Wijzigingen na besluitvorming door de raad

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Programmabegroting 2022 – 2025 is in de raadsvergadering van 26 en 28 oktober 2021 besproken en vastgesteld. Bij het vaststellen van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad een vijftal amendementen aangenomen. Hieronder worden deze genoemd en in het kort weergegeven wat de (financiële) gevolgen zijn voor de programmabegroting. 

Totaaloverzicht na besluitvorming

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht na besluitvorming

Door het aannemen van de amendementen wijzigt de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel ziet u het gewijzigde begrotingsresultaat 2022-2025 na verwerking van de amendementen. Deze tabel vervangt de tabel genoemd in het hoofdstuk “De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief”. 

Bedragen *€ 1.000 2022 2023 2024 2025
Structureel 1.858 929 688 967
Incidenteel -4.108 -2.405 -552 -322
Saldo baten en lasten voor mutaties in reserves -2.250 -1.476 136 645
Structureel 140 143 150 159
Incidenteel 1426 1439 14 13
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.566 1.582 164 172
Structureel resultaat 1.998 1.072 838 1.126
Incidenteel resultaat -2.682 -966 -538 -309
Begrotingsresultaat na mutaties in reserves -684 106 300 817

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Amendement 4: “Verhogen budget Present, Humanitas en Winterswijkse Uitdaging” 
Dit amendement heeft deels gevolgen voor dit programma. Stichting Present valt onder het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning. Door het aannemen van dit amendement wordt de subsidie voor de jaren 2022 en 2023 met € 10.000 verhoogd. Dit met de volgende uit het amendement overgenomen toelichting: 
“Subsidie Present Winterswijk
De subsidie voor Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging worden de komende twee jaar verhoogd met € 10.000, met als voorwaarde dat zij nog meer de onderlinge samenwerking zoeken ter versterking van hun aanbod. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 1 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 € Lasten Baten Totaal
Beleidsveld Primitief Begroting Verschil Primitief Begroting Verschil Saldo
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 2.732 3.014 282 N 282 N
Jeugd 6.363 7.089 726 N 726 N
Maatschappelijke ondersteuning 19.421 19.559 138 N 10.748 10.748 138 N
Volksgezondheid 585 684 99 N 2 2 0 V
Resultaat voor bestemming 29.101 30.346 1.245 N 10.750 10.750 0 V 1.245 N
Reserves
Resultaat na bestemming 29.101 30.346 1.245 N 10.750 10.750 0 V 1.245 N

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Amendement 4: “Verhogen budget Present, Humanitas en Winterswijkse Uitdaging” 
Dit amendement heeft deels gevolgen voor dit programma. Humanitas en Winterswijkse Uitdaging vallen onder het beleidsveld Inkomen en burgerparticipatie. Door het aannemen van dit amendement wordt de subsidie voor beide voor de jaren 2022 en 2023 met € 10.000 verhoogd. Dit met de volgende uit het amendement overgenomen toelichting: 
“Subsidie Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging
De subsidie voor Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging worden de komende twee jaar verhoogd met € 10.000, met als voorwaarde dat zij nog meer de onderlinge samenwerking zoeken ter versterking van hun aanbod. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 2 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 € Lasten Baten Totaal
Beleidsveld Primitief Begroting Verschil Primitief Begroting Verschil Saldo
Cultuur en ontspanning 4.634 4.825 191 N 690 690 0 V 191 N
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.589 3.574 -15 V 15 V
Economie 67 607 540 N 117 117 0 V 540 N
Educatie 1.067 1.091 24 N 556 556 0 V 24 N
Inkomen en burgerparticipatie 21.391 21.742 351 N 16.785 16.785 0 V 351 N
Resultaat voor bestemming 30.748 31.839 1.091 N 18.148 18.148 0 V 1.091 N
Reserves 25 25 V 450 450 V 475 V
Resultaat na bestemming 30.773 31.839 1.066 N 18.148 18.598 450 V 616 N

Programma 3 Werkend Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 3 Werkend Winterswijk

Amendement 1: “Nieuwe Woonwijk Tuunterveld” 
Door dit amendement wijzigt de tekst in de inleiding van het programma. Hier wordt toegevoegd: 
“Voldoende woningen, die ook in de toekomst aan de vraag van de doelgroep voldoen
Om een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven, waar voldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep, zetten we in op een robuuste toekomstbestendige toename van het aantal woningen. Omdat inbreiding en de laatste fase van “De Rikker” naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende woningen opleveren, wordt er gekeken naar een uitleglocatie, zoals Tuunterveld. “

Ook wordt er een activiteit toegevoegd, namelijk A1a: “Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk”. Als toelichting hierop wordt opgenomen: 
“A1a. Ontwikkeling Tuunterveld
Het ontwikkelen van het Tuunterveld wordt samen met de eigenaar en mogelijke ontwikkelaar (bv. ook De Woonplaats) opgestart. Vanuit de gemeente dient hier ambtelijke capaciteit te worden ingezet om deze procedure te doorlopen. De gemeente neemt hierin een actieve houding aan om realisatie van deze woonwijk zo snel mogelijk te starten. Samen met grondeigenaar en mogelijke ontwikkelaar wordt op een juiste manier en tijdig het omgevingsmanagement opgepakt. De woonwijk en de infrastructuur worden zoveel mogelijk gebouwd volgens de laatste stand van de techniek als het gaat om ecologie en duurzaamheid. Hiervoor wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.”

Amendement 5: “Werkbudget verkeer en veiligheid”
Met het aannemen van dit amendement is ervoor gezorgd dat er een werkbudget komt van € 100.000 onder beleidsveld ‘Infrastructuur en gebiedsontwikkeling’. Als toelichting staat in het amendement:
“Werkbudget verkeer en veiligheid
Er wordt € 100.000 beschikbaar gesteld als ‘werkbudget verkeer en veiligheid’. Dit budget wordt gebruikt voor “Winterswijk drempelvrij” om verkeerssituaties te verbeteren en veiliger te maken, zonder dat daarbij op groot onderhoud of een bestaand project hoeft te worden gewacht. Ook wordt dit budget ingezet voor educatie en campagnes.”

Amendement 19: “Nieuwe woonwijk terreinen Narcisstraat”
Met dit amendement wordt er een activiteit toegevoegd, namelijk A1b “Ontwikkeling terreinen Narcisstraat als toekomstige woonwijk”. Als toelichting hierop wordt opgenomen:
“A1b. Ontwikkeling Narcisstraat
Het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden wordt opgestart met als doel hen te betrekken bij het ontwikkelen van gebied Narcisstraat als woningbouwlocatie volgens de huidige structuurvisie. We gaan in overleg met andere grondbezitters in het gebied om te onderzoeken of er bereidheid is om samen op te trekken in de ontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie. Met De Woonplaats overleggen we over het ontwikkelen van sociale huurwoningen op de door de gemeente ingebrachte grondposities in het gebied Narcisstraat.
In samenwerking met gemeente, De Woonplaats en andere ontwikkelende partijen wordt in het gebied zo spoedig mogelijk een concreet woningbouwplan voor het gebied Narcisstraat ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiervoor wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 3 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 € Lasten Baten Totaal
Beleidsveld Primitief Begroting Verschil Primitief Begroting Verschil Saldo
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 8.086 8.163 77 N 77 N
Duurzaamheid 202 272 70 N
Grondexploitaties 404 509 105 N 302 380 78 V 27 N
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling 5.061 6.273 1.212 N 830 1.184 354 V 858 N
Riolering en reiniging 3.420 3.729 309 N 6.941 7.013 72 V 237 N
Resultaat voor bestemming 17.173 18.946 1.773 N 8.073 8.577 504 V 1.269 N
Reserves 140 677 537 V 537 V
Resultaat na bestemming 17.173 18.946 1.773 N 8.213 9.254 1.041 V 732 N

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Amendement 2: “Inzetten op het aantrekken van nieuwe inwoners”
Met dit amendement worden twee indicatoren toegevoegd:
-    Toename aantal woningen
-    Toename aantal en percentage aandeel van inwoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar.

Ook wordt activiteit F1 “Wervingscampagne jonge inwoners” toegevoegd met als toelichting:
F1. Wervingscampagne jonge inwoners
Voor het aantrekken van nieuwe bewoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar wordt in samenwerking met onder andere 100% Winterswijk een wervingscampagne uitgevoerd. Hiervoor investeren wij in capaciteit en expertise. Er wordt structureel € 15.000 beschikbaar gesteld

Het overzicht van baten en lasten Programma 4 wijzigt hierdoor als volgt:

Bedragen *1.000 € Lasten Baten Totaal
Beleidsveld Primitief Begroting Verschil Primitief Begroting Verschil Saldo
Bestuur en algemene ondersteuning 1.906 3.447 1.541 N 48.581 50.856 2.275 V 734 V
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 11.347 11.515 168 N 168 N
Openbare orde en veiligheid 1.953 1.999 46 N 36 36 0 V 46 N
Overige eigen middelen 246 248 2 N 7.589 7.687 98 V 96 V
Resultaat voor bestemming 15.452 17.209 1.757 N 56.206 58.579 2.373 V 616 V
Reserves 25 25 V 75 475 400 V 425 V
Resultaat na bestemming 15.477 17.209 1.732 N 56.281 59.054 2.773 V 1.041 V