Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste raadsleden,

De begroting 2022 van de gemeente Winterswijk is de laatste begroting van deze raadsperiode, en daarmee ook de laatste begroting van dit college. Het college werkt onverminderd ambitieus aan de doelstellingen van het coalitieakkoord, aan het afmaken van alles wat we zijn begonnen. Daarnaast laat deze begroting voldoende financiële ruimte voor een nieuw college en een nieuwe raad om straks - na de verkiezingen van maart 2022 - nieuwe accenten te leggen. Ambities waarmaken en ‘niet over ons graf regeren’ zijn twee belangrijke kenmerken van deze begroting.

Afmaken wat we begonnen zijn
In juni hebben we de Kadernota ‘Investeren in de Winterswijkse samenleving’ gepresenteerd. Met deze begroting investeren we daadwerkelijk in de Winterswijkse samenleving. Daarmee realiseren we ambities uit het coalitieakkoord, zoals WoooW, huisvesting van de scholen, goede en betaalbare zorg, bedrijventerreinen, woningen, de ontwikkeling van ons centrum, duurzaamheid en een adequate werkomgeving voor onze medewerkers. Dat we in staat zijn om ambities waar te maken bleek ook op 9 september 2021 toen we de mooie Green Leaf Award 2022 wonnen. Ook de maatregelen uit het Crisis- en herstelplan 2.0, om de Winterswijkse samenleving tijdens en na COVID-19 weer ‘op gang te helpen’, hebben we in deze begroting vertaald.

Ruimte laten voor na de verkiezingen
Waar de Kadernota nog geen sluitend meerjarenperspectief had, heeft deze begroting dat wel. Structureel hebben we de komende vier jaar overschotten. Incidenteel maken we, conform het eerdere raadsbesluit, gebruik van maximaal € 10 miljoen uit de algemene reserve. Er zijn nog onzekerheden over de extra gelden in de algemene uitkering en de herverdeling van diezelfde algemene uitkering. De begroting die wij presenteren, biedt ook een nieuw bestuur na de verkiezingen voldoende ruimte voor nieuwe ambities.

Keuzes
We ontkomen er niet aan om een aantal keuzes te maken. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de opvattingen van de raad, over de onderwerpen die in de Kadernota zijn voorgelegd. Mede op basis van het afwegingskader, hebben we dit verwerkt in deze begroting. Dat zijn niet altijd makkelijke keuzes, maar wel noodzakelijke om een balans te vinden tussen ambities en de beschikbare middelen.

Geloof in de kracht van Winterswijk
Wij geloven in de kracht van Winterswijk én in de kracht van de Winterswijkers. Dat schreven we een jaar geleden in de vorige begroting en daar geloven we nog steeds in. Het afgelopen jaar heeft ons duidelijk gemaakt dat we daar ook echt in kunnen en mogen geloven. Winterswijkers leveren stevige bijdragen aan onze opgaven. Winterswijk en de Winterswijkers zijn tijdens COVID-19 veerkrachtig gebleken, met een sociaal hart en oog voor diegenen die het nu moeilijk hebben. Winterswijk wordt elke dag een beetje mooier!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Winterswijk