Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Wijzigingen na besluitvorming door de raad Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Totaaloverzicht na besluitvorming Blz. 7
De financiële effecten van de amendementen per programma Blz. 8
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 9
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 10
Programma 3 Werkend Winterswijk Blz. 11
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 12
Leeswijzer Blz. 13
Leeswijzer Blz. 14
De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief Blz. 15
De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief Blz. 16
A. Een structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 17
Toelichting op de tabel Blz. 18
B. Voldoende weerstandsvermogen Blz. 19
C. Ontwikkeling van de financiële kengetallen Blz. 20
Toelichting op de tabel Blz. 21
Aandachtspunten bij het financieel meerjarenperspectief Blz. 22
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 23
Inleiding Blz. 24
1.1 Volksgezondheid Blz. 25
Ambitie Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 28
Participatie regionaal preventieakkoord Blz. 29
Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies Blz. 30
Monitoring overlast hout stoken Blz. 31
1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio. Blz. 32
Indicatoren Blz. 33
1.2 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 34
Ambitie Blz. 35
Doelstellingen Blz. 36
1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig. Blz. 37
Nieuw concept mantelzorgondersteuning Blz. 38
1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd. Blz. 39
Verbeteren van juridische kwaliteit Blz. 40
Invoering nieuwe inkoop sociaal domein Blz. 41
Realisatie overgang beschermd wonen Blz. 42
Implementatie pgb 2.0 Blz. 43
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 44
Monitoring en dashboard inrichten Blz. 45
Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening door ontwikkelen Blz. 46
1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven. Blz. 47
Indicatoren Blz. 48
1.3 Jeugd Blz. 49
Ambitie Blz. 50
Doelstellingen Blz. 51
1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning. Blz. 52
Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken Blz. 53
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ Blz. 54
Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp Blz. 55
Monitoring en dashboard jeugd inrichten Blz. 56
1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Blz. 57
Indicatoren Blz. 58
Financiële onderbouwing programma 1 Blz. 59
Baten en lasten Blz. 60
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 61
Jeugd Blz. 62
Maatschappelijke ondersteuning Blz. 63
Volksgezondheid Blz. 64
Kredieten Blz. 65
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 66
Inleiding Blz. 67
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) Blz. 68
Ambitie Blz. 69
Doelstellingen Blz. 70
2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen. Blz. 71
Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd Blz. 72
In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW Blz. 73
Vorming streekomroep Blz. 74
Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572 Blz. 75
Gebiedsontwikkeling Steengroeve Blz. 76
2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Blz. 77
Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’ Blz. 78
Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden Blz. 79
Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden Blz. 80
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) Blz. 81
Ambitie Blz. 82
Doelstellingen Blz. 83
2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden. Blz. 84
Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren Blz. 85
2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk. Blz. 86
Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk Blz. 87
Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking Blz. 88
2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties. Blz. 89
Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte Blz. 90
2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging. Blz. 91
Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord Blz. 92
Indicatoren Blz. 93
2.3 Inkomen en participatie Blz. 94
Ambitie Blz. 95
Doelstellingen Blz. 96
2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid. Blz. 97
Uitvoering geven aan de aanpak van armoede Blz. 98
Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk Blz. 99
2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven. Blz. 100
2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Blz. 101
Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden Blz. 102
2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 103
Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk Blz. 104
2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod. Blz. 105
Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers Blz. 106
Indicatoren Blz. 107
2.4 Educatie Blz. 108
Ambitie Blz. 109
Doelstellingen Blz. 110
2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie. Blz. 111
Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE Blz. 112
2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt. Blz. 113
Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA) Blz. 114
2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal. Blz. 115
Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet Blz. 116
Uitvoeren gemeentelijk aandeel in Nationaal Programma Onderwijs Blz. 117
2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Blz. 118
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 119
2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs. Blz. 120
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 121
Indicatoren Blz. 122
2.5 Economie Blz. 123
Ambitie Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie. Blz. 126
Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein Blz. 127
Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Blz. 128
2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten. Blz. 129
Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad Blz. 130
2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe. Blz. 131
Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda Blz. 132
Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme Blz. 133
2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid. Blz. 134
Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied Blz. 135
2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit. Blz. 136
Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten Blz. 137
Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek Blz. 138
Indicatoren Blz. 139
Financiële onderbouwing programma 2 Blz. 140
Baten en lasten Blz. 141
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 142
Cultuur en ontspanning Blz. 143
Cluster Economie Blz. 144
Inkomen en burgerparticipatie Blz. 145
Kredieten Blz. 146
Cultuur en ontspanning Blz. 147
Economie Blz. 148
Educatie Blz. 149
Programma 3 Werkend Winterswijk Blz. 150
Inleiding Blz. 151
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 152
Ambitie Blz. 153
Doelstellingen Blz. 154
3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst Blz. 155
Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk Blz. 156
Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat Blz. 157
Uitvoeren woonvisie Blz. 158
Opstellen regionale woonagenda Blz. 159
Implementeren Omgevingswet Blz. 160
3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken. Blz. 161
Uitwerken planvorming project WoooW Blz. 162
Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas Blz. 163
Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk Blz. 164
Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem Blz. 165
Bouwen verkeersmodel Blz. 166
Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid Blz. 167
3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers. Blz. 168
Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie) Blz. 169
Vaststellen bestemmingsplan Dennenoord en start revitalisering en sanering Blz. 170
Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden Blz. 171
Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit Blz. 172
Uitvoeren project toekomstbestendige erven Blz. 173
Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak Blz. 174
Bestrijden van de Japanse duizendknoop Blz. 175
Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput Blz. 176
Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg Blz. 177
Indicatoren Blz. 178
3.2 Riolering en reiniging Blz. 179
Ambitie Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval. Blz. 182
Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer Blz. 183
Project Mooi Schoon 2022 Blz. 184
3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte. Blz. 185
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit Blz. 186
3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk. Blz. 187
Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid Blz. 188
Invoering Ja/Ja-sticker Blz. 189
Indicatoren Blz. 190
Financiële onderbouwing programma 3 Blz. 191
Baten en lasten Blz. 192
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 193
Duurzaamheid Blz. 194
Grondexploitaties Blz. 195
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 196
Riolering en reiniging Blz. 197
Reserves Blz. 198
Kredieten Blz. 199
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 200
Grondexploitaties Blz. 201
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 202
Inleiding Blz. 203
4.1 Bestuur – algemene ondersteuning Blz. 204
Ambitie Blz. 205
Doelstellingen Blz. 206
4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid. Blz. 207
De gemeenteraadsverkiezingen organiseren Blz. 208
4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief. Blz. 209
Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact Blz. 210
E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren Blz. 211
Vernieuwde website live brengen Blz. 212
Stimuleren gebruik digitale dienstverlening Blz. 213
Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid Blz. 214
Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen Blz. 215
Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling Blz. 216
Overdracht Islamitische begraafplaats Blz. 217
Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren Blz. 218
Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken Blz. 219
Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting Blz. 220
4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. Blz. 221
Indicatoren Blz. 222
4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 223
Ambitie Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig. Blz. 226
Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners Blz. 227
4.2.2 De criminaliteit neemt af. Blz. 228
Opstarten ondermijningsoverleggen Blz. 229
Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten Blz. 230
Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem Blz. 231
Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt Blz. 232
Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert Blz. 233
Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School Blz. 234
In beeld brengen en tegengaan zorgfraude Blz. 235
4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar. Blz. 236
Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Blz. 237
4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer. Blz. 238
Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie Blz. 239
Indicatoren Blz. 240
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing Blz. 241
Ambitie Blz. 242
Doelstellingen Blz. 243
4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten. Blz. 244
Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School Blz. 245
Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School Blz. 246
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 247
4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren. Blz. 248
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 249
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 250
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 251
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 252
4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking. Blz. 253
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 254
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 255
Vergroten zichtbaarheid grensstreek Blz. 256
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden Blz. 257
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) Blz. 258
4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken. Blz. 259
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 260
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 261
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 262
Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 263
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 264
4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid. Blz. 265
Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International) Blz. 266
Uitbreiden internationale netwerk Blz. 267
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 268
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs Blz. 269
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 270
Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 271
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden Blz. 272
4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Blz. 273
Wervingscampagne jonge inwoners Blz. 274
4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven. Blz. 275
Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten) Blz. 276
Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege Blz. 277
Indicatoren Blz. 278
4.4 Overige middelen Blz. 279
Ambitie Blz. 280
Doelstellingen Blz. 281
4.4.1 Een structureel sluitende begroting. Blz. 282
De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien Blz. 283
Herfinancieren leningenportefeuille Blz. 284
Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Blz. 285
Financiële onderbouwing programma 4 Blz. 286
Baten en Lasten Blz. 287
Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten Blz. 288
Bestuur en algemene ondersteuning Blz. 289
Overige eigen middelen Blz. 290
Reserves Blz. 291
Kredieten Blz. 292
Opgave 'Iedereen doet mee' Blz. 293
Inleiding Blz. 294
Ambitie Blz. 295
Doelstellingen Blz. 296
1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Blz. 297
Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten Blz. 298
We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld Blz. 299
Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen Blz. 300
Websites toegankelijk maken Blz. 301
Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave Blz. 302
We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen Blz. 303
We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor Blz. 304
De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt Blz. 305
1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 306
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 307
We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën Blz. 308
Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen Blz. 309
We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden Blz. 310
1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen. Blz. 311
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 312
Professionals worden getraind in stress-sensitief werken Blz. 313
Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 314
1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken. Blz. 315
Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk Blz. 316
We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen Blz. 317
We maken armoede bespreekbaar op scholen Blz. 318
We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede Blz. 319
Indicatoren Blz. 320
Opgave Centrum Blz. 321
Ambitie Blz. 322
Doelstellingen Blz. 323
3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis. Blz. 324
Kwaliteitsimpuls van de Markt Blz. 325
Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk Blz. 326
3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen. Blz. 327
Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’ Blz. 328
Openbare toiletten Blz. 329
Onbeperkt genieten in de Achterhoek Blz. 330
Evenementenkalender Blz. 331
3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk. Blz. 332
Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden Blz. 333
Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap Blz. 334
3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers. Blz. 335
Kennisontwikkeling bij centrumondernemers Blz. 336
Fieldlab Retailinnovatie Blz. 337
Smartcity Achterhoek Blz. 338
Ondernemerspunt Winterswijk Blz. 339
3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 340
Verminderen van onnodig autobezoek Blz. 341
Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten Blz. 342
Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat Blz. 343
Gastvrijheid op de parkeerplaats Blz. 344
Indicatoren Blz. 345
Opgave Duurzaamheid Blz. 346
Ambitie Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit. Blz. 349
Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten Blz. 350
Stimuleren zonne-energie Blz. 351
Uitvoeren visie Warmtetransitie Blz. 352
4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Blz. 353
Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor Blz. 354
We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022 Blz. 355
4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair. Blz. 356
We werken aan klimaatadaptatie Blz. 357
Indicatoren Blz. 358
Paragrafen Blz. 359
Paragraaf A Lokale Heffingen Blz. 360
Inleiding Blz. 361
Beleid Blz. 362
Belastingdruk Blz. 363
De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021 Blz. 364
Opbrengst heffingen Blz. 365
Onroerendezaakbelastingen € 6.245.000 Blz. 366
Toeristenbelasting € 756.000 Blz. 367
Forensenbelasting € 83.000 Blz. 368
Precariobelasting € 50.000 Blz. 369
Afvalstoffenheffing € 2.646.000 Blz. 370
Rioolheffing € 3.975.000 Blz. 371
Grafrechten € 203.000 Blz. 372
Marktgelden € 107.000 Blz. 373
Leges algemene dienstverlening € 306.000 Blz. 374
Reclamebelasting € 105.000 Blz. 375
Kwijtschelding Blz. 376
Overzicht van de verleende en begrote kwijtschelding: Blz. 377
Kostenonderbouwing Blz. 378
Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing Blz. 379
Kostenonderbouwing rioolheffing Blz. 380
Kostenonderbouwing grafrechten Blz. 381
Kostenonderbouwing marktgelden Blz. 382
Kostenonderbouwing leges Blz. 383
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 384
Inleiding Blz. 385
1. Weerstandsvermogen Blz. 386
2. Risico’s Blz. 387
Risico score Blz. 388
Risico grondexploitatie Blz. 389
3. Kengetallen financiële positie Blz. 390
1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen Blz. 391
3. Solvabiliteit Blz. 392
4. Structurele exploitatieruimte Blz. 393
5. Grondexploitatie Blz. 394
6. Belastingcapaciteit Blz. 395
Conclusie kengetallen Blz. 396
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Wegen Blz. 399
Laadpalen Blz. 400
Openbare verlichting Blz. 401
Civiele kunstwerken Blz. 402
Kengetallen wegen Blz. 403
Waterbeheer inclusief riolering en beduikering Blz. 404
Samenwerking regio Achterhoek + Blz. 405
Samenwerking (afval)waterteam WintLicht Blz. 406
Beheer en onderhoud riolering en afwatering Blz. 407
Kengetallen riolering en waterbeheer Blz. 408
Groen Blz. 409
Kengetallen groen Blz. 410
Kengetallen gebouwen Blz. 411
Paragraaf D Financiering Blz. 412
Inleiding Blz. 413
Kasbeheer Blz. 414
Risicobeheer Blz. 415
Gemeentefinanciering Blz. 416
Schatkistbankieren Blz. 417
Renteschema Blz. 418
Omslagrente Blz. 419
Kasstroom Blz. 420
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 421
Inleiding Blz. 422
Organisatieontwikkeling Blz. 423
Centralisatie van de bedrijfsvoering Blz. 424
Formatie en bezetting Blz. 425
De Omgevingswet Blz. 426
Human resource (HR) Blz. 427
Ontwikkeling/opleidingen medewerkers Blz. 428
eHRM Blz. 429
Arbo en verzuim Blz. 430
Agressie en geweld Blz. 431
Integriteit politieke ambtsdragers Blz. 432
Integriteit ambtenaren Blz. 433
De banenafspraak Blz. 434
Arbeidsmarkt Blz. 435
Onboarding Blz. 436
Digitale transformatie en dienstverlening Blz. 437
Landelijke initiatieven Vereniging Nederlandse Gemeenten Blz. 438
Digitaal (samen)werken Blz. 439
We bieden burgers digitale participatiemogelijkheden Blz. 440
Datagedreven werken Blz. 441
Geo-informatie en het gebruik van 3D-registratie. Blz. 442
Digitale documentaire informatievoorziening Blz. 443
Automatisering en de cloud Blz. 444
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 445
Inkoop-en aanbestedingsbeleid Blz. 446
Beheer gebouwen Blz. 447
Toerekening overhead Blz. 448
Paragraaf F Verbonden partijen Blz. 449
Inleiding Blz. 450
Gemeentelijk beleid Blz. 451
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Blz. 452
GGD Noord- en Oost-Gelderland Blz. 453
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Blz. 454
Werkleerbedrijf Blz. 455
Stadsbank Oost Nederland Blz. 456
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 457
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 458
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Blz. 459
B.V. Winterswijks Energiebureau Blz. 460
De Marke Blz. 461
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Blz. 462
ROVA Blz. 463
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Blz. 464
Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem Blz. 465
Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Blz. 466
N.V. Alliander Blz. 467
N.V. Vitens Blz. 468
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 469
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 470
Inleiding Blz. 471
Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen Blz. 472
Hoe voeren we ons grondbeleid uit? Blz. 473
Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie Blz. 474
Onderbouwing van de geraamde winstneming Blz. 475
De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken Blz. 476
Woonbeleid Blz. 477
Bedrijventerreinen Blz. 478
Planontwikkeling gemeentelijk initiatief Blz. 479
Planontwikkeling particulier initiatief Blz. 480
Financiële positie grondexploitatie Blz. 481
Uitgaven BIE Blz. 482
Faciliterend grondbeleid Blz. 483
Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding Blz. 484
Paragraaf H Algemene middelen Blz. 485
Inleiding Blz. 486
Bijlagen Blz. 487
Bijlage 1 Keuzes Kadernota Blz. 488
Keuzes Kadernota Blz. 489
Keuzes Kadernota II Blz. 490
Bijlage 2 Financiële (kern)gegevens Blz. 491
Balans Blz. 492
A. Verloop begroting 2022 tot 2025 Blz. 493
B. EMU Saldo's 2020 tot en met 2025 Blz. 494
Vennootschapsbelasting Blz. 495
C. Overzicht van baten en lasten- meerjarig Blz. 496
Baten en lasten meerjarig Blz. 497
Toelichting baten en lasten meerjarig Blz. 498
D. Overzicht structurele en incidentele baten en lasten 2022. Blz. 499
Toelichting structurele en incidentele baten en lasten 2022 Blz. 500
Bijlage 3 Reserves en Voorzieningen Blz. 501
Reserves Blz. 502
Toelichting reserves Blz. 503
Voorzieningen Blz. 504
Bijlage 4 Investeringen Blz. 505
Investeringen Blz. 506
Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.) Blz. 507
Bijlage 5 Kerncijfers Gemeente Winterswijk Blz. 508
Kerncijfers Gemeente Winterswijk Blz. 509
Bijlage 6 Beleids- en prestatie indicatoren per programma Blz. 510
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 511
Bijlage 7 Baten en Lasten per taakveld Blz. 512
Baten en Lasten per taakveld Blz. 513
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap