plaats. De percentages van het verdeelmodel in voorgaande tabel gelden dus vanaf 2021 voor vier jaren. In 2024 vindt weer een herijking plaats, zodat per 2025 het bijgestelde verdeelmodel van kracht kan worden. Zie nadere toelichting bij het kopje ontwikkelingen. Meerjarenoverzicht bijdrage VNOG: Bijdrage 2020 € 1.461.014 Bijdrage 2021 € 1.700.321 Bijdrage 2022 € 1.747.000 Bijdrage 2023 € 1.791.000(begroting exclusief demarcatie) Bijdrage 2024 € 1.949.000(begroting inclusief demarcatie) Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen: 31 december 2020 € 14.546.000 --- € 42.340.000 31 december 2021 € 15.524.500 --- € 38.214.000 31 december 2022 € 17.323.913 --- € 35.566.035 31 december 2023 € 14.149.000 --- € 44.112.000(inschatting) 31 december 2024 € 12.691.000 --- € 56.608.000(inschatting) De VNOG heeft over 2022 een positief resultaat behaald van € 2.509.728. Voor de bestemming van het resultaat 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om de overblijvende middelen binnen VNOG te houden, ter dekking van de gestegen loonkosten in 2023. Deze gestegen kosten zijn het gevolg van het nieuwe landelijke arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s (CAR-UWO veiligheidsregio’s), dat loopt tot 1 mei 2024. Verwacht financieel resultaat 2024: € 0.
Ontwikkelingen Toekomstvisie: In januari 2020 is een toekomstvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de organisatorische en financiële toekomst eruitziet. Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de toekomstvisie opgelopen. De verwachting is dat alle opdrachten uit de visie in 2026 zijn uitgevoerd. Nieuwe meldkamer: De nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) is gestart per eind maart 2023. Het beoogde effect is dat de burger zoveel mogelijk in het eerste contact door een incidentgerichte benadering en door middel van multidisciplinaire samenwerking wordt geholpen. De oude meldkamer MON, een gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio IJsselland en VNOG, komt te vervallen. BDUR ophoging: Het Rijk gaat de komende jaren de bijdrage aan de veiligheidsregio’s structureel verhogen, ter versterking van de crisisbeheersing, informatiepositie, -uitwisseling en flexibiliteit. Dit betreft de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Er wordt een ‘Noodfonds crisisbeheersing’ ingesteld waarin de BDUR-ophoging wordt gestort waarbij deze voorziening ingezet kan worden voor onvoorziene bekostiging van materiaal, diensten en inhuur bij (langdurige) crises. Herijking financieel verdeelmodel voor de bijdragen aan de VNOG 2025-2028 De herijking van de verdeelsleutel vind plaats in 2024. Nu is het aandeel van Winterswijk in het totaal van de gemeentelijke bijdragen 3,62%. Dat percentage zal op basis van een gemaakte indicatieve herberekening dalen naar 3,42%. De herverdeeleffecten tussen gemeenten zijn echter fors. Mogelijk dat er daarom, net als bij de herijking in 2017, een ingroeipad gehanteerd gaat worden. Het is aan de 22 gemeenten om hier in gezamenlijkheid een besluit over te nemen.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Vastgelegd is dat de raad altijd om informatie kan vragen.
Risico’s Vooral financieel. Mochten loon- en prijsstijgingen zich doorzetten dan zal dit een stijging van gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben. De herijking van de verdeelsleutel in 2024 zal hierop mogelijk een dempend effect hebben.

Regio Achterhoek

Terug naar navigatie - Regio Achterhoek
Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De samenwerking richt zich op: - De totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek op de kaart te zetten. - Het ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. - De afstemming van lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is de burgemeester lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder S. Metaal-ten Dolle.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in: 2020 € 194.007 2021 € 196.980 2022 € 200.559 2023 € 207.759 (volgens begroting) 2024 € 217.185 (volgens begroting) De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is op: 31 december 2020 € 6.229.000 - € 22.601.000 31 december 2021 € 6.726.000 - € 20.174.000 31 december 2022 € 7.150.000 - € 15.429.000 31 december 2023 € 6.485.000 - € 15.245.000(inschatting) 31 december 2024 € 6.048.000 - € 15.266.000(inschatting) Financieel resultaat over 2022: € 124.422 Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het positief resultaat van € 124.422 toe te voegen aan het investeringsfonds. Dit is conform de afspraken vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. Verwacht financieel resultaat over 2024: € 0.
Ontwikkelingen De Regio heeft in 2022 de Visie 2030 herijkt. Overkoepelend thema van de visie is 'Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit'. Dit thema wordt uitgewerkt via de zgn. Sustainable Goals of Development: 17 doelen om de wereld in 2030 en daarna toekomstbestendig te houden. In de huidige Regio Deal-periode is de Achterhoek niet opgenomen. De Regio gaat voor de volgende periode opnieuw een aanvraag doen. De gemeente Montferland heeft aangegeven weer te willen toetreden tot de Regio Achterhoek.
Relatie tot programma’s De taken hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels. Ook de begroting en jaarrekening zijn informatiebronnen. Vastgelegd is dat de raad meer bij de beleidsvoorbereiding van de regio wordt betrokken, vooral bij de jaarlijkse vaststelling van de strategische agenda. Uiteraard kan de raad altijd om informatie vragen.
Risico's Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort. Onbekend is nog wat de (financiële) consequenties zijn van de recente afwijzing van de aanvraag voor de nieuwe Regio Deal-periode voor het realiseren van de voornemens uit de Visie 2030. Verder is onbekend wat de mogelijke toetreding van Montferland tot de Regio voor financiële consequenties voor de jaarlijkse bijdrage aan de Regio zal hebben. Daarnaast heeft de provincie aangegeven haar bijdrage aan het investeringsfonds met ingang van 2024 stop te zetten, en de financiële ondersteuning in de organisatiekosten vanaf 2025, stop te willen zetten.

Euregio

Terug naar navigatie - Euregio
Naam Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Vestigingsplaats Gronau
Doel De EUREGIO bevordert, ondersteunt en coördineert de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
De regionale grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden: communicatie, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, scholing en opleiding, openbare veiligheid, hulpdiensten en rampenbestrijding, cultuur en sport, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en kwalificatie, innovatie en technologietransfer, recreatie en toerisme, agrarische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, energie, natuur- en milieubescherming, afvalbeheer en waterbeheer.
Betrokkenen Ongeveer 129 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen die lid zijn, 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde.
Bestuurlijk belang De leden van EUREGIO vormen samen het algemeen bestuur (AB). Onder het AB fungeert de Euregioraad met 43 Duitse, 43 Nederlandse vertegenwoordigers en een voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit 11 Nederlandse en Duitse leden. De Euregioraad wordt geadviseerd door drie commissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Commissie Mozer), Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt. Winterswijk heeft twee zetels in het algemeen bestuur; deze worden ingevuld door raadslid Steven Vuijk en raadslid Casper Sonderen.
Financieel belang De (geharmoniseerde) bijdrage per inwoner is € 0,29. De bijdrage bedraagt in: 2017: € 8.392 (28.939 inwoners per 31-12-2015 x € 0,29) 2018: € 8.384 (28.912 inwoners per 31-12-2016 x € 0,29) 2019: € 8.406 (28.987 inwoners per 31-12-2017 x € 0,29) 2020: € 8.382 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) 2021: 2022: € 8.416 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) Eigen Vermogen per 31-12-2018: € 1.880.088 Vreemd Vermogen per 31-12-2018: € 33.971.331 Eigen Vermogen per 31-12-2019: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2019: € 31.583.984 Eigen Vermogen per 31-12-2020: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2020: € 23.389.023 Eigen Vermogen per 31-12-2021: € 2.305.208 Vreemd Vermogen per 31-12-2021: € 12.188.649 Verwacht positief resultaat 2021: € 218.245 Toelichting vreemd vermogen: Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit opgenomen. Deze instantie beheert de gelden van het INTERREG V-Programma. Op de balans staat hier een verplichting van € 10.572.812. Hier staat een post aan liquide middelen tegenover van gelijke hoogte.
Ontwikkelingen In 2015 is de rechtsvorm van de EUREGIO gewijzigd van een ‘eingetragener Verein’ (e.V.) naar Duits recht, naar een Nederlands-Duits openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt. De nieuwe rechtsvorm is per 1 januari 2016 van kracht geworden. Met de aanpassing van de juridische structuur zijn ook de inwonerbijdragen geharmoniseerd.
Relatie tot programma’s De taken die de EUREGIO uitvoert, hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het AB, de Euregioraad, DB en commissies, en via de op grond van de regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (jaarrekening en begroting).
Risico’s De risico’s zijn vergelijkbaar met die van lidmaatschappen van WGR-regelingen. Dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn voor eventuele exploitatietekorten.

N.V. Alliander

Terug naar navigatie - N.V. Alliander
Naam N.V. Alliander
Vestigingsplaats Arnhem
Doel Alliander is een netwerkbedrijf. verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland en telde 5,9 miljoen klantenaansluitingen in 2022.
Betrokkenen Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies, zoals Gelderland (45%) en Noord-Holland (9%), gemeenten, waaronderAmsterdam (9%) en B.V. Houdstermaatschappij Falcon (13%) waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Gelderland. In mei 2021 heeft Alliander haar aandeelhouders een financiële bijdrage van € 600 miljoen gevraagd om daarmee het eigen vermogen te versterken. Deze kapitaalversterking is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie. In november 2022 maakte de overheid bekend hieraan te willen meewerken
Bestuurlijk belang Er is geen specifiek bestuurlijk belang. Als aandeelhouder hebben we een stemrecht over 436.930 aandelen. Dat is 0,319% van het totaal.
Financieel belang Per 2022 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vindt primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om.
Ontvangen dividend:
2020: € 299.601
2021: € 322.918
2022: € 261.592
Ontwikkelingen De netwerkbedrijven hebben een zeer grote investeringsopgave, onder meer gelet op de energietransitie. Veel aandeelhouders die Alliander in 2021 een lening hebben verstrekt, hebben Alliander opgeroepen te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een bijdrage van de Staat mogelijk is. De staat en de netwerkbedrijven Alliander N.V. (Alliander), Enexis Holding N.V (Enexis) en Stedin Holding N.V (Stedin) zijn tot een onderhandelingsakkoord gekomen over de voorwaarden waaronder een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de staat in de netwerkbedrijven in de toekomst mogelijk wordt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het Afsprakenkader. Dit onderhandelingsakkoord is tot stand gekomen na intensieve gesprekken tussen de netwerkbedrijven, hun aandeelhoudersvertegenwoordigers en de ministeries van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat. Het Afsprakenkader is een overeenkomst tussen de staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin en wordt dan ook door deze vier partijen ondertekend.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Productie en handel zijn commerciële activiteiten met daarbij behorende risico’s. Het klantenbestand heeft echter een gebonden karakter, dit in tegenstelling tot de energieleverancier. De gemeente Winterswijk is niet aansprakelijk voor de eventuele tekorten van Alliander.

N.V. Vitens

Terug naar navigatie - N.V. Vitens
Naam N.V. Vitens
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Vitens is een Nederlands waterleidingbedrijf en voorziet 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten van kraanwater via het distributienetwerk van 49.000 kilometer en 96 productielocaties. Dit betreft de levering van 330 miljoen kubieke meter drinkwater aan klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Hilversum in de provincie Noord-Holland en in Meppel in de provincie Drenthe.
Betrokkenen Vitens is een publiek bedrijf en de aandelen van de naamloze vennootschap zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. De provincie Overijssel is de grootste aandeelhouder met 13,4% en Friesland staat op plaats twee met 13,1%. Per 31 december 2021 had Vitens 2,7 miljoen aansluitingen en zo'n 1400 medewerkers in vaste dienst. Het leverde 350 miljoen kubieke meter water en is daarmee het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft recht op deelneming aan de beraadslagingen en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Winterswijk bezit 32.046 aandelen. Dit is 0,638% van het totaal van de uitgegeven 5.022.404 aandelen.
Financieel belang Het nettoresultaat over het boekjaar 2022 bedraagt € 8,7 miljoen. De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. Het geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Volgens de continuïteitsdoelstellingen in het financieel beleid moet de solvabiliteit van Vitens minimaal 30% zijn, maar streeft Vitens naar een solvabiliteit van minimaal 35%. In 2022 bedroeg de solvabiliteit 31% (2021: 30,2%), waarmee Vitens aan de ondergrens van de doelstelling zit. Vitens acht het daarom niet realistisch om dividend uit te keren over 2022.
Ontwikkelingen De ambitie van Vitens is om een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn dat maatschappelijk is verankerd, met een positieve impact op mens en natuur. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want de drinkwatervoorziening staat voor grote uitdagingen. Vitens moeten werken aan een nieuw watersysteem, dat beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een watersysteem dat is toegerust op de toenemende vraag, en grillige gebruikspatronen. Een watersysteem dat inspeelt op de technologische ontwikkeling, die kansen oplevert voor innovatie maar bijvoorbeeld ook vraagt om meer aandacht voor cybersecurity. En een watersysteem dat duurzaam is, en nog meer rekening houdt met balans in kwetsbare bronnen en leefomgeving.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Drinkwaterlevering kent een gebonden klantenbestand. Dit maakt dat het risicoprofiel minder groot is dan bij activiteiten in een geliberaliseerde markt.

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
Naam N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats Den Haag
Doel BNG Bank is opgericht in 1914 en richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Betrokkenen Het Rijk, de provincies, gemeenten en nog enkele andere overheidsinstanties.
Bestuurlijk belang We hebben stemrecht over 17.199 aandelen. Dit is 0,031% van het totaal. Het totaal aantal uitstaande aandelen is 55.690.720.
Financieel belang Het dividend 2021 bedroeg € 39.213,72. In 2022 was dit € 42.997,50.
De activiteiten van BNG Bank hebben in de eerste zes maanden van 2023 tot een solide renteresultaat geleid. Het renteresultaat steeg van € 220 miljoen met € 49 miljoen tot € 269 miljoen. Dit is het gevolg van onder andere de hogere rente en langere looptijden van kredieten aan klanten van de BNG Bank. Over het eerste halfjaar van 2023 werd een nettowinst gerealiseerd van € 141 miljoen. In dezelfde periode van vorig jaar kwam de nettowinst uit op € 206 miljoen. Voornaamste oorzaak van de lagere nettowinst is een lager gerealiseerd resultaat financiële transacties op grond van de liquiditeitsportefeuille.
Ontwikkelingen Duurzaamheid betekent voor BNG Bank dat het?handelen gericht is op het maken van impact, nu en op termijn. BNG Bank weet wat er in de maatschappij speelt,?is gericht op oplossingen en op de relatie met de klant.
BNG Bank geeft haar activiteiten vorm met respect voor het milieu, met aandacht voor de medemens en op een eerlijke en transparante wijze. Dit doet de bank door de drie dimensies van het ESG-model (Environment, Social, Governance) te koppelen aan haar belangrijkste activiteiten: kredietverlening, funding, interne bedrijfsvoering en HR-beleid.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico’s Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen.