Bijlage 4 Investeringen

bedragen * € 1 euro Investeren in Begroot t/m prognose 1 2021 raming van de uitputting 2021 beschikbaar t/m 2022 beschikbaar t/m 2023 beschikbaar t/m 2024 beschikbaar t/m 2025 beschikbaar t/m
ID Ref. Beleidsveld werkdoel bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag
Pr.2 Cultuur en ontspanning Toeristisch-recreatief beleid 397 Toeristisch-recreatief beleid 13 13 2021
Pr.2 Economie Herstelplan coronacrisis 1724 Herstelplan coronacrisis 1.000 1.000 2021
Pr.2 1 Cultuur en ontspanning Gebouwenbeheer/onderh. Sportaccomm. 1254 Gebouwenbeheer/onderh. Sportaccomm. 140 2024
Pr.2 2 Cultuur en ontspanning Sportterreinen 1566 Beheer en onderhoud sportaccomodaties 533 533 2023 1.491 2024 626 2025 792 2027
Sportterreinen 692 692 2021
Pr.2 Cultuur en ontspanning Gebiedsontwikkeling Steengroeve 1700 Gebiedsontwikkeling Steengroeve 70 70 2023 1.620 2025
Pr.2 Cultuur en ontspanning Cultuurkwartier 6.500
Pr.2 2.b Economie Herinrichting Dennenoord 1580 herinrichting Dennenoord 50 50 2023 375 2025
Pr.2 3 Educatie Onderwijshuisvesting 462 Uitv.verorder.onderwijshuisvesting 200 2024 300 2025 450 2026 7.032 2027
Pr.3 4 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Verkeerskundige maatregelen 50 50 2023 882 2024 500 2026 3.000 2027
Pr.3 5 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling herinrichting wegen/ rioolvervanging 719 Oplevering voorm. Cobercoterrein 900 900 2023 2.569 2024 1.687 2025 1.300 2026 1.136 2027
herinrichting wegen/ rioolvervanging 2.756 2.756 2021
Pr.3 6 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Fietspaden 1548 Fietspad Bataafseweg 334 334 2023 85 2024 85 2025 80 2026 80 2027
Fietspaden 126 126 2021
Pr.3 7 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Buitenwegen 1647 instandhouding Bataafseweg 592 592 2023 708 2024 274 2025 638 2026 392 2027
Buitenwegen 483 483 2021
Pr.3 8 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Riolering en water 1650 duikervervanging van Leeuwenhoekweg- Buys Ballotstraat 85 85 2023 90 2024 100 2025 50 2027
Riolering en water 100 100 2021
Pr.3 8a. Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Openbare verlichting 1695 Vervangen aanlichting Jacobskerk 91 91 2021
Pr.3 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Bruggen 1711 Honeweg (brugvervanging) 140 140 2023 30 2026
Pr.3 9 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Groen en bomen 1725 herinr Notaristuin 459 459 2021 332 2024 232 2025 232 2026 232 2027
Pr.3 10 Infrastructuur & gebiedsontwikkeling Openbaar vervoer 377 Haltevoorzieningen openbaar vervoer 770 770 2021 225 2024
Pr.3 11 Duurzaamheid Duurzame Energie 1634 Duurzame Energie 4.250 2023 2.500 2024 1.750 2025
Pr.4 12 Bestuur en algemene ondersteuning ICT uitvoering projecten autom.plan 1214 ICT uitvoering projecten autom.plan 1.473 1.473 2023 594 2024 425 2025 638 2026 786 2027
Pr.4 13 Bestuur en algemene ondersteuning Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app. 636 Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app. 2.067 1.995 2023 1.668 2024 35 2025
Pr.4 Openbare orde en veiligheid Handhaving WABO, APV & bijz.wetten 1523 Handhaving APV & bijz.wetten 74 2025
Totaal investeringskredieten (excl. Grondexploitatie) 17.034 12.711 11.483 7.583 10.368 13.499
Grondexploitatie -3.213 -3.213 325 247 247 328
Totaal (incl. grondexploitatie) 13.821 9.498 11.809 7.830 10.614 13.828

Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.)

Terug naar navigatie - Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.)

Voor de begrote kredieten in 2021 van € 17.034.011 is een deel in de begroting 2021 door de Raad beschikbaar gesteld t/m 2021.
Dit betreft de volgende kredieten: 

2. Sportterreinen (begroot 2021: € 1.225.300) 
Van het begrote krediet 2021 heeft het WTC krediet (€ 692.000) een beschikbaarheid t/m 2021. 

