Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Wijzigingen na besluitvorming door de raad
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Totaaloverzicht na besluitvorming
    3. Blz. 8 De financiële effecten van de amendementen per programma
    4. Blz. 9 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    5. Blz. 10 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    6. Blz. 11 Programma 3 Werkend Winterswijk
    7. Blz. 12 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
   3. Blz. 13 Leeswijzer
    1. Blz. 14 Leeswijzer
   4. Blz. 15 De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief
    1. Blz. 16 De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief
    2. Blz. 17 A. Een structureel sluitende meerjarenbegroting
    3. Blz. 18 Toelichting op de tabel
    4. Blz. 19 B. Voldoende weerstandsvermogen
    5. Blz. 20 C. Ontwikkeling van de financiële kengetallen
    6. Blz. 21 Toelichting op de tabel
    7. Blz. 22 Aandachtspunten bij het financieel meerjarenperspectief
   5. Blz. 23 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 24 Inleiding
    2. Blz. 25 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 26 Ambitie
     2. Blz. 27 Doelstellingen
      1. Blz. 28 1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
       1. Blz. 29 Participatie regionaal preventieakkoord
       2. Blz. 30 Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies
       3. Blz. 31 Monitoring overlast hout stoken
      2. Blz. 32 1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio.
     3. Blz. 33 Indicatoren
    3. Blz. 34 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 35 Ambitie
     2. Blz. 36 Doelstellingen
      1. Blz. 37 1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig.
       1. Blz. 38 Nieuw concept mantelzorgondersteuning
      2. Blz. 39 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
       1. Blz. 40 Verbeteren van juridische kwaliteit
       2. Blz. 41 Invoering nieuwe inkoop sociaal domein
       3. Blz. 42 Realisatie overgang beschermd wonen
       4. Blz. 43 Implementatie pgb 2.0
       5. Blz. 44 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       6. Blz. 45 Monitoring en dashboard inrichten
       7. Blz. 46 Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening door ontwikkelen
      3. Blz. 47 1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven.
     3. Blz. 48 Indicatoren
    4. Blz. 49 1.3 Jeugd
     1. Blz. 50 Ambitie
     2. Blz. 51 Doelstellingen
      1. Blz. 52 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
       1. Blz. 53 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken
       2. Blz. 54 Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’
       3. Blz. 55 Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp
       4. Blz. 56 Monitoring en dashboard jeugd inrichten
      2. Blz. 57 1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.
     3. Blz. 58 Indicatoren
    5. Blz. 59 Financiële onderbouwing programma 1
     1. Blz. 60 Baten en lasten
     2. Blz. 61 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 62 Jeugd
     4. Blz. 63 Maatschappelijke ondersteuning
     5. Blz. 64 Volksgezondheid
     6. Blz. 65 Kredieten
   6. Blz. 66 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 67 Inleiding
    2. Blz. 68 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     1. Blz. 69 Ambitie
     2. Blz. 70 Doelstellingen
      1. Blz. 71 2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.
       1. Blz. 72 Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd
       2. Blz. 73 In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW
       3. Blz. 74 Vorming streekomroep
       4. Blz. 75 Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572
       5. Blz. 76 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
      2. Blz. 77 2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
       1. Blz. 78 Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’
       2. Blz. 79 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       3. Blz. 80 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
    3. Blz. 81 2.2 Cultuur en ontspanning (sport)
     1. Blz. 82 Ambitie
     2. Blz. 83 Doelstellingen
      1. Blz. 84 2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden.
       1. Blz. 85 Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren
      2. Blz. 86 2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.
       1. Blz. 87 Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk
       2. Blz. 88 Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking
      3. Blz. 89 2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties.
       1. Blz. 90 Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte
      4. Blz. 91 2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging.
       1. Blz. 92 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
     3. Blz. 93 Indicatoren
    4. Blz. 94 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 95 Ambitie
     2. Blz. 96 Doelstellingen
      1. Blz. 97 2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid.
       1. Blz. 98 Uitvoering geven aan de aanpak van armoede
       2. Blz. 99 Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk
      2. Blz. 100 2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven.
      3. Blz. 101 2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
       1. Blz. 102 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
      4. Blz. 103 2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 104 Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk
      5. Blz. 105 2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod.
       1. Blz. 106 Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers
     3. Blz. 107 Indicatoren
    5. Blz. 108 2.4 Educatie
     1. Blz. 109 Ambitie
     2. Blz. 110 Doelstellingen
      1. Blz. 111 2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.
       1. Blz. 112 Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE
      2. Blz. 113 2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt.
       1. Blz. 114 Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)
      3. Blz. 115 2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal.
       1. Blz. 116 Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet
       2. Blz. 117 Uitvoeren gemeentelijk aandeel in Nationaal Programma Onderwijs
      4. Blz. 118 2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).
       1. Blz. 119 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      5. Blz. 120 2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs.
