Bijlage 1 Keuzes Kadernota

In de kadernota heeft het college een groot aantal actuele onderwerpen aangegeven, gerubriceerd in de categorieën ‘verplicht’, ‘keuze’ en ’niet doen’. De onderwerpen uit de categorie ‘verplicht’ zijn één op één opgenomen in de begroting 2022. De onderwerpen ’niet doen’ zijn geen van allen in de begroting terecht gekomen. Van de onderwerpen ‘keuze’ is in de onderstaande lijst aangegeven of ze wel of niet in de begroting staan.

 

Overzicht van de keuzes, zoals vermeld in de Kadernota
Verwerkt in de begroting
Niet verwerkt in de begroting
Programma 1
1 In het kader van preventie is de huidige personele inzet voor buurtsportcoaches incidenteel in de begroting opgenomen. We willen dit graag continueren. Deze middelen worden ingezet om de buurtsport te handhaven door buurtsportcoaches en een beweegmakelaar (incidenteel bedrag € 220.000).
2 Sterke regievoering op de indicatiestelling vereist structurele inzet van jongerenwerk en jeugdconsulent. We richten ons vooral op samenwerking met verwijzers die een aanzienlijk deel van de instroom bepalen.
3 Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van de eigen dienstverlening. Dit in samenhang met andere ontwikkelingen waaronder de brede intake en de ondersteuning vrijwilligerswerk (incidenteel bedrag € 21.000).
4 Ook in het sociaal domein zien wij de behoefte aan juridische expertise bij complexe vraagstukken. Om de ondersteuning te versterken willen wij een kennissysteem aanschaffen (structureel bedrag € 50.000).
Programma 2
5 Winterswijk is één van de 14 gemeenten die geen gratis lidmaatschap aanbiedt voor de jeugd. Lezen en een bibliotheek kunnen de ontwikkeling van jongeren positief beïnvloeden. Daarom willen we ons aansluiten bij de lijn juist wel een abonnement te faciliteren (structureel bedrag € 12.000).
6 In 2021 presenteren wij een museumvisie. Om deze visie ook daadwerkelijk te realiseren en een passend en eigentijds aanbod naar Winterswijkse maat te creëren, is incidenteel budget nodig (bedrag € 25.000). Structureel moet sprake zijn van een aanbod met een sluitende en realistische exploitatie zonder dat daar een hogere bijdrage van de gemeente bij moet.
7 Wij willen de activiteiten aangaande schuldhulpverlening onverminderd voortzetten, conform het eerdere besluit van de raad. In dat besluit is de financiering tot en met 2021 geregeld, voor 2022 en later nemen wij nu bedragen op (bedrag € 143.500).
8 De regionale leerplicht wordt anders georganiseerd om de kwaliteit te verhogen en krachten te bundelen is een structureel budget nodig (€ 24.500).
9 Wij willen budget reserveren voor ‘Wirtschafsförderung’: het opzetten van initiatieven om de economische ontwikkeling te stimuleren. Voor het overige verwijzen wij naar Crisis- en herstelplan 2.0.
Programma 3
10 De realisatie van het Cultuurkwartier blijft een ambitie van dit college: een levendige mix van cultuur horeca, retail en wonen in een parkachtige omgeving, passend bij het centrum. In 2021 wordt het plan van aanpak gemaakt met inbreng van vele betrokkenen, waaronder omwonenden, centrumondernemers en initiatiefnemers (bouw en huisvesting). Voor de realisatie is een investering door de gemeente noodzakelijk. Het tekort dat wij verwachten op de grondexploitatie willen we ten laste van de algemene reserve brengen. Een eerste inschatting van de jaarlijkse kapitaallasten behorend bij deze investering komt uit op € 210.000 per jaar.
11 In bijlage 5 bij de kadernota is de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten (MIR) opgenomen. Daarin noemen we een alternatief voor het doortrekken van de Dingstraat met een tunnel onder het spoor. Dit alternatief is een combinatie van verschillende maatregelen. Een voorstel hiervoor wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. Op basis van een globale raming gaan we uit van een totale investering van € 4 miljoen voor deze maatregelen.
12 We willen de huidige kwaliteiten van klimaat en biodiversiteit behouden en waar mogelijk versterken. Zo veel als mogelijk nemen we dit in de lopende en nieuwe plannen mee. De grootste winst op gebied van klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit is te halen in het bebouwde gebied. Door samen met inwoners aan de slag te gaan, realiseren we een veel grotere impact. Voor deze aanpak willen wij een werkbudget opnemen (bedrag € 200.000).
13 Een aantal reguliere of bestaande activiteiten taken vereist extra of gewijzigde personele inspanningen bijvoorbeeld voor het beter faciliteren van parkeren en elektrisch laden.
Programma 4
14 Landelijk zien we afname van het vertrouwen in de overheid. Om de betrokkenheid van de inwoners bij de samenleving te stimuleren wordt voorgesteld om extra activiteiten te ontwikkelen en te faciliteren vóór, tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
15 Grafrust voor onbepaalde tijd is een wens uit de samenleving. Voor het maken van een voorstel hiervoor hebben wij een eenmalig budget nodig (bedrag € 30.000). Wij stellen voor hiervoor de bestemmingsreserve onderhoud graven in te zetten
16 Herinrichting van het gemeentekantoor. Het thuis en op locatie werken is in 2020 en 2021 versneld uitgevoerd. Het tweede deel, het kantoorconcept, vraagt onder andere bouwkundige aanpassingen en professionalisering van onze digitale en audiovisuele middelen. Tevens biedt het meer thuis en op locatie werken ruimte om ook het frontoffice van de Post in het eigen gemeentekantoor onder te brengen. Hiermee wordt het gemeentekantoor een kantoor voor alle inwoners. Voor de realisatie is een aanvullend investeringsbedrag nodig (€ 1,5 miljoen) met jaarlijkse kapitaallasten in 2022 van € 108.000, oplopend naar € 320.000 in 2025. Financieel effect mogelijke verhuizing de Post NIET verwerkt
17 Het maken van plannen en het nemen van besluiten vindt steeds meer plaats op basis van data. Dat pakken we op regionale schaal op. Vooralsnog is hiervoor een incidenteel bedrag mee gemoeid van € 152.000
18 We zien de afgelopen jaren dat de druk op veilig thuis kunnen wonen toeneemt, mede door Covid-19. De toename van het aantal huisverboden in combinatie met zorg vraagt extra juridische capaciteit. Het voorstel is om incidenteel de juridische capaciteit uit te breiden (€ 113.000).
19 De capaciteit van team HR is afgestemd op de reguliere HR-taken, namelijk (strategische) advisering en ondersteuning. De laatste jaren zien we binnen de organisatie steeds meer projecten waar de betrokkenheid van team HR noodzakelijk is (structureel € 60.000).
20 Wij willen meedoen met een trainee programma met andere Achterhoekse gemeenten. Dit betekent dat we in 2 jaar tijd om de 8 maanden een trainee krijgen die een opdracht gaat uitvoeren. Hiermee stimuleren we het werken bij een gemeente en geven we jonge potentials kansen (structureel € 65.000). Voor 2022 is deze niet opgenomen. Vanaf 2023 wel.
21 We zien de vraag naar communicatie de laatste jaren toenemen, niet alleen in het aantal aanvragen maar ook in complexiteit en in communicatiemiddelen. Wij willen extra investeren in ondersteuning van complexe en arbeidsintensieve communicatie-onderwerpen, uitbreiding en gebruik van moderne communicatiemiddelen voor Social Media inclusief DTP opmaak en Newsroom (structureel € 41.000).
22 De aanpak van zorgfraude gebeurt nu voornamelijk op signaalwerking. Dat heeft geleid tot enkele casussen die strafrechtelijk zijn opgepakt. Regionaal bestaat de wens om meer proactief aandacht te schenken aan geleverde zorg om zorgfraude in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen (eenmalig bedrag € 20.000).
Opgave Drempelvrij (nu: Iedereen doet mee)
23 In het kader van preventie is de huidige personele inzet voor buurtsportcoaches incidenteel in de begroting opgenomen. We willen dit graag continueren. Deze middelen worden ingezet om de buurtsport te handhaven door buurtsportcoaches en een beweegmakelaar (incidenteel bedrag € 220.000). Door samenvoegen van de opgave Drempelvrij en Armoede beoogen we meer en beter resultaten en behalen en efficiënter te werken.
Opgave Armoede (nu: Iedereen doet mee)
24 Door samenvoegen van de opgave Drempelvrij en Armoede beoogen we meer en beter resultaten en behalen en efficiënter te werken.
Opgave Centrum
25 De opgave Centrum is nauw verbonden met het nieuwe Crisis- en herstelplan 2.0. Geen aanvullende nieuwe activiteiten.
Opgave Duurzaamheid
26 Uitgangspunt is om minimaal te voldoen aan de eisen van de Klimaatwet, maar de vastgestelde uitvoeringsagenda kent verdergaande aandachtspunten: energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptie. Hiervoor is continuering van de personele capaciteit nodig (eenmalig € 80.000 in 2022, € 118.000 structureel vanaf 2022).