Bijlage 3 Reserves en Voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2021 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2021 Saldo 01-01-2022 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2022 Saldo 01-01-2023 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2023 Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025
Algemene reserve
Algemene Reserve - vrij besteedbaar 48.110 1.126 46.984 46.984 12.751 34.233 34.233 251 1.400 33.084 33.084 414 33.498 33.498 832 34.330
Rekeningresultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Totaal 48.110 0 1.126 46.984 46.984 0 12.751 34.233 34.233 251 1.400 33.084 33.084 414 0 33.498 33.498 832 0 34.330
Overige bestemmingsreserves
Inzamelingsstructuur Huishoudelijk Afval 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Personeel en Organisatie 1.127 75 1.052 1.052 75 977 977 75 902 902 902 902 902
Reserve Stadsuitleg 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Reserve Automatisering 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Onderhoud Graven 958 130 828 828 160 668 668 130 538 538 130 408 408 130 278
Reserve Sociaal Domein 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
Reserve Uitvoeringskosten SDOA 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
Reserve Omgevingswet 224 145 79 79 45 34 34 34 34 34 34 34
Reserve Stedelijke Herverkaveling 758 590 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Reserve Aanpak Inburgering Nieuwkomers 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Reserve Kapitaallasten Notaristuin 280 23 257 257 23 234 234 23 211 211 23 188 188 23 165
Reserve Verduurzaming Sportlocaties 0 25 25 25 25 50 50 25 75 75 75 75 75
Reserve Verduurzaming Gemeentegebouwen 25 25 25 25 50 50 25 75 75 75 75 75
Reserve Doorgeschoven Activiteiten 5.472 4.958 514 514 514 514 514 514 514 514 514
Reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 0 11.000 11.000 11.000 4 10.996 10.996 10 10.986 10.986 19 10.967
Afronding 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Sub Totaal 10.000 51 6.325 3.726 3.726 11.050 304 14.472 14.472 50 233 14.289 14.289 0 163 14.126 14.126 0 172 13.954
0 0
Totaal eigen vermogen 58.110 51 7.451 50.710 50.710 11.050 13.055 48.705 48.704 301 1.633 47.373 47.373 414 163 47.624 47.624 832 172 48.284

De vermindering 2022 betreft de onttrekking voor 
•    De budgetten Crisis- en herstelplan 2.0 € 450.000, afdekken kleiput € 462.000 en Strategische personeelsplanning € 400.000;
•    De storting in de bestemmingsreserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs € 11 miljoen;
•    Het verwachte resultaat 2022 van € 439.000 nadelig.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2021 Toe- voegen Ver-minderen Saldo 31-12-2021 Saldo 01-01-2022 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2022 Saldo 01-01-2023 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2023 Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025
Algemene Voorzieningen
VRZ Uitvoering wet APPA 2.802 72 2.874 2.874 132 3.006 3.006 106 3.112 3.112 109 3.221 3.221 106 3.327
VRZ Voormalig personeel 2.007 380 1.627 1.627 260 1.367 1.367 168 1.199 1.199 112 1.087 1.087 111 976
VRZ Invulling CAO-gelden OR 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Sub Totaal 4.886 72 380 4.578 4.578 132 260 4.450 4.450 106 168 4.388 4.388 109 112 4.385 4.385 106 111 4.380
Egalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) 3.377 47 3.330 3.330 67 3.397 3.397 190 3.587 3.587 288 3.875 3.875 325 4.200
Sub Totaal 3.377 0 47 3.330 3.330 67 0 3.397 3.397 190 0 3.587 3.587 288 0 3.875 3.875 325 0 4.200
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsvoorzieningen 1.664 343 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007
Sub Totaal 1.664 343 0 2.007 2.007 0 0 2.007 2.007 0 0 2.007 2.007 0 0 2.007 2.007 0 0 2.007
Afronding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 9.927 415 427 9.915 9.915 199 260 9.854 9.854 296 168 9.982 9.982 397 112 10.267 10.267 431 111 10.587