Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

In deze bijlage zijn de, voor iedere gemeente, verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens zijn afkomstig van de openbare bron 'Waarstaatjegemeente', per 31/08/2023. Om enige context voor de scores mee te geven zijn telkens de drie meest actuele jaren opgenomen voor zowel Winterswijk als het landelijk gemiddelde. De genoemde jaren zijn van de zogenaamde peildata, voor de meeste indicatoren geldt dat 2022 het meest actuele peiljaar is, soms is dit 2021 en in een aantal gevallen 2023.

 

Peiljaar Winterswijk Nederland Peiljaar Winterswijk Nederland
Misdrijven, geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden, in €
2022 4,6 5,1 2023 709 860
2021 4,5 4,3 2022 626 823
2020 5,9 4,6 2021 562 733
Misdrijven, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, in €
2022 5 6 2023 878 942
2021 5,2 6 2022 884 905
2020 5,2 6,3 2021 818 810
Misdrijven, winkeldiefstallen 1.000 inwoners Banen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2022 1,5 2,3 2022 812,4 825,4
2021 2,1 1,8 2021 788,1 805,5
2020 1,9 2,2 2020 786,9 796,2
Misdrijven, diefstallen uit woningen 1.000 inwoners Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 jongeren
2022 1,2 1,4 2022 7 8
2021 0,7 1,3 2021 6 8
2020 0,9 1,8 2020 9 11
Funtiemenging in %, verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (alleen wonen) Jongeren met een delict voor de rechter in %
en 100 (alleen werken), bij een waarde van 50 evenveel woningen als banen.
2022 52,3% 53,8% 2021 1,0% 1,0%
2021 51,7% 53,3% 2020 1,0% 1,0%
2020 51,8% 53,2% 2019 1,0% 1,0%
Vestigingen (bedrijven), per 1.000 inwoners tussen 15-64 jaar Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin, in % (kinderen tot 18 jaar)
2022 157,7 174,1 2022 5,0% 6,0%
2021 150,7 165,1 2021 5,0% 6,0%
2019 141 151,2 2019 5,0% 6,0%
Abslouut verzuim per 1.000 leerlingen, leerplichtigen dat niet staat ingeschreven in leeftijd 5-18 jaar Netto arbeidsparticipatie, % beroepsbevolking t.o.v. potentiële beroepsbevolking
2022 2.8 4,2 2022 72,0% 72,2%
2021 2.8 2,7 2021 70,0% 70,4%
2019 1,2 2,4 2020 68,8% 69,6%
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen, leerplichtigen die wel staan ingeschreven maar ongeoorloofd afwezig is in leeftijd 5-18 jaar Personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners
2022 18 24 2021 36,4 43,1
2021 18 20 2020 39,9 46,0
2019 14 26 2019 31,5 38,2
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2021 1,8% 1,9% 2022 62,9 19,7
2019 1,4% 1,7% 2021 63,4 19,8
2018 2,0% 2,0% 2020 55,1 19,9
Niet-sporters, in % Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 55,3% 49,2% 2022 15,2% 13,2%
2016 46,7% 48,7% 2021 14,5% 12,9%
2012 50,0% 46,7% 2020 13,0% 11,9%
Omvang huishoudelijk restafval, in kg per inwoner Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar
2021 60 169 2022 1,2% 1,2%
2020 62 170 2021 1,4% 1,2%
2019 54 161 2020 1,2% 1,2%
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit, in % Jongeren met jeugdreclassering, in % van alle jongeren van 12-23 jaar
2021 15,8% 33,2% 2022 0,2% 0,3%
2020 13,4% 26,8% 2021 0,4% 0,3%
2019 8,8% 20,1% 2020 0,3% 0,4%
Gemiddelde WOZ waarde, in € Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo, per 1.000 inwoners
2023 286.000 369.000 2022 68 70
2022 253.000 317.000 2022 68 70
2021 227.00 290.000 2021 71 geen data
Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen Demografische druk in %
2022 4,7 9,3 2023 81,3% 70,3%
2021 3,7 8,9 2022 81,1% 70,3%
2020 6,5 8,9 2021 80,2% 70,1%
Werkloze jongeren (in % 16 t/m 22 jarigen)
2021 1 2
2020 2 2
2019 2 2

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron 2022 2023 2024
Formatie Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,78 fte 7,23 fte 7,38 fte
Bezetting Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,78 fte 6,83 fte 7,04 fte
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 661 € 762 € 818
Externe huur Kosten als % van totale loonsom regulier personeel en totale kosten inhuur externen. Eigen begroting 5,60% 5,08% 1,16%
Overhead % van totale kosten Eigen begroting 10,80% 9,32% 9,41%