5. Herinrichting wegen/ rioolvervanging (begroot 2021 € 3.655.580) 
Van het begrote krediet 2021 heeft € 2.755.680 een beschikbaarheid t/m 2021. 
Dit zijn de kredieten voor met name herinrichting omgeving raadhuis, Albert Schweiterlaan en herinrichting de Pas.
Voor herinrichting de Pas wordt voorgesteld het totale krediet t/m 2024 beschikbaar te houden. 

6. Fietspaden (begroot 2021: € 460.000)
Het krediet voor het fietspad Bataafseweg (€ 126.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021. 

7. Buitenwegen (begroot 2021: € 1.075.240) 
Het krediet voor de Bataafseweg (€ 126.000) en de Greuneweg (€ 357.400) hebben een beschikbaarheid t/m 2021. 

8. Riolering en water (begroot 2021: € 185.000)
Het krediet voor de duikervervanging van Leeuwenhoekweg (€ 50.000) en de buffervoorziening hemelwater Kotten (€ 50.000) hebben een beschikbaarheid t/m 2021. 

8a. Openbare verlichting
Het krediet voor de aanlichting Jacobskerk (€ 91.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021. 

9. Groen en bomen (Begroot 2021: € 459.050)
Het krediet voor de herinrichting Notaristuin (€ 197.000) en vervanging laanbomen (€ 262.000) hebben een beschikbaarheid t/m 2021. 

10. Openbaar vervoer (Begroot 2021: € 770.000)
Het krediet voor de investeringsbijdrage aan ProRail voor de onbewaakte overwegen (€ 770.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021. 
De overige in 2021 begrote kredieten dienen beschikbaar te blijven tot en met 2023.


In kolom G zie u de raming van de uitputting van de kredieten in 2021.
Hieronder vindt u een toelichting bij die kredieten waarvan de verwachting is dat ze niet volledig uitgeput worden in 2021:
11. Duurzame energie
De vraag naar duurzaamheidsleningen is op dit moment minimaal en daarnaast zijn er nog voldoende middelen gestald bij de Svn.
13. Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app.
De herinrichting van het gemeentekantoor zal naar verwachting niet eerder dan in 2022 uitgevoerd worden. 

Hieronder vindt u een korte toelichting van de in 2022 beschikbaar te stellen kredieten:

1. Gebouwenbeheer (begroot 2022: € 140.000)
Dit betreft het krediet voor het verduurzamen van het gymlokaal de Bargerpaske.

2. Sportterreinen (begroot 2022: € 1.490.650) 
Dit bestaat uit de toplaag kunstgras FC Winterswijk, toplaag kunstgras Meddo, grasveld Meddo en de oefenhoek/ trainingsveld MEC. 

2b. Dennenoord
Voorgesteld wordt het in 2023 begrote restantkrediet van € 375.000 de beschikbaarheid te verlengen t/m 2025.
 
3. Onderhuisvesting (begroot 2022: € 200.000)
Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 

4. Verkeerskundige maatregelen (begroot 2022: € 881.500) 

5. Herinrichting wegen/ rioolvervanging (begroot 2022 € 2.569.170) 
Voorgesteld wordt het in 2022 begrote krediet van herinrichting de Pas van € 1.734.000 de beschikbaarheid te verlengen t/m 2024.
 
6. Fietspaden (begroot 2022: € 85.000)
Dit betreft de reconstructie van (een deel van) de recreatieve fietspaden. 

7. Buitenwegen (begroot 2022: € 708.400) 
Dit betreft de Haverkampstegge en de Meenkmolenweg. 

8. Riolering en water (begroot 2022: € 90.000)
Dit betreft de verlegging van de watergang bij Gaxel en de vervanging van pompunits drukriolering.

9. Groen en bomen (Begroot 2022: € 332.050)
Dit betreft de vervanging van laanbomen.

10. Openbaar vervoer (Begroot 2022: € 225.000)

11. Duurzame energie (Begroot 2022: € 2.500.000)
Dit betreft het energiefonds.

12. Uitvoering projecten automatisering (Begroot 2022: € 594.000)
Dit betreft kredieten hardware, software en automatisering investeringen i.v.m. de herinrichting van het gemeentekantoor. 
 
13. Gebouwenbeheer (Begroot 2022: € 1.668.000)
Dit betreft kredieten voor de herinrichting van het gemeentekantoor.