       1. Blz. 121 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
     3. Blz. 122 Indicatoren
    6. Blz. 123 2.5 Economie
     1. Blz. 124 Ambitie
     2. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.
       1. Blz. 127 Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein
       2. Blz. 128 Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
      2. Blz. 129 2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten.
       1. Blz. 130 Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad
      3. Blz. 131 2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe.
       1. Blz. 132 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
       2. Blz. 133 Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme
      4. Blz. 134 2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.
       1. Blz. 135 Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied
      5. Blz. 136 2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.
       1. Blz. 137 Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten
       2. Blz. 138 Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek
     3. Blz. 139 Indicatoren
    7. Blz. 140 Financiële onderbouwing programma 2
     1. Blz. 141 Baten en lasten
     2. Blz. 142 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 143 Cultuur en ontspanning
     4. Blz. 144 Cluster Economie
     5. Blz. 145 Inkomen en burgerparticipatie
     6. Blz. 146 Kredieten
     7. Blz. 147 Cultuur en ontspanning
     8. Blz. 148 Economie
     9. Blz. 149 Educatie
   7. Blz. 150 Programma 3 Werkend Winterswijk
    1. Blz. 151 Inleiding
    2. Blz. 152 3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     1. Blz. 153 Ambitie
     2. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst
       1. Blz. 156 Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk
       2. Blz. 157 Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat
       3. Blz. 158 Uitvoeren woonvisie
       4. Blz. 159 Opstellen regionale woonagenda
       5. Blz. 160 Implementeren Omgevingswet
      2. Blz. 161 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.
       1. Blz. 162 Uitwerken planvorming project WoooW
       2. Blz. 163 Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas
       3. Blz. 164 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       4. Blz. 165 Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem
       5. Blz. 166 Bouwen verkeersmodel
       6. Blz. 167 Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid
      3. Blz. 168 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.
       1. Blz. 169 Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)
       2. Blz. 170 Vaststellen bestemmingsplan Dennenoord en start revitalisering en sanering
       3. Blz. 171 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       4. Blz. 172 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
       5. Blz. 173 Uitvoeren project toekomstbestendige erven
       6. Blz. 174 Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak
       7. Blz. 175 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
       8. Blz. 176 Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput
       9. Blz. 177 Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg
     3. Blz. 178 Indicatoren
    3. Blz. 179 3.2 Riolering en reiniging
     1. Blz. 180 Ambitie
     2. Blz. 181 Doelstellingen
      1. Blz. 182 3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval.
       1. Blz. 183 Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer
       2. Blz. 184 Project Mooi Schoon 2022
      2. Blz. 185 3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte.
       1. Blz. 186 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit
      3. Blz. 187 3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk.
       1. Blz. 188 Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid
       2. Blz. 189 Invoering Ja/Ja-sticker
     3. Blz. 190 Indicatoren
    4. Blz. 191 Financiële onderbouwing programma 3
     1. Blz. 192 Baten en lasten
     2. Blz. 193 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 194 Duurzaamheid
     4. Blz. 195 Grondexploitaties
     5. Blz. 196 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     6. Blz. 197 Riolering en reiniging
     7. Blz. 198 Reserves
     8. Blz. 199 Kredieten
     9. Blz. 200 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     10. Blz. 201 Grondexploitaties
   8. Blz. 202 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 203 Inleiding
    2. Blz. 204 4.1 Bestuur – algemene ondersteuning
     1. Blz. 205 Ambitie
     2. Blz. 206 Doelstellingen
      1. Blz. 207 4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid.
       1. Blz. 208 De gemeenteraadsverkiezingen organiseren
      2. Blz. 209 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
       1. Blz. 210 Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact
       2. Blz. 211 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
       3. Blz. 212 Vernieuwde website live brengen
       4. Blz. 213 Stimuleren gebruik digitale dienstverlening
       5. Blz. 214 Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid
       6. Blz. 215 Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen
       7. Blz. 216 Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling
       8. Blz. 217 Overdracht Islamitische begraafplaats
       9. Blz. 218 Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren
       10. Blz. 219 Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken
       11. Blz. 220 Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting
      3. Blz. 221 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.
     3. Blz. 222 Indicatoren
    3. Blz. 223 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 224 Ambitie
     2. Blz. 225 Doelstellingen
      1. Blz. 226 4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
       1. Blz. 227 Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners
      2. Blz. 228 4.2.2 De criminaliteit neemt af.
       1. Blz. 229 Opstarten ondermijningsoverleggen
       2. Blz. 230 Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
       3. Blz. 231 Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem
       4. Blz. 232 Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt
       5. Blz. 233 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       6. Blz. 234 Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School
       7. Blz. 235 In beeld brengen en tegengaan zorgfraude
      3. Blz. 236 4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.
       1. Blz. 237 Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
      4. Blz. 238 4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.
       1. Blz. 239 Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie
     3. Blz. 240 Indicatoren
    4. Blz. 241 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     1. Blz. 242 Ambitie
     2. Blz. 243 Doelstellingen
      1. Blz. 244 4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten.
       1. Blz. 245 Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       2. Blz. 246 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       3. Blz. 247 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
      2. Blz. 248 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.
       1. Blz. 249 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       2. Blz. 250 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       3. Blz. 251 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 252 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
      3. Blz. 253 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
       1. Blz. 254 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       2. Blz. 255 Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       3. Blz. 256 Vergroten zichtbaarheid grensstreek
       4. Blz. 257 We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden
       5. Blz. 258 Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)
      4. Blz. 259 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.
       1. Blz. 260 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       2. Blz. 261 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       3. Blz. 262 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       4. Blz. 263 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       5. Blz. 264 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      5. Blz. 265 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.
       1. Blz. 266 Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International)
       2. Blz. 267 Uitbreiden internationale netwerk
       3. Blz. 268 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       4. Blz. 269 Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs
       5. Blz. 270 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       6. Blz. 271 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       7. Blz. 272 Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden
      6. Blz. 273 4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
       1. Blz. 274 Wervingscampagne jonge inwoners
      7. Blz. 275 4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.
       1. Blz. 276 Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten)
       2. Blz. 277 Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege
     3. Blz. 278 Indicatoren
    5. Blz. 279 4.4 Overige middelen
     1. Blz. 280 Ambitie
     2. Blz. 281 Doelstellingen
      1. Blz. 282 4.4.1 Een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 283 De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien
       2. Blz. 284 Herfinancieren leningenportefeuille
       3. Blz. 285 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
    6. Blz. 286 Financiële onderbouwing programma 4
     1. Blz. 287 Baten en Lasten
     2. Blz. 288 Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten
     3. Blz. 289 Bestuur en algemene ondersteuning
     4. Blz. 290 Overige eigen middelen
     5. Blz. 291 Reserves
     6. Blz. 292 Kredieten
   9. Blz. 293 Opgave 'Iedereen doet mee'
    1. Blz. 294 Inleiding
    2. Blz. 295 Ambitie
    3. Blz. 296 Doelstellingen
     1. Blz. 297 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.
      1. Blz. 298 Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten
      2. Blz. 299 We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld
      3. Blz. 300 Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen
      4. Blz. 301 Websites toegankelijk maken
      5. Blz. 302 Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave
      6. Blz. 303 We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen
      7. Blz. 304 We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor
      8. Blz. 305 De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt
     2. Blz. 306 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
      1. Blz. 307 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      2. Blz. 308 We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën
      3. Blz. 309 Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen
      4. Blz. 310 We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden
     3. Blz. 311 1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
      1. Blz. 312 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      2. Blz. 313 Professionals worden getraind in stress-sensitief werken
      3. Blz. 314 Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen
     4. Blz. 315 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.
      1. Blz. 316 Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk
      2. Blz. 317 We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen
      3. Blz. 318 We maken armoede bespreekbaar op scholen
      4. Blz. 319 We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede
    4. Blz. 320 Indicatoren
   10. Blz. 321 Opgave Centrum
    1. Blz. 322 Ambitie
    2. Blz. 323 Doelstellingen
     1. Blz. 324 3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis.
      1. Blz. 325 Kwaliteitsimpuls van de Markt
      2. Blz. 326 Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk
     2. Blz. 327 3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.
      1. Blz. 328 Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’
      2. Blz. 329 Openbare toiletten
      3. Blz. 330 Onbeperkt genieten in de Achterhoek
      4. Blz. 331 Evenementenkalender
     3. Blz. 332 3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk.
      1. Blz. 333 Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden
      2. Blz. 334 Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap
     4. Blz. 335 3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.
      1. Blz. 336 Kennisontwikkeling bij centrumondernemers
      2. Blz. 337 Fieldlab Retailinnovatie
      3. Blz. 338 Smartcity Achterhoek
      4. Blz. 339 Ondernemerspunt Winterswijk
     5. Blz. 340 3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.
      1. Blz. 341 Verminderen van onnodig autobezoek
      2. Blz. 342 Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten
      3. Blz. 343 Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat
      4. Blz. 344 Gastvrijheid op de parkeerplaats
    3. Blz. 345 Indicatoren
   11. Blz. 346 Opgave Duurzaamheid
    1. Blz. 347 Ambitie
    2. Blz. 348 Doelstellingen
     1. Blz. 349 4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
      1. Blz. 350 Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten
      2. Blz. 351 Stimuleren zonne-energie
      3. Blz. 352 Uitvoeren visie Warmtetransitie
     2. Blz. 353 4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.
      1. Blz. 354 Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor
      2. Blz. 355 We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022
     3. Blz. 356 4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.
      1. Blz. 357 We werken aan klimaatadaptatie
    3. Blz. 358 Indicatoren
  2. Blz. 359 Paragrafen
   1. Blz. 360 Paragraaf A Lokale Heffingen
    1. Blz. 361 Inleiding
    2. Blz. 362 Beleid
    3. Blz. 363 Belastingdruk
    4. Blz. 364 De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021
    5. Blz. 365 Opbrengst heffingen
    6. Blz. 366 Onroerendezaakbelastingen € 6.245.000
    7. Blz. 367 Toeristenbelasting € 756.000
    8. Blz. 368 Forensenbelasting € 83.000
    9. Blz. 369 Precariobelasting € 50.000
    10. Blz. 370 Afvalstoffenheffing € 2.646.000
    11. Blz. 371 Rioolheffing € 3.975.000
    12. Blz. 372 Grafrechten € 203.000
    13. Blz. 373 Marktgelden € 107.000
    14. Blz. 374 Leges algemene dienstverlening € 306.000
    15. Blz. 375 Reclamebelasting € 105.000
    16. Blz. 376 Kwijtschelding
    17. Blz. 377 Overzicht van de verleende en begrote kwijtschelding:
    18. Blz. 378 Kostenonderbouwing
    19. Blz. 379 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
    20. Blz. 380 Kostenonderbouwing rioolheffing
    21. Blz. 381 Kostenonderbouwing grafrechten
    22. Blz. 382 Kostenonderbouwing marktgelden
    23. Blz. 383 Kostenonderbouwing leges
   2. Blz. 384 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 385 Inleiding
    2. Blz. 386 1. Weerstandsvermogen
    3. Blz. 387 2. Risico’s
    4. Blz. 388 Risico score
    5. Blz. 389 Risico grondexploitatie
    6. Blz. 390 3. Kengetallen financiële positie
    7. Blz. 391 1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen
    8. Blz. 392 3. Solvabiliteit
    9. Blz. 393 4. Structurele exploitatieruimte
    10. Blz. 394 5. Grondexploitatie
    11. Blz. 395 6. Belastingcapaciteit
    12. Blz. 396 Conclusie kengetallen
   3. Blz. 397 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 398 Inleiding
    2. Blz. 399 Wegen
    3. Blz. 400 Laadpalen
    4. Blz. 401 Openbare verlichting
    5. Blz. 402 Civiele kunstwerken
    6. Blz. 403 Kengetallen wegen
    7. Blz. 404 Waterbeheer inclusief riolering en beduikering
    8. Blz. 405 Samenwerking regio Achterhoek +
    9. Blz. 406 Samenwerking (afval)waterteam WintLicht
    10. Blz. 407 Beheer en onderhoud riolering en afwatering
    11. Blz. 408 Kengetallen riolering en waterbeheer
    12. Blz. 409 Groen
    13. Blz. 410 Kengetallen groen
    14. Blz. 411 Kengetallen gebouwen
   4. Blz. 412 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 413 Inleiding
    2. Blz. 414 Kasbeheer
    3. Blz. 415 Risicobeheer
    4. Blz. 416 Gemeentefinanciering
    5. Blz. 417 Schatkistbankieren
    6. Blz. 418 Renteschema
    7. Blz. 419 Omslagrente
    8. Blz. 420 Kasstroom
   5. Blz. 421 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 422 Inleiding
    2. Blz. 423 Organisatieontwikkeling
    3. Blz. 424 Centralisatie van de bedrijfsvoering
    4. Blz. 425 Formatie en bezetting
    5. Blz. 426 De Omgevingswet
    6. Blz. 427 Human resource (HR)
    7. Blz. 428 Ontwikkeling/opleidingen medewerkers
    8. Blz. 429 eHRM
    9. Blz. 430 Arbo en verzuim
    10. Blz. 431 Agressie en geweld
    11. Blz. 432 Integriteit politieke ambtsdragers
    12. Blz. 433 Integriteit ambtenaren
    13. Blz. 434 De banenafspraak
    14. Blz. 435 Arbeidsmarkt
    15. Blz. 436 Onboarding
    16. Blz. 437 Digitale transformatie en dienstverlening
    17. Blz. 438 Landelijke initiatieven Vereniging Nederlandse Gemeenten
    18. Blz. 439 Digitaal (samen)werken
    19. Blz. 440 We bieden burgers digitale participatiemogelijkheden
    20. Blz. 441 Datagedreven werken
    21. Blz. 442 Geo-informatie en het gebruik van 3D-registratie.
    22. Blz. 443 Digitale documentaire informatievoorziening
    23. Blz. 444 Automatisering en de cloud
    24. Blz. 445 Informatiebeveiliging en privacy
    25. Blz. 446 Inkoop-en aanbestedingsbeleid
    26. Blz. 447 Beheer gebouwen
    27. Blz. 448 Toerekening overhead
   6. Blz. 449 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 450 Inleiding
    2. Blz. 451 Gemeentelijk beleid
    3. Blz. 452 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
    4. Blz. 453 GGD Noord- en Oost-Gelderland
    5. Blz. 454 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
    6. Blz. 455 Werkleerbedrijf
    7. Blz. 456 Stadsbank Oost Nederland
    8. Blz. 457 Stichting Achterhoek Toerisme
    9. Blz. 458 Omgevingsdienst Achterhoek
    10. Blz. 459 Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
    11. Blz. 460 B.V. Winterswijks Energiebureau
    12. Blz. 461 De Marke
    13. Blz. 462 Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
    14. Blz. 463 ROVA
    15. Blz. 464 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
    16. Blz. 465 Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
    17. Blz. 466 Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
    18. Blz. 467 N.V. Alliander
    19. Blz. 468 N.V. Vitens
    20. Blz. 469 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
   7. Blz. 470 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 471 Inleiding
    2. Blz. 472 Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen
    3. Blz. 473 Hoe voeren we ons grondbeleid uit?
    4. Blz. 474 Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
    5. Blz. 475 Onderbouwing van de geraamde winstneming
    6. Blz. 476 De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken
    7. Blz. 477 Woonbeleid
    8. Blz. 478 Bedrijventerreinen
    9. Blz. 479 Planontwikkeling gemeentelijk initiatief
    10. Blz. 480 Planontwikkeling particulier initiatief
    11. Blz. 481 Financiële positie grondexploitatie
    12. Blz. 482 Uitgaven BIE
    13. Blz. 483 Faciliterend grondbeleid
    14. Blz. 484 Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding
   8. Blz. 485 Paragraaf H Algemene middelen
    1. Blz. 486 Inleiding
  3. Blz. 487 Bijlagen
   1. Blz. 488 Bijlage 1 Keuzes Kadernota
    1. Blz. 489 Keuzes Kadernota
    2. Blz. 490 Keuzes Kadernota II
   2. Blz. 491 Bijlage 2 Financiële (kern)gegevens
    1. Blz. 492 Balans
    2. Blz. 493 A. Verloop begroting 2022 tot 2025
    3. Blz. 494 B. EMU Saldo's 2020 tot en met 2025
    4. Blz. 495 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 496 C. Overzicht van baten en lasten- meerjarig
    6. Blz. 497 Baten en lasten meerjarig
    7. Blz. 498 Toelichting baten en lasten meerjarig
    8. Blz. 499 D. Overzicht structurele en incidentele baten en lasten 2022.
    9. Blz. 500 Toelichting structurele en incidentele baten en lasten 2022
   3. Blz. 501 Bijlage 3 Reserves en Voorzieningen
    1. Blz. 502 Reserves
    2. Blz. 503 Toelichting reserves
    3. Blz. 504 Voorzieningen
   4. Blz. 505 Bijlage 4 Investeringen
    1. Blz. 506 Investeringen
    2. Blz. 507 Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.)
   5. Blz. 508 Bijlage 5 Kerncijfers Gemeente Winterswijk
    1. Blz. 509 Kerncijfers Gemeente Winterswijk
   6. Blz. 510 Bijlage 6 Beleids- en prestatie indicatoren per programma
    1. Blz. 511 Beleids- en prestatie indicatoren
   7. Blz. 512 Bijlage 7 Baten en Lasten per taakveld
    1. Blz. 513 Baten en Lasten per taakveld
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap