Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Winterswijk,

Winterswijk is een prachtige gemeente met een hoog voorzieningenniveau, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Theater de Storm, Boogiewoogie, het SKB, Zwembad Jaspers en ons centrum maken dat Winterswijk met recht de centrumgemeente van de Oost-Achterhoek genoemd mag worden. Het college vindt het belangrijk dit, ondanks financiële tegenwind, in stand te houden. Evenals het behouden van een sociale basis voor de meest kwetsbare inwoners, waardoor iedereen mee kan doen aan onze samenleving.

Waar het college vorig jaar nog met het voorstel kon komen om flink te investeren in Winterswijk, dwingt het huidige financiële beeld ons tot andere keuzes. Wij stellen u dan ook voor om de komende jaren  ambities te temporiseren, met als doel het huidige voorzieningenniveau van Winterswijk op peil te houden, voor iedereen een sociale basis te bieden en een financieel gezonde gemeente te blijven.

Ontwikkelingen
We worden geconfronteerd met snelle prijsstijgingen, loonontwikkelingen, hoge rentes en oplopende kosten in het sociaal domein. Hiervoor worden we niet volledig gecompenseerd door het rijk. Daarnaast krijgen we vanaf 2026 minder geld vanuit het rijk. Dit vermindert onze inkomsten terwijl de uitgaven juist stijgen. We vinden het belangrijk om regie te houden en onze ondernemers, organisaties en inwoners daarin tijdig mee te nemen. Scherpe keuzes zijn daarom voor de komende jaren onvermijdelijk. Daarnaast blijven we de VNG ondersteunen in hun lobby voor meer financiële steun van het rijk en om hier snel duidelijkheid over te krijgen. De val van het kabinet kort voor de zomer helpt daar niet bij.

Besparingsmaatregelen
Om grip te krijgen op de financiële uitdaging heeft het college zorgvuldig gekeken naar budgetten en activiteiten, waarbij noodzakelijke maatregelen zijn vastgesteld en we voorstellen niet-wettelijke taken te versoberen. Daarnaast hebben we ook kritisch naar onszelf gekeken en stellen we een bezuiniging voor op onze eigen organisatie. Alle maatregelen hebben geleid tot een sluitende conceptbegroting voor de jaren 2024 en 2025, waarbij we eerder gemaakte afspraken en ambities hebben moeten bijstellen. Nieuw beleid beperken we en grote nieuwe investeringen worden uitgesteld.

Toekomst
Naast dit maatregelenpakket onderzoekt het college mogelijkheden voor besparingen op de langere termijn om ook de begroting vanaf 2026 sluitend te krijgen. Om zo op langere termijn niet alleen de strikt noodzakelijke maar ook de gewenste investeringen te kunnen doen. We kijken hierbij naar het beheersen van de oplopende kosten in het sociaal domein. Daarnaast richten we ons op de gemeentelijke organisatie. Door het moderniseren van processen en systemen, met aandacht voor kwaliteit en nauwkeurigheid, verhogen we onze dienstverlening en zijn we klaar voor de toekomst. Verder investeren we ook in onze medewerkers.

Winterswijk zijn wij samen
Ingrepen zijn nodig om die mooie gemeente te blijven, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. De voorgestelde bezuinigingen zullen niet onopgemerkt blijven in Winterswijk. 
We hebben vertrouwen in de veerkracht van iedereen in de gemeente Winterswijk om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Want Winterswijk zijn wij samen.

Naast de besparingsmaatregelen, gaan we in 2024 ook aan de slag in Winterswijk. We werken aan de volgende zaken: de herontwikkeling van de panden aan het Weurden, de vormgeving van de huisvesting voor het buurtschapsonderwijs in ‘t Woold, de wijkaanpak Winterswijk-Oost met de herinrichting van Hakkelerkamp, het ontwikkelen van een gebiedsplan binnen het project Vitaal Platteland, de locatiekeuze van het bedrijventerrein, het vergroenen en aantrekkelijk maken van het winkelgebied in de Wooldstraat, de ontwikkeling van de omgevingsvisie en woningbouw aan onder andere de Narcisstraat en de Rikker. Onze kwetsbare inwoners blijven de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast blijven we werken aan de samenwerking met Duitsland in de EUREGIO en willen we nog meer Winterswijkse bedrijven kennis laten maken met de mogelijkheden van de INTERREG subsidies.

Met dank aan een flinke ambtelijke inzet presenteren we deze meerjarenbegroting aan uw raad. Vanuit de ambitie om de blik vooruit te richten en focus te hebben op wat er echt toe doet. We kijken uit naar de behandeling op 31 oktober en 2 november aